Search result for

cherchées

(57 entries)
(1.8117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cherchées-, *cherchées*, cherchée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cherchées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cherchées*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recherche[ADJ] ซึ่งหายาก, See also: ซึ่งไม่ธรรมดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN)ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN)ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)เซิร์น (ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ยุโรป) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)เซิร์น (ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ยุโรป) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā takep) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes   FR: chercher des poux à qqn
หา[v.] (hā) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find   FR: chercher ; rechercher
หางานทำ[v. exp.] (hā ngān tham) FR: chercher un emploi ; chercher du travail ; chercher de l'embauche ; chercher un boulot (fam.)
หาเรื่อง[v. exp.] (hā reūang) EN: pick a quarrel with   FR: chercher des histoires (fam.)
หาเสียง[v.] (hāsīeng) EN: campaign ; run for an election ; try to get votes ; solicit votes ; woo   FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
หายาก [adj.] (hā yāk) EN: rare ; hard to find ; scarce   FR: rare ; recherché
แก้ปัญหา[v.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with   FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; solutionner un problème ; rechercher une solution
การหา[n.] (kān hā) FR: recherche [f] ; détermination [f]
การค้นคว้า[n.] (kān khonkhwā) EN: research   FR: recherche [f]
การวิจัยเชิงประยุกต์[n. exp.] (kān wijai choēng prayuk) EN: applied research   FR: recherche appliquée [f]
การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์[n. exp.] (kān wijai choēng witthayāsāt) EN: scientific research   FR: recherche scientifique [f]
การวิจัยขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (kān wijai khanpheūnthān) EN: basic research   FR: recherche fondamentale [f]
การวิจัยและพัฒนา[n. exp.] (kān wijai lae phatthanā) EN: Research and Development ; R&D   FR: recherche et développement ; R&D
คิดหา[v. exp.] (khit hā) FR: chercher une solution
คิดค้น[v.] (khitkhon) EN: search ; seek ; explore ; probe   FR: chercher ; rechercher
คลำหา[v. exp.] (khlam hā) EN: fumble ; grope   FR: chercher à tâtons
คลำหาลูกกุญแจในกระเป๋า[xp] (khlam hā lūk kunjaē nai krapao) EN: fumble in one's pocket for the key   FR: chercher les clés dans sa poche
ค้น[v.] (khon) EN: search ; ransack ; frisk   FR: chercher ; fouiller
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look serchingly for   FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out   FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
แขวะ[v.] (khwae) EN: speak sarcastically ; pick a quarrel with   FR: chercher querelle
ควาน[v.] (khwān) EN: grope ; search   FR: fouiller ; chercher à tâtons
กินกำไร[v. exp.] (kin kamrai) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage   FR: rechercher un profit exagéré
หลบภัย[v.] (lopphai) EN: take refuge ; seek refuse ; seek asylum   FR: se réfugier ; chercher refuge ; chercher l'asile ; s'abriter
มารับ[v. exp.] (mā rap) FR: venir chercher qqn. ; venir prendre qqn.
มาตาม[v. exp.] (mā tām) FR: venir chercher qqn. ; venir quérir
มองหา[v. exp.] (møng hā) EN: look for ; search for   FR: chercher (qqn) du regard ; chercher des yeux
นักวิจัย[n.] (nakwijai) EN: researcher   FR: chercheur [m]
งม[v.] (ngom) EN: dive for ; fish for ; fumble ; grope   FR: plonger pour ; chercher à tâtons
ไปเอามา[v. exp.] (pai ao mā) FR: aller chercher qqch.
ไปรับ[v. exp.] (pai rap) EN: pick up   FR: aller chercher qqn. ; aller prendre qqn.
ไปตาม[v. exp.] (pai tām) FR: aller chercher qqn. ; aller quérir
ไปตามมา[v. exp.] (pai tām mā) FR: faire venir ; faire chercher
เพ่งเล็ง[v.] (phengleng) EN: have an eye on ; aim at ; concentrate on ; give particular attention to ; watch ; mark   FR: viser ; scruter ; chercher à
พจนานุกรม[v. exp.] (phlik phojanānukrom) EN: look it up in a dictionary   FR: chercher dans le dictionnaire ; parcourir le dictionnaire
ผลการวิจัย[n. exp.] (phon kān wijai) EN: research results   FR: résultatsde la recherche [mpl]
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to   FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter (servilement) ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.)
ประณีต[adj.] (pranīt) EN: good ; excellent ; careful ; fine ; neat ; subtle ; scrupulous   FR: délicat ; raffiné ; recherché ; soigné ; travaillé
โปรแกรมค้นหา[n. exp.] (prōkraēm khonhā) EN: search engine   FR: moteur de recherche [m]
ไซ้[v.] (sai) EN: search for (food) with the bill or snout ; rake   FR: chercher de la nourriture avec le bec ou le groin
สรรหา[v.] (sanhā) EN: search for   FR: rechercher
สถาบันค้นคว้า[n. exp.] (sathāban khonkhwā) EN: research institute   FR: institut de recherche [m]
สถาบันวิจัย[n. exp.] (sathāban wijai) EN: research institute   FR: institut de recherche [m]
แสวง[v.] (sawaēng) EN: strive for ; seek ; pursue ; go after   FR: ambitionner ; désirer ; rechercher ; poursuivre ; briguer ; convoiter
แสวงหา[v.] (sawaēnghā) EN: seek for ; search for ; look for   FR: rechercher ; viser
สืบ[v.] (seūp) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect   FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
เสาะหา[v. exp.] (sǿ hā) FR: rechercher ; explorer
แต่งตัวเรียบ ๆ[v. exp.] (taengtūa rīep-rīep) FR: s'habiller simplement ; être habillé sans recherche
ทีมนักวิจัย[n. exp.] (thīm nakwijai) FR: équipe de chercheurs [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
recherche(n) |f| งานวิจัย, การวิจัย, See also: S. étude,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top