Search result for

chromées

(96 entries)
(2.0791 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chromées-, *chromées*, chromée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chromées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chromées*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monochrome[ADJ] ซึ่งเป็นสีขาวดำ, See also: ซึ่งมีสีเดียว, Syn. .
monochrome[ADJ] ภาพขาวดำ
monochrome[N] ศิลปะการวาดภาพโดยใช้สีเดียว, Syn. monotint
polychrome[ADJ] หลายสี, See also: ประดับด้วยหลายสี, Syn. multicolor, varicolored, Ant. solid-colored
polychrome[N] สิ่งที่มีหลายสี
chrome dome[SL] หัวล้าน
chrome dome[SL] ผู้ชายที่มีหัวล้าน
chrome-dome[SL] คำเรียกคนหัวล้าน (คำหยาบ)
Mercurochrome[N] ชื่อทางการค้าของสารประกอบ merbromin
mercurochrome[N] ยาแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auxochrome(ออค'ซะโครม) n. กลุ่มของอะตอมที่เป็นปัจจัยทำให้สีของสารเข้มขึ้น. -auxochromatic adj.
chrome(โครม) n. โครเมียม,แผ่นโลหะเคลือบโครเมียม. vt. ชุบโครเมียม
mercurochrome(เมอคิว'โรโครม) n. ยาแดง,ชื่อการค้าของ merbromin
monochrome(มอน'นะโครม) n. การทาสีหรือให้สีเพียงสีเดียว adj. ซึ่งมีสีเดียว., See also: monochromic adj. monochromical adj. monochromist n.
monochrome display adapteตัวปรับจอภาพสีเดียวใช้ตัวย่อว่า MDA (อ่านว่าเอ็มดีเอ) บริษัทไอบีเอ็ม ใช้เป็นตัวปรับสำหรับจอภาพสีเดียว ตัวปรับตัวนี้ไม่ได้ช่วยในการทำให้เกิดภาพบนจอแต่อย่างใด
polychrome(พอล'ลีโครม) adj. หลายสี,ประดับด้วยหลายสี. n. สิ่งที่มีหลายสี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychrometerมาตรความชื้นสัมพัทธ์แบบกระเปาะเปียก-แห้ง, ไซโครมิเตอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychrometric chartแผนภูมิไซโครเมตรี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychrometryไซโครเมตรี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
phytochromeไฟโทโครม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
synchromesh transmissionการส่งกำลังแบบประสานกัน, การส่งกำลังแบบซิงโครเมช [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oligochromemia; oligochromaemiaเลือดสีจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligochromaemia; oligochromemiaเลือดสีจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monochromeสีเดียว, เอกรงค์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
monochromeเอกรงค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monochromeสีเดียว, เอกรงค์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cytochromeไซโทโครม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chrome-plated ringแหวนชุบโครเมียม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cytochrome P-450ไซโตโครมพี-450 [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Monochrome สีเดียว [คอมพิวเตอร์]
Chrome Waste ของเสียโครเมียม
ของเสียโครเมียม [สิ่งแวดล้อม]
Adrenochrome Monosemicarbazoneอะดรีโนโครมโมโนเซมิคาร์บาโซน [การแพทย์]
Cyanide Cytochrome Oxidase Complexสารประกอบไซยาไนด์-ไซโตโครมออกซีเดส [การแพทย์]
Cytochrome B Reductaseเอ็นไซม์ไซโตโครมบีรีดักเทส [การแพทย์]
Cytochrome B5ไซโตโครมบี5 [การแพทย์]
Cytochrome Cซัยโตโครมซี,ไซโตโครมซี [การแพทย์]
Cytochrome C Oxidaseเอ็นไซม์ไซโตโครมซีออกซิเดส,ไซโตโครมซีออกซิเดส [การแพทย์]
Cytochrome C Reductasesซัยโตโครมซีรีดักเตรท [การแพทย์]
Cytochrome Oxidaseไซโตโครมออกซิเดส,ไซโตโครมอ๊อกซิเดส,ซัยโตโครมออกซิเดส [การแพทย์]
Cytochrome P-450ไซโตโครมพี450,ซัยโตโครมพี-450 [การแพทย์]
Cytochromesไซโตโครม,ซัยโตโฆรม,ไซโทโครม [การแพทย์]
Edrenochromeสีในตา [การแพทย์]
Fluorochromesสารเรืองแสง [การแพทย์]
Psychrometerไซครอมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Sling psychrometer, Whirling psychrometerไซครอมิเตอร์ชนิด แกว่ง [อุตุนิยมวิทยา]
Ventilated psychrometer, Aspirated psychrometerไซครอมิเตอร์แบบ ระบายอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Assmann psychrometerไซครอมิเตอร์แบบแอ สแมน [อุตุนิยมวิทยา]
