Search result for

cheese

(104 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheese-, *cheese*
Possible hiragana form: ちぇえせ
English-Thai: Longdo Dictionary
cheese grater(n) ที่ขูดเนยแข็ง
a big cheese(slang) เป็นสำนวนแปลว่า คนที่สำคัญมาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheese[N] เนยแข็ง, See also: ชีส
cheese[VT] หนีไป, Syn. go away
cheese[SL] ขี้เปียก
cheese it[PHRV] หยุดทำอย่างนั้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: หยุดเดี๋ยวนี้
cheese it[PHRV] วิ่งหนี (คำไม่เป็นทางการ), See also: หนีไป (คำไม่เป็นทางการ)
cheese off[PHRV] รู้สึกเบื่อหน่าย (มักใช้รูป passive voice), See also: เหนื่อยหน่าย, เฉื่อยชา, Syn. brown off, feed up, tire of
cheesecake[N] ชีสเค้ก, See also: เค้กชนิดหนึ่งที่มีชีสเป็นส่วนผสม
cheesecloth[N] ผ้าฝ้ายบางๆ และมีการทอหลวมๆ
cheeseburger[N] แฮมเบอร์เกอร์ใส่ชีส
cheeseparing[N] สิ่งที่ไร้ค่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheese(ชีซ) n. เนยแข็ง -hard cheese เคราะห์ร้าย,โชคไม่ดี
cheeseburgern. แฮมเบอเกอร์ที่มีแผ่นเนยอยู่ข้างบน,ขนมปังสอดไส้แผ่นเนยแข็ง
cheeseclothn. ผ้าฝ้ายหยาบและเบา,ผ้าห่อเนย
cheesemongern. พ่อค้าเนย
cheeseparingadj. ขี้เหนียว,ใจแคบ
cheesestrawn. ขนมกรอบโรยเนยแข็ง
bread and cheese marriagen. การแต่งงานกับชายที่ยากจน
cheddar cheese(เชด'ดาร์) n. เนยแข็งลื่นชนิดหนึ่ง
pot cheesen. เนยแข็งชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
cheese(n) เนยแข็ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cheeseเนยแข็ง [TU Subject Heading]
Cheeseเนยแข็ง [การแพทย์]
Cheese Productionการผลิตเนยแข็ง [การแพทย์]
Cheese, Cottageเนยแข็งชนิดครีม [การแพทย์]
Cheese, Creamเนยแข็งชนิดครีม [การแพทย์]
Cheesecake (Cookery)ชีสเค้ก (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cheese (n vi vt adj ) เนย
cheese (n vi vt adj ) เนย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cheese.ชีส. The Martian (2015)
I like your carrot-cake, and the cheese-cake,ฉันชอบของคุณแครอท-เค้ก, และชีสเค้ก -, Gas Pills (2008)
Say cheese.พูด ชีสสสสสส Akai ito (2008)
Say cheese.พูด ชีสสสสสส Akai ito (2008)
Don't waste any time bothering about the wine or the cheese in Murmansk, cause they are really completely ordinary.อย่าเสียเวลาพูดถึง ไวน์หรือว่าเนยแข็ง ใน เมอร์แมงส์ค เพราะว่ามันแสนจะธรรมดา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Your thighs look like cottage cheese someone threw up on a hot sidewalk.ต้นขาของคุณเผละ ดูเหมือนก่อนเนยแข็งเละๆ ตกอยู่ตามทางเท้ายังไงยังงั้น Superhero Movie (2008)
I think it still has cheese on it. dude. Oh, my Go...ฉันคิดว่ามีชีสออกมาด้วยนะ เพื่อน พระเจ้า... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I got the cheesecake.เจน มี Cheese Cake มาฝากด้วย Shutter (2008)
People think you use cheese to catch these beauties.คนมักคิดว่าต้องใช้ชีสเพื่อที่จะจับมัน Wanted (2008)
That's a lot of cheese.มันมากโขอยู่ The Love Guru (2008)
Don't do it to yourself. We're in Philly. Let's get a cheesesteak.อย่าทำแบบนั้นสิครับ เราอยู่ในฟิลาเดเฟีย\ ไปหาชีสสเต็กกินกันดีกว่า สวัสดีครับ Marley & Me (2008)
Hey, Bill, I'm bringing back a nice, greasy Philly cheese steak.เฮ้ บิล ผมจะเอาชีสสเต๊ก จากฟิลาเดลเฟียมาฝาก WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheeseA gift of cheese cake is apparently good to soothe discord.
cheeseButter and cheese are made from milk.
cheeseCheese and butter are products made from milk.
cheeseCheese cuts easily with a knife.
cheeseCheese doesn't digest easily.
cheeseCheese is made from milk.
cheeseCheese often lures a mouse into a trap.
cheeseCould I have a slice of cheese cake.
cheeseDon't thrust your knife into the cheese.
cheeseDon't you know cheese is made from milk?
cheeseGeorge had a lot of cheese for breakfast.
cheeseHave you ever had cheese with apple pie?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียดกรอ[v.] (bīetkrø) EN: be cheeseparing ; be frugal ; be stingy   FR: vivre chichement
ชีส [n.] (chīs) EN: cheese   FR: fromage [m]
ชีสเค้ก[n.] (chītkhēk) EN: cheesecake   FR: tarte au fromage blanc et aux raisins secs [f]
เนยแข็ง[n.] (noēikhaeng) EN: cheese   FR: fromage [m]
เนยแข็งกรุยแยร์[n. exp.] (noēikhaeng kruiyaē) EN: Swiss cheese   FR: gruyère [m]
เปลือกเนยแข็ง[n. exp.] (pleūak noēi khaeng) EN: cheese rind   FR: croûte de fromage [f]
ยอ[n.] (yø) EN: Indian Mulberry ; Great morinda ; Morinda citrifolia ; Mengkudu (Malaysia) ; