Search result for

chiées

(615 entries)
(0.1184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chiées-, *chiées*, chiée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chiées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chiées*)
English-Thai: Longdo Dictionary
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chief[N] ผู้นำ, See also: หัวหน้า, Syn. leader, head
chief[ADJ] มีอำนาจสูงสุด, Syn. foremost, highest
chief[ADJ] สำคัญ, See also: หลัก, Syn. main, leading
chief[SL] นาย, See also: เจ้านาย, Syn. guv'nor
chield[N] เด็กหนุ่ม, See also: ชายหนุ่ม, เจ้าหนุ่ม, Syn. fellow
techie[SL] ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ชำนาญ
achieve[VT] สำเร็จ, See also: สัมฤทธิผล, ประสบผลสำเร็จ, บรรลุ, Syn. complete, finish, execute
chiefly[ADV] อย่างสำคัญที่สุด, See also: อย่างมากที่สุด, Syn. mainly, primarily, principally;
culchie[SL] คนบ้านนอก, See also: คนต่างจังหวัด
crunchie[SL] ทหาร
kerchief[N] ผ้าพันคอหรือโพกศีรษะ, Syn. scarf, handkerchief
mischief[N] การก่อกวน, See also: การสร้างปัญหา, การสร้างความปั่นป่วน, การสร้างความชั่วร้าย, Syn. troublesomeness, Ant. help
mischief[N] ความเสียหาย, See also: การทำให้บาดเจ็บ, ความโชคร้าย, Syn. injury, damage, harm
munchies[N] อาหารว่าง, See also: อาหารกินเล่น, Syn. light meal, snack
chieftain[N] หัวหน้าเผ่า
achievable[ADJ] ที่สามารถได้มา, See also: ที่สามารถทำให้สำเร็จ, Syn. obtainable, attainable
achievement[N] การบรรลุผลสำเร็จ, See also: การสำเร็จลุล่วง, ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ, Syn. attainment, accomplishment, fulfillment
mischievous[ADJ] ซน, See also: ซุกซน, เกเร, Syn. naughty
mischievous[ADJ] ซึ่งเป็นอันตราย, See also: ซึ่งเป็นภัย, Syn. harmful
neckerchief[N] ผ้าพันคอ, Syn. scarf
handkerchief[N] ผ้าเช็ดหน้า
chief justice[N] ผู้พิพากษาสูงสุด
choochie face[SL] คำเรียกเด็กเล็กๆ ด้วยความรักใคร่
make mischief[IDM] ทำให้ยุ่งยาก
mischievously[ADV] อย่างเป็นภัย
chief of staff[N] เสนาธิการ
mischief-maker[N] ผู้ก่อการร้าย, See also: ผู้ทำความชั่ว, Syn. devil
Chief Executive[N] ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา
mischief-making[N] การก่อการร้าย, See also: การทำความชั่ว, Syn. mischief
mischievousness[N] ความเป็นอันตราย, See also: ความหายนะ
Air Chief Marshal[N] พลอากาศเอก
be up to mischief[IDM] ประพฤติตัวเหลวไหล, See also: เกเร, เหลวไหล, Syn. get up to
commander in chief[N] ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, See also: แม่ทัพ, Syn. commandant, head, administrator, chief, leader, captain, dictator, ruler, skipper
chief executive officer[N] ผู้บริหารสูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achieve(อะชีฟว') vt.,vi. บรรลุผล, ได้รับ, Syn. accomplish, do, fulfil ###A. fail, miscarry)
achievement(อะชีฟว' เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ, ความสัมฤทธิ์,ผลสัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์ภาพ, Syn. fulfillment ###A. failure, miscarriage)
archie(อาร์' คี) n. ระบบหนึ่งของผู้ให้การบริการ (servers) ที่ค้นหาไฟล์ที่มีอยู่ สำหรับสาธารณในแหล่งข้อมูลโปรโตรคอลแปลงแฟ้มข้อมูล (FTP, file transfer protocol)
archiepiscopal(อาร์ดิอีพิส'โคพัล) adj. เกี่ยวกับ archdeacon. -archiepiscopality n. -archiepiscopate n.
chief(ชีฟ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,นาย -adj. สำคัญที่สุด,หลัก -adv. ส่วนใหญ่, Syn. leader ###A. underling
chief cellsทำหน้าที่สร้างและหลั่งสาร peptinogen
chief executiven. ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
chief inspectorn. สารวัตรใหญ่,นายตรวจใหญ่
chief justicen. หัวหน้าผู้พิพากษา,อธิบดีศาล, See also: chiefjusticeship n.
chief mournern. เจ้าภาพศพ,ญาติผู้ใกล้ชิดที่สุดของผู้ตาย
chief of policen. อธิบดีกรมตำรวจ
chief of staffเสนาธิการ
chieftain(ชีฟ'เทิน) หัวหน้าคณะ,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าแก๊ง, See also: cy, ship n.
chield(ชีลด) n. เด็กหนุ่ม,เจ้าหมอนี่
commander in chief(-อินชีฟ) n. ผู้บัญชาการทหารสุงสุด,จอมทัพ,แม่ทัพ,ประธานาธิบดี -pl. (commanders in chief)
editor in chiefn. หัวหน้า บรรณาธิการ
handkerchiefn. ผ้าเช็คหน้า,ผ้าพันศีรษะ,ผ้าสี่เหลี่ยมสำหรับพันคอ, Syn. scarf
mischief(มิส'ชีฟ) n. ความซุกซน,การชอบรบกวน,ความประพฤติหรือการกระทำที่ทำให้เกิดอันตรายหรือความลำบาก,อันตราย,ความลำบาก,ความร้าย, Syn. harm ###A. advantage
mischievous(มิส'ชะเวิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย,ซุกซน., See also: mischievousness n., Syn. troublesome
neckerchief(เนค'เคอชีฟ) n. ผ้าพันคอ,ผ้าสี่เหลี่ยมสำหรับพันคอ

English-Thai: Nontri Dictionary
achieve(vt) ทำให้บรรลุผล,ทำให้สัมฤทธิ์ผล,ทำให้สำเร็จ
achievement(n) ความสำเร็จ,สัมฤทธิ์ผล,การบรรลุผล
chief(adj) เป็นหัวหน้า,เป็นนาย,สำคัญ,เป็นหลัก
chief(n) หัวหน้า,ผู้บังคับบัญชา,นาย,ผู้นำ
chiefly(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยมาก
chieftain(n) ประมุข,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าคณะ,หัวหน้าแก๊ง
COMMANDER IN commander in chief(n) แม่ทัพ,ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
handkerchief(n) ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
kerchief(n) ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ,ผ้าโพกศีรษะ
mischief(n) อันตราย,ความเสียหาย,ความซน,การประสงค์ร้าย
mischievous(adj) แกล้ง,เป็นอันตราย,ซน,ประสงค์ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public mischiefการทำให้เสียหายแก่ประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Staff, Chief ofเสนาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchiectomy; orchidectomy; testectomyการตัดอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchidectomy; orchiectomy; testectomyการตัดอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Archieอาร์ชี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Archieอาร์ชี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
achievement testการทดสอบสัมฤทธิภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Joint Chiefs of Staffคณะเสนาธิการร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchiectasisโรคหลอดลมพอง, โรคมองคร่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mischiefการทำให้เสียทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mischief ruleหลักการตีความกฎหมายเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious mischief; malicious damageความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious damage; malicious mischiefความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [ดู criminal damage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious damage; malicious mischiefความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious mischief; malicious damageความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [ดู criminal damage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chief programmer teamทีมงานนักเขียนโปรแกรมหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief, examination inการซักถามพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chiefs of Staff, Jointคณะเสนาธิการร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Commander-in-Chief (C-in-C)ผู้บัญชาการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
