Search result for

colon

(136 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colon-, *colon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colon[N] เครื่องหมาย (:)
colony[N] กลุ่ม, See also: หมู่, เหล่า, พวก, Syn. community, group, swarm
colony[N] ประชาชนในอาณานิคม, Syn. people, community, pioneers, colonists, forerunners
colony[N] ประเทศอาณานิคม, See also: เมืองขึ้น, ประเทศราช, Syn. settlement, dependency, dominion, possession, mandate
colonel[N] พันเอก, See also: พันเอก (ทหารบกอังกฤษ), นาวาเอก (ทหารนาวิกโยธิน), นายพัน
colonial[ADJ] เกี่ยวกับอาณานิคม
colonist[N] ผู้ที่ไปอาศัยในอาณานิคม
colonize[VI] บุกเบิกอาณานิคม, See also: สร้างอาณานิคม, ตั้งอาณานิคม, ยึดเป็นอาณานิคม, อพยพไปตั้งถิ่นฐาน, Syn. settle, migrate, immigrate, transplant
colonize[VT] บุกเบิกอาณานิคม, See also: สร้างอาณานิคม, ตั้งอาณานิคม, ยึดเป็นอาณานิคม, อพยพไปตั้งถิ่นฐาน, Syn. settle, transplant, pioneer
colonnade[N] แนวต้นไม้, Syn. columniation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colon(โค'เลิน) n. ลำไส้ใหญ่,เครื่องหมาย (:), See also: colonic adj. ดูcolon
colonel(เคอ'เนิล) n. นายพัน,พันเอก,นาวาเอก, See also: colonelcy n. ดูcolonel colonelship n. ดูcolonel
colonial(คะโล'เนียล) adj. เกี่ยวกับอาณานิคม n. ชาวอาณานิคม
colonise(คอล'ละไนซ) {colonized,colonised,colonizing,colonising,colonizes,colonises} v. สร้างอาณานิคม, See also: colonisation,colonization n.
colonize(คอล'ละไนซ) {colonized,colonised,colonizing,colonising,colonizes,colonises} v. สร้างอาณานิคม, See also: colonisation,colonization n.
colonnade(คอล'ละเนด) n. แถวเสาระเบียง,แถวต้นไม้, Syn. arcade
colony(คอล'ละนี) n. อาณานิคม,กลุ่มคนในอาณานิคม
lieutenant coloneln. พันโท,นาวาโท
semicolon(เซม'มิโค'เลิน) n. อัฒภาค,เครื่องหมาย";"เป็นเครื่องหมายแยกข้อความ

English-Thai: Nontri Dictionary
colon(n) เครื่องหมาย(:),ลำไส้ใหญ่
colonel(n) พันเอก,นาวาเอก
colonial(adj) เกี่ยวกับอาณานิคม,เกี่ยวกับเมืองขึ้น
colonial(n) ชาวเมืองขึ้น,ผู้อยู่ในอาณานิคม
colonialism(n) ลัทธิล่าอาณานิคม,ลัทธิล่าเมืองขึ้น
colonist(n) ชาวอาณานิคม
colonization(n) การตั้งอาณานิคม,การตั้งรกราก
colonize(vt) ตั้งอาณานิคม,ตั้งรกราก
colonnade(n) เสาระเบียงใหญ่,แนวต้นไม้
colony(n) อาณานิคม,ดินแดน,ประเทศอาณานิคม,หมู่คณะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colonลำไส้ใหญ่, ไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
colon, ascendingไส้ใหญ่ส่วนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
colon, descendingไส้ใหญ่ส่วนลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
colon, sigmoidไส้ใหญ่ส่วนคด [มีความหมายเหมือนกับ sigmoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
colon, transverseไส้ใหญ่ส่วนขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
colonial architectureสถาปัตยกรรมอาณานิคม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colonial coralปะการังกลุ่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
colonial Georgianแบบอาณานิคมจอร์เจียน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colonial systemระบบอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
colonialismลัทธิอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colonลำไส้ใหญ่โคลอน [TU Subject Heading]
