Search result for

claiming

(22 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -claiming-, *claiming*, claim
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't think that Mr. Wilson is going to take too kindly to the idea that one of his employees is claiming to have had a personal audience with the Almighty himself.ผมไม่คิดว่าคุณวิลสันเขาจะยินดี ยอมรับความคิดที่ว่า พนง.ของเขา 1 คน บอกว่าได้คุยกับท่านเป็นการส่วนตัว Oh, God! (1977)
Claiming that I am here for a Miss Long.แล้วบอกว่าข้ามาที่นี่เพื่อแม่นางเล้ง. Return of the Condor Heroes (1983)
I will see no more girls claiming to be Anastasia.ฉันไม่อยากเห็นหญิงใด กล่าวอ้างว่าเป็นอนาสเตเชียอีก Anastasia (1997)
A man claiming to be a teacher arrested themคนที่อ้างตัวว่าเป็นครูจับพวกเขา GTO (1999)
You may recall that Jane Akre a former reporter here sued Fox 13 in a whistleblower lawsuit claiming that she was fired for refusing to distort her report;ท่านผู้ชมคงจำได้ว่า เจน เอเคร อดีตนักข่าวของฟอกซ์นิวส์ ยื่นฟ้องสถานีฟอกซ์ช่อง 13 ในคดีฟ้องร้องนายจ้างว่าทำผิดกฎหมาย โดยอ้างว่าเธอถูกไล่ออก The Corporation (2003)
She was claiming her son was missing and dead.เธอบอกว่าลูกชายของเธอตายไปแล้ว The Forgotten (2004)
I've been going over the incident report from the night of the murder, and somebody made an anonymous phone call to the local cops claiming to see Lincoln running away from the garage with bloody pants.ผมกำลังทบทวนเกี่ยวกับรายงานเหตุการณ์จากคืนที่เกิดการฆาตกรรม และมีคนโทรไปแจ้งตำรวจท้องที่โดยไม่บอกชื่อ อ้างว่าเห็นลินคอนกำลังวิ่งออกมาจากโรงรถ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Suddenly, some boy arrives with a letter from his recently deceased mother claiming Gusteau is his father?จู่ๆ เด็กที่ไหนก็ไม่รู้โผล่มาพร้อมจดหมาย จากแม่ที่เพิ่งตาย และอ้างว่ากุสโตว์เป็นพ่องั้นเหรอ? Ratatouille (2007)
- He's claiming a possible 10-31.- เขาเรียกร้องว่าเป็นไปได้10-31. Disturbia (2007)
Sorry to wake you, sir, but the kid here is claiming that his friend is in your house.ขอโทษที่ปลุกคุณ แต่ว่าเด็กคนนี้แจ้งว่า เพื่อนของเขาอยู่ในบ้านคุณ Disturbia (2007)
(charlie EX claiming ) -l just had a contraction. -Good idea.แค่เย็บสองสามเข็มครับ Betty's Baby Bump (2008)
FROM SOMEONE CLAIMING TO BE THE ANGEL MAKER. "I GIVE YOU A LEGACY, A BREATH OF LIFE"ที่ข้ามอบให้เจ้า คือผู้สืบทอด คือลมหายใจแห่งชีวิตจากผู้ให้กำเนิดนางฟ้า The Angel Maker (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยอ้างว่า...[X] (dōi āng wā …) EN: claiming that …   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLAIMING    K L EY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
claiming    (v) (k l ei1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
開運商法[かいうんしょうほう, kaiunshouhou] (n) (See 霊感商法) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck [Add to Longdo]
喝破[かっぱ, kappa] (n,vs) (1) arguing someone down; scolding; rebuking; correcting; (2) proclaiming (the truth); expounding; (P) [Add to Longdo]
呼号[こごう, kogou] (n,vs) crying out; proclaiming [Add to Longdo]
胎児認知[たいじにんち, taijininchi] (n) recognition of an unborn child (for the purposes of claiming nationality) [Add to Longdo]
福祉商法[ふくししょうほう, fukushishouhou] (n) (unscrupulous) business practices based on an appeal to one's social conscience; (unscrupulous) sales methods used by someone falsely claiming to represent a charitable (social welfare) organization [Add to Longdo]
霊感商法[れいかんしょうほう, reikanshouhou] (n) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Claim \Claim\ (kl[=a]m), v. t. [imp. & p. p. {Claimed}
   (kl[=a]md); p. pr. & vb. n. {Claiming}.] [OE. clamen,
   claimen, OF. clamer, fr. L. clamare to cry out, call; akin to
   calare to proclaim, Gr. kalei^n to call, Skr. kal to sound,
   G. holen to fetch, E. hale haul.]
   1. To ask for, or seek to obtain, by virtue of authority,
    right, or supposed right; to challenge as a right; to
    demand as due.
    [1913 Webster]
 
   2. To proclaim. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To call or name. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To assert; to maintain. [Colloq.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top