complaint, chiefอาการ (โรค) สำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chief Aide-de-Camp Generalสมุหราชองครักษ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chief complaintอาการ (โรค) สำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CIO (chief information officer)ซีไอโอ (ประธานฝ่ายสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CIO (chief information officer)ซีไอโอ (ประธานฝ่ายสารสนเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
C-in-C (Commander-in-Chief)ผู้บัญชาการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chief District Officerนายอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chief executive officer (CEO)ประธานบริหาร (ซีอีโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief executive officer (CEO)ประธานบริหาร (ซีอีโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chief information officer (CIO)ประธานฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief information officer (CIO)ประธานฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chief Judgeผู้พิพากษาหัวหน้าศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chief justiceหัวหน้าศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chief Justice๑. ประธานศาลสูงสุด (อเมริกัน)๒. ประธานศาลฎีกา (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chief Justiceประธานศาลฎีกา (ไทย), ประธานศาลสูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chief of Staffเสนาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
CEO (chief executive officer)ซีอีโอ (ประธานบริหาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CEO (chief executive officer)ซีอีโอ (ประธานบริหาร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
District Officer, Chiefนายอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination in chiefการซักถามพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testectomy; orchidectomy; orchiectomyการตัดอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
test, achievementการทดสอบสัมฤทธิภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chief source of informationแหล่งข้อมูลที่กำหนด
ในการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ บรรณารักษ์จะต้องทราบว่า จะสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งที่ได้มีการกำหนดร่วมกันซึ่งเป็นหลักการของการลงรายการ ซึ่งหมายถึง แหล่งสำคัญของข้อมูล สำหรับเอกสารตีพิมพ์นั้น แหล่งสำคัญของข้อมูล คือ หน้าปกใน ถ้าไม่มีหน้าปกใน ให้ใช้แหล่งในตัวเล่มซึ่งใช้แทนหน้าปกใน สำหรับเอกสารตีพิมพ์ออกมาโดยไม่มีหน้าปกใน หรือไม่มีหน้าปกในที่ให้รายละเอียดได้ทั้งหมด ให้ใช้ส่วนอื่นของเล่มที่ให้ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าส่วนนั้นจะเป็นหน้าปก (ไม่่รวมใบหุ้มปกที่แยกต่างหากออกจากตัวเล่ม) หน้าชื่อเรื่อง (half title page) ชื่อนำเนื้อเรื่อง (caption) การแจ้งตอนท้ายเล่มซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ปีที่พิมพ์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรายอย่างและอาจจะรวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ด้วย ชื่อเรื่องประจำหน้า (running titole) หรือส่วนอื่น ถ้าไม่มีส่วนใดในตัวเล่มให้ข้อมูลที่จะสามารถใช้เป็นหลักในการลงรายการ ให้ใช้ข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งอื่นที่มี ถ้าข้อมูลที่ควรจะปรากฏอยู่ในหน้าปกในไปปรากฏอยู่ในหน้าติดกัน (facing pages) หรือในหน้าถัดๆ ไป จะซ้ำักันหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าหน้าเหล่านี้เป็นหน้าปกใน ให้ใช้การแจ้งตอนท้ายเล่ม (colophon)เป็นแหล่งสำคัญของข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
As Low As Reasonably Achievableอะลารา, การดำเนินการใดๆ ในทางปฏิบัติที่ทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยได้รับรังสีชนิดก่อไอออนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ [นิวเคลียร์]
Chief Knowledge Officeผู้บริหารสูงสุดที่ทำหน้าที่จัดการความรู้ขององค์กร [การจัดการความรู้]
Academic achievementผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Achievement motivationแรงจูงใจที่สัมฤทธิผล [TU Subject Heading]
Achievement testsแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ [TU Subject Heading]
Chief executive officersผู้บริหารสูงสุด [TU Subject Heading]
Chief financial officersนักบริหารการเงินอาวุโส [TU Subject Heading]
Chief information officersนักบริหารสารสนเทศ [TU Subject Heading]
College entrance achievement testsแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเข้ามหาวิทยาลัย [TU Subject Heading]
Handkerchiefsผ้าเช็ดหน้า [TU Subject Heading]
Personality and academic achievementบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Underachieversนักเรียนซ้ำชั้น [TU Subject Heading]
Chief Information Officerผู้บริหารด้านสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
Chief Change Officerผู้นำในการบริหารความเปลี่ยนแปลง [การจัดการความรู้]
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Achievement Motivationการปรารถนาความสำเร็จ [การแพทย์]
Achievement Testการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [การแพทย์]
Achievement, Differentialความแตกต่างสัมฤทธิผล [การแพทย์]
Achievement-Orientedบรรลุผลสัมฤทธิ์ [การแพทย์]
Adenoma, Mixed Chief Cellอดีโนมาของชิฟเซลล์ [การแพทย์]
Bronchiectasisโรคมองคร่อ,หลอดลมพอง,หลอดลมป่องพอง,โรคหลอดลมพอง,หลอดลมโป่งพอง,หลอดลมเล็กๆโป่ง,หลอดลมโป่ง,การโป่งพองของถุงลม,โรคถุงลมเล็กโป่งพอง,หลอดลมโป่งพอง,โรคหลอดลมโป่งพอง [การแพทย์]
Bronchiectasis, Acquiredหลอดลมโป่งพองที่เกิดขึ้นภายหลัง [การแพทย์]
Bronchiectasis, Congenitalหลอดลมโป่งพองแต่กำเนิด [การแพทย์]
Bronchiectasis, Infectedโรคหลอดลมพองติดเชื้อ [การแพทย์]
Cells, Chiefชีพเซลล์,เซลล์ชิฟ,ชีฟเซลล์ [การแพทย์]
Cells, Chief, Activeแอคทีฟซีพเซลล์ [การแพทย์]
Chief Cells, Inactiveชีพเซลล์เฉื่อย [การแพทย์]
Chief Complaintsอาการสำคัญ,อาการสำคัญที่นำผู้ป่วยมาโรงพยาบาล,อาการนำ,สาเหตุสำคัญ,อาการสำคัญที่นำผู้ป่วยมาหาแพทย์,ปัญหาที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ [การแพทย์]
Mastery Achievedความสามารถดีพอ [การแพทย์]
Mastery Not Achievedความสามารถยังไม่ดีพอ [การแพทย์]
Motivation for Achievementความจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chief Secretary (n ) เสนาเอก เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองในอาณานิคมของสหราชอาณาจักร
deputy district chief (n ) ปลัดอำเภอ
mischievous (adj) ก่อกวน, ตัวป่วน
RTA Commander-in-Chief (n ) ผู้บัญชาการทหารบก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บัญชา[N] chief, See also: commander-in-chief, Syn. คนบัญชา, Example: นายพลเนวินเป็นผู้บัญชาให้นายพลยาโดซึ่งเป็นชาวพม่าแท้ จัดตั้งกองกำลังใหม่ทั้งหมด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่สั่งการตามอำนาจหน้าที่