cytochromeไซโทโครม, กลุ่มของสารประกอบพวกโปรตีนหรือเอนไซม์ภายในเซลล์ จับตัวต่อกันเป็นลูกโซ่ มีหน้าที่สำคัญในการรับและส่งอิเล็กตรอนต่อเนื่องกันไป พบมากในไมโทคอนเดรีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nichromeนิโครม, โลหะผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วยนิกเกิล  โครเมียม เหล็ก ไม่รวมตัวกับออกซิเจนในอากาศ มีจุดหลอมเหลวสูง  นิยมใช้ทำเป็นขดลวดความร้อนในอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน เช่น เตารีด  เตาไฟฟ้า เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lipochromeไลโปโครม [การแพทย์]
Mercurochromeยาแดง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครเมียม[n.] (khrōmīem) EN: chromium   FR: chrome [m]
หลายสี[adj.] (lāi sī) FR: multicolore ; bigarré ; polychrome
ยาแดง[n.] (yādaēng) EN: mercurochrome   FR: mercurochrome [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHROME    K R OW1 M
MONOCHROME    M AA1 N AH0 K R OW2 M
POLYCHROME    P AA1 L IH0 K R OW2 M
POLYCHROME    P AA1 L IY0 K R OW2 M
FERROCHROME    F EH1 R AH0 K R OW2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chrome    (n) (k r ou1 m)
monochrome    (n) (m o1 n @ k r ou m)
monochromes    (n) (m o1 n @ k r ou m z)
synchromesh    (n) (s i2 ng k r ou m e1 sh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロームイエロー[, kuro-muiero-] (n) chrome yellow [Add to Longdo]
クロムイエロー[, kuromuiero-] (n) chrome yellow [Add to Longdo]
クロムグリーン[, kuromuguri-n] (n) chrome green (pigment made of chromium oxide, Cr2O3) [Add to Longdo]
クロムバナジウム鋼[クロムバナジウムこう, kuromubanajiumu kou] (n) chrome-vanadium steel [Add to Longdo]
クロムモリブデン鋼[クロムモリブデンこう, kuromumoribuden kou] (n) chromium molybdenum steel; chrome molybdenum steel [Add to Longdo]
クロム鋼[クロムこう, kuromu kou] (n) chrome steel; chromium steel [Add to Longdo]
クロム明礬[クロムみょうばん, kuromu myouban] (n) chrome alum [Add to Longdo]
シトクロム;チトクロム[, shitokuromu ; chitokuromu] (n) cytochrome (ger [Add to Longdo]
シンクロメッシュ[, shinkuromesshu] (n) synchromesh [Add to Longdo]
ニクロム[, nikuromu] (n,adj-no) Nichrome [Add to Longdo]
ニクロム線[ニクロムせん, nikuromu sen] (n) nichrome wire [Add to Longdo]
フィトクロム[, fitokuromu] (n) phytochrome [Add to Longdo]
マーキュロ[, ma-kyuro] (n) (abbr) (See マーキュロクローム) Mercurochrome [Add to Longdo]
マーキュロクロム;マーキュロクローム[, ma-kyurokuromu ; ma-kyurokuro-mu] (n) Mercurochrome; merbromin [Add to Longdo]
モノクロ[, monokuro] (n,adj-no) monochrome; (P) [Add to Longdo]
モノクローム[, monokuro-mu] (n) monochrome [Add to Longdo]
モノクロディスプレイ[, monokurodeisupurei] (n) {comp} monochrome display [Add to Longdo]
モノクロモニタ[, monokuromonita] (n) {comp} monochrome monitor [Add to Longdo]
黄鉛[おうえん;こうえん, ouen ; kouen] (n) chrome yellow [Add to Longdo]
赤チン[あかチン, aka chin] (n) mercurochrome; merbromin solution [Add to Longdo]
単色画[たんしょくが, tanshokuga] (n) monochrome picture [Add to Longdo]
白黒[しろくろ, shirokuro] (n,adj-no) (1) black and white; monochrome; (exp,vs) (2) good and evil; right and wrong; guilt and innocence; (P) [Add to Longdo]
白黒ディスプレイ[しろくろディスプレイ, shirokuro deisupurei] (n) {comp} monochrome display [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单色[dān sè, ㄉㄢ ㄙㄜˋ, / ] monochrome; monochromatic; black and white [Add to Longdo]
单色照片[dān sè zhào piàn, ㄉㄢ ㄙㄜˋ ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] monochrome photo; black and white picture [Add to Longdo]
单色画[dān sè huà, ㄉㄢ ㄙㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] monochrome picture; black and white picture [Add to Longdo]
单铬[dān gè, ㄉㄢ ㄍㄜˋ, / ] monochrome [Add to Longdo]
细胞色素[xì bāo sè sù, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ, / ] cytochrome [Add to Longdo]
黑白[hēi bái, ㄏㄟ ㄅㄞˊ, ] black and white; right and wrong; monochrome [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モノクロ[ものくろ, monokuro] monochrome (a-no) [Add to Longdo]
モノクロディスプレイ[ものくろでいすぷれい, monokurodeisupurei] monochrome display [Add to Longdo]
白黒[しろくろ, shirokuro] monochrome (a-no) [Add to Longdo]
白黒ディスプレイ[しろくろディスプレイ, shirokuro deisupurei] monochrome display [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top