Search result for

collâtes

(124 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collâtes-, *collâtes*, collâte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา collâtes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *collâtes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collate[VT] เปรียบเทียบ, Syn. compare, relate
collator[N] ผู้ที่เปรียบเทียบ
collation[N] ผลของการเทียบกัน
collateral[ADJ] ขนานกัน, See also: เทียบเคียงกัน, Syn. parallel, lateral

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collate(โคเลท') {collated,collating,collates} vt. ตรวจเทียบ,ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ,ปรับให้เหมาะสม,ลำดับหน้า,เรียง,แต่งตั้งตำแหน่งทางศาสนาคริสต์ รวมแฟ้มเรียง1. หมายถึงการนำแฟ้มข้อมูลมาเรียงกัน2. เป็นคำสั่งพิมพ์เมื่อต้องการพิมพ์หลายชุด (ถ้าใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์) แต่ต้องการให้พิมพ์ให้เสร็จทีละชุด (แทนที่จะพิมพ์หน้าเดียวกันให้ครบจำนวนชุดที่ต้องการ) การพิมพ์แบบ collate จะใช้เวลาในการพิมพ์มากกว่า
collateral(คะแลท'เทอรัล) adj. เคียงข้าง,ขนานกัน,เพิ่มเติม,ประกอบ,สังกัด,เป็นส่วนเสริม,ที่สอง,โดยทางอ้อม,ไม่ใกล้ชิด,ห่าง ๆ, See also: collaterality n., Syn. adjunct
collation(โคเล'เชิน) n. การตรวจเทียบ,อาหารว่าง,การอ่านเรื่องนักบุญให้ฟังกัน, Syn. snack
collator(โคเล'เทอะ) n. ผู้ตรวจทาน,ผู้ตรวจปรูฟ,ผู้ปรับปรุง,คนเรียง,เครื่องเรียง
decollate(ดีคอล'เลท) vt. ตัดหัว., See also: decollation n

English-Thai: Nontri Dictionary
collate(vt) ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ,ตรวจเทียบ,เรียง,ลำดับหน้า
collateral(adj) เพิ่มเติม,ผนวก,ประกอบ,เคียงข้าง,ขนานกัน
collator(n) ผู้ตรวจทาน,ผู้เรียง,ผู้ตรวจปรู๊ฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bicollateral bundleท่อลำเลียงขนาบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
brevicollateมีคอสั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
collateรวมแฟ้มเรียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
circulation, collateralการไหลเวียนสำรอง [มีความหมายเหมือนกับ circulation, compensatory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
collateral๑. เบี่ยง๒. สำรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
collateralเคียงข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
collateralหลักทรัพย์ประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral assignmentการโอนสิทธิ์บางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral attackการคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral budตาเคียงข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
collateral bundleท่อลำเลียงเคียงข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
collateral circulationการไหลเวียนสำรอง [มีความหมายเหมือนกับ circulation, compensatory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
collateral consanguinityความเป็นญาติร่วมสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral contractสัญญาประกอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collation to a benefitการให้ผลประโยชน์เพิ่มเติม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral estoppel doctrineหลักกฎหมายปิดปาก (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral evidenceพยานหลักฐานประกอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral factข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral issuesประเด็นที่ใกล้เคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral loanเงินกู้ที่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral mortgageการจำนองเสริม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral negligenceการร่วมกันประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral securityหลักทรัพย์ที่ประกันเสริม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral vessel๑. หลอดขนาน, หลอดข้างเคียง๒. หลอดเบี่ยง๓. หลอดสำรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