รายใหญ่[ADJ] major, See also: main, important, chief, leading, Example: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ของประเทศ
เข้าเป้า[V] be able to achieve one's aim, See also: be accurate, Syn. ตรงเป้า, Ant. พลาดเป้า, Example: เราควรจะวางแผนการขายอย่างไรให้ผลงานเข้าเป้าตามนโยบายของห้าง, Thai definition: สำเร็จตามที่มุ่งหมายตั้งใจไว้
ผู้การ[N] commander in chief, See also: commanding officer, Syn. ผู้บังคับการ, ผู้บัญชาการ, Example: ผู้การสั่งให้ลูกน้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, Thai definition: เรียกนายทหารหรือนายตำรวจชั้นผู้บังคับการ, Notes: (ปาก)
ผกก.[N] chief, Syn. ผู้กำกับการ
ผบ.[N] commander in chief, Syn. ผู้บัญชาการ
ผบ.ทบ.[N] Commander-in-Chief of the Army, Syn. ผู้บัญชาการทหารบก
ผบ.ทร.[N] Commander-in-Chief of the Navy, Syn. ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผบ.ทอ.[N] Commander-in-Chief of the Air Force, Syn. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
พ.อ.อ.[N] Flight Sergeant First Class, See also: FS1, Chief Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศเอก
สวญ.[N] chief of the police station, Syn. สารวัตรใหญ่
เสธ.[N] chief of military staff, See also: C. of S., Syn. เสนาธิการ
หน.[N] chief, Syn. หัวหน้า
บรรลุเป้าหมาย[V] achieve, See also: succeed, accomplish, attain, fulfill, Syn. สำเร็จ, Ant. ล้มเหลว, Example: ครูต้องการให้นักเรียนทั้งชั้นบรรลุเป้าหมายของวิชานั้นๆ, Thai definition: สำเร็จตามที่กำหนดไว้
ชนะขาดลอย[V] achieve a decisive victory, See also: landslide victory, Syn. ชนะขาด, กินขาด, Ant. แพ้ราบคาบ, Example: ฝ่ายค้านชนะขาดลอยในการเลือกตั้งครั้งนี้, Thai definition: ชนะอย่างเด็ดขาด, Notes: (สำนวน)
นายช่างใหญ่[N] chief engineer, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของนายช่างใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นหัวหน้าช่าง
รองหัวหน้า[N] deputy chief, Example: การลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าครั้งนี้ทำให้ทุกคนแปลกใจเป็นอย่างยิ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งถัดลงมาจากตำแหน่งหัวหน้า
สำเร็จ[V] finish, See also: accomplish, achieve, fulfil, Syn. เสร็จ
ผู้บริหารระดับสูง[N] chief executive, See also: top executive, Example: ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทต่างๆ จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประชุมปรึกษางาน
ลุล่วง[V] accomplish, See also: finish, achieve, attain, Syn. สำเร็จ, เสร็จ, สำเร็จลุล่วง, Ant. ค้าง, ค้างคา, คั่งค้าง, Example: เราควรตั้งใจปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปโดยพลัน โดยเต็มความสามารถ, Thai definition: เสร็จสิ้นตามที่ต้องการ
เสนาบดี[N] minister, See also: chief official, high-ranked official, Syn. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, Example: การปกครองในสมัยก่อนของประเทศไทยแบ่งราชการออกเป็น 4 ส่วนคือ เวียง วัง คลัง นา และมีเสนาบดีเรียกว่าจตุสดมภ์กำกับราชการสนองพระเดชพระคุณ, Notes: (โบราณ)
ผู้อำนวยการ[N] director, See also: chief, head, leader, administrator, Ant. พนักงาน, ลูกน้อง, Example: ตอนนั้นผมทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการวิจัยภาษาธรรมชาติอยู่ที่ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์, Count unit: คน
ขี้เล่น[ADJ] playful, See also: mischievous, frisky, frolicsome, sportive, Syn. มีอารมณ์ขัน, สนุก, สนุกสนาน, Example: ในบทบาทของคุณพ่อ เขาเป็นคนใจดี ร่าเริง อ่อนโยน ขี้เล่น, Thai definition: ชอบเล่น, ชอบเย้าแหย่คนอื่น
สมุหบัญชี[N] chief accountant, See also: accountant general, Syn. สมุห์บัญชี, Example: พรรคการเมืองต้องยื่นแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สมุหบัญชี, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าพนักงานบัญชี
เสนาธิการ[N] Chief of Staff, Syn. ฝ่ายเสนาธิการ, Example: ท่านผู้นี้เดิมเป็นทหารฝ่ายเสนาธิการแต่ได้โอนย้ายมารับราชการเป็นตำรวจด้วยความสมัครใจ, Thai definition: เรียกกลุ่มนายทหารในกองบัญชาการของกองพลหรือหน่วยใหญ่กว่าที่คล้ายกัน ประกอบด้วยแผนกต่างๆ คือ กำลังพล การข่าว ยุทธการ การฝึกส่งกำลังบำรุง และกิจการพลเรือน มีหน้าที่ช่วยผู้บังคับบัญชาในการวางแผน ประสานงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติการ
เสนาธิการทหาร[N] Chief of Joint Staff, Example: ท่านนายพลจบจปร.รุ่นเดียวกับเสนาธิการทหารคนปัจจุบัน
เสนาธิการทหารบก[N] Chief of Staff, RTA, Example: ใครจะไม่กล้าให้เกียรติท่านที่เป็นถึงเสนาธิการทหารบกที่มีทั้งอำนาจและอิทธิพล
เสนาธิการทหารเรือ[N] Chief of Staff, RTN, Example: ท่านขึ้นสู่ตำแหน่งรองเสนาธิการทหารเรือก่อนจะเป็นเสนาธิการทหารเรือในปีถัดมา
เสนาบดี[N] general, See also: commander-in-chief, Syn. แม่ทัพ, Notes: (โบราณ)
หลวง[ADJ] great, See also: big, superior, chief, Syn. เป็นใหญ่, ใหญ่
ลุ[V] attain, See also: achieve, accomplish, reach, gain, get, obtain, acquire, Syn. ถึง, บรรลุ, Example: ในที่สุดหวังฉันก็ลุความสำเร็จไปขั้นหนึ่ง
ส่วนมาก[ADV] mostly, See also: chiefly, largely, mainly, generally, on the whole, Syn. ส่วนใหญ่, โดยมาก, Ant. ส่วนน้อย, Example: เนื้อหาที่อาจารย์บรรยายเป็นการแปลจากตำราฝรั่งเป็นส่วนมาก, Thai definition: คำที่ใช้แสดงเหตุการณ์ข้างมาก
สัมฤทธิ์ผล[V] achieve, See also: accomplish, bear fruit, complete, fulfil, Syn. สำเร็จผล, Ant. ล้มเหลว, Example: บริษัทจะดำเนินการสานต่อนโยบายดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว
หยิ่งในศักดิ์ศรี[V] be proud of (one's achievement), Syn. ถือตัว, Example: คนเราต่างก็มีสิทธิ์หยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเอง, Thai definition: ไว้ตัว, ไม่ยอมลดตัว เพราะหยิ่งในเกียรติของตน
หัวหน้างาน[N] foreman, See also: overseer, chief, boss, Ant. ลูกน้อง, Example: พ่อได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานในการทำถนน, Thai definition: ผู้ควบคุมงาน
หัวหน้าฝูง[N] chief of a herd of animals, Syn. จ่าฝูง, Example: หัวหน้าฝูงของฝูงวัวจะเดินนำหน้าวัวตัวอื่น
โภคิน[N] village chief, See also: village head, Syn. นายบ้าน, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคี[N] village chief, See also: village head, Syn. นายบ้าน, โภคิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แม่ทัพ[N] commander-in-chief, See also: army leader, general, Syn. นายทัพ, ผู้นำทัพ, หัวหน้าทัพ, Example: ขุนแผนได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ทัพนำทหารขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นหัวหน้าของกองทัพ
ผู้สั่งการ[N] boss, See also: head, chief, master, employer, gaffer, Syn. ผู้บัญชา, ผู้จัดการ, Example: เราควรจะรอให้ผู้สั่งการสั่งลงมาก่อนดีกว่า ไม่งั้นพวกเราเองจะเดือดร้อน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีหน้าที่บริหารสั่งงานให้ผู้อื่นทำตามและควบคุมดูแลกิจการ
ผู้กำกับการ[N] superintendent, See also: chief of police, Example: ท่านเป็นผู้กำกับการอยู่กองปราบปรามยาเสพย์ติด, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลหรือมีอำนาจสั่งการให้เป็นไป
