Search result for

coccis

(46 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coccis-, *coccis*, cocci
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา coccis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *coccis*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocci(คอค'ไซ) พหุพจน์ของ coccus
cocci-Pref. "รูปทรงกลมเล็ก","น้ำผลไม้"

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antigens, Coccidioidinค๊อคซิติออยดินแอนติเจน [การแพทย์]
Beta Hemolytic Streptococciเชื้อในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกชนิดกรัมบวก [การแพทย์]
Cocciแบคทีเรียชนิดกลม,ทรงกลม [การแพทย์]
Coccidioidesค็อกซิดิออยด์;ค็อกซิดิออยดีส,เชื้อ [การแพทย์]
Coccidioidomycosisค็อกซิดิออยโดไมโคซิส,โรค;โรคคอกซิดิออยโดมัยโคสิส;คอคซิดิออยโดไมโคซิส;โรคคอคซิดิออยโดไมโคซิส [การแพทย์]
Coccidiosisค็อกซิดิโอซิส,โรค;ค็อกซิดิโอซิส [การแพทย์]
Diplococciอยู่กันเป็นคู่,เชื้อแบบดิโพลคอคไค [การแพทย์]
Faecal Streptococci Group Dฟีเคลสเตรปโตคอคไคกลุ่มดี [การแพทย์]
Gonococciเชื้อหนองใน [การแพทย์]
Gram-Positive Cocciแบคทีเรียพวกแกรมบวกชนิดกลม [การแพทย์]
Micrococciไมโครโมโนค็อกคัส, เชื้อ; ไมโครค็อกคัส; ไมโครคอคไค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A giant chococcino with whipped cream, chocolate syrup, caramel and sprinkles.เกล็ดช็อกโกแลตกับวิปครีม, น้ำเชื่อมช็อกโกแลต, ราดด้วยคาราเมล The Final Destination (2009)
COCCINELLE, THE MAN WHO BECAME A WOMAN! (1963)(ค็อกซิเนลล์ ชายหนุ่มที่กลายเป็นหญิงสาว (1963))  ()
- Police Inspector Coccioli.Inspektor Coccioli. Polar (1984)
Coccioli to be exact.Genauer gesagt, Coccioli. Polar (1984)
Eventually, Coccioli let me go, but had me followed.Irgendwann ließ Cocciol mich gehen. Aber das war noch nicht ausgestanden. Polar (1984)
I wondered what other suspects Coccioli could have in mind.Ich fragte mich, an wen Coccioli wohl dachte. Polar (1984)
Coccioli thought he would get a promotion.Coccioli erwartete eine Beförderung. Polar (1984)
"Fuchsia triphylla flore coccinea.Fuchsia triphylla flore coccinea. How Does Your Garden Grow? (1991)
That pathogen is coccidioidomycosis.- Das Pathogen ist Coccidioidomykose. - Wüstenfieber? The Man in the Fallout Shelter (2005)
Coccidioides immitis.Coccidioides immitis. Lines in the Sand (2006)
Also weakly positive on Coccidiomycosis.Er ist ebenso leicht positiv auf Coccidiomycose. Mirror Mirror (2007)
My name's clara. We met tonight at your show.. I'm michele marcocci's assistant.Ich bin heute Nacht bei Ihrer Performance gewesen und ich bin Michele Marcoccis Assistentin. Last Caress (2010)
I haven't been prouder since Michael Vincent correctly identified a Coccinella septempunctata.Ich war nicht mehr so stolz, seit Michael Vincent den Coccinella septempunctata richtig identifizierte. The Strike in the Chord (2016)
COCCINELLE, THE MAN WHO BECAME A WOMAN!COCCINELLE, DER MANN, DER ZUR FRAU WURDE!  ()
- Coccinella septempunctata...- Coccinella septempunctata... Cheryomushki (1963)
'And this is the ancient British settlement of Cockium inconnoviae.Dies ist die antike britische Siedlung Coccium-in-Cornovii. Carry On Cleo (1964)
It's all the same. 'And so the good people of Cockium 'went about their verysimple business, 'blissfully unaware that only a few miles north of them, 'the ground was shaking to the inexorable tread 'of Julius Caesar's conquering soldiers.'So gingen die guten Leute von Coccium ihren einfachen Geschäften nach und wussten zum Glück nicht, dass nur ein paar Meilen nördlich die Erde unter dem unaufhaltsamen Schritt von Cäsars sieggewohnten Legionen dröhnte. Carry On Cleo (1964)
'Meanwhile, still blissfully unaware of the approach of the Roman legions, 'the simple people of Cockium continued with their verysimple lives.'Vom Nahen der Römer wussten die einfachen Leute von Coccium noch immer nichts. Sie führten weiter ihr einfaches Leben. Carry On Cleo (1964)
We call it Cockium inconnoviae, General.- Wir nennen's Coccium-in-Cornovii, General. Carry On Cleo (1964)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำลึง[N] Coccinia grandis (Cucurbitaceae), See also: species of creeper, Coccinia indica (elothria heterophylla), Syn. ต้นตำลึง, ผักตำลึง, Example: ตำลึงเป็นผักที่มีวิตามินเอสูง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Coccinia grandis Voigt ในวงศ์ Cucurbitaceae มีมือเกาะ ใช้ใบและยอดเป็นผัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถเต่า[n. exp.] (rot tao) EN: Beetle   FR: coccinelle [f] (VW)
เต่าทอง[n.] (taothøng) EN: ladybird ; ladybug (Am.)   FR: coccinelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COCCIA    K OW1 CH AH0
SACCOCCIO    S AA0 K OW1 CH IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
streptococci    (n) (s t r e2 p t @ k o1 k ai)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streptokokkus {m} | Streptokokken {m}streptococcus; strep | streptococci; streps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コクシジウム[, kokushijiumu] (n) coccidium [Add to Longdo]
コクシジウム症[コクシジウムしょう, kokushijiumu shou] (n) coccidiosis [Add to Longdo]
バンコマイシン耐性腸球菌[バンコマイシンたいせいちょうきゅうきん, bankomaishin taiseichoukyuukin] (n) vancomycin resistant enterococci; VRE [Add to Longdo]
紅葉葵[もみじあおい;モミジアオイ, momijiaoi ; momijiaoi] (n) (uk) scarlet rosemallow (Hibiscus coccineus) [Add to Longdo]
七星天道虫;七星瓢虫[ななほしてんとう;ナナホシテントウ, nanahoshitentou ; nanahoshitentou] (n) (uk) seven-spot ladybird; seven-spotted ladybug (Coccinella septempunctata) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厌酷球孢子菌[yàn kù qiú bāo zǐ jūn, ㄧㄢˋ ㄎㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄅㄠ ㄗˇ ㄐㄩㄣ, / ] Coccidioides immitis [Add to Longdo]
球孢子菌病[qiú bāo zǐ jūn bìng, ㄑㄧㄡˊ ㄅㄠ ㄗˇ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ, ] Coccidioidomycosis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top