Search result for

chopas

(89 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chopas-, *chopas*, chopa
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chopas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chopas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psychopath[N] คนโรคจิต, Syn. lunatic, psychopathic personality
psychopathy[N] โรคทางจิต, See also: ความผิดปกติทางจิต, Syn. insanity
psychopathic[ADJ] ซึ่งมีอาการทางจิต
psychopathology[N] จิตพยาธิวิทยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
psychopath(ไซ'คะพาธ) n. บุคคลที่ป่วยทางจิตหรือมีภาวะจิตที่ไม่มั่นคง,ผู้ต่อต้านกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม,ผู้ไร้ศีลธรรมแม้มีปัญญา., See also: psychopathic adj., Syn. psychotic
psychopathy(ไซคอพ'พะธี) n. โรคจิต

English-Thai: Nontri Dictionary
psychopathic(adj) เกี่ยวกับโรคจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pathology, mental; psychopathologyจิตพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychopathอันธพาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychopathic disorderจิตวิปลาส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychopathic personality; personality, antisocialบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychopathology; pathology, mentalจิตพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychopathyโรคจิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, antisocial; personality, psychopathicบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, psychopathic; personality, antisocialบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onychosis; onychopathyโรคเล็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onychopathy; onychosisโรคเล็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antisocial personality; personality, psychopathicบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mental pathology; psychopathologyจิตพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trichopathic-โรคผม, -โรคขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trichopathyโรคผม, โรคขน [มีความหมายเหมือนกับ trichosis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psychopathologyจิตพยาธิวิทยา [TU Subject Heading]
Chopartข้อระหว่างกระดูกข้อเท้า [การแพทย์]
Dislocation Chopart'sข้อกลางเท้าหลุดเป็นแนว [การแพทย์]
Myopsychopathyโรคกล้ามเนื้อที่มีอาการทางจิตร่วม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Psychopathic, you know.โรคจิตที่คุณรู้ว่า Mad Max (1979)
Al, I can't help you--I work for senor psychopath, now.อัล ข้าช่วยเจ้าไม่ได้ ตอนนี้ข้ารับใช้เจ้าไอโรคจิตนี่ Aladdin (1992)
I'm practically a psychopath delivery service.ผมปฏิบัติตัวเป็น พวกต่อต้านสังคม Basic Instinct (1992)
One of the questions that comes up periodically is to what extent could corporation be considered to be psychopathic.คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวก็คือ เราควรถือว่าบรรษัทมีอาการทางจิต มากน้อยแค่ไหน The Corporation (2003)
And if we look at a corporation as a legal person that it may not be that difficult to actually draw the transition between psychopathy in the individual to psychopathy in a corporation.ถ้าเรามองว่าบรรษัทเป็นบุคคลตามกฎหมาย ก็ไม่ยากนักที่จะโยง อาการทางจิตของบุคคล The Corporation (2003)
They would have all the characteristics and in fact in many respects the corporation of that sort is the proto typical of a psychopath.บรรษัทมีอาการทางจิตครบทุกข้อ และความจริงแล้ว ถ้ามองในหลาย ๆ แง่ บรรษัทที่มีลักษณะแบบนี้ The Corporation (2003)
If the dominant institution of our time has been created in the image of a psychopath who bears moral responsibility for its actions?ถ้าสถาบันสำคัญในยุคของเราถูกสร้างขึ้น ให้มีอาการของคนไข้โรคจิต ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบทางจริยธรรมต่อการกระทำของมัน? The Corporation (2003)
