Search result for

cherras

(52 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cherras-, *cherras*, cherra
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cherras มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cherras*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's to go to the visitors' room.In den Besucherraum führen. Gandhi (1982)
And you paid a man by the name of Kelly Stiles to, shall we say... persuade the owner of Main Street Electronics to make his usurous payments.Sie bezahlten einen Mann namens Kelly Stiles, um den Inhaber von Main Street Electronics zu "überreden", die Wucherraten zu zahlen. A Pocketful of Steele (1984)
- A magnetic storage bay.- Zur magnetischen Speicherrampe. Interface (1993)
The Corair spacecraft has apparently been taken over-- conquered, if you will-- by a master race of giant space ants.Das Ramschiff Corvair wrde scheinbar übernommen, erobert, sozsagen... von einer Herrscherrasse aßerirdischer Riesenameisen. Deep Space Homer (1994)
Because when we were locked down, in the visitors room they had this clear plastic divider... that separated you from your visitor.Weißt du, warum? Als wir im Knast waren, gab's diese Scheiben im Besucherraum... die dich vom Besucher trennten. Things to Do in Denver When You're Dead (1995)
Not to be even more downbeat, but the rate of web hits always increase the closer it gets to the anticipated event.Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber die Besucherrate erhöht sich, wenn das Ereignis näher rückt. The Mikado (1998)
Step through to the admitting office.Gehen sie in den Besucherraum. Napoleon's Boney Parts (1999)
Central, we need a 68 in the visiting room.Zentrale, hier spricht 41. Wir brauchen eine 68 im Besucherraum. Blizzard of '01 (2001)
Beecher, that your little brother I saw you with in the visiting room? - Sex is correct.Beecher, ist das dein kleiner Bruder, mit dem ich dich im Besucherraum gesehen hab? Conversions (2001)
Blow shit up! This is not bazooka. This is heat-seeker rocket.Das ist keine Bazooka, das ist eine Wärmesucherrakete. xXx (2002)
About an hour ago a man posing as a newspaper reporter entered the visiting room to see Kareem Said.Vor ungefähr einer Stunde betrat ein Mann der sich als Zeitungsreporter ausgegeben hat... den Besucherraum, um Kareem Said zu sehen. A Failure to Communicate (2003)
Not a problem. Our vaults are designed to accommodate teraflops. You could store 20 years of data in the vault you've leased.Dann sollte der Speicherraum, den Sie gemietet haben, für 20 Jahre reichen. Blowback (2004)
Not a problem. Our vaults are designed to accommodate teraflops. You could store 20 years of data in the vault you've leased.Dann sollte der Speicherraum, den Sie gemietet haben, für 20 Jahre reichen. Blowback (2004)
The door to the visitation room - do you ever use it?Die Tür zum Besucherraum, hast du sie mal benutzt? Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
- We have to. There's no other way.Es gibt keinen anderen Weg zum Besucherraum. Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
We are a race of explorers.Wir sind eine Forscherrasse. The Long Goodbye (2006)
The book room downstairs.Der Bücherraum im Keller. Unto Others (2006)
(Eastern European accent) First they take away our smoking room, then they push us outside.(Mit dem gleichen Akzent:) Man nimmt uns den Raucherraum, dann müssen wir raus. Moss and the German (2007)
Come and have a look at my special book room.Kommen Sie, ich zeig Ihnen meinen speziellen Bücherraum. Sleuth (2007)
Please, I must get to the pattern storage room.Bitte, ich muss in den Speicherraum. The Ark (2007)
Visiting room!Besucherraum! JCVD (2008)
Visitors Area.Besucherraum. The Escapist (2008)
- Is that the visitors' room?- Ist das der Besucherraum? Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
I have a cigar and very expensive.Diese Zigarren sind recht wertvoll. Es gibt doch einen Raucherraum, oder? Hindenburg: The Last Flight (2011)
This was in the visitor's room?War das im Besucherraum? And Lots of Security... (2011)
Guys, if you get back before 7:00, I'll give you the early bird special.Wenn ihr vor sieben kommt, kriegt ihr den Frühbucherrabatt. Stand Up Guys (2012)
Bravo dorms, assemble for visitation hail.Schlafsäle Bravo, versammeln für den Besucherraum. The Chickening (2013)
Did you hear what happened in Visitors this morning?Hast du gehört, was heute Morgen im Besucherraum los war? The Things We Do (2013)
- Haven't seen you at the visitor's center for a while that's all.Gut. - Ich habe sie lange nicht mehr im Besucherraum gesehen. Something Dies (2013)
If they're in the visitors' center, I want them monitored closely.Im Besucherraum müssen alle strengstens überwacht werden. Mind Games (2013)
I need you to focus on the visitor center.Konzentrieren Sie sich auf den Besucherraum. Checkmate (2013)
No tongue-fucking in the visitation room, you know that.Kein Zungenficken im Besucherraum, das wisst ihr doch. Imaginary Enemies (2013)
We'd stand at the public rail with pad in hand and sketch the bodies.Wir standen im Besucherraum und skizzierten die Leichen. In Secret (2013)
- Book place.- Bücherraum. 22 Jump Street (2014)
All prisoners are free to go to the visiting room.Alle Gefangenen dürfen sich jetzt in den Besucherraum begeben. You Also Have a Pizza (2014)
All right, so you got your visiting room over here, which is where your mommy or daddy will come and visit you.Hier drüben ist der Besucherraum, wo euch Mami und Daddy besuchen kommen. Hugs Can Be Deceiving (2014)
Miroslav, visitor.Miroslav, Besucherraum! Supercondriaque (2014)
Oh, there she is, the hooker from the projects, getting it on with our son in the... What, fancy-ass book room?die mit unserem Sohn in einem, was, scheiß schicken Bücherraum rummacht? And the Not Broke Parents (2014)
Calm down, Smith!Code Black im Besucherraum! - Du Mörder. Boys in the Yard (2014)
He made the accusation at the visitors' reception in front of witnesses.Er trug die Anschuldigung im Besucherraum vor Zeugen vor. The Fixer (2014)
Your mom is in visitation right now with Mendez's mother.Deine Mutter ist im Besucherraum mit Mendez' Mutter. Bed Bugs and Beyond (2015)
Down here, we've got visitation. Down here, okay?Da hinten ist der Besucherraum, ok? Ching Chong Chang (2015)
- Flat fee, like, um, early-bird parking.- Pauschalhonorar, so was wie ein Frühbucherrabatt. A Dark Crate (2016)
Take her to the Brown Derby for the early-bird special, get her some chicken croquettes.-Zum Brown Derby, zum Frühbucherrabatt. Kauf ihr ein paar Hühnchenkroketten. Liquid Lunch (2016)
Suzanne won't leave visitation.Suzanne sitzt im Besucherraum. Full Bush, Half Snickers (2017)
No matter what she tells you in that visiting hall.Egal was sie dir in diesem Besucherraum erzählt. Take the Money and Run (1969)
To the visiting room!In den Besucherraum! The Cop (1970)
Come on, Rover, to the visiting room, on the double!Na los, Rover, beweg deinen Arsch in den Besucherraum. The Cop (1970)
A visit- Ja, Sie, im Besucherraum. A Gorgeous Girl Like Me (1972)
This is our visiting room where relatives can see patients who are stored here.Hier im Besucherraum können Angehörige aufgebahrte Patienten besuchen. Coma (1978)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHERRAPUNJI    CH EH2 R AH0 P AH1 N JH IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speicherraum {m}storage space [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top