Colonลำไส้ใหญ่โคลอน,ลำไส้ใหญ่,โคลอน [การแพทย์]
Colon and Rectal Surgery (Specialty)ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่โคลอนและเรคตัม;ลำไส้ใหญ่และเรกตัม,ศัลยกรรม [การแพทย์]
Colon classificationระบบโคลอน
Colon classification หมายถึง ระบบโคลอน เป็นระบบการจัดหมู่หนังสือที่พัฒนาขึ้นโดยแรงกานาธาน (S. R. Ranganathan) ชาวอินเดีย แรงกานาธานได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิชาบรรณารักษศาสตร์ของอินเดีย แรงกานาธานได้คิดระบบนี้ขึ้นใช้ที่ห้องสมุดวิทยาลัยมัทราสที่เขาทำงานอยู่ และตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก ใน ค.ศ. 1933 โดยนำมาใช้จัดหมู่สิ่งพิมพ์ 2 ประเภท คือ หนังสือ และ บันทึกรายงาน ระบบโคลอนมีใช้กันแพร่หลายในอินเดีย และที่ห้องสมุดของวิทยาลัยคริสต์ (Christ’s College) ในประเทศอังกฤษ ระบบนี้มีชื่อว่าระบบโคลอนเนื่องจากการใช้เครื่องหมาย : (colon) แบ่งย่อยเนื้อหาพื้นฐาน ในเลขหมู่หนังสือออกเป็นด้านต่างๆ สัญลักษณ์ของระบบเป็นสัญลักษณ์ผสม ประกอบด้วยอักษรโรมันตัวใหญ่ อักษรกรีก เลขอารบิก เครื่องหมาย : (colon) และเครื่องหมายอื่น ๆ เพื่อใช้ในการแบ่งย่อยเนื้อหา ระบบโคลอนเป็นระบบที่มีความยากและเนื้อหาเน้นสาขาวิชาทางด้านอินเดียและตะวันออก ไม่เหมาะสมกับห้องสมุดตะวันตก จึงไม่เป็นที่นิยมใช้และเป็นระบบที่เกิดขึ้นภายหลังระบบที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Colon Interpositionการใช้ลำไส้ใหญ่แทนหลอดอาหาร [การแพทย์]
Colon, Ascendingลำไส้ใหญ่ส่วนขึ้น,โคลอนส่วนขึ้น [การแพทย์]
Colon, Catharticลำไส้ใหญ่ที่ใช้ยาถ่ายเป็นประจำ [การแพทย์]
Colon, Descendingลำไส้ส่วนล่าง,โคลอนส่วนลง,ลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง [การแพทย์]
Colon, Doubleลำไส้ใหญ่แฝด [การแพทย์]
Colon, Irritableลำไส้ใหญ่บีบตัวผิดปกติ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
colonialist (n) พลเมืองในอาณานิคม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Family colonics?*โคลอนนิค การล้างลำไส้เพื่อdetox ร่างกาย* Chuck in Real Life (2008)
Colonoscopy was clean.colonoscopy ปกติ Not Cancer (2008)
The colony was lost.อาณานิคมถูกทำลายไป. Dead Space: Downfall (2008)
I'm going to radio the colony.ฉันจะวอบอก นิคม Dead Space: Downfall (2008)
This is Aegis Colony.นี่นิคมเอจิส Dead Space: Downfall (2008)
Unexplained violence reported among colonists.มีความรุงแรงที่อธิบายไม่ได้ในนิคม Dead Space: Downfall (2008)
You've given me the incident counts for the colony, and I say that this colony has been in operation for two and a half years.คุณรายงานเหตุการในอาณานิคมมากมาย และขอบอกว่าในอาณานิคมแห่งนี้ ทำภารกิจมา สองปีครึ่งแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Something in the colony?อะไรสักอย่างในอาณานิคม Dead Space: Downfall (2008)
Chic, can you raise the colony?ชิก ยกนิคมขึ้นได้มัย? Dead Space: Downfall (2008)
I'm reacquiring the colony's signal.กู้สัญญาณของนิคมได้ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Get on the horn and get me the colony.ส่งสัญญาณเตือนและติดต่อที่นิคมซะ Dead Space: Downfall (2008)
Why? We're going to abandon the colony and return the Marker to Earth.เราจะต้องออกจากนิคม และส่งสัญลักษณ์กลับโลก Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colonAfter the war, Britain had many colonies.
colonAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
colonAt one time Nigeria was a British colony.
colonEngland established many colonies.
colonEngland planted many colonies.
colonFrance used to have many colonies in Africa.
colonHe advanced to colonel.
colonHe dates the custom from the colonial days.
colonHe holds the rank of colonel.
colonHe was raised to the rank of colonel two years ago.
colonIt seems, from books, that the colonizers and adventurers went sailing off to a new fine life, a new country, opportunities, and so forth.
colonKenya used to be a British colony.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ.อ.[N] colonel, See also: Col., Syn. พันเอก
มหัพภาคคู่[N] colon
ทวิภาค[N] colon, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ :
นายพัน[N] colonel, Example: ในเดือนหน้า เขาจะได้เลื่อนยศเป็นนายพันแล้ว, Count unit: คน, นาย, Thai definition: นายทหารหรือนายตำรวจผู้มียศสูงกว่านายร้อย
อาณานิคม[N] colony, See also: dependency, Example: พระองค์ทรงพระเจริญวัยขึ้น ในระยะที่ประเทศจักรวรรดินิยมตะวันตกกำลังล่าอาณานิคม, Thai definition: ประเทศที่อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศอื่น, Notes: (กฎหมาย)
เมืองขึ้น[N] colony, See also: dependency, Syn. ประเทศราช, เมืองประเทศราช, Example: ประเทศไทยเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร, Count unit: เมือง, Thai definition: เมืองที่อยู่ในปกครองของประเทศอื่น
ผู้พัน[N] colonel, Syn. พัน, ผู้พัน, Example: สุรเดชได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้พัน, Thai definition: ยศทหารชั้นสัญญาบัตรรองจากนายพล
พันเอก[N] colonel, Example: เมื่อเขามีอำนาจก็ได้เลื่อนยศจากพันเอกให้เป็นพลตรี และเป็นที่ปรึกษาด้านการทหาร, Thai definition: ชื่อยศตำแหน่งนายทหารบกสูงกว่าพันโท ต่ำกว่าพลตรี
ลัทธิอาณานิคม[N] colonialism
นางจรัล[N] colonnade, See also: main posts of veranda, Count unit: ต้น, แถว, Thai definition: เสาระเบียงที่เรียงกันเป็นแถว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณานิคม[n.] (ānānikhom) EN: colony ; dependency   FR: colonie [f] ; dépendance [f]
จุดครึ่ง [n. exp.] (jut khreung) EN: semicolon   
จุดคู่[n. exp.] (jut khū) EN: colon   
ขบวน[n.] (khabūan) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row   FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
คอลัมน์[n.] (khølam) EN: column ; row ; line ; string ; file   FR: colonne [f]
กระดูกสันหลัง[n.] (kradūk sanlang) EN: spine ; backbone ; vertebral column ; spinal column ; vertebrae [pl]   FR: épine dorsale [f] ; colonne vertébrale [f] ; vertèbres [fpl]
เมืองขึ้น[n.] (meūangkheun) EN: colony ; dependency   FR: colonie [f] ; protectorat [m]
แนว[n.] (naēo) EN: line ; row ; range ; column ; file ; rang ; trail ; alignment   FR: ligne [f] ; rangée [f] ; colonne [f] ; file [f]
แนวตั้ง[n.] (naēotang) EN: vertical ; column   FR: colonne [f]
แนวที่ห้า[n. exp.] (naēo thī hā) EN: fifth column   FR: cinquième colonne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
    COLON
COLON    K OW1 L AH0 N
COLONY    K AA1 L AH0 N IY0
COLONIA    K AH0 L OW1 N IY0 AH0
COLONNA    K OW0 L OW1 N AH0
COLONEL    K ER1 N AH0 L
COLONUS    K AH0 L OW1 N AH0 S
COLONIAL    K AH0 L OW1 N IY0 AH0 L
COLONIZE    K AA1 L AH0 N AY2 Z
COLONIES    K AA1 L AH0 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colon    (n) (k ou1 l @ n)
colons    (n) (k ou1 l @ n z)
colony    (n) (k o1 l @ n ii)
colonel    (n) (k @@1 n l)
colonels    (n) (k @@1 n l z)
colonial    (n) (k @1 l ou1 n i@ l)
colonies    (n) (k o1 l @ n i z)
colonist    (n) (k o1 l @ n i s t)
colonize    (v) (k o1 l @ n ai z)
colonials    (n) (k @1 l ou1 n i@ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ergibtzeichen {n}colon equal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
S状結腸[エスじょうけっちょう, esu joukecchou] (n) sigmoid colon [Add to Longdo]
コロニー[, koroni-] (n) colony; (P) [Add to Longdo]
コロニアリズム[, koroniarizumu] (n) colonialism [Add to Longdo]
コロニアル[, koroniaru] (adj-na) colonial [Add to Longdo]
