Search result for

ciels

(107 entries)
(0.0548 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ciels-, *ciels*, ciel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ciels มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ciels*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You got a stamp here from the club at the Ciel Bleu Hotel.คุณมีตราประทับที่นี่ จากคลับที่โรงแรมซีเอล บลู Dude, Where's My Groom? (2009)
♪ Yo quiero estar donde el sol toca el cielo ♪#Yo quiero estar donde #el sol toca el cielThe Spanish Teacher (2012)
- Murcielago?- เมอเซียลาโก Happily Ever Aftermath (2012)
Could that Murcielago or Geo-whatever?แปลว่าเป็นฝีมือของ เมอเซียลาโก หรือ จีโอ อะไรก็ตาม Happily Ever Aftermath (2012)
A Murcielago Matraca.เมอเซียลาโก มาทรักกา Happily Ever Aftermath (2012)
Padre nuestro que estás en los cielos... (gasping, praying in Spanish)(gasping, praying in Spanish) (gasping, praying in Spanish) Eye to Eye (2013)
Oui. I wish to make it officiellement.ใช่ ฉันอยากยื่นจดหมายเป็นทางการ The Hundred-Foot Journey (2014)
Dion, Joseph, my sister, Graciela.ดิออน โจเซฟ น้องสาวผม กราเีซยลา Live by Night (2016)
Graciela Isabella...กราเซียลา อิซาเบลลา Live by Night (2016)
Graciela Coughlin.กราเซียลา คอฟลิน Live by Night (2016)
- You tell Graciela?บอกกราเซียลารึเปล่า Live by Night (2016)
Graciela.กราเซียลา Live by Night (2016)
We built Graciela's casitas for abandoned women and children who needed a place to stay.เราสร้างบ้านหลังย่อมๆ... สำหรับพวกผู้หญิงและเด็กที่ถูกทิ้ง ซึ่งต้องการที่อยู่ Live by Night (2016)
Graciella,what can you tell us about really old guy?กราเซียล่า คุณช่วยบอกอะไรเกี่ยวกับชายแก่ไม่มีวันตื่น Let the Truth Sting (2007)
Imbeciel!ไอ้โง่! Meet the Spartans (2008)
You smell. Well, Graciella charts like crap.เธอเหม็นมาก กราเซียลล่าเขียนชาร์ตได้แย่ There's No 'I' in Team (2008)
Detective Daniel Ciello, Special Investigating Unit, Narcotics.Detective Daniel Ciello, Sonderkommission für Rauschgift. Prince of the City (1981)
After you, Detective Ciello.Nach Ihnen, Detective Ciello. Prince of the City (1981)
Certainly not, Detective Ciello.Bestimmt nicht, Detective Ciello. Prince of the City (1981)
- Dan Ciello.- Dan Ciello. Prince of the City (1981)
Why do you always have to shoot off your mouth, Ciello?Warum kannst du nie dein Maul halten, Ciello? Prince of the City (1981)
Just buy me the fucking transcripts, Ciello.Kaufen Sie mir einfach die verdammten Protokolle, Ciello. Prince of the City (1981)
You're Detective Ciello.Sie sind Detective Ciello. Prince of the City (1981)
Needless to say, we're very proud of Detective Ciello's work.Es ist unnötig zu erwähnen, dass wir auf Detective Ciello stolz sind. Prince of the City (1981)
I've been studying Detective Ciello's file very closely.Ich habe mir Detective Ciellos Akte genau angesehen. Prince of the City (1981)
I still don't trust this little prick Ciello.Ich trau diesem kleinen Wichser Ciello immer noch nicht. Prince of the City (1981)
Hey, look, you moron, if Ciello's a rat, then my mother's a rat.Hör zu, du Trottel. Wenn Ciello eine Ratte ist, dann ist meine Mutter auch eine. Prince of the City (1981)
Get me Tug Barnes in the U.S. Marshal's office and tell him I want Detective Ciello scooped up immediately and send six armed agents out to Great Neck to guard his wife and kids.Ich will mit Tug Barnes von den U.S. Marshals reden. Detective Ciello muss umgehend abgeholt werden. Ich brauche 6 bewaffnete Agenten in Great Neck für seine Familie. Prince of the City (1981)
Mrs. Ciello, I think we're about ready to go.Mrs. Ciello, ich denke, wir sind so weit. Prince of the City (1981)
If you need any help with anything, Mrs. Ciello, just give a holler.Wenn Sie mit irgendwas Hilfe brauchen, Mrs. Ciello, rufen Sie nur. Prince of the City (1981)
- Ralph, Detective Ciello.- Ralph, Detective Ciello. Prince of the City (1981)
- Dan Ciello, this is your life.- Dan Ciello, das ist Ihr Leben. Prince of the City (1981)
This is Detective Ciello.Das ist Detective Ciello. Prince of the City (1981)
Detective Ciello is a very charming fellow.Detective Ciello ist ein charmanter Bursche. Prince of the City (1981)
