Search result for

clearing

(72 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clearing-, *clearing*, clear
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clearing[N] ที่โล่ง, See also: พื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ขึ้น, Syn. open space, opening, glade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง,การทำความสะอาด,ที่โล่ง,การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร,การหักบัญชี,ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
clearing hospitaln. โรงพยาบาลสนามรบ
clearing housen. หน่วยงานแลกเปลี่ยนเอกสารการเงินหรือหักบัญชีกัน,หน่วยงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง

English-Thai: Nontri Dictionary
clearing(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,การหักบัญชี,การชำระล้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clearing house; clearinghouseสำนักงานหักบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearinghouse; clearing houseสำนักงานหักบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clearing - clearanceการเปิดของท้องฟ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Clearing accountsบัญชีระหว่างโอน [การบัญชี]
Clearing agreement ความตกลงในการหักบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Clearing agreement ข้อตกลงในการหักบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Clearing and settlementการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
กระบวนการที่บริษัทสมาชิกผู้ซื้อชำระราคาหลักทรัพย์และรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งต้องกระทำในวันทำการที่ 3 ภายหลังวันตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวกระทำกันโดยใช้ยอดสุทธิซื้อและยอดสุทธิขายของแต่ละบริษัทสมาชิก [ตลาดทุน]
Clearing Houseหน่วยทะเบียนกลาง [การแพทย์]
Clearing of securitiesการหักบัญชีหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Clearing, Completeหายสนิท [การแพทย์]
Clearinghouseหน่วยงานกลาง
หน่วยงานกลาง (Clearinghouse) หมายถึง (1) องค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการเก็บรวบรวม จัดระบบ จัดเก็บ และเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ เช่น ผลงานวิจัย รายงานความก้าวหน้าของโครงการที่สิ้นสุดแล้ว โครงการที่กำลังดำเนินอยู่ และจัดทำเอกสารสรุปกิจการเหล่านี้ (2) หน่วยงานกลางที่ให้บริการด้านอ้างอิงเกี่ยวกับแหล่งต่าง ๆ ที่มีผลงานตามข้อ (1) และ (3) หน่วยงานที่รวบรวมและแจกจ่ายผลงานตามข้อ (1) ให้กับผู้ที่สนใจหรือต้องการเอกสารเหล่านั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Clearinghouses (Banking)สำนักหักบัญชี (การธนาคาร) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even if it's clearing rubbish, isn't it better to be working at a casino on a cruise?ถึงแม้ว่าจะเป็นการขนขยะ, แต่มันก็ดีกว่าไม่ใช่ หรือ, ที่ได้ทำงานบนเรือสำราญคาสิโนลอยน้ำ? Episode #1.8 (2008)
They even destroyed the tents on the clearing and overturned the party table as well.พวกเขาเป็นพวกรื้อถอน หรือว่านักเลงกันแน่? พวกเขาทำลายเต้นท์ที่อยู่ตรงลานโล่งด้วยนะ และก็ล้มโต๊ะทั้งหมดเลย. Episode #1.9 (2008)
I'm by the clearing.ฉันอยู่คนเดียว Body of Lies (2008)
Once you're past the clearing, you run as fast as you can, okay?คุณต้องลุกขึ้นวิ่ง ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตกลงนะ? The Ruins (2008)
It's been tricky clearing a flight corridor since FAA still has st privateกำลังรอเรื่องเส้นทางบิน ตั้งแต่ FAA Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Oh, I was just, you know, going through my makeup clearing stuff out, old nail polishes and stuff.โอ๊ะ แม่แค่ ลูกรู้ เครื่องสำอางแม่ที่ขนออกมาน่ะ ยาทาเล็บอะไรพวกนี้ Dare (2009)
Clearing the wound. B.P. is dropping.ล้างแผล, ความดันเลือดลด Bulletproof (2009)
I'm just clearing up a few details about what kind ofฉันเพิ่งจะเคลียร์รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับชนิดของ Ourselves Alone (2009)
Clearing my name, since I'm a suspect, allegedly.ล้างมลทินให้ชั้น ตั้งแต่ชั้นโดนกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัย Nothing But the Blood (2009)
He's clearing having second thoughts.เห็นได้ชัดว่าเขาชักไม่แน่ใจแล้ว Being Alive (2009)
No, but thank you for clearing up a questionนั่นไม่เกี่ยวหรอก แต่ขอบคุณที่ช่วยไขปัญหา Nice Is Different Than Good (2009)
And that's him clearing the diplomatic checkpoint.และนั่น เขากำลังปฏิบัติตามขั้นตอน ขอผ่านจุดตรวจ The Bond in the Boot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clearingIf you have any reasons for not clearing this payment, please let us know.
clearingI slipped and hurt myself while I was clearing the road of snow this morning.
clearingIt is clearing up.
clearingIt's clearing up. I needn't brought the umbrella.
clearingIt seems to be clearing up.
clearingThank you for clearing up the misunderstanding.
clearingThe weather clearing he went out for a walk.
clearingThe weather does not look like clearing up today.
clearingThey were clearing the snow from the sidewalk with a shovel.
clearingWe would like to ask your help in clearing up our financial problems with your company.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำนักหักบัญชี[n. exp.] (samnak hak banchī) EN: clearing house   
ที่แจ้ง[n.] (thī jaēng) EN: clearing   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEARING    K L IH1 R IH0 NG
CLEARINGHOUSE    K L IH1 R IH0 NG HH AW2 S
CLEARINGHOUSES    K L IY1 R IH0 NG HH AW2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clearing    (v) (k l i@1 r i ng)
clearings    (n) (k l i@1 r i ng z)
clearing-house    (n) - (k l i@1 r i ng - h au s)
clearing-houses    (n) - (k l i@1 r i ng - h au z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwicklung {f} (eines Geschäfts)clearing and settlement [Add to Longdo]
Aufklärung {f} (eines Verbrechens) | an der Aufklärung eines Verbrechens arbeitenclearing up; solving | to be trying to solve (clear up) a crime [Add to Longdo]
Dokumentationsstelle {f}clearing house [Add to Longdo]
Entrümpelung {f}clearing out [Add to Longdo]
Rodung {f} | Rodungen {pl}clearing | clearings [Add to Longdo]
Schlusszeichen {n}clearing signal [Add to Longdo]
Verrechnungsstelle {f}; Abrechnungsstelle {f}clearing house [Add to Longdo]
Verrechnungsverkehr {m}clearing system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンスペース[, o-punsupe-su] (n) open space; clearing [Add to Longdo]
クリアリングハウス[, kuriaringuhausu] (n) {comp} clearing house [Add to Longdo]
ラッセル[, rasseru] (n) (1) (abbr) (See ラッセル車) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle; (2) carving a trail through deep snow (by foot when mountaineering); (P) [Add to Longdo]
ラッセル車[ラッセルしゃ, rasseru sha] (n) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle [Add to Longdo]
河清[かせい, kasei] (n) clearing of the river water [Add to Longdo]
咳払い;咳き払い[せきばらい, sekibarai] (n,vs) clearing one's throat; cough [Add to Longdo]
後片付け(P);跡片付け[あとかたづけ, atokataduke] (n,vs) tidying up; cleaning; clearing away; putting in order; (P) [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] (n,vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P) [Add to Longdo]
交換所[こうかんじょ, koukanjo] (n) clearing house [Add to Longdo]
仕拵え[しこしらえ, shikoshirae] (n) preparation (e.g. of land for tilling); ground clearance; clearing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house [Add to Longdo]
消去[しょうきょ, shoukyo] clearing (vs), purge, erasure [Add to Longdo]
障害復旧[しょうがいふっゆう, shougaifuyyuu] fault clearing, fault restoration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clearing \Clear"ing\, n.
   1. The act or process of making clear.
    [1913 Webster]
 