ผู้นำประเทศ[N] leader, See also: ruler, head, chief, Example: ทางการจัดต้อนรับผู้นำประเทศทั่วโลกที่มาประชุม อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เป็นหัวหน้าคณะบริหารงานแผ่นดินภายในประเทศและมีหน้าที่เป็นตัวแทนติดต่อกับต่างประเทศ
ผู้นำฝูง[N] leader, See also: ringleader, chief, head, chieftain, Syn. จ่าฝูง, หัวหน้าฝูง, Example: บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำฝูง จะต้องมีความรับผิดชอบและแข็งแกร่งพอสมควร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มหรือพวกพ้อง ใช้กับกลุ่มคนหรือสัตว์ เป็นต้น
เก[ADJ] mischievous, See also: idle, Syn. เกเร, Example: ในสังคมวัยรุ่นกลุ่มอาจพาให้เด็กดีๆ กลายเป็นเด็กเก ชอบก่อความวุ่นวาย, Thai definition: ไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบ
กุลาซ่อนผ้า[N] kind of game to hide a handkerchief, See also: game of hiding a handkerchief, Example: กุลาซ่อนผ้าเป็นการละเล่นที่สนุกสนาน เด็กจะได้ร้องรำทำเพลงวิ่งไล่จับกัน, Thai definition: การเล่นของเด็กชนิดหนึ่ง
ขุนศึก[N] warlord, See also: warrior, military chief, Syn. แม่ทัพ, ขุนศึก, นายทัพ, Example: เขาเป็นขุนศึกเอกของพระเจ้าเอกทัต, Count unit: นาย, คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นหัวหน้าทัพของกองทหาร
ปลัด[N] deputy, See also: administrative assistant, deputy chief, Example: ลูกชายของปลัดวินัย สอบเข้าได้เป็นนายร้อยคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีตำแหน่งหน้าที่รองจากผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่เหนือตนโดยตรง
ใฝ่สูง[V] be ambitious for great achievement, See also: aim high, fly high, crave for greatness and success, Syn. ทะเยอทะยาน, ทะเยอทะยานเกินตัว, Ant. ใฝ่ต่ำ, Example: โบราณสอนว่าอย่าใฝ่สูงจนเกินไป ถ้าไม่เป็นไปตามที่หวังแล้วจะผิดหวังรุนแรง, Thai definition: ทะเยอทะยานเกินตัว
ผู้นำ[N] leader, See also: chief, captain, boss, head, ruler, Syn. หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา, Ant. ผู้ตาม, ลูกน้อง, Example: ประชาชนต่างต้องการผู้นำประเทศที่เข้มแข็ง, Count unit: คน, Thai definition: คนชักจูงให้ผู้อื่นทำตาม
ผู้บังคับบัญชา[N] commander, See also: chief, director, head, manger, Syn. หัวหน้า, ผู้บัญชาการ, ผู้สั่งการ, Ant. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, Example: ทหารต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจปกครองควบคุมดูแลและสั่งการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาธิปไตย[n.] (anāthippatai) EN: anarchy ; anarchism   FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord   
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomāi) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill   FR: réussir ; atteindre un objectif
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; be successful   FR: réussir
บรรณาธิการอำนวยการ[n. exp.] (bannāthikān amnūaykān) EN: editor in chief   
บัตรเรียงอักษร[n. exp.] (bat rīeng aksøn) EN: card index   FR: fichier de cartes [m]
ชนะขาดลอย[v. exp.] (chana khātløi) EN: achieve a decisive victory ; landslide victory   
ชื่อแฟ้ม[n. exp.] (cheū faēm) EN: file name   FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
ชื่อแฟ้มข้อมูล[n. exp.] (cheū faēm khømūn) EN: file name   FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
เอก[X] (ēk) EN: first ; top ; principal ; chief ; first class ; first-rate ; top-notch ; leading ; without peer ; star   FR: principal ; premier ; de première classe ; de première catégorie
แฟ้ม[n.] (faēm) EN: file ; binder ; dossier   FR: fichier [m] ; dossier [m] ; casier [m]
แฟ้มข้อมูล[n.] (faēm khømūn) EN: file   FR: fichier [m]
ไฟล์[n.] (fāi) EN: file   FR: fichier [m]
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success   FR: être ambitieux
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president   FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าช่างกล[n. exp.] (hūanā chang kon) EN: chief engineer   
หัวหน้าฝูง[n. exp.] (hūanā fūng) EN: chief of a herd of animals   
หัวหน้าหน่วย[n. exp.] (hūanā nūay) EN: section chief   
หัวหน้าแผนก[n. exp.] (hūanā phanaēk) EN: chief (of a section)   
หัวหน้าพ่อครัว[n.] (hūanā phøkhrūa) EN: chief   FR: chef [m]
หัวหน้าส่วน[n. exp.] (hūanā suan ) EN: section chief   
หัวหน้าศูนย์[n. exp.] (hūanā sūn) EN: chief of center   
หัวหน้าทัพ[n. exp.] (hūanā thap) EN: commander-in-chief   
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman   
หัวเรือใหญ่[n. exp.] (hūareūayai) EN: chief ; head ; one who takes more responsibilities than he should ; busybody   FR: chef [m]
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūaraēng) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man   FR: maître d'oeuvre [m]
อิทธิ[n.] (itthi) EN: prosperity ; success ; achievement ; progress   FR: succès [m]
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress   FR: leader [m] ; chef [m]
จ่ากลอง[n. exp.] (jākløng) EN: chief drummer (of victory drums)   
จางวาง[n.] (jāngwāng) EN: chief of attendants ; head butler in the King's or a prince's household   
จังหวัดเชียงใหม่[n. prop.] (Jangwat Chīeng Mai) EN: Chiang Mai province ; Chieng Mai province   FR: province de Chiang Mai [f] ; province de Chieng Mai [f]
จังหวัดเชียงราย[n. prop.] (Jangwat Chīeng Rāi) EN: Chiang Rai province ; Chieng Rai province   FR: province de Chiang Rai [f] ; province de Chieng Rai [f]
จ่าปี่[n. exp.] (jā pī) EN: person who plays flute ; chief fife ; chief oboe   FR: flûtiste [m]
จอ[n.] (jø) EN: the Year of the Dog   FR: année du Chien [f]
โจก[n.] (jōk) EN: leader ; chief ; ringleader ; head   FR: chef [m] ; meneur [m] ; leader [m]
จอม[n.] (jøm) EN: leader ; head ; chief   FR: chef [m]
จุฬาราชมนตรี[n.] (julārātchmontrī) EN: chief of the Muslim in Thailand   FR: chef des musulmans de Thaïlande [m]
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān phūjatkān) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president   
กำนัน[n.] (kamnan) EN: kamnan ; headman of a tambon ; head of a group of villages ; village headman ; village leader ; village elder ; village chief   FR: kamnan [m] ; chef de commune [m] ; chef de village [m]
การบรรลุ[n.] (kān banlu) EN: achievement   
การบรรลุเป้าหมาย[n. exp.] (kān banlu paomāi) EN: achievement   
เก[adj.] (kē) EN: mischievous ; naughty ; idle   FR: tordu (fam.)
เกเร[v.] (kērē) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous   FR: se conduire mal
ขนาดแฟ้มข้อมูล[n. exp.] (khanāt faēm khømūn) EN: file size   FR: taille du fichier [f] ; volume du fichier [m]
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels   FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
คิเอโว[TM] (Khiēwō) EN: Chievo   FR: Chievo
ขี้เล่น[adj.] (khīlen) EN: playful ; mischievous ; frisky ; frolicsome   FR: joueur [m] ; jouette [f] (Belg.)
