Search result for

chit

(109 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chit-, *chit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chit[N] ใบเสร็จ, Syn. check, tab
chit[N] เด็กสาว
chit[SL] การตรวจสอบ
chitchat[N] การคุยเล่น, See also: การพูดคุยกันเล่นๆ, Syn. gab, gabfest, small talk
chitchat[VI] คุยเล่น, See also: พูดคุยกันเล่นๆ, Syn. chaffer, chat, chatter
chitchat[SL] การพูดคุย, See also: การคุยเรื่อยเปื่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chit(ชิท) n. เด็ก,เด็กสาว,เด็กเล็ก ๆ ,ใบเซ็นชื่อเชื่อ,ใบเสร็จรับของ,ใบสำคัญหลักฐานการจ่าย,จดหมายที่มีข้อความเล็กน้อย,หน่ออ่อน,หน่อ vt. เด็ดเอาหน่อออก, Syn. child
chitchatvi.,n. (การ) คุยไปเรื่อย,สนทนาเรื่องสัพเพเหระ,นินทา,คุยเล่น, See also: chitchatty adj.ดูchitchat
chittervi. คุยเล่น,สนทนาเล่น,สั่นหนาวสั่น
architect(อาร์'คิเทคทฺ) n. นักสถาปนิก
architectonic(อาร์คิเทค'โทนิค) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายหลักหรือกฎของสถาปัตยกรรม
architectonics(อาร์คิเทคทอน'นิคซฺ) n. สถาปัตยกรรม, วิชาการก่อสร้าง
architecture(อาร์คิเทค'เชอะ) n. สถาปัตยกรรม,วิชาการก่อสร้าง,รูปแบบการก่อสร้าง,สิ่งปลูก สร้าง,ผลงานทางสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง.
architrave(อาร์'คิเทรฟว) n. ขอบประตูหรือหน้าต่าง, ส่วนล่างสุดของคิ้วบนเสา, บัวลาดบัวลาย. -architraval adj. -architraved adj.
bronchitis(บรองไค'ทิส) n. หลอดลมอักเสบ, See also: bronchitic adj. หลอดลมอักเสบ
closed architectureสถาปัตยกรรมปิดหมายถึง การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ผลิตจากบริษัทเดียวกันเท่านั้น (เรียกว่า ปิดประตูตาย ไม่ให้ผู้อื่นมาร่วมทำมาหากิน)

English-Thai: Nontri Dictionary
architect(n) สถาปนิก
architectural(adj) ในเชิงสถาปัตยกรรม
architecture(n) สถาปัตยกรรม
architrave(n) ขอบประตู,ขอบหน้าต่าง
bronchitis(n) โรคหลอดลมอักเสบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chitinไคทิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chitonไคตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chitinไคติน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chitinไคติน [TU Subject Heading]
Chitinสารแข็ง,ไคติน [การแพทย์]
chitinไคทิน, สารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ที่มีองค์ประกอบคล้ายคาร์โบไฮเดรต แต่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบด้วย พบในเขาสัตว์ เปลือกหุ้มภายนอกของสัตว์จำพวกอาร์โทรพอดและผนังเซลล์ของเชื้อราบางชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chitin Powderผงไคทิน [การแพทย์]
Chitinaseไคติเนส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chitosanไคโตซาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chitosanไคโตแซน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chitosan (n) ไคโตซาน ไคโตแซน อนุพันธ์ของ ไคติน(พอลิเมอร์ที่พบมากในเปลือกกุ้ง กระดองปู แกนปลาหมึก) มีประโยชน์หลากหลายเช่น อุตสาหกรรมเกษตร เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมยาและอาหาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No idle chitchat.ไม่มีการคุยเล่นไร้สาระ The Bank Job (2008)
Strictly business. We don't come to 47th Street to chitchat.แค่ธุรกิจเท่านั้น เราไม่ได้มาที่ถนน 47 เพื่อจะมาคุยเล่นกัน New York, I Love You (2008)
Those two with him, and they didn't exactly try to shut him up, but you could tell that they didn't want any chitchat.ถึงสองคนนั่น ไม่ได้ห้ามเขาพูด แต่บอกได้เลยว่า เขาไม่ใช่คนช่างพูด WarGames: The Dead Code (2008)
People's chit-chat not allowed.ผู้คนห้ามซุบซิบกัน.. The Breath (2009)
Enough chitchat. We're burning daylight.คุยพอแล้ว พวกเราตัดสินใจพบกัน Chuck Versus the Suburbs (2009)
It's not exactly party chit-Chat.มันไม่ใช่หัวข้อที่น่าสมทนา Pilot (2009)
Chit-chat.พูดคุยเก่ง Pilot (2009)
"camp chitaqua."แคมป์ชิตากวา The End (2009)
You have to be a little subtler about calling in our chits.นายคงยากแก่การเข้าใจ สักหน่อย ในการเรียกมาคุยกัน แบบเพื่อนนี้ Gimme Some Truth (2009)
So... I'm thinkin' we're past the chit-chat stage.- ฉันก็คิดว่าเราข้ามบทคุยเล็กคุยน้อยไปเถอะ The Coffee Cup (2009)
But enough chitchat.เราคุยกันแค่นี้ก่อน Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Let's save the chitchat.ใครคือสเป็คเคิลส์เหรอ? ตัวตุ๋นของพวกเรา G-Force (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chitWithout flinching from that fact in the slightest, Chitose is spending today as well in fine spirit.
chitThis airport doesn't have as many flights as New Chitose Airport and even looking from the observation deck at first there were no planes.
chitCut the chit-chat and get to work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การนินทา[N] gossip, See also: chitchat, Syn. การพูดลับหลัง, การซุบซิบ, การซุบซิบนินทา, Ant. การสดุดี, การยกย่อง, การสรรเสริญ, Example: การนินทาคนอื่นเป็นบาป, Thai definition: คำติเตียนลับหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแปลน[n. exp.] (baēp plaēn) EN: drawing plan   FR: plan d'architecte [m]
ใบสั่งอาหาร[X] (baisang āhān) EN: chit   FR: note de commande [f] ; ticket de nourriture [m]
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūaraēng) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man   FR: maître d'oeuvre [m]
จังหวัดพิจิตร[n. prop.] (Jangwat Phijit) EN: Phichit province   FR: province de Phichit [f]
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม[n. exp.] (kān økbaēp thāng sathāpattayakam) EN: architecture design   
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม[adj.] (kīokap sathāpattayakam) EN: architectural   FR: architectural
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped   FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
หลอดลมอักเสบ[n. exp.] (løtlom aksēp) EN: bronchitis   FR: bronchite [f]
เนวิน ชิดชอบ[n. prop.] (Nēwin Chitchøp) EN: Newin Chidchob ; Newin Chitchop ; Nevin Chitchop   FR: Nevin Chitchop
นกจับแมลงจุกดำ[n. prop.] (nok jap malaēng juk dam) EN: Black-naped Monarch   FR: Tchitrec azuré [m] ; Gobemouche azuré [m] ; Gobemouche monarque azuré [m] ; Monarque azuré [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHIT    CH IH1 T
CHITA    CH IY1 T AH0
CHITS    CH IH1 T S
CHITTY    CH IH1 T IY0
CHITRA    CH IH1 T R AH0
CHITRAO    CH IH1 T R AW0
CHITTUM    CH IH1 T AH0 M
CHITWOOD    CH IH1 T W UH2 D
CHITCHAT    CH IH1 T CH AE2 T
CHITTICK    CH IH1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chit    (n) (ch i1 t)
chits    (n) (ch i1 t s)
chit-chat    (n) - (ch i1 t - ch a t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
地点[ちてん, chiten] (n) จุดที่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kindchen {n} | Kindchen {pl}chit | chits [Add to Longdo]
Chittagong (Stadt in Bangladesh)Chittagong (city in Bangladesh) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
HII領域[エイチツーりょういき, eichitsu-ryouiki] (n) H II region [Add to Longdo]
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML [Add to Longdo]
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
かちっと[, kachitto] (adv,vs) (1) (on-mim) with a click (door sound); (2) with tenseness or firmness [Add to Longdo]
きちっと[, kichitto] (adv,vs) (on-mim) (See きちんと) exactly; perfectly; (P) [Add to Longdo]
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吉大港[jí dà gǎng, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ ㄍㄤˇ, ] Chittagong (Bangladesh port city) [Add to Longdo]
几丁[jī dīng, ㄐㄧ ㄉㄧㄥ, / ] chitin [Add to Longdo]
几丁质[jī dīng zhì, ㄐㄧ ㄉㄧㄥ ㄓˋ, / ] chitin [Add to Longdo]
壳质[qiào zhì, ㄑㄧㄠˋ ㄓˋ, / ] chitin [Add to Longdo]
甲壳素[jiǎ qiào sù, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, / ] chitin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
システムアーキテクチャ[しすてむあーきてくちゃ, shisutemua-kitekucha] system architecture [Add to Longdo]
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA [Add to Longdo]
スイッチアーキテクチャ[すいっちあーきてくちゃ, suicchia-kitekucha] switch architecture [Add to Longdo]
ネットワークアーキテクチャ[ねっとわーくあーきてくちゃ, nettowa-kua-kitekucha] network architecture [Add to Longdo]
ハッチ定義表[はっちていぎひょう, hacchiteigihyou] hatch table [Add to Longdo]
フィボナッチ探索[ふいぼなっちたんさく, fuibonacchitansaku] Fibonacci search [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地帯[ちたい, chitai] Zone, Gebiet [Add to Longdo]
[ちつ, chitsu] ORDNUNG, REIHENFOLGE, ABFOLGE [Add to Longdo]
秩序[ちつじょ, chitsujo] Ordnung, System, Methode [Add to Longdo]
[ちつ, chitsu] BLOCKIEREN, VERSPERREN, STICKSTOFF [Add to Longdo]
遅滞[ちたい, chitai] Verzoegerung, Aufschub [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chit \Chit\ (ch[i^]t), n. [Cf. AS. c[imac][eth] shoot, sprig,
   from the same root as c[imac]nan to yawn. See {Chink} a
   cleft.]
   1. The embryo or the growing bud of a plant; a shoot; a
    sprout; as, the chits of Indian corn or of potatoes.
    [1913 Webster]
 
   2. A child or babe; as, a forward chit; also, a young, small,
    or insignificant person or animal.
    [1913 Webster]
 
       A little chit of a woman.       --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. An excrescence on the body, as a wart. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. A small tool used in cleaving laths. --Knight.
    [1913 Webster] Chit

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chit \Chit\, Chitty \Chit"ty\, n. [Hind. chi[.t][.t][imac].]
   1. A short letter or note; a written message or memorandum; a
    certificate given to a servant; a pass, or the like.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. A signed voucher or memorandum of a small debt, as for
    food and drinks at a club. [India, China, etc.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chit \Chit\, v. i.
   To shoot out; to sprout.
   [1913 Webster]
 
      I have known barley chit in seven hours after it had
      been thrown forth.            --Mortimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chit \Chit\, 3d pers. sing. of {Chide}.
   Chideth. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chit
   n 1: a dismissive term for a girl who is immature or who lacks
      respect; "she was incensed that this chit of a girl should
      dare to make a fool of her in front of the class"; "she's a
      saucy chit"
   2: the bill in a restaurant; "he asked the waiter for the check"
     [syn: {check}, {chit}, {tab}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top