Search result for

ciné

(72 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ciné-, *ciné*
English-Thai: Longdo Dictionary
internal medicine(n) อายุรกรรม
plasticine(n) ดินน้ำมัน เช่น Plasticine is loved for its soft, malleable and non-hardening characteristics, it can be used again and again.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cinema[N] โรงภาพยนต์, Syn. movie theater, movie house, theater

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cine(ซิน'นี) n. โรงภาพยนตร์,ภาพยนตร์
cine-Pref. "ภาพยนตร์"
cinecolor(ซินนีคัล'เลอะ) n. ภาพยนตร์สี
cinecolour(ซินนีคัล'เลอะ) n. ภาพยนตร์สี
cinema(ซิน'นะมา) n. ภาพยนตร์,โรงภาพยนตร์, See also: cinematic adj.
cinematographn. เครื่องฉายภาพยนตร์,กล้องถ่ายภาพยนตร์.
cinepanoramicn. ภาพยนตร์จอกว้างเต็มจอ
cineraman. ภาพยนตร์สามมิติจอกว้าง
cinerariumn. ที่เก็บอัฐิของศพที่เผาแล้ว
cinerator(ซิน'นะเรเทอะ) n. เตาเผาศพ,เตาเผาขยะ

English-Thai: Nontri Dictionary
cinema(n) ภาพยนตร์,หนัง,โรงภาพยนตร์,โรงหนัง
medicine(n) ยา,เวชกรรม,แพทยศาสตร์,อายุรกรรม
sauciness(n) ความซุ่มซ่าม,ความทะลึ่ง,ความไร้มารยาท,ความละลาบละล้วง
spiciness(n) กลิ่น,รส
vaccine(n) เชื้อวัคซีน,หนองฝีดาษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cineangiographyการถ่ายภาพยนตร์หลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cinereousสีเทา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cine Cameraกล้องถ่ายภาพยนต์ [การแพทย์]
Cinematographyการถ่ายภาพยนตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unfortunately as has happened on two previous occasions, la Cinémathèque de Normandie has sent us the wrong film.แต่น่าเสียดายที่ได้เกิดขึ้น สองครั้งก่อนหน้าน la Cin? คณิตศาสตร์ Que de Normandie เราได้ส่งภาพยนตร์เรื่องที่ไม่ถูกต้อง. The Family (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั๋วหนัง[N] cinema ticket, See also: movie theater ticket
โรงภาพยนตร์[N] movie theatre, See also: cinema, theatre, movie house, Syn. โรงหนัง, Example: ใครที่เดินทางผ่านโรงภาพยนตร์ชั้นสอง มักจะได้เห็นชื่อภาพยนตร ์หรือคำโฆษณาภาพยนตร์ที่ทำให้วัยรุ่นเสียคน, Thai definition: สถานที่เฉพาะสำหรับฉายภาพยนตร์
โรงหนัง[N] movie theater, See also: cinema, theater, movie house, Syn. โรงภาพยนตร์, Example: แฮนด์บิล คือ ใบปิดหนังขนาดเล็กที่ย่อส่วนมาจากโปสเตอร์หนังที่ติดตามโรงหนังทั่วไป, Thai definition: สถานที่เฉพาะสำหรับฉายภาพยนตร์
โกศ[N] cinerary urn, Syn. ผอบ, ที่ใส่อัฐิ, ที่ใส่กระดูก, Example: บรรดาญาติของผู้ตายจะเก็บกระดูกไว้ใส่โกศเพื่อนำไปประกอบพิธีทำบุญอุทิศ, Count unit: ใบ,ลูก, Thai definition: ที่ใส่กระดูกผี มีขนาดต่างๆ ฝาครอบมียอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุรกรรม[n.] (āyurakam) EN: medicine   
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
อายุรเวท[n.] (āyurawēt) EN: medical science ; science of healing   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f]
ใบปิดหนัง[n. exp.] (baipit nang) EN: movie poster   FR: affiche de cinéma [f]
ใบปิดภาพยนตร์[n. exp.] (baipit phāpphayon) EN: movie poster   FR: affiche de cinéma [f]
ฌาปนกิจ[n.] (chāpanakit) EN: cremation ; funeral and burial ; interment   FR: crémation [f] ; incinération [f] ; funérailles [fpl]
ฉีดวัคซีน[v. exp.] (chīt waksīn) EN: vaccinate ; inoculate   FR: vacciner ; inoculer
นักแสดง[n. exp.] (dārā naksadaēng) EN: film star ; movie star   FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาราหนัง[n. exp.] (dārā nang) EN: film star ; movie star   FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาราภาพยนตร์[n. exp.] (dārā phāpphayon) EN: movie star ; film star ; film celebrity   FR: vedette de cinéma [f] ; star (de cinéma) [f] ; étoile (du cinéma) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CINEMA    S IH1 N AH0 M AH0
CINELLI    S AH0 N EH1 L IY0
CINEMAS    S IH1 N AH0 M AH0 Z
CINERGY    S IH1 N ER0 JH IY0
CINEMAX    S IH1 N AH0 M AE0 K S
CINEMA'S    S IH1 N AH0 M AH0 Z
CINEMARK    S IH1 N AH0 M AA2 K
CINEPLEX    S IH1 N AH0 P L EH2 K S
CINEMATIC    S IH2 N AH0 M AE1 T IH0 K
CINEPLEX'S    S IH1 N AH0 P L EH2 K S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cine-    (j) - (s i1 n i -)
cinema    (n) (s i1 n @ m @)
cinemas    (n) (s i1 n @ m @ z)
Cineplex    (n) (s i1 n @ p l e k s)
cine-film    (n) - (s i1 n i - f i l m)
cinematic    (j) (s i2 n @ m a1 t i k)
cine-films    (n) - (s i1 n i - f i l m z)
cine-camera    (n) - (s i1 n i - k a m r @)
cine-cameras    (n) - (s i1 n i - k a m r @ z)
cine-projector    (n) - (s i1 n i - p r @ jh e k t @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM [Add to Longdo]
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella) [Add to Longdo]
お生;御生[おなま, onama] (n,adj-na) (fem) (See 生・なま) impudence; sauciness [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
ごみ焼き炉[ごみやきろ, gomiyakiro] (n) incinerator; refuse furnace [Add to Longdo]
アーユルヴェーダ[, a-yuruve-da] (n) Ayurveda (traditional system of medicine practiced in India) [Add to Longdo]
アラビア医学[アラビアいがく, arabia igaku] (n) Arabian medicine [Add to Longdo]
イソロイシン[, isoroishin] (n) isoleucine (ger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
影院[yǐng yuàn, ˇ ㄩㄢˋ, ] cinema; movie theater [Add to Longdo]
放映室[fàng yìng shì, ㄈㄤˋ ˋ ㄕˋ, ] cinema room; viewing room [Add to Longdo]
电影票[diàn yǐng piào, ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄆㄧㄠˋ, / ] cinema ticket [Add to Longdo]
电影院[diàn yǐng yuàn, ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄩㄢˋ, / ] cinema; movie theater [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
遠隔医療[えんかくいりょう, enkakuiryou] remote medicine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top