คนบัญชา[n. exp.] (khon banchā) EN: chief   
ความโกลาหล[n.] (khwām kōlahon) EN: confusion ; chaos ; anarchy   FR: chaos [m] ; confusion [f] ; anarchie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHIEF    CH IY1 F
CHIEN    CH EH1 N
TECHIE    T EH1 K IY0
SCHIEL    SH IY1 L
MICHIE    M IH1 CH IY0
RICHIE    R IH1 CH IY0
CHIESA    K IY1 S AH0
SCHIER    SH AY1 ER0
CHIEFS    CH IY1 F S
ARCHIE    AA1 R CH IY0
COOCHIE    K UW1 CH IY0
HOOCHIE    HH UW1 CH IY0
SCHIELD    SH IY1 L D
KETCHIE    K EH1 CH IY0
SCHIESS    SH IY1 S
MURCHIE    M ER1 CH IY0
SCHIEWE    SH IY1 W IY0
RITCHIE    R IH1 CH IY0
SCHIERL    SH IH1 R L
ACHIEVE    AH0 CH IY1 V
BOUCHIE    B AW1 CH IY0
CHIEFFO    K IY1 F OW0
CHIEFLY    CH IY1 F L IY0
TECHIES    T EH1 K IY0 Z
CHIEFS'    CH IY1 F S
CHIEF'S    CH IY1 F S
SCHIELE    SH IY1 L
MISCHIEF    M IH1 S CH AH0 F
ACHIEVER    AH0 CH IY1 V ER0
MUNCHIES    M AH1 N CH IY2 Z
ACHIEVED    AH0 CH IY1 V D
SCHIEREN    SH IH1 R AH0 N
SCHIEBEL    SH IY1 B AH0 L
SCHIEBER    SH IY1 B ER0
SCHIEFER    SH IY1 F ER0
MICHIELS    M IH1 CH IY0 L Z
MICHIELS    M AY1 K AH0 L Z
ACHIEVES    AH0 CH IY1 V Z
CHIEFDOM    CH IY1 F D AH0 M
KERCHIEF    K ER1 CH AH0 F
SCHIELKE    SH IY1 L K
CHIENGMAI    CH EH2 NG M AY1
SCHIEMANN    SH IY1 M AH0 N
SCHIEFFER    SH IY1 F ER0
ACHIEVERS    AH0 CH IY1 V ER0 Z
SCHIESSER    SH IY1 S ER0
KERCHIEFS    K ER1 CH AH0 F S
ACHIEVING    AH0 CH IY1 V IH0 NG
CHIEFTAIN    CH IY1 F T AH0 N
MONARCHIES    M AA1 N AA0 R K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chief    (n) (ch ii1 f)
Archie    (n) (aa1 ch ii)
chiefs    (n) (ch ii1 f s)
Sauchie    (n) (s oo1 k ii)
achieve    (v) (@1 ch ii1 v)
chiefly    (a) (ch ii1 f l ii)
duchies    (n) (d uh1 ch i z)
itchier    (j) (i1 ch i@ r)
achieved    (v) (@1 ch ii1 v d)
achieves    (v) (@1 ch ii1 v z)
bitchier    (j) (b i1 ch i@ r)
catchier    (j) (k a1 ch i@ r)
in-chief    (j) - (i1 n - ch ii1 f)
itchiest    (j) (i1 ch i i s t)
kerchief    (n) (k @@1 ch i f)
mischief    (n) (m i1 s ch i f)
patchier    (j) (p a1 ch i@ r)
tetchier    (j) (t e1 ch i@ r)
touchier    (j) (t uh1 ch i@ r)
achieving    (v) (@1 ch ii1 v i ng)
bitchiest    (j) (b i1 ch i i s t)
branchier    (j) (b r aa1 n ch i@ r)
catchiest    (j) (k a1 ch i i s t)
chieftain    (n) (ch ii1 f t @ n)
diarchies    (n) (d ai1 aa k i z)
dyarchies    (n) (d ai1 aa k i z)
grouchier    (j) (g r au1 ch i@ r)
kerchiefs    (n) (k @@1 ch i f s)
mischiefs    (n) (m i1 s ch i f s)
patchiest    (j) (p a1 ch i i s t)
paunchier    (j) (p oo1 n ch i@ r)
sketchier    (j) (s k e1 ch i@ r)
starchier    (j) (s t aa1 ch i@ r)
tetchiest    (j) (t e1 ch i i s t)
touchiest    (j) (t uh1 ch i i s t)
achievable    (j) (@1 ch ii1 v @ b l)
autarchies    (n) (oo1 t aa k i z)
branchiest    (j) (b r aa1 n ch i i s t)
chieftains    (n) (ch ii1 f t @ n z)
grouchiest    (j) (g r au1 ch i i s t)
monarchies    (n) (m o1 n @ k i z)
paunchiest    (j) (p oo1 n ch i i s t)
scratchier    (j) (s k r a1 ch i@ r)
sketchiest    (j) (s k e1 ch i i s t)
starchiest    (j) (s t aa1 ch i i s t)
achievement    (n) (@1 ch ii1 v m @ n t)
chieftaincy    (n) (ch ii1 f t @ n s ii)
hierarchies    (n) (h ai1 @ r aa k i z)
mischievous    (j) (m i1 s ch i v @ s)
neckerchief    (n) (n e1 k @ ch i f)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
幼稚園[ようちえん, youchien] (n) โรงเรียนอนุบาล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] ความคิดในทางทฤษฎี
長期[ちょうき, chouki] (n adj adv) ระยะยาว , See also: A. 短期, R. 中期
中期[ちゅうき, chuuki] (n adj adv) ระยะกลาง , See also: R. 長期, 短期
長期[ちょうき, chouki] (adj adv) ช่วงเวลานาน , See also: A. 短期, R. 中期
中期[ちゅうき, chuuki] (adj adv) ช่วงเวลาปานกลาง , See also: R. 短期、長期
一致[いっち, itchi] (vi adj) เหมือนกัน, พ้องกัน, เห็นด้วย, เป็นเอกฉันท์ , See also: A. 反対,
太っちょ[ふとっちょ, futotcho] คนอ้วน
内訳[うちわけ, uchiwake] (n) การแจกแจงบัญชี
心地好い[ここちよい, kokochiyoi] สบายๆ , ทำให้อารมณ์ดี
定着[ていちゃく, teichaku] (n vt) ยึดติด, เป็นที่ยอมรับ
警視庁[けいしちょう, keishichou] (n) สำนักงานตำรวจนครบาล , See also: R. 警察
帰り道[かえりみち, kaerimichi] (n) ขากลับ, เที่ยวกลับ , See also: S. 帰路、復路, A. 往路,
ぽっちゃり[ぽっちゃり, potchari] (vt colloq) (ร่างกาย เช่นแขน ขา) ท้วม, อ้วนขึ้น, กลมขึ้น
ぱっちり[ぱっちり, patchiri] (vt colloq) ตั้ง(ตา), ถลึง(ตา), ถ่าง(ตา):ぱっちりした目
人口稠密地[じんこうちゅうみつち, jinkouchuumitsuchi] (n) ที่ชุมนุมชน
知恵[ちえ, chie] (n) wits, wisdom, ideas ความคิดเห็น เชาว์ปัญญา
[くちびる, kuchibiru] (n) ลิปสติก ริมฝีปาก
着用[ちゃくよう, chakuyou] สวมใส่
インチング[いんちんぐ, inchingu] (n) inching , See also: S. 寸動,
盲腸炎[もうちょうえん, mouchouen] (n) ไส้ติ่งอักเสบ , See also: R. 盲腸
盲腸[もうちょう, mouchou] (n) ไส้ติ่ง
チクリ[ちくり, chikuri] ขี้ฟ้อง
遅滞[ちたい, chitai] ความเชื่องช้า
合致[がっち, gatchi] (adv) สอดคล้องกัน, เป็นไปในทางเดียวกัน , See also: S. 一致,
[つち, tsuchi] ดิน
カチューシャ[かちゅーしゃ, kachusha] (n) ที่คาดผม
挽茶[ひきちゃ, hikicha] (n) ชาผง
調達部[ちょうたつぶ, choutatsubu] (n) Procurement Department แผนกจัดซื้อจัดจ้าง , See also: S. 購買部,
一致[いっち, itchi] (adj) สอดคล้อง,เป็นไปในทางเดียวกัน
一足違い[ひとあしちがい, hitoashichigai] (adv) อย่างหงุดหวิด
記帳[きちょう, kichou] (n) การจดลงสมุดบันทึก,การลงบันทึกเอาไว้ , See also: R. きろく
超過[ちょうか, chouka] (n) ส่วนที่เกิน,การเกิน
巾着切り[きんちゃくきり, kinchakukiri] (n) นักล้วงกระเป๋า
農地[のうち, nouchi] สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
駐車禁止[ちゅうしゃきんし, chuushakinshi] ห้ามจอดรถ
営業中[えいぎょうちゅう, eigyouchuu] เปิดดำเนินการ
-中央卸売市場-[ちゅうおうおろしうりしじょう, chuuouoroshiurishijou] ตลาดกลางสินค้าการเกษตร (ขายส่ง เป็นหลัก สินค้าที่ขาย ได้แก่สินค้าเกษตร พืชผัก ผลไม้ และสินค้าประมง)
落ち込む[おちこむ, ochikomu] (vt) ตกลงไป บุ๋ม ยุบเป็นแอ่ง ตกอยู่ใน(สภาพเลวร้าย) ท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจ
発疹チフス[はっしんちふす, hasshinchifusu] (n) โรคไข้รากสาด
家屋土地税[かおくとちぜい, kaokutochizei] (n) ภาษีโรงเรือน
大腸菌[だいちょうきん, daichoukin] (n) เเบคทีเรีย E.coli
緊張[きんちょう, kinchou] 1.การเครียด 2.ความตึงเครียด 3.การตื่นเต้นประหม่า
快調[かいちょう, kaichou] (อยู่ใน)สภาพดี อาการดี ความคืบหน้าไปด้วยดี ความราบรื่น
早口言葉[はやくちことば, hayakuchikotoba] (vt) การพูดเร็วๆจนลิ้นพันกัน, ลิ้นพันกันจากการพูดเร็วๆ, ลิ้นพันกัน
チャリンコ[ちゃりんこ, charinko] (n) bicycle
ぺちゃんこ[ぺちゃんこ, pechanko] (n) flat (EX: a flat nose ぺちゃんこの鼻 
宇宙[うちゅう, uchuu] (n) จักรวาล, อวกาศ
宇宙ステーション[うちゅうステーション, uchuu sute^shon] (n) สถานีอวกาศ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
果たす[はたす, hatasu] Thai: ทำให้สำเร็จ English: to achieve

German-Thai: Longdo Dictionary
verschiedenแตกต่างกันไป
Abschied nehmen(phrase) ร่ำลา ลา, See also: sich verabschieden
schief(adj) เอียง
Mach keinen Schieß!(phrase slang) อย่าทำอะไรโง่ๆ น่า
Mach keinen Schieß!(phrase slang) อย่ามายุ่งกวนใจข้าพเจ้า
Schiene(n) |die, pl. Schienen| ราง เช่น Eisenschiene รางเหล็ก, Eisenbahnschiene รางรถไฟ
schief gehen(vi) |ging schief, ist schief gegangen| ผิดพลาดจากที่ควรเป็น เช่น Der Versuch ist schief gegangen. การทดลองล้มเหลว
Vorhangschiene(n) |die, pl. Vorhangschienen| รางม่าน
Schienbein(n) |das, pl. Scheinbeine| หน้าแข้ง
erschießen(vt) |erschoß, hat erschossen, jmdn./etw./sich| ฆ่าด้วยการยิงปืน เช่น Seine Frau ist erschossen worden. ภรรยาของเขาถูกยิงตาย, See also: anschießen, schießen
anschießen(vt) |schoß an, hat angeschossen, jmdn./etw.| ทำร้ายด้วยการยิงปืน, ทำให้บาดเจ็บจากการยิงปืน เช่น Der Bankräuber hat eine Polizistin angeschossen. โจรปล้นธนาคารยิงตำรวจหญิงคนหนึ่งบาดเจ็บ, See also: schießen, erschießen
schießen(vt) |schoß, hat geschossen, auf jmdn./etw.| ยิงปืนใส่คนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Bankräuber hat auf den Wächter geschossen. โจรปล้นธนาคารยิงยามรักษาการ , See also: anschießen, erschießen
Schiebetür(n) |die, pl. Schiebetüre| ประตูเลื่อน
Schießerei[ชี้ส-เซอ-ไร] (n) |die, pl. Schießereien| การดวลปืน, การยิงต่อสู้กัน, การยิงปืน, การยิง
Schiedsrichter(n) |der, pl. Schiedsrichter| กรรมการตัดสิน(กีฬา), กรรมการ, See also: S. Ringrichter

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*arschieren | marschierend | marschiert | marschier* (vi) เดินขบวน
unterschiedlich (adj ) ที่แตกต่างกัน, หลากหลาย

French-Thai: Longdo Dictionary
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย
chien(n) |m| หมา, สุนัข

Japanese-English: EDICT Dictionary
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen [Add to Longdo]
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF [Add to Longdo]
VHF[ブイエッチエフ, buiecchiefu] (n) very high frequency; VHF [Add to Longdo]
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
いたずら好き;悪戯好き[いたずらずき, itazurazuki] (adj-na,adj-no) mischievous [Add to Longdo]
おいた[, oita] (n) childish prank; mischief [Add to Longdo]
お茶目[おちゃめ, ochame] (adj-na,n) (See 茶目) playfulness; mischief; urchin; wag [Add to Longdo]
め組の頭[めぐみのかしら, meguminokashira] (n) (arch) fire brigade chief (in Edo); chief fireman [Add to Longdo]
やんちゃ[, yancha] (adj-na,n) naughty; mischievous [Add to Longdo]
わんぱく盛り;腕白盛り[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children) [Add to Longdo]
アーガイルチェック;アーガルチェック[, a-gairuchiekku ; a-garuchiekku] (n) argyle check [Add to Longdo]
アーチー;アーキー[, a-chi-; a-ki-] (n) {comp} ARCHIE [Add to Longdo]
アーチェリー(P);アーチェリ[, a-chieri-(P); a-chieri] (n) archery; (P) [Add to Longdo]
アームチェア;アームチェアー[, a-muchiea ; a-muchiea-] (n) armchair [Add to Longdo]
アームレスチェア;アームレス・チェア[, a-muresuchiea ; a-muresu . chiea] (n) armless chair [Add to Longdo]
アチーブ[, achi-bu] (n) (1) (See アチーブメントテスト) achieve; (2) (abbr) achievement test [Add to Longdo]
アチーブメントテスト[, achi-bumentotesuto] (n) achievement test [Add to Longdo]
アッチェレランド;アチェレランド[, acchiererando ; achiererando] (n) accelerando [Add to Longdo]
アメリカンチェリー[, amerikanchieri-] (n) (1) Bing cherry (wasei [Add to Longdo]
アンチエージング;アンチエイジング[, anchie-jingu ; anchieijingu] (n) anti-aging [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[, anchieiriashingu] (n) {comp} (See アンチエイリアス) anti-aliasing [Add to Longdo]
アンチエイリアス[, anchieiriasu] (n) {comp} anti-aliasing [Add to Longdo]
アンチエスタブリッシュメント[, anchiesutaburisshumento] (n) anti-establishment [Add to Longdo]
イメージチェンジ[, ime-jichienji] (n) image change; changing one's image [Add to Longdo]
イメチェン[, imechien] (n,vs) (abbr) (See イメージチェンジ) image change (esp. for teen idols) [Add to Longdo]
インターエクスチェンジ[, inta-ekusuchienji] (n) {comp} interexchange [Add to Longdo]
インターチェンジ[, inta-chienji] (n) interchange; service interchange [Add to Longdo]
インパチエンス;インパチェンス[, inpachiensu ; inpachiensu] (n) impatiens (Impatiens sultanii, Impatiens walleriana) [Add to Longdo]
ウィングチェア[, uinguchiea] (n) wing chair [Add to Longdo]
ウィンチェスタテクノロジ[, uinchiesutatekunoroji] (n) {comp} winchester technology [Add to Longdo]
ウィンチェスタディスク;ウィンチェスターディスク[, uinchiesutadeisuku ; uinchiesuta-deisuku] (n) {comp} Winchester disk [Add to Longdo]
ウイルスチェッカ[, uirusuchiekka] (n) {comp} virus checker [Add to Longdo]
ウイルスチェック[, uirusuchiekku] (n) {comp} virus check [Add to Longdo]
ウイルスチェックソフトウェア[, uirusuchiekkusofutouea] (n) {comp} virus checker software [Add to Longdo]
ウインザーチェア;ウィンザーチェア[, uinza-chiea ; uinza-chiea] (n) Windsor chair [Add to Longdo]
エアチェック[, eachiekku] (n) air check [Add to Longdo]
エイチエスブイ[, eichiesubui] (n) {comp} HSV [Add to Longdo]
エイチエムエー[, eichiemue-] (n) {comp} HMA [Add to Longdo]
エクスチェンジ[, ekusuchienji] (n) exchange [Add to Longdo]
エクスチェンジオーダー[, ekusuchienjio-da-] (n) exchange order [Add to Longdo]
エコーチェック[, eko-chiekku] (n) {comp} echo check [Add to Longdo]
エコーチェンバー[, eko-chienba-] (n) echo chamber [Add to Longdo]
エラーチェック[, era-chiekku] (n) {comp} error check [Add to Longdo]
エルエイチエー[, erueichie-] (n) {comp} LHA [Add to Longdo]
オートチェンジャー[, o-tochienja-] (n) auto-changer (tape recorder) [Add to Longdo]
カーチェイス[, ka-chieisu] (n) car chase; (P) [Add to Longdo]
カウンターパーチェス[, kaunta-pa-chiesu] (n) counterpurchase [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
三法司[sān fǎ sī, ㄙㄢ ㄈㄚˇ ㄙ, ] Three judicial chief ministries in imperial China [Add to Longdo]
上将[shàng jiàng, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] general; admiral; air chief marshal [Add to Longdo]
上将军[shàng jiàng jūn, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] top general; commander-in-chief [Add to Longdo]
事在人为[shì zài rén wéi, ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, / ] the matter depends on the individual (成语 saw); it is a matter for your own effort; With effort, one can achieve anything. [Add to Longdo]
事迹[shì jī, ㄕˋ ㄐㄧ, / ] deed; past achievement; important event of the past [Add to Longdo]
五瘟[wǔ wēn, ˇ ㄨㄣ, ] five chief demons of folklore personifying pestilence [Add to Longdo]
五瘟神[wǔ wēn shén, ˇ ㄨㄣ ㄕㄣˊ, ] five chief demons of folklore personifying pestilence; cf four horsemen of the apocalypse [Add to Longdo]
五结乡[Wǔ jié xiāng, ˇ ㄐㄧㄝˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Wuchieh (village in Taiwan) [Add to Longdo]
五鬼[wǔ guǐ, ˇ ㄍㄨㄟˇ, ] five chief demons of folklore personifying pestilence; also written 五瘟神 [Add to Longdo]
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, / ] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈) [Add to Longdo]
作怪[zuò guài, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄞˋ, ] to make trouble; mischief; fantastic; to go to bed with sb; to be naughty (oblique reference to taboo subject of sex) [Add to Longdo]
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, / ] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be [Add to Longdo]
倒蛋[dǎo dàn, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, ] mischief; to make trouble [Add to Longdo]
元老[yuán lǎo, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ, ] grandee; old leadership; chief figure (in a gerontocracy) [Add to Longdo]
出神入化[chū shén rù huà, ㄔㄨ ㄕㄣˊ ㄖㄨˋ ㄏㄨㄚˋ, ] to reach perfection (成语 saw); a superb artistic achievement [Add to Longdo]
前金区[Qián jīn qū, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣ ㄑㄩ, / ] (N) Chienchin (area in Taiwan) [Add to Longdo]
前镇区[Qián zhèn qū, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄣˋ ㄑㄩ, / ] (N) Chienchen (area in Taiwan) [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] merit; achievement; result; service; accomplishment; work (phys.) [Add to Longdo]
功勋[gōng xūn, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄣ, / ] achievement; meritorious deed; contributions (for the good of society) [Add to Longdo]
功名[gōng míng, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] scholarly honor (in imperial exams); rank; achievement; fame; glory [Add to Longdo]
功德[gōng dé, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ, ] achievements and virtue [Add to Longdo]
功德圆满[gōng dé yuán mǎn, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, / 滿] virtuous achievements come to their successful conclusion (成语 saw) [Add to Longdo]
功德无量[gōng dé wú liàng, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] no end of virtuous achievements (成语 saw); boundless beneficence [Add to Longdo]
功成不居[gōng chéng bù jū, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄐㄩ, ] not to claim personal credit for achievement (成语 saw) [Add to Longdo]
功业[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] achievement; outstanding work; glorious deed [Add to Longdo]
功烈[gōng liè, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄝˋ, ] achievement [Add to Longdo]
功绩[gōng jì, ㄍㄨㄥ ㄐㄧˋ, / ] feat; contribution; merits and achievements [Add to Longdo]
功罪[gōng zuì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄟˋ, ] achievements and crimes [Add to Longdo]
功高不赏[gōng gāo bù shǎng, ㄍㄨㄥ ㄍㄠ ㄅㄨˋ ㄕㄤˇ, / ] high merit that one can never repay (成语 saw); invaluable achievements [Add to Longdo]
包工头[bāo gōng tóu, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, / ] chief labor contractor [Add to Longdo]
参谋总长[cān móu zǒng zhǎng, ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄗㄨㄥˇ ㄓㄤˇ, / ] army Chief of Staff [Add to Longdo]
参谋长[cān móu zhǎng, ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄓㄤˇ, / ] chief of staff [Add to Longdo]
司长[sī zhǎng, ㄙ ㄓㄤˇ, / ] bureau chief [Add to Longdo]
名噪一时[míng zào yī shí, ㄇㄧㄥˊ ㄗㄠˋ ㄧ ㄕˊ, / ] to achieve fame among one's contemporaries (成语 saw); temporary or local celebrity [Add to Longdo]
名垂青史[míng chuí qīng shǐ, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄟˊ ㄑㄧㄥ ㄕˇ, ] lit. reputation will go down in history (成语 saw); fig. achievements will earn eternal glory [Add to Longdo]
名间乡[Míng jiān xiāng, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Mingchien (village in Taiwan) [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, / ] see Chányú 單於|单于, Han dynasty name for chieftain of Xiongnu Huns 匈奴 [Add to Longdo]
单于[Chán yú, ㄔㄢˊ ㄩˊ, / ] Chanyu (Han dynasty name for chiefs of Xiongnu Huns 匈奴) [Add to Longdo]
单于[Chán yú, ㄔㄢˊ ㄩˊ, / ] Chanyu (Han dynasty name for chiefs of Xiongnu Huns 匈奴) [Add to Longdo]
执行长[zhí xíng zhǎng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄤˇ, / ] chief executive [Add to Longdo]
多半[duō bàn, ㄉㄨㄛ ㄅㄢˋ, ] chiefly; likelihood [Add to Longdo]
夺得[duó dé, ㄉㄨㄛˊ ㄉㄜˊ, / ] to force one's way; to achieve by force; to seize (power) [Add to Longdo]
孤掌难鸣[gū zhǎng nán míng, ㄍㄨ ㄓㄤˇ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] It's hard to clap with only one hand.; It takes two to tango; It's difficult to achieve anything without support. [Add to Longdo]
实现[shí xiàn, ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] to achieve; to implement; to realize; to bring about [Add to Longdo]
尖石乡[Jiān shí xiāng, ㄐㄧㄢ ㄕˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chienshih (village in Taiwan) [Add to Longdo]
局长[jú zhǎng, ㄐㄩˊ ㄓㄤˇ, / ] the chief of a bureau [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] towel; kerchief; turban [Add to Longdo]
[pà, ㄆㄚˋ, ] to wrap; kerchief; handkerchief; headscarf; (used as phonetic, e.g. 帕米尔 Pamir) [Add to Longdo]
帕子[pà zi, ㄆㄚˋ ㄗ˙, ] kerchief; handkerchief; headscarf [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange [Add to Longdo]
ウイルスチェック[ういるすちえっく, uirusuchiekku] virus check [Add to Longdo]
エコーチェック[えこーちえっく, eko-chiekku] echo check [Add to Longdo]
エラーチェック[えらーちえっく, era-chiekku] error check [Add to Longdo]
サーチエンジン[さーちえんじん, sa-chienjin] search engine [Add to Longdo]
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker [Add to Longdo]
スイッチング遅延[スイッチングちえん, suicchingu chien] switching delay [Add to Longdo]
スペルチェッカー[すぺるちえっかー, superuchiekka-] spell checker [Add to Longdo]
セル化遅延[セルかちえん, seru kachien] (cell) encapsulation delay [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
チェーン[ちえーん, chie-n] chain [Add to Longdo]
チェーンプリンタ[ちえーんぷりんた, chie-npurinta] chain printer [Add to Longdo]
チェーン印字装置[チェーンいんじそうち, chie-n injisouchi] chain printer [Add to Longdo]
チェックサム[ちえっくさむ, chiekkusamu] checksum [Add to Longdo]
チェックボックス[ちえっくぼっくす, chiekkubokkusu] checkbox [Add to Longdo]
チェックポイント[ちえっくぽいんと, chiekkupointo] checkpoint [Add to Longdo]
デージーチェーン[でーじーちえーん, de-ji-chie-n] daisy chain [Add to Longdo]
デージーチェーン接続[デージーチェーンせつぞく, de-ji-chie-n setsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
データのチェック[でーた の ちえっく, de-ta no chiekku] data check [Add to Longdo]
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] recognition time [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
デイジーチェーン[でいじーちえーん, deiji-chie-n] daisy-chain [Add to Longdo]
ハミングコードチェック[はみんぐこーどちえっく, haminguko-dochiekku] Hamming code check [Add to Longdo]
パリティチェック[ぱりていちえっく, pariteichiekku] parity check [Add to Longdo]
ブロックチェック[ぶろっくちえっく, burokkuchiekku] block check [Add to Longdo]
ブロックチェック文字[ブロックチェックもじ, burokkuchiekku moji] block check character (BCC) [Add to Longdo]
リング遅延[リングちえん, ringu chien] ring latency [Add to Longdo]
一致演算[いっちえんざん, icchienzan] identity operation [Add to Longdo]
化けチェック[ばけチェック, bake chiekku] parity check (data, memory, etc.) [Add to Longdo]
机上チェック[きじょうチェック, kijou chiekku] desk checking [Add to Longdo]
構文チェッカ[こうぶんチェッカ, koubun chiekka] syntax checker [Add to Longdo]
垂直パリティチェック[すいちょくパリティチェック, suichoku pariteichiekku] VRC, Vertical Redundancy Check [Add to Longdo]
数値演算コプロセッサ[すうちえんざんコプロセッサ, suuchienzan kopurosessa] math coprocessor [Add to Longdo]
遅延[ちえん, chien] delay, latency [Add to Longdo]
遅延センシティブ[ちえんセンシティブ, chien senshiteibu] delay sensitive [Add to Longdo]
遅延センシティブ[ちえんセンシティブ, chien senshiteibu] delay sensitive [Add to Longdo]
遅延モード[ちえんモード, chien mo-do] deferral mode [Add to Longdo]
遅延回路[ちえんかいろ, chienkairo] delay circuit [Add to Longdo]
遅延更新[ちえんこうしん, chienkoushin] deferred update [Add to Longdo]
遅延処理[ちえんしょり, chienshori] deference [Add to Longdo]
遅延線[ちえんせん, chiensen] delay line [Add to Longdo]
遅延素子[ちえんそし, chiensoshi] delay element [Add to Longdo]
遅延配信[ちえんはいしん, chienhaishin] deferred delivery [Add to Longdo]
遅延配信取消し[ちえんはいしんとりけし, chienhaishintorikeshi] deferred delivery cancellation [Add to Longdo]
遅延変動[ちえんへんど, chienhendo] delay variation [Add to Longdo]
遅延変動センシティブ[ちえんへんどうセンシティブ, chienhendou senshiteibu] delay variation sensitive [Add to Longdo]
遅延揺らぎ[ちえんゆらぎ, chienyuragi] delay variation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
優劣[ゆうれつ, yuuretsu] Vorzuege_und_Nachteile, Vor_und_Nachteile, Unterschied [Add to Longdo]
[べつ, betsu] UNTERSCHIED, TRENNUNG, ANDERS, BESONDERS [Add to Longdo]
別れる[わかれる, wakareru] Abschied_nehmen, sich_trennen [Add to Longdo]
区別[くべつ, kubetsu] Unterschied, Unterscheidung [Add to Longdo]
口絵[くちえ, kuchie] Titelbild [Add to Longdo]
各地[かくち, kakuchi] jeder_Ort, jede_Gegend, verschiedene_Gegenden [Add to Longdo]
各種[かくしゅ, kakushu] jede_Art, verschiedene_Sorten [Add to Longdo]
塁審[るいしん, ruishin] Schiedsrichter (beim Baseball) [Add to Longdo]
多様[たよう, tayou] Mannigfaltigkeit, Verschiedenheit [Add to Longdo]
孤独[こどく, kodoku] -einsam, -allein, abgeschieden [Add to Longdo]
定まる[さだまる, sadamaru] entschieden_werden [Add to Longdo]
審判[しんぱん, shinpan] Entscheidung, Urteil, Schiedsrichter [Add to Longdo]
射る[いる, iru] schiessen [Add to Longdo]
射殺[しゃさつ, shasatsu] erschiessen [Add to Longdo]
[さ, sa] UNTERSCHIED [Add to Longdo]
差別[さべつ, sabetsu] Unterschied, Unterscheidung, Diskriminierung [Add to Longdo]
幼稚園[ようちえん, youchien] Kindergarten [Add to Longdo]
延ばす[のばす, nobasu] verlaengern, verschieben, aufschieben [Add to Longdo]
延べる[のべる, noberu] verlaengern, verschieben, aufschieben [Add to Longdo]
[ゆみ, yumi] Bogen, Bogenschiessen [Add to Longdo]
弓術[きゅうじゅつ, kyuujutsu] (japanisches) Bogenschiessen [Add to Longdo]
弓道[きゅうどう, kyuudou] (japanisches) Bogenschiessen [Add to Longdo]
強硬[きょうこう, kyoukou] entschlossen, entschieden [Add to Longdo]
後押し[あとおし, atooshi] schieben, helfen, unterstuetzen [Add to Longdo]
思い切って[おもいきって, omoikitte] entschlossen, entschieden [Add to Longdo]
懸案[けんあん, ken'an] schwebende_Frage, unentschiedene_Frage [Add to Longdo]
押す[おす, osu] stossen, schieben, druecken [Add to Longdo]
撃つ[うつ, utsu] angreifen, bekaempfen, abfeuern, schiessen [Add to Longdo]
撃墜[げきつい, gekitsui] (Flugzeug) abschiessen [Add to Longdo]
斜視[しゃし, shashi] das_Schielen [Add to Longdo]
時差[じさ, jisa] Zeitunterschied [Add to Longdo]
未定[みてい, mitei] unbestimmt, unentschieden, schwebend [Add to Longdo]
歴任[れきにん, rekinin] verschiedene_Aemter_nacheinander, innehaben [Add to Longdo]
決まる[きまる, kimaru] entschieden_werden [Add to Longdo]
渋面[じゅうめん, juumen] schiefes_Gesicht, Grimasse [Add to Longdo]
渋面[じゅうめん, juumen] schiefes_Gesicht, Grimasse [Add to Longdo]
無政府[むせいふ, museifu] Anarchie [Add to Longdo]
無秩序[むちつじょ, muchitsujo] Unordnung, Verwirrung, Chaos, Anarchie [Add to Longdo]
甲乙[こうおつ, kouotsu] A_und_B, Unterschied, Abstufung [Add to Longdo]
相違[そうい, soui] Unterschied [Add to Longdo]
知恵[ちえ, chie] Weisheit, Vernunft, Einsicht [Add to Longdo]
知恵者[ちえしゃ, chiesha] weiser_Mensch, kluger_Kopf, kluger_Mensch [Add to Longdo]
立憲君主政[りっけんくんしゅせい, rikkenkunshusei] konstitutionelle_Monarchie [Add to Longdo]
筋違い[すじちがい, sujichigai] schief, schraeg, diagonal, querlaufend [Add to Longdo]
繰り延べ[くりのべ, kurinobe] Aufschub, Verschiebung [Add to Longdo]
見合わせる[みあわせる, miawaseru] sich_ansehen, verschieben [Add to Longdo]
[しょ, sho] ALLE, VERSCHIEDENE [Add to Longdo]
諸事[しょじ, shoji] verschiedene_Sachen, verschiedene_Angelegenheiten [Add to Longdo]
諸国[しょこく, shokoku] alle_Laender, verschiedene_Laender [Add to Longdo]
諸説[しょせつ, shosetsu] verschiedene_Meinungen, verschiedene_Theorien [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top