You perverted little psychopath.เขาเป็นคนเพี้ยนๆและมีอาการโรคจิตเล็กน้อย Saw (2004)
Is not the first time when some psychopat call me out.นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะ ที่ไอ่พวกโรคจิตเรียกผมออกมาเนี่ย Saw II (2005)
And, of course, he's a total psychopath.และ แน่นอนว่า เขามีอาการทางจิต Compulsion (2005)
Psychopathic as opposed to psychotic.มีอาการทางจิตที่ต่อต้านกับพวกโรคจิต Extreme Aggressor (2005)
A psychopath's on his way over to torture and kill you, but don't get out of bed, I'll be over in a flash.ฆาตกรโรคจิตกำลังมา และจะฆ่าคุณ แต่อย่าลุกจากเตียง เดี๋ยวผมไปถึง Crank (2006)
Sorry you're a psychopath.ขอโทษน ฉันก็แค่ปากพล่อยน่ะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
If you read the books, you know that psychopaths like me have a low tolerance for frustration.ถ้าพ่ออ่านหนังสือ พ่อจะรู้ว่าไอ้โรคจิตอย่างผม อดทนต่อเรื่องหงุดหงิดใจได้น้อย It's Alive! (2007)
Dexter, enough... with the psychopath bullshit.เด็กเตอร์ พอเถอะ... เรื่องโรคจิตไร้สาระนี่ It's Alive! (2007)
He planned this whole thing. Maria, that psychopath set me up.มันวางแผนทั้งหมดนี่ มาเรีย ไอ้โรคจิตนั่นมันวางกับดักฉัน That Night, a Forest Grew (2007)
These are the eyes... of a psychopath.สิ่งนี้คือดวงตา ของคนโรคจิต Halloween (2007)
Thus creating a psychopath that knows no boundaries... and has no boundaries.เหมือนพายุแรงกล้า ถ้าคุณจะ สร้างคนโรคจิตเช่นนี้ ก็ไม่มีอะไรขวางกั้นได้ Halloween (2007)
This ain't the city, Mr Angel. Not everyone's a murdering psychopath.นี่ไม่ใช่ในเมืองนะคุณแองเจิ้ล ไม่ทุกคนหรอกจะเป็นโรคจิต Hot Fuzz (2007)
Yeah, he's a psychopathic killer but so what?ก็ใช่ล่ะ มันก็เป็นฆาตกรคลั่งโรคจิต แล้วไงล่ะ No Country for Old Men (2007)
-What offer? -While Greg, the rhyming psychopath--ข้อเสนออะไร ถึงว่าเกร็กมันจะงี่เง่าก็เถอะ Music and Lyrics (2007)
And every detail we unearth about your Hall of Fame psychopath husband...และทุกๆรายละเอียด เราขุดคุ้ย เกี่ยวกับความโรคจิตที่เป็นส่วนนึงของสามีคุณ Saw IV (2007)
Not only are the giants, they are psychopaths.ไม่ใช่แค่ตัวใหญ่ยักษ์ แต่ยังโรคจิตด้วย Chuck Versus the Break-Up (2008)
I'm here to make sure these psychopaths get put back in their cages where they belong.ผมมาเพื่อจับไอ้พวกโรคจิตนี้ ส่งพวกมันกลับไปในกรงที่มันสมควรอยู่ Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
So your solution is to send a psychopath after the psychopaths?แล้วทางแก้ของคุณก็คือส่ง ไอ้โรคจิตนี่ไปตามล่าคนโรคจิตอีกพวกนึงเหรอ Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
I guess psychopaths don't have to explain themselves.พวกโรคจิตคงไม่มานั่งอธิบายเหตุผล Metamorphosis (2008)
Psychopath?โรคจิต? I Don't Wanna Know (2008)
I said that shifty bastard's a goddamn psychopath.ผมบอกว่าไอ้บ้านี่แหล่ะฆาตกรโรคจิต To Love Is to Bury (2008)
- Ain't none of your business. - She's a psychopath.อย่าเลย Plaisir d'amour (2008)
the other guy becomes an institutionalized psychopath. oh!แต่อีกคนกลายเป็น พวกโรคจิตในสถานกักกัน อะไร? Pilot (2008)
The man we're looking for is a narcissist and a psychopath desperate to prove his masculinity.ชายที่เราตามหาเป็นพวกหลงตัวเอง และอยากจะพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชายของตัวเอง Brothers in Arms (2008)
Psychopath.พวกโรคจิต Masterpiece (2008)
The man is a master. clinical psychopath. Three time consecutive life sentences.แม่งโปร, นักฆ่าโรคจิต Death Race (2008)
No, Gotham needs its true hero and I let that murdering psychopath blow him half to hell.ไม่ ก็อธแธมต้องการฮีโรตัวจริง และฉันปล่อยไอ้ฆาตกรบ้าคลั่ง ทำเค้าตายไปครึ่ง The Dark Knight (2008)
You are to convey the prisoner to the Los angeles County general hospital Psychopathic Ward;ส่งที่โรงพยาบาลโรคจิตแห่งลอสแองเจลิส Changeling (2008)
We recommend that she be conveyed to the psychopathic ward until her senses can be restored;เราแนะนำให้ส่งเธอไปพักที่โรงพยาบาลโรคประสาท จนกว่าอาการจะดีขึ้น Changeling (2008)
It was because of her disturbing behavior that I submitted her for observation to the psychopathic ward of Los angeles County general hospital;เป็นเพราะเธอ มีพฤติกรรมก้าวร้าว ผมจึงส่งเธอไปให้แพทย์สังเกตุอาการ ที่สถาบันจิตเวช ของโรงพยาบาลกลางในลอสแองเจลิส Changeling (2008)
Every family in this state is in grave danger when a police captain can take a woman into his office and five minutes later have her thrown into the psychopathic ward on his own authority!ถ้าหากผู้กองสามารถพาผู้หญิงคนหนึ่ง เข้าไปที่ออฟฟิศเขา จากนั้นอีก 5 นาที ก็จับหล่อนโยนเข้าไป ในโรงพยาบาลบ้า เพราะความบ้าอำนาจของเขา! Changeling (2008)
well, now, Iet me see if I have this correct, a woman was thrown into the psychopathic ward without a warrant, because no warrant existed;เอาล่ะ ทีนี้ มาดูกันซิ ว่าผมพูดถูกหรือเปล่า ผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับเข้าโรงพยาบาลบ้า โดยไม่มีเอกสารรับรอง เพราะยังไม่มีเอกสารรับรอง Changeling (2008)
Bagwell's a psychopath, but he's a psychopath with a plan.แบ๊กเวลล์เป็นพวกโรคจิต แต่เขาเป็นโรคจิตประเภทวางแผนเป็น Five the Hard Way (2008)
Yes, well, this rebel, whoever he is, can't send psychopaths to our front doorstep.ใช่ แล้ว เรเบลคนนี้ ไม่ว่าเค้าจะเป็นใคร ไม่สามารถส่งคนเป็นโรคจิตมาหน้าบ้านเราได้หรอกนะ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
This projection of the loved one coupled with his need to preserve the victims is similar to the psychopathology of serial murderer Ed Gein.โดยการดองศพเหมือนกับฆาตกรต่อเนื่อง อีกคนนึงอย่าง เอ็ด ยีน ยีนมีปมออดิปุสตอนต้องพยายาบาลแม่ที่เป็นอัมพาต Cold Comfort (2009)
WITH PSYCHOPATHIC PERSONALITY TRAITS.และมีลักษณะของโรคไซโคพาธ Zoe's Reprise (2009)
it's not a one off. the filming of his kills makes him a sexual psychopath.ไม่ใช่ครั้งเดียวแน่ เขาถ่ายคลิปเพราะอาการไซโคพาธ The Big Wheel (2009)
help me is in direct conflict with the psychology of a psychopath, and it's something I've never seen before."ช่วยด้วย" ขัดแย้งกับอาการไซโคพาธอย่างชัดเจน ผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน The Big Wheel (2009)
psychopaths don't have the capacity to feel empathy towards others.พวกไซโคพาธจะขาดความสามารถที่จะรู้สึกเห็นใจผู้อื่น The Big Wheel (2009)
Call Child Services. Have this little psychopath committed.โทรหามูลนิธิรับเลี้ยงเด็ก เด็กพวกนี้เป็นโรคจิตเล็กๆ The Culling (2009)
Little Junior's a psychopath.เจ้าตัวเล็กเป็นโรคจิต The Culling (2009)
Yeah, yeah, let's make it easier for the psychopath to kill us.แผนดีมากเลย ไอ้โรคจิตนั่นจะได้เจี๋ยนเราได้ง่ายๆ ไง Gasp (2009)
You're a psychopath.แกมันไอ้โรคจิต Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคทางจิต[N] psychopathy, See also: mental disorder, Example: ปัจจุบันได้มีการค้นคว้าวิจัยโรคทางจิตตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการค้นหาสาเหตุอาการ การรักษา และการป้องกัน

CMU English Pronouncing Dictionary
PSYCHOPATH    S AY1 K OW0 P AE2 TH
PSYCHOPATHS    S AY1 K OW0 P AE2 TH S
PSYCHOPATHY    S AY0 K AA1 P AH0 TH IY0
PSYCHOPATHIC    S AY2 K AH0 P AE1 TH IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
psychopath    (n) (s ai1 k ou p a th)
psychopaths    (n) (s ai1 k ou p a th s)
psychopathic    (j) (s ai2 k ou p a1 th i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Psychopath {m}; Psychopathin {f} | Psychopathen {pl}psychopath | psychopaths [Add to Longdo]
Psychopathie {f}psychopathy [Add to Longdo]
psychopathisch; psychopatisch [alt]psychopathic [Add to Longdo]
psychopathisch; psychopatisch [alt] {adv}psychopathically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガウチョパンツ[, gauchopantsu] (n) gaucho pants [Add to Longdo]
サイコパス[, saikopasu] (n) psychopath [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top