コロネード[, korone-do] (n) colonnade [Add to Longdo]
コロン[, koron] (n) (1) colon; (2) (abbr) (See オーデコロン) eau de Cologne (fre [Add to Longdo]
ストア(P);ストアー[, sutoa (P); sutoa-] (n) (1) store; (2) (ストア only) stoa (classical Greek colonnade or portico); (P) [Add to Longdo]
スペースコロニー[, supe-sukoroni-] (n) space colony [Add to Longdo]
セミコロン[, semikoron] (n) semicolon; (P) [Add to Longdo]
ネオコロニアリズム[, neokoroniarizumu] (n) neocolonialism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冒号[mào hào, ㄇㄠˋ ㄏㄠˋ, / ] colon (punct.) [Add to Longdo]
殖民[zhí mín, ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ, ] colony; colonial [Add to Longdo]
殖民主义[zhí mín zhǔ yì, ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] colonialism [Add to Longdo]
殖民地[zhí mín dì, ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧˋ, ] colony [Add to Longdo]
结肠[jié cháng, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, / ] colon (large intestine) [Add to Longdo]
陆军上校[lù jūn shàng xiào, ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ, / ] colonel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コロン[ころん, koron] colon (character) " [Add to Longdo]
セミコロン[せみころん, semikoron] semicolon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condor \Con"dor\ (k[o^]n"d[o^]r; in defs. 2 & 3, k[-o]n"d[-o]r),
   n. [Sp. condor, fr. Peruvian cuntur.]
   1. (Zool.) A very large bird of the Vulture family
    ({Sarcorhamphus gryphus}), found in the most elevated
    parts of the Andes.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The California vulture ({Gymnogyps
    californianus}), also called {California condor}. [Local,
    U. S.]
 
   Note: In the late 20th century it is classed as an endangered
      species. The California condor used to number in the
      thousands and ranged along the entire west coast of the
      United States. By 1982 only 21 to 24 individuals could
      be identified in the wild. A breeding program was
      instituted, and by 1996 over 50 birds were alive in
      captivity. As of 1997, fewer than ten of the bred birds
      had been reintroduced into the wild.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   3. A gold coin of Chile, bearing the figure of a condor, and
    equal to twenty pesos. It contains 10.98356 grams of gold,
    and is equivalent to about $7.29. Called also {colon}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. A gold coin of Colombia equivalent to about $9.65. It is
    no longer coined.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Colon \Co"lon\ (k[=o]"l[o^]n), n. [L. colon, colum, limb,
   member, the largest of the intestines, fr. Gr. kw^lon, and in
   sense of the intestine, ko`lon: cf. F. colon. Cf. {Colic}.]
   1. (Anat.) That part of the large intestines which extends
    from the c[ae]cum to the rectum.
 
   Note: [See Illust. of {Digestion}.]
      [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) A point or character, formed thus [:], used to
    separate parts of a sentence that are complete in
    themselves and nearly independent, often taking the place
    of a conjunction.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colon
   n 1: the part of the large intestine between the cecum and the
      rectum; it extracts moisture from food residues before they
      are excreted
   2: the basic unit of money in El Salvador; equal to 100 centavos
     [syn: {colon}, {El Salvadoran colon}]
   3: the basic unit of money in Costa Rica; equal to 100 centimos
     [syn: {colon}, {Costa Rican colon}]
   4: a port city at the Caribbean entrance to the Panama Canal
     [syn: {Colon}, {Aspinwall}]
   5: a punctuation mark (:) used after a word introducing a series
     or an example or an explanation (or after the salutation of a
     business letter)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top