Search result for

cocktail

(47 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cocktail-, *cocktail*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cocktail[N] เครื่องดื่มเหล้าผสมผลไม้, See also: ค็อกเทล
cocktail[ADJ] เล็กๆ, Syn. small
cocktail[N] อาหารเรียกน้ำย่อย, Syn. appetiser, appetizer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocktail(คอค'เทล) {cocktailed,cocktailing,cocktails} n. เหล้าผสมหลายชนิดที่เขย่าในหม้อน้ำแข็ง vi. ดื่มเหล้าค็อกเทล.
atomic cocktailปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยมะเร็ง

English-Thai: Nontri Dictionary
cocktail(n) เหล้าค็อกเทล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cocktailsค็อกเทล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unapproved cocktail of drugs he's been downing like...ไม่ได้ตรวจค็อกเทลยา.. เขาดูแย่ลงเหมือน... . Adverse Events (2008)
Like a cocktail.ค็อกเทล Adverse Events (2008)
The patient's seizure resulted from dehydration, which resulted from a cocktail of alcohol and ecstasy.คนไข้ชักจากอาการขาดน้ำ ซึ่งมาจากค็อกเทลที่มีเหล้าผสม และยาอี Lucky Thirteen (2008)
Time for a B12 cocktail and my life lesson.เป็นเวลาของคอกเทล B12 และบทเรียนชีวิตฉันแล้ว Dying Changes Everything (2008)
That's quite a cocktail, isn't it?อย่างกับกินงานเลี้ยงค็อกเทลเลยสินะ And How Does That Make You Kill? (2008)
I'll make you a cocktail, and we'll have a roll in the hay for old times' sake.ฉันจะทำค็อกเทลให้คุณ แล้วเราจะได้พลอดรักกัน เพื่อรำลึกถึงความหลัง The Bank Job (2008)
We can make Molotov cocktails.เราทำระเบิดขวดได้ Day of the Dead (2008)
Now, one of the challenges of life as a president is the endless round of cocktail parties, social engagements, banquets.ที่้นี้ สิ่งหนึ่งที่ท้าทายชีวิต ในฐานะ ปธน. คืองานเลี้ยงที่ไม่ค่อยจะเลิกรา พวกงานค็อกเทลล์ ปาร์ตี้ งานเ้ข้าสังคม งานเลี้ยง Frost/Nixon (2008)
You were supposed to come as a cocktail sausage.เธอควรแต่งเป็น ไส้กรอก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Too many cocktails out on the lido deck.สงสัยมีค๊อกเทลอยู่เยอะในห้องของ ลิโด้ Boxed In (2008)
We need cocktail dresses tight jeans and some bras that'll make my friend's breasts...เราต้องการค๊อกเทลเดรส.. ..ยีนคับๆและยกทรง ที่ทำให้หน้าอกเพื่อนผม.. The Ugly Truth (2009)
AND TOSSED A COCKTAIL THROUGH THE WINDOW. DIFFERENT DELIVERY SYSTEM.แต่มันใช้ได้ดีกับที่นี่ House on Fire (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cocktailCocktail parties can be boring.
cocktailI'm going to her cocktail party.
cocktailThat cocktail is sweet and easy to drink.
cocktailThe curtain raised on a noisy cocktail party.
cocktailWe were served French champagne, not to mention the usual cocktails.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค็อกเทล[N] cocktail, Example: ค็อกเทลนี้ทำด้วยเหล้าเวอมุธแกมบรั่นดีนิดหน่อย, Thai definition: ชื่อเครื่องดื่ม, ใช้เหล้าต่างๆ มีหลายตำรับ ส่วนมากมักผสมด้วยยินผสมกับน้ำแข็งแล้วเขย่า นิยมดื่มก่อนอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
งานเลี้ยงค็อกเทล[N] cocktail party

CMU English Pronouncing Dictionary
COCKTAIL    K AA1 K T EY2 L
COCKTAILS    K AA1 K T EY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cocktail    (n) (k o1 k t ei l)
cocktails    (n) (k o1 k t ei l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cocktail {n}cocktail [Add to Longdo]
Cocktailspieß {m}cocktail stick [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カクテル(P);コクテール;カクテイル[, kakuteru (P); kokute-ru ; kakuteiru] (n,adj-no) cocktail; (P) [Add to Longdo]
カクテルグラス[, kakuterugurasu] (n) cocktail glass [Add to Longdo]
カクテルソース[, kakuteruso-su] (n) cocktail sauce [Add to Longdo]
カクテルドレス[, kakuterudoresu] (n) cocktail dress [Add to Longdo]
カクテルパーティー[, kakuterupa-tei-] (n) cocktail party [Add to Longdo]
カクテルラウンジ[, kakuteruraunji] (n) cocktail lounge [Add to Longdo]
カクテル療法[カクテルりょうほう, kakuteru ryouhou] (n) cocktail treatment [Add to Longdo]
キューバリブレ;キューバリーブレ[, kyu-baribure ; kyu-bari-bure] (n) cuba libre (cocktail) [Add to Longdo]
ギムレット[, gimuretto] (n) gimlet (cocktail) [Add to Longdo]
ストレーナー[, sutore-na-] (n) (1) strainer; colander; (2) cocktail strainer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸡尾酒[jī wěi jiǔ, ㄐㄧ ㄨㄟˇ ㄐㄧㄡˇ, / ] cocktail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cocktail \Cock"tail`\, n.
   1. A beverage made of brandy, whisky, or gin, iced, flavored,
    and sweetened. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Stock Breeding) A horse, not of pure breed, but having
    only one eighth or one sixteenth impure blood in his
    veins. --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   3. A mean, half-hearted fellow; a coward. [Slang, Eng.]
    [1913 Webster]
 
       It was in the second affair that poor little Barney
       showed he was a cocktail.       --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A species of rove beetle; -- so called from its
    habit of elevating the tail.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cocktail
   n 1: a short mixed drink
   2: an appetizer served as a first course at a meal

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 cocktail [kɔktel]
   cocktail
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Cocktail [kɔkteːl] (n) , s.(n )
   cocktail
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top