Search result for

chink

(53 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chink-, *chink*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chink[N] รอยแยกเล็กๆ, Syn. crack, slit, fissure
chink[VT] ทำเสียงดังกริ๊ง
chink[VI] มีเสียงดังกริ๊ง
chink[N] เสียงดังกริ๊ง, Syn. clinking sound
chinky[SL] เจ๊ก (คำหยาบ), See also: คนจีน
chinky[SL] ร้านอาหารจีน (คำหยาบ)
chinky[SL] อาหารจีน (คำหยาบ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chink(ชิงคฺ) n. รอยร้าว,รอยประสาน,รอยแยก,ช่องโหว่,เงิน,เงินสด -v. อุดช่อง
chinky(ชิง'คี) adj. เป็นรอยแตก,เป็นรอยแยก

English-Thai: Nontri Dictionary
chink(n) รอยร้าว,รู,ร่อง,ช่องโหว่,รอยแยก,เสียงกระทบ
chink(vi) ทำเสียงกระทบ
chink(vt) อุดรู,อุดช่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What? You think you're Chinese? You hanging out with that Chink with a sitar.หา แกนึกว่าแกเป็นคนจีนรึ ไปคลุกอยู่กับไอ้เจ็กแถวไชน่าทาวน์รึไง The Forbidden Kingdom (2008)
Hey Lupo. He's hanging out with that old Chink. Cash his checks.เฮ้ยลูโป้ มันซี้กับไอ้แก่ที่รับแลกเช็คด้วยว่ะ The Forbidden Kingdom (2008)
You get yourself a little of that Moo goo gai pan from that chink place around the corner?นายสั่งอาหารตามสั่งอาหารจีน ไก่ผัดผักน้ำมันหอย มาจากตรอกร้านอาหารจีน ตรงหัวมุมถนนงั้นเหรอ Bit by a Dead Bee (2009)
Hmm,a chink in the armor,huh?҅ᵡ¡ Throwdown (2009)
He's gonna find every chink in your armor, Sam,มันจะหาจุดอ่อน ทุกอย่างในตัวนาย แซม The Devil You Know (2010)
"Yes, this is a chinked-out symphony"ใช่แล้วนี่วงดนตรีแบบ chinked-out Love in Disguise (2010)
We can't defend against those Chinks.เราป้องกันการโจมตีจากทหารจีนไม่ได้หรอก The Front Line (2011)
Have you fought against those chinks?เคยรบกับกองทัพจีนมาก่อนไหม ? The Front Line (2011)
It's chinks. They're too many!พวกจีน เยอะมาก The Front Line (2011)
Damn chinks.ไอ้พวกจีน้บา The Front Line (2011)
The chink, we call her Rubber Ruby.แม่สาวตาตี่ นักกายกรรมมาเอง Whatever I Am, You Made Me (2012)
Sometimes the thing you thought was the most brutal aspect of the virus, turns out to be the chink in its armor.บางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่า... เป็นไวรัสที่ร้ายแรงที่สุด อาจจะเป็นช่องโหว่บนเกราะกำบังของเธอ World War Z (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHINK    CH IH1 NG K
CHINKS    CH IH1 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chink    (v) (ch i1 ng k)
chinks    (v) (ch i1 ng k s)
chinked    (v) (ch i1 ng k t)
chinking    (v) (ch i1 ng k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spalte {f} | Spalten {pl}chink | chinks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
がちんこ;ガチンコ[, gachinko ; gachinko] (n) (sl) competing in earnest (esp. in sumo) [Add to Longdo]
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
こちんこちん[, kochinkochin] (adj-no,adj-na) (1) hard (due to freezing, drying, etc.); (2) wound up; tense [Add to Longdo]
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]
ちんけ;チンケ[, chinke ; chinke] (adj-na) worst; poor and boring; uncool [Add to Longdo]
ちんこ[, chinko] (n) (col) (vulg) penis [Add to Longdo]
ちんちん;チンチン[, chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
ぱちんこ屋[ぱちんこや, pachinkoya] (n) pinball parlor; pinball hall [Add to Longdo]
カチンカチン[, kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
沈下[ちんか, chinka] das_Sinken, Senkung [Add to Longdo]
珍客[ちんきゃく, chinkyaku] langerwarteter_Gast, willkommener_Gast [Add to Longdo]
鎮魂曲[ちんこんきょく, chinkonkyoku] Requiem [Add to Longdo]
鎮魂曲歌[ちんこんきょくか, chinkonkyokuka] Requiem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chink \Chink\, v. i. [imp. & p. p. {Chinked} (ch[i^][ng]kt); p.
   pr. & vb. n. {Chinking}.]
   To crack; to open.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chink \Chink\, v. t.
   1. To cause to open in cracks or fissures.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill up the chinks of; as, to chink a wall.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chink \Chink\, n. [Of imitative origin. Cf. {Jingle}.]
   1. A short, sharp sound, as of metal struck with a slight
    degree of violence. "Chink of bell." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. Money; cash. [Cant] "To leave his chink to better hands."
    --Somerville.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chink \Chink\, v. t.
   To cause to make a sharp metallic sound, as coins, small
   pieces of metal, etc., by bringing them into collision with
   each other. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chink \Chink\, v. i.
   To make a slight, sharp, metallic sound, as by the collision
   of little pieces of money, or other small sonorous bodies.
   --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chink \Chink\ (ch[i^][ng]k), n. [OE. chine, AS. c[imac]ne
   fissure, chink, fr. c[imac]nan to gape; akin to Goth. Keinan
   to sprout, G. keimen. Cf. {Chit}.]
   A small cleft, rent, or fissure, of greater length than
   breadth; a gap or crack; as, the chinks of a wall.
   [1913 Webster]
 
      Through one cloudless chink, in a black, stormy sky.
      Shines out the dewy morning star.    --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chink \Chink\ (ch[i^][ng]k), n. [From chinaman.]
   a chinaman; a chinese person; -- disparaging and offensive.
   [slang]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chink
   n 1: (ethnic slur) offensive term for a person of Chinese
      descent [syn: {chink}, {Chinaman}]
   2: a narrow opening as e.g. between planks in a wall
   3: a short light metallic sound [syn: {chink}, {click}, {clink}]
   v 1: make or emit a high sound; "tinkling bells" [syn: {tinkle},
      {tink}, {clink}, {chink}]
   2: fill the chinks of, as with caulking
   3: make cracks or chinks in; "The heat checked the paint" [syn:
     {check}, {chink}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top