Search result for

coati

(41 entries)
(0.7296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coati-, *coati*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coating[N] ชั้นบางๆ ที่ใช้ปกคลุม, Syn. layer, film
coating[N] สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coati(โคอา'ที) n. สัตว์กินเนื้อจำพวก Nasua มีร่างที่ยาวหางยาวปากเรียวยาว
coatingn. ชั้นเหนือผิวหน้า,สิ่งทอที่ใช้ทำเสื้อคลุม

English-Thai: Nontri Dictionary
coating(n) สิ่งปกคลุม,เครื่องห่อหุ้ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coatingสารเคลือบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coatingการฉาบผิว [การแพทย์]
Coating Drumsหม้อเคลือบ [การแพทย์]
Coating processesการเคลือบ [TU Subject Heading]
Coating, Siliconeวิธีเคลือบผิวแก้วด้วยซิลิโคน [การแพทย์]
Coatingsสารเคลือบผิว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When people sun-dried the persimmon, the sugar has melted and then dried into the white coatingเมื่อใครตากมันไว้,น้ำตาลนั่นจะละลาย และแห้งกลายเป็นคราบขาว Iljimae (2008)
I found a powder coating similar to the type used on industrial-strength Dumpsters.ผมเจอผงแป้งคลุมอยู่บาง ๆ คล้ายกับชนิดที่ ใช้ในโรงงานมาตราฐานที่ทิ้งขยะ The Plain in the Prodigy (2009)
It's the creepy candy coating.แต่เป็นเปลือกนอกที่น่าขนลุก The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
A special coating on the fur.G-Force ทำไมคุณถึงเพิ่งได้ทำแบบนั้น G-Force (2009)
Now, this technique involves coating a thin layer of thermalized metallic dust onto the evidence.ด้วยเทคนิคจะมีการปกป้อง ชั้นผิวหน้าด้วยชั้นบางๆ ของฝุ่นแป้งโลหะที่ถูก ให้ความร้อน ตรงหลักฐาน The Bones That Weren't (2010)
The hot wire is just plastic coating.สายไฟมันร้อนเพราะหุ้มด้วยพลาสติก Baby Blue (2012)
A certain kind of metal, certain kind of pipe, certain kind of pipe coating, so we're checking all the construction sites that use that kind of pipe.โลหะชนิดหนึ่ง ไปป์ชนิดหนึ่ง ตัวเคลือบไปป์ ชนิดหนึ่ง เราตรวจสอบที่ก่อสร้างทั้งหมด Apéritif (2013)
Aaron peels off the film marked A, exposing the adhesive coating.แอรอน ลอกเปลือกฟิล์มที่ทำเครื่องหมาย A ออก เปิดแผ่นฟิล์มชั้นบางๆที่ยึดด้วยกาวออก The Interview (2014)
The chocolate coating makes it go down easier.ช็อคโกแลตที่เคลือบอยู่จะทำให้กลืนง่าย The Princess Bride (1987)
There's a coating of dust on hereมีผงฝุ่นติดอยู่ตรงนี้ Art Imitates Life (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเคลือบ[N] coating, See also: enameling, Example: เพื่อป้องกันการซึมของน้ำเขาจึงทำการเคลือบผิวของอ่างน้ำ, Thai definition: การไล้ ทา หรือพอกผิวเดิมด้วยของเหลวบางชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเคลือบ[n.] (kān khleūap) EN: coating   FR: émaillure [f]
การทา[n.] (kān thā) EN: coating   

CMU English Pronouncing Dictionary
COATING    K OW1 T IH0 NG
COATINGS    K OW1 T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coating    (v) (k ou1 t i ng)
coatings    (n) (k ou1 t i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーティング[, ko-teingu] (n,vs) coating; (P) [Add to Longdo]
タイル[, tairu] (n) (1) tile; (2) coating; (P) [Add to Longdo]
ダクロ[, dakuro] (adj-f) (abbr) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised) [Add to Longdo]
ダクロダイズド[, dakurodaizudo] (adj-f) Dacrotized (trademark for an anti-corrosion metal coating) (Dacrotised) [Add to Longdo]
ネオリバー[, neoriba-] (n) Neorever (coating remover solvent) [Add to Longdo]
ボンタイル[, bontairu] (n) thick spray-on coating for walls [Add to Longdo]
モリダグ[, moridagu] (n) dag coating containing molybdenum [Add to Longdo]
[ころも, koromo] (n) (1) clothes; garment; (2) gown; robe; (3) coating (e.g. glaze, batter, icing); (P) [Add to Longdo]
下塗り[したぬり, shitanuri] (n) undercoat; first coating [Add to Longdo]
機能塗料[きのうとりょう, kinoutoryou] (n) functional coating; functional paint [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tāi, ㄊㄞ, ] coating (of tongue) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coati \Co*a"ti\ (k[-o]*[aum]"t[-e] or k[-o]*[=a]"t[i^]), n.
   [From the native name: cf. F. coati.] (Zool.)
   A mammal of tropical America of the genus {Nasua}, allied to
   the raccoon, having a ringed tail but with a longer body,
   tail, and nose; -- called also {coati mondi} and {coati
   mundi}.
 
   Syn: coati, coati-mondi, coati-mundi, coon cat, {Nasua
     narica}.
     [1913 Webster]
 
   Note: The red coati ({Nasua socialis}), called also {coati
      mondi}, inhabits Mexico and Central America. The brown
      coati ({Nasua narica}) is found in Surinam and Brazil.
      [1913 Webster] coati-mondi
      coati mundi
      coati mondi

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coati
   n 1: omnivorous mammal of Central America and South America
      [syn: {coati}, {coati-mondi}, {coati-mundi}, {coon cat},
      {Nasua narica}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top