Search result for

chie

(159 entries)
(0.0587 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chie-, *chie*
Possible hiragana form: ちえ
English-Thai: Longdo Dictionary
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chief[N] ผู้นำ, See also: หัวหน้า, Syn. leader, head
chief[ADJ] มีอำนาจสูงสุด, Syn. foremost, highest
chief[ADJ] สำคัญ, See also: หลัก, Syn. main, leading
chief[SL] นาย, See also: เจ้านาย, Syn. guv'nor
chield[N] เด็กหนุ่ม, See also: ชายหนุ่ม, เจ้าหนุ่ม, Syn. fellow
chiefly[ADV] อย่างสำคัญที่สุด, See also: อย่างมากที่สุด, Syn. mainly, primarily, principally;
chieftain[N] หัวหน้าเผ่า
chief justice[N] ผู้พิพากษาสูงสุด
chief of staff[N] เสนาธิการ
Chief Executive[N] ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chief(ชีฟ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,นาย -adj. สำคัญที่สุด,หลัก -adv. ส่วนใหญ่, Syn. leader ###A. underling
chief cellsทำหน้าที่สร้างและหลั่งสาร peptinogen
chief executiven. ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
chief inspectorn. สารวัตรใหญ่,นายตรวจใหญ่
chief justicen. หัวหน้าผู้พิพากษา,อธิบดีศาล, See also: chiefjusticeship n.
chief mournern. เจ้าภาพศพ,ญาติผู้ใกล้ชิดที่สุดของผู้ตาย
chief of policen. อธิบดีกรมตำรวจ
chief of staffเสนาธิการ
chieftain(ชีฟ'เทิน) หัวหน้าคณะ,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าแก๊ง, See also: cy, ship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chief(adj) เป็นหัวหน้า,เป็นนาย,สำคัญ,เป็นหลัก
chief(n) หัวหน้า,ผู้บังคับบัญชา,นาย,ผู้นำ
chiefly(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยมาก
chieftain(n) ประมุข,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าคณะ,หัวหน้าแก๊ง
achieve(vt) ทำให้บรรลุผล,ทำให้สัมฤทธิ์ผล,ทำให้สำเร็จ
achievement(n) ความสำเร็จ,สัมฤทธิ์ผล,การบรรลุผล
COMMANDER IN commander in chief(n) แม่ทัพ,ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
handkerchief(n) ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
kerchief(n) ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ,ผ้าโพกศีรษะ
mischief(n) อันตราย,ความเสียหาย,ความซน,การประสงค์ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Chief Aide-de-Camp Generalสมุหราชองครักษ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chief complaintอาการ (โรค) สำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chief District Officerนายอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chief executive officer (CEO)ประธานบริหาร (ซีอีโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief executive officer (CEO)ประธานบริหาร (ซีอีโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chief information officer (CIO)ประธานฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief information officer (CIO)ประธานฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chief Judgeผู้พิพากษาหัวหน้าศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chief justiceหัวหน้าศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chief Justice๑. ประธานศาลสูงสุด (อเมริกัน)๒. ประธานศาลฎีกา (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chief Cells, Inactiveชีพเซลล์เฉื่อย [การแพทย์]
Chief Change Officerผู้นำในการบริหารความเปลี่ยนแปลง [การจัดการความรู้]
Chief Complaintsอาการสำคัญ,อาการสำคัญที่นำผู้ป่วยมาโรงพยาบาล,อาการนำ,สาเหตุสำคัญ,อาการสำคัญที่นำผู้ป่วยมาหาแพทย์,ปัญหาที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ [การแพทย์]
Chief executive officersผู้บริหารสูงสุด [TU Subject Heading]
Chief financial officersนักบริหารการเงินอาวุโส [TU Subject Heading]