       The better clearing of this point.  --South.
    [1913 Webster]
 
   2. A tract of land cleared of wood for cultivation.
    [1913 Webster]
 
       A lonely clearing on the shores of Moxie Lake. --J.
                          Burroughs.
    [1913 Webster]
 
   3. A method adopted by banks and bankers for making an
    exchange of checks held by each against the others, and
    settling differences of accounts.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England, a similar method has been adopted by
      railroads for adjusting their accounts with each other.
      [1913 Webster]
 
   4. The gross amount of the balances adjusted in the clearing
    house.
    [1913 Webster]
 
   {Clearing house}, the establishment where the business of
    clearing is carried on. See {above}, {3}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\, v. t. [imp. & p. p. {Cleared}; p. pr. & vb. n.
   {Clearing}.]
   1. To render bright, transparent, or undimmed; to free from
    clouds.
    [1913 Webster]
 
       He sweeps the skies and clears the cloudy north.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To free from impurities; to clarify; to cleanse.
    [1913 Webster]
 
   3. To free from obscurity or ambiguity; to relive of
    perplexity; to make perspicuous.
    [1913 Webster]
 
       Many knotty points there are
       Which all discuss, but few can clear. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   4. To render more quick or acute, as the understanding; to
    make perspicacious.
    [1913 Webster]
 
       Our common prints would clear up their
       understandings.            --Addison
    [1913 Webster]
 
   5. To free from impediment or incumbrance, from defilement,
    or from anything injurious, useless, or offensive; as, to
    clear land of trees or brushwood, or from stones; to clear
    the sight or the voice; to clear one's self from debt; --
    often used with of, off, away, or out.
    [1913 Webster]
 
       Clear your mind of cant.       --Dr. Johnson.
    [1913 Webster]
 
       A statue lies hid in a block of marble; and the art
       of the statuary only clears away the superfluous
       matter.                --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. To free from the imputation of guilt; to justify,
    vindicate, or acquit; -- often used with from before the
    thing imputed.
    [1913 Webster]
 
       I . . . am sure he will clear me from partiality.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       How! wouldst thou clear rebellion?  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. To leap or pass by, or over, without touching or failure;
    as, to clear a hedge; to clear a reef.
    [1913 Webster]
 
   8. To gain without deduction; to net.
    [1913 Webster]
 
       The profit which she cleared on the cargo.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {To clear a ship at the customhouse}, to exhibit the
    documents required by law, give bonds, or perform other
    acts requisite, and procure a permission to sail, and such
    papers as the law requires.
 
   {To clear a ship for action}, or {To clear for action}
    (Naut.), to remove incumbrances from the decks, and
    prepare for an engagement.
 
   {To clear the land} (Naut.), to gain such a distance from
    shore as to have sea room, and be out of danger from the
    land.
 
   {To clear hawse} (Naut.), to disentangle the cables when
    twisted.
 
   {To clear up}, to explain; to dispel, as doubts, cares or
    fears.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clearing
   n 1: a tract of land with few or no trees in the middle of a
      wooded area [syn: {clearing}, {glade}]
   2: the act of freeing from suspicion
   3: the act of removing solid particles from a liquid [syn:
     {clearing}, {clarification}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top