Quote, "I'm not saying I did anything but if so, can I get the same deal as Ciello?"Zitat: "Ich sage nicht, dass ich was angestellt habe, aber, wenn ja, kriege ich einen Deal wie Ciello?" Prince of the City (1981)
"Another 1971 case in which I received narcotics directly from Ciello involved the arrest of three people at a Spanish grocery on the southeast corner of 122nd street and Lexington Avenue."Ein weiterer Fall aus dem Jahr 1971, als ich von Ciello Drogen bekam, hing mit der Verhaftung von 3 Leuten in einem Supermarkt zusammen, an der südöstlichen Ecke von der 122. Straße und Lexington Avenue. Prince of the City (1981)
Ciello handed me three to four ounces of heroin. " Et cetera, et cetera, et cetera.Ciello hat mir 100 - 125 g Heroin gegeben."Etc., etc., etc. Prince of the City (1981)
"To my personal knowledge, Ciello supplied heroin to many other individuals I was personally involved with."Meines Wissens nach hat Ciello viele Individuen, die ich kannte, mit Heroin beliefert. Prince of the City (1981)
On at least a dozen occasions, Ciello and Marinaro notified me they had a package of heroin for me."Mindestens 12 Mal haben Ciello und Marinaro mich verständigt, dass sie - etwas Heroin für mich hätten." Prince of the City (1981)
For a long period of time, I gave Ciello approximately $ 100 a week."Über einen langen Zeitraum gab ich Ciello etwa $100 pro Woche." Prince of the City (1981)
- He cites 14 other specific instances of exchanges of heroin between Ciello and himself and other perpetrators and says he bought you three automobiles.- Er nennt 14 Beispiele für den Austausch von Heroin zwischen Ciello, ihm selbst und anderen Übeltätern. Er sagt, er hätte 3 Autos für Sie gekauft. Prince of the City (1981)
Nobody I've spoken to has ever not mentioned your name, Ciello.Niemand, mit dem ich je gesprochen habe, hat Ihren Namen nicht erwähnt, Ciello. Prince of the City (1981)
Did you regularly give money to Detective Ciello?Haben Sie Detective Ciello regelmäßig Geld gegeben? Prince of the City (1981)
- Did you give Dan Ciello 3 automobiles?- Haben Sie Ciello 3 Autos gekauft? Prince of the City (1981)
- Ciello, if this test is positive I'll prosecute you myself.- Hat der Cadillac...? - Ciello, wenn der Test positiv ist, werde ich Sie persönlich vor Gericht schleifen. Prince of the City (1981)
Detective Ciello?Detective Ciello? Prince of the City (1981)
Why don't you talk to your friend, Ciello?Warum reden Sie nicht mit Ihrem Freund Ciello? Prince of the City (1981)
Why is it that Ciello is getting away with all this shit and you tell me I'm a dead man?Wieso kommt Ciello mit dieser ganzen Scheiße durch, und mich wollt ihr fertigmachen? Prince of the City (1981)
Can you give us any evidence against Ciello?Können Sie uns Beweise gegen Ciello liefern? Prince of the City (1981)
And Levy worked with Ciello.Und Levy hat mit Ciello gearbeitet. Prince of the City (1981)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรณสาร[n.] (bannasān) EN: papers ; archives   FR: document officiel [m]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: official residence ; official quarters   FR: résidence officielle [f]
เชลยศักดิ์[adj.] (chaloēisak) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent   FR: privé ; non officiel ; non déclaré
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ดาวน์โหลดโปรแกรม[v. exp.] (dāolōt prōkraēm) FR: télécharger un logiciel
ดาวเทียม[n.] (dāothīem) EN: artificial satellite   FR: satellite artificiel [m] ; satellite [m]
ดอกไม้เทียม[n. exp.] (døkmāi thīem) EN: artificial flower   FR: fleur artificielle [f]
เอกสารราชการ[n. exp.] (ēkkasān rātchakān) EN: government document ; official government papers   FR: document administratif [m] ; document officiel [m]
ฟ้า[n.] (fā) EN: sky ; heaven ; air   FR: ciel [m] ; cieux [mpl]
ฝนหลวง[n. exp.] (fon lūang) EN: artificial rain   FR: pluie artificielle [f]
ฝนเทียม[n. exp.] (fon thīem) EN: artificial rain   FR: pluie artificielle [f]
ฟรีโปรแกรม[n. exp.] (frī prōkraēm) EN: freeware   FR: logiciel gratuit [m] ; programme gratuit [m] ; gratuiciel [m] ; freeware [m]
อินทรธนู[n.] (inthanū = inthranū) EN: rainbow   FR: arc-en-ciel [m]
จำกัดเครื่องมือ[n. exp.] (jamkat khreūangmeū) EN: limited edition (of a software)   FR: version limitée (d'un logiciel) [f]
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority   FR: agent public [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; autorités [fpl]
จวน[n.] (jūan) EN: official residence ; governor's residence   FR: résidence officielle [f]
การประชุมทางการ[n. exp.] (kān prachum thāngkān) EN: official meeting   FR: réunion officielle [f]
การติดตั้งโปรแกรม[n. exp.] (kān tittang prōkraēm) FR: installation d'un logiciel [f] ; installation d'un programme [f]
กึ่งราชการ[adj.] (keung-rātchakān) EN: semi-official   FR: semi-officiel
เครื่องช่วยหายใจ[n. exp.] (khreūang chūay hāijai) EN: respirator   FR: respirateur artificiel [m]
เครื่องฟักไข่[n. exp.] (khreūang fak khai ) FR: couveuse artificielle [f]
เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์[n. exp.] (khreūangphim døt maēthrik) EN: dot matrix printer ; impact matrix printer   FR: imprimante matricielle [f] ; imprimante à aiguilles [f]
ครึ้มฟ้าครึ้มฝน[xp] (khreum fā khreum fon) EN: be very cloudy   FR: le temps est maussade ; le ciel est couvert
กลางแจ้ง[adj.] (klāngjaēng) EN: outdoor ; open-air ; in the open air ; outside ; alfresco   FR: en plein air ; à l'extérieur ; à ciel ouvert ; à l'air libre
ลวก[adj.] (lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก ๆ[adj.] (lūak-lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก ๆ[adv.] (lūak-lūak) EN: carelessly ; untidily ; cursorily   FR: négligemment ; superficiellement ; sans soin
หลวง[adj.] (lūang) EN: public ; official ; state ; governement   FR: public ; officiel ; étatique ; national
ไหมเทียม[n. exp.] (mai thīem) EN: artificial silk ; rayon   FR: soie artificielle [f] ; rayonne [f]
มีความสุขมาก[v. exp.] (mī khwām suk māk) EN: be on cloud nine   FR: être au septième ciel ; être aux anges
น้ำส้มสายชูเทียม[n. exp.] (nāmsom sāichū thīem) FR: vinaigre artificiel [m]
หนังสือราชการ[n. exp.] (nangseū rātchakān) EN: official letter ; official document   FR: lettre officielle [f] ; document officiel [m]
โอเพนซอร์ส[n. prop.] (ōphēn søs) EN: open source software ; open source   FR: logiciel libre [m]
ปัญญาประดิษฐ์[n. exp.] (panyā pradit) EN: artificial intelligence   FR: intelligence artificielle [f]
เป็นทางการ[adj.] (pen thāngkān) EN: official   FR: officiel
ผายปอด[v. exp.] (phāi pøt) EN: give artificial respiration   FR: pratiquer la respiration artificielle
ภาษาพาที[n. exp.] (phāsā phāthī) FR: langue usuelle [f] ; langue nationale [f] ; langue officielle ]f]
ภาษาระดับกึ่งทางการ[n. exp.] (phāsā radap keung-thāngkān) FR: langue semi-officielle f]
ภาษาระดับไม่เป็นทางการ[v. exp.] (phāsā radap mai pen thāngkān) FR: langue non officielle [f]
ภาษาระดับสนทนา[n. exp.] (phāsā radap sonthanā) FR: langue non officielle [f]
ภาษาระดับสนทนาทั่วไป[n. exp.] (phāsā radap sonthanā thūapai) FR: langue non officielle [f]
ภาษาระดับทางการ[n. exp.] (phāsā radap thāngkān) FR: langue officielle [f]
ภาษาราชการ[n. exp.] (phāsā rātchakān) EN: official language   FR: langue officielle [f]
ภาษาทางการ[n. exp.] (phāsā thāngkān) EN: formal language ; official language ; written language   FR: langue officielle [f]
พิธีทางราชการ[n. exp.] (phithī thāng rātchakān) EN: official ceremony   FR: cérémonie officielle [f]
พลุ่ง[v.] (phlung) EN: gush ; shoot up ; sent out/up/forth ; puff ; jet   FR: monter dans le ciel
ผลไม้เทียม[n. exp.] (phonlamāi thīem) EN: artificial fruit   FR: fruit artificiel [m]
แพรเทียม[n. exp.] (phraē thīem) EN: artificial silk ; rayon   FR: soie artificielle [f]
ปลอม[adj.] (pløm) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ;not genuine ; artificial   FR: faux ; contrefait ; artificiel
โปรแกรม[n.] (prōkraēm) EN: programme ; program (Am.) ; software   FR: programme [m] ; logiciel [m] ; application informatique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CIEL    S IY1 L
MACIEL    M IH0 K IY1 L
CHRUSCIEL    K R AH1 S IY2 L
KOSCIELNIAK    K AH0 S CH IY1 L N IY0 AE0 K
CARTUSCIELLO    K AA0 R T UW2 S IY0 EH1 L OW0

French-Thai: Longdo Dictionary
ciel(n) |m| ท้องฟ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top