Chief Information Officerผู้บริหารด้านสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
Chief information officersนักบริหารสารสนเทศ [TU Subject Heading]
Chief Knowledge Officeผู้บริหารสูงสุดที่ทำหน้าที่จัดการความรู้ขององค์กร [การจัดการความรู้]
Chief source of informationแหล่งข้อมูลที่กำหนด
ในการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ บรรณารักษ์จะต้องทราบว่า จะสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งที่ได้มีการกำหนดร่วมกันซึ่งเป็นหลักการของการลงรายการ ซึ่งหมายถึง แหล่งสำคัญของข้อมูล สำหรับเอกสารตีพิมพ์นั้น แหล่งสำคัญของข้อมูล คือ หน้าปกใน ถ้าไม่มีหน้าปกใน ให้ใช้แหล่งในตัวเล่มซึ่งใช้แทนหน้าปกใน สำหรับเอกสารตีพิมพ์ออกมาโดยไม่มีหน้าปกใน หรือไม่มีหน้าปกในที่ให้รายละเอียดได้ทั้งหมด ให้ใช้ส่วนอื่นของเล่มที่ให้ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าส่วนนั้นจะเป็นหน้าปก (ไม่่รวมใบหุ้มปกที่แยกต่างหากออกจากตัวเล่ม) หน้าชื่อเรื่อง (half title page) ชื่อนำเนื้อเรื่อง (caption) การแจ้งตอนท้ายเล่มซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ปีที่พิมพ์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรายอย่างและอาจจะรวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ด้วย ชื่อเรื่องประจำหน้า (running titole) หรือส่วนอื่น ถ้าไม่มีส่วนใดในตัวเล่มให้ข้อมูลที่จะสามารถใช้เป็นหลักในการลงรายการ ให้ใช้ข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งอื่นที่มี ถ้าข้อมูลที่ควรจะปรากฏอยู่ในหน้าปกในไปปรากฏอยู่ในหน้าติดกัน (facing pages) หรือในหน้าถัดๆ ไป จะซ้ำักันหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าหน้าเหล่านี้เป็นหน้าปกใน ให้ใช้การแจ้งตอนท้ายเล่ม (colophon)เป็นแหล่งสำคัญของข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chief Secretary (n ) เสนาเอก เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองในอาณานิคมของสหราชอาณาจักร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chief...- ผอ. New History (2009)
Chief Monohan.หัวหน้าโมโนแฮน Dog Eat Dog (2010)
Chief!หัวหน้า! The King (2017)
Chief Vincent, you're wanted on the bridge.หัวหน้าวินเซนต์เชิญที่ห้องควบคุม Dead Space: Downfall (2008)
As chief of security on this ship, I would like to severely protest bringing the artifact aboard.ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย ฉันขอประท้วง ที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยาน Dead Space: Downfall (2008)
Security Chief Vincent to bridge. Come in, over.หัวหน้าวินเซนต์ เรียกห้องควบคุม ตอบด้วยเปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
I was- am the Security Chief onboard the Ishimura.เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย บนยานอิชิมูระ Dead Space: Downfall (2008)
This is Chief Alissa Vincent signing off.นี่คือ หัวหน้า อลิซ่า วินเซนต์ เลิกการติดต่อ Dead Space: Downfall (2008)
Stage Chief MeiStage Chief Mei Akai ito (2008)
Yes, Chief!อ่อ ครับ ผู้จัดการ Scandal Makers (2008)
I'm going to go meet the Chief.ผมกำลังจะไปพบหัวหน้า Beethoven Virus (2008)
In front of the Chief's office.หน้าห้องทำงานหัวหน้าหรอ Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chieI was appointed to section chief.
chieThe elephants are the chief attraction at the circus.
chieReading is his chief amusement.
chieIt is his defiant attitude that made the chief angry.
chieOur section chief always makes a face at me when I ask him for something.
chieThe chief crop of our country is rice.
chieThe new section chief seems to spend most of his time finding fault with the work of his men.
chieWe'll have to organize the drinking party all over again. The section chief is sick.
chieThe section chief made me work like a slave.
chieThe fact that educated Americans in general no longer share understandable background knowledge is a chief cause of their inability to communicate effectively.
chieWhat were the chief events of last year?
chieHe has been the chief of his tribe for 35 years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บัญชา[N] chief, See also: commander-in-chief, Syn. คนบัญชา, Example: นายพลเนวินเป็นผู้บัญชาให้นายพลยาโดซึ่งเป็นชาวพม่าแท้ จัดตั้งกองกำลังใหม่ทั้งหมด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่สั่งการตามอำนาจหน้าที่
ผกก.[N] chief, Syn. ผู้กำกับการ
สวญ.[N] chief of the police station, Syn. สารวัตรใหญ่
เสธ.[N] chief of military staff, See also: C. of S., Syn. เสนาธิการ
หน.[N] chief, Syn. หัวหน้า
นายช่างใหญ่[N] chief engineer, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของนายช่างใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นหัวหน้าช่าง
ผู้บริหารระดับสูง[N] chief executive, See also: top executive, Example: ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทต่างๆ จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประชุมปรึกษางาน
เสนาบดี[N] minister, See also: chief official, high-ranked official, Syn. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, Example: การปกครองในสมัยก่อนของประเทศไทยแบ่งราชการออกเป็น 4 ส่วนคือ เวียง วัง คลัง นา และมีเสนาบดีเรียกว่าจตุสดมภ์กำกับราชการสนองพระเดชพระคุณ, Notes: (โบราณ)
ผู้อำนวยการ[N] director, See also: chief, head, leader, administrator, Ant. พนักงาน, ลูกน้อง, Example: ตอนนั้นผมทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการวิจัยภาษาธรรมชาติอยู่ที่ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์, Count unit: คน
สมุหบัญชี[N] chief accountant, See also: accountant general, Syn. สมุห์บัญชี, Example: พรรคการเมืองต้องยื่นแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สมุหบัญชี, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าพนักงานบัญชี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาธิปไตย[n.] (anāthippatai) EN: anarchy ; anarchism   FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord   
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomāi) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill   FR: réussir ; atteindre un objectif
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; be successful   FR: réussir
บรรณาธิการอำนวยการ[n. exp.] (bannāthikān amnūaykān) EN: editor in chief   
บัตรเรียงอักษร[n. exp.] (bat rīeng aksøn) EN: card index   FR: fichier de cartes [m]
ชนะขาดลอย[v. exp.] (chana khātløi) EN: achieve a decisive victory ; landslide victory   
ชื่อแฟ้ม[n. exp.] (cheū faēm) EN: file name   FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
ชื่อแฟ้มข้อมูล[n. exp.] (cheū faēm khømūn) EN: file name   FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHIEF    CH IY1 F
CHIEN    CH EH1 N
CHIESA    K IY1 S AH0
CHIEFS    CH IY1 F S
CHIEFFO    K IY1 F OW0
CHIEFLY    CH IY1 F L IY0
CHIEF'S    CH IY1 F S
CHIEFS'    CH IY1 F S
CHIEFDOM    CH IY1 F D AH0 M
CHIEFTAIN    CH IY1 F T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chief    (n) (ch ii1 f)
chiefs    (n) (ch ii1 f s)
chiefly    (a) (ch ii1 f l ii)
chieftain    (n) (ch ii1 f t @ n)
chieftains    (n) (ch ii1 f t @ n z)
chieftaincy    (n) (ch ii1 f t @ n s ii)
chieftaincies    (n) (ch ii1 f t @ n s i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
知恵[ちえ, chie] (n) wits, wisdom, ideas ความคิดเห็น เชาว์ปัญญา
智慧[ちえ, chie] (n) ปัญญา (คำว่า จิเอ เป็นศัพท์ทางศาสนาตรงกับคำว่าปัญญา) , See also: R. 三昧

German-Thai: Longdo Dictionary
verschiedenแตกต่างกันไป
Abschied nehmen(phrase) ร่ำลา ลา, See also: sich verabschieden
schief(adj) เอียง
Mach keinen Schieß!(phrase slang) อย่าทำอะไรโง่ๆ น่า
Mach keinen Schieß!(phrase slang) อย่ามายุ่งกวนใจข้าพเจ้า
Schiene(n) |die, pl. Schienen| ราง เช่น Eisenschiene รางเหล็ก, Eisenbahnschiene รางรถไฟ
schief gehen(vi) |ging schief, ist schief gegangen| ผิดพลาดจากที่ควรเป็น เช่น Der Versuch ist schief gegangen. การทดลองล้มเหลว
Vorhangschiene(n) |die, pl. Vorhangschienen| รางม่าน
Schienbein(n) |das, pl. Scheinbeine| หน้าแข้ง
erschießen(vt) |erschoß, hat erschossen, jmdn./etw./sich| ฆ่าด้วยการยิงปืน เช่น Seine Frau ist erschossen worden. ภรรยาของเขาถูกยิงตาย, See also: anschießen, schießen

French-Thai: Longdo Dictionary
chien(n) |m| หมา, สุนัข
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย

Japanese-English: EDICT Dictionary
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen [Add to Longdo]
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF [Add to Longdo]
VHF[ブイエッチエフ, buiecchiefu] (n) very high frequency; VHF [Add to Longdo]
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
いたずら好き;悪戯好き[いたずらずき, itazurazuki] (adj-na,adj-no) mischievous [Add to Longdo]
おいた[, oita] (n) childish prank; mischief [Add to Longdo]
お茶目[おちゃめ, ochame] (adj-na,n) (See 茶目) playfulness; mischief; urchin; wag [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包工头[bāo gōng tóu, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, / ] chief labor contractor [Add to Longdo]
参谋长[cān móu zhǎng, ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄓㄤˇ, / ] chief of staff [Add to Longdo]
执行长[zhí xíng zhǎng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄤˇ, / ] chief executive [Add to Longdo]
多半[duō bàn, ㄉㄨㄛ ㄅㄢˋ, ] chiefly; likelihood [Add to Longdo]
王建民[Wáng Jiàn mín, ㄨㄤˊ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄣˊ, ] Chien-Ming Wang (a Taiwanese starting pitcher for the New York Yankees in Major League Baseball, MLB) [Add to Longdo]
祸首[huò shǒu, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, / ] chief offender; chief culprit [Add to Longdo]
总编[zǒng biān, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ, / ] chief editor (of newspaper); abbr. for 總編輯|总编辑 [Add to Longdo]
总编辑[zǒng biān jí, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, / ] chief editor (of newspaper) [Add to Longdo]
[zhǎng, ㄓㄤˇ, / ] chief; head; elder; to grow; to develop [Add to Longdo]
首席[shǒu xí, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ, ] chief (representative, correspondent etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange [Add to Longdo]
ウイルスチェック[ういるすちえっく, uirusuchiekku] virus check [Add to Longdo]
エコーチェック[えこーちえっく, eko-chiekku] echo check [Add to Longdo]
エラーチェック[えらーちえっく, era-chiekku] error check [Add to Longdo]
サーチエンジン[さーちえんじん, sa-chienjin] search engine [Add to Longdo]
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker [Add to Longdo]
スイッチング遅延[スイッチングちえん, suicchingu chien] switching delay [Add to Longdo]
スペルチェッカー[すぺるちえっかー, superuchiekka-] spell checker [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
知恵[ちえ, chie] Weisheit, Vernunft, Einsicht [Add to Longdo]
知恵者[ちえしゃ, chiesha] weiser_Mensch, kluger_Kopf, kluger_Mensch [Add to Longdo]
遅延[ちえん, chien] Verspaetung, Verzoegerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top