collation๑. การตรวจเทียบเอกสาร๒. การตีราคาทรัพย์มรดก (ที่ไม่มีพินัยกรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detruncation; decapitation; decollationการตัดคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decollation; decapitation; detruncationการตัดคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decollatorเครื่องแยกชุดกระดาษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decapitation; decollation; detruncationการตัดคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vessel, collateral๑. หลอดขนาน, หลอดข้างเคียง๒. หลอดเบี่ยง๓. หลอดสำรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
negligence, collateralการร่วมกันประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collationบรรณลักษณ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collateralหลักประกันเงินกู้
สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ [ตลาดทุน]
Collateral Branchesแขนงเส้นเลือด [การแพทย์]
Collateral Circulationการไหลเวียนข้างเคียง,เลือด,การไหลเวียนสำรอง,เลือดจากหลอดเลือดข้างเคียง,วงจรเลือดเสริม,ระบบไหลเวียนที่มาเสริม,การไหลเวียนเสริม,เลือดไปเลี้ยงร่างกายตามปกติไม่ได้ต้องไปทางอ้อม,วงจรเลือดเสริม [การแพทย์]
Collaterals, Majorท่อขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Ligaments, Collateralเอ็นข้อ [การแพทย์]
Ligaments, Collateral, Lateralเอ็นยึดข้อข้างเข่าด้านนอก [การแพทย์]
Ligaments, Collateral, Medialเอ็นยึดข้อเข้าด้านใน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุวงศ์[N] collateral branch of a family, See also: line or lineage that follows, subfamily, Syn. อนุพงศ์, Thai definition: วงศ์ที่เนื่องมา, เชื้อพระวงศ์ชั้นผู้น้อย, วงศ์ย่อยที่สืบมาจากวงศ์ใหญ่
หลักทรัพย์ค้ำประกัน[N] collateral, See also: mortgage securities, Example: การปล่อยกู้สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีความเสี่ยงสูงมาก, Thai definition: ทรัพย์สินผูกพันตนเพื่อเอาไว้หักชำระหนี้หากไม่ชำระหนี้นั้น
หลักทรัพย์ค้ำประกัน[N] collateral, See also: mortgage securities, Example: การปล่อยกู้สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีความเสี่ยงสูงมาก, Thai definition: ทรัพย์สินผูกพันตนเพื่อเอาไว้หักชำระหนี้หากไม่ชำระหนี้นั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
การกู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ประกัน[n. exp.] (kān kūyeūm dōi mī laksap prakan) EN: collateral loan   
หลักประกัน[n.] (lakprakan) EN: security ; assurance ; guarantee ; collateral   
หลักทรัพย์ค้ำประกัน[n. exp.] (laksap khamprakan) EN: collateral ; mortgage securities   
เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกัน[n. exp.] (ngoen hai kūyeūm thī mī lakprakan) EN: loan against collateral ; secured loan   
เงินกู้ที่ใช้หลักทรัพย์[n. exp.] (ngoenkū thī chai laksap) EN: collateral loan ; loan against collateral ; loan on collateral   
ผู้รับเรือน[n.] (phūrapreūoen) EN: collateral surety   
สอบทาน[v.] (søpthān) EN: check ; check up ; verify ; proofread ; collate   FR: comparer ; s'assurer ; vérifier ; relire

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLATE    K AH0 L EY1 T
COLLATERAL    K AH0 L AE1 T ER0 AH0 L
COLLATERALIZE    K AH0 L AE1 T ER0 AH0 L AY2 Z
COLLATERALIZED    K AH0 L AE1 T ER0 AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collate    (v) (k @1 l ei1 t)
collated    (v) (k @1 l ei1 t i d)
collates    (v) (k @1 l ei1 t s)
collating    (v) (k @1 l ei1 t i ng)
collation    (n) (k @1 l ei1 sh @ n)
collateral    (n) (k @1 l a1 t @ r @ l)
collations    (n) (k @1 l ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コレーティングソート[, kore-teinguso-to] (n) {comp} collating sort [Add to Longdo]
株式金融[かぶしききんゆう, kabushikikinyuu] (n) fund procurement by stock issue; stock collateral loan [Add to Longdo]
[けい, kei] (n,suf) (1) (がたwhen a suffix) (See 型) shape; appearance; (2) collateral; (3) (See ぜに) obverse of an old "zeni" coin [Add to Longdo]
検収[けんしゅう, kenshuu] (n,vs) acceptance inspection; collating; receipt and inspection [Add to Longdo]
見返り[みかえり, mikaeri] (n) collateral; reward; compensation; security; quid pro quo; (P) [Add to Longdo]
見返り資金[みかえりしきん, mikaerishikin] (n) collateral (money); collateral or counterpart fund [Add to Longdo]
見返り品[みかえりひん, mikaerihin] (n) collateral security [Add to Longdo]
見返り物資[みかえりぶっし, mikaeribusshi] (n) collateral (goods) [Add to Longdo]
固有の大小順序[こゆうのだいしょうじゅんじょ, koyuunodaishoujunjo] (n) {comp} native collating sequence [Add to Longdo]
校合[きょうごう;こうごう, kyougou ; kougou] (n,vs) collation; examining and comparing [Add to Longdo]
校注;校註[こうちゅう, kouchuu] (n) collation editing; proofreading and annotation [Add to Longdo]
債務担保証券[さいむたんぽしょうけん, saimutanposhouken] (n) Collateralized Debt Obligation; CDO [Add to Longdo]
照合[しょうごう, shougou] (n,vs) collation; comparison [Add to Longdo]
照合機[しょうごうき, shougouki] (n) {comp} collator [Add to Longdo]
照合順序[しょうごうじゅんじょ, shougoujunjo] (n) {comp} collating sequence [Add to Longdo]
照合順番[しょうごうじゅんばん, shougoujunban] (n) {comp} collating sequence [Add to Longdo]
照合操作[しょうごうそうさ, shougousousa] (n) {comp} collation operation [Add to Longdo]
信用貸し[しんようがし, shinyougashi] (n) loans without collateral [Add to Longdo]
大小順序[だいしょうじゅんじょ, daishoujunjo] (n) {comp} collating sequence [Add to Longdo]
担保[たんぽ, tanpo] (n,adj-no) security; collateral (e.g. mortgage); (P) [Add to Longdo]
担保物件[たんぽぶっけん, tanpobukken] (n) collateral; security [Add to Longdo]
丁合い;丁合[ちょうあい, chouai] (n) (1) (a) gathering; (2) sorting; collating [Add to Longdo]
読み合わせる;読み合せる[よみあわせる, yomiawaseru] (v1,vt) to read out and compare or collate [Add to Longdo]
付帯(P);附帯[ふたい, futai] (n,vs,adj-no) incidental; ancillary; accessory; secondary; collateral; (P) [Add to Longdo]
付帯条件[ふたいじょうけん, futaijouken] (n) incidental (collateral) condition [Add to Longdo]
部単位[ぶたんい, butan'i] (n,adj-na) collating (printing) [Add to Longdo]
[ふく, fuku] (n,pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P) [Add to Longdo]
副抵当[ふくていとう, fukuteitou] (n) collateral security [Add to Longdo]
分離[ぶんり, bunri] (n,vs) separation; partition; detachment; segregation; isolation; decollation; (P) [Add to Longdo]
文字の大小順序[もじのだいしょうじゅんじょ, mojinodaishoujunjo] (n) {comp} collating sequence [Add to Longdo]
並べ替える[ならべかえる, narabekaeru] (exp,v1) {comp} to sort; to collate [Add to Longdo]
傍系[ぼうけい, boukei] (n,adj-no) collateral family; subsidiary line; affiliate [Add to Longdo]
傍系血族[ぼうけいけつぞく, boukeiketsuzoku] (n) collateral relation by blood [Add to Longdo]
名寄せ;名寄[なよせ, nayose] (n,vs) (1) aggregation of names, addresses, etc.; (2) collation of accounts held by the same person (by financial institutions) [Add to Longdo]
裏付け(P);裏づけ;裏付[うらづけ, uraduke] (n,adj-no) backing; support; endorsement; collateral; security; guarantee; proof; substantiation; foundation; lining (something); something lined; (P) [Add to Longdo]
裏付け物資[うらづけぶっし, uradukebusshi] (n) collateral goods [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kān, ㄎㄢ, ] to investigate; to survey; to collate [Add to Longdo]
整理[zhěng lǐ, ㄓㄥˇ ㄌㄧˇ, ] to arrange; to tidy up; to sort out; to straighten out; to list systematically; to collate (data, files); to pack (luggage) [Add to Longdo]
校勘[jiào kān, ㄐㄧㄠˋ ㄎㄢ, ] collate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
検収[けんしゅう, kenshuu] collating [Add to Longdo]
固有の大小順序[こゆうのだいしょうじゅんじょ, koyuunodaishoujunjo] native collating sequence [Add to Longdo]
照合[しょうごう, shougou] collation (vs) [Add to Longdo]
照合機[しょうごうき, shougouki] collator [Add to Longdo]
照合順序[しょうごうじゅんじょ, shougoujunjo] collating sequence [Add to Longdo]
照合順番[しょうごうじゅんばん, shougoujunban] collating sequence [Add to Longdo]
照合操作[しょうごうそうさ, shougousousa] collation operation [Add to Longdo]
大小順序[だいしょうじゅんじょ, daishoujunjo] collating sequence [Add to Longdo]
分離[ぶんり, bunri] separation (vs), decollation [Add to Longdo]
文字の大小順序[もじのだいしょうじゅんじょ, mojinodaishoujunjo] collating sequence [Add to Longdo]
並べ替える[ならべかえる, narabekaeru] to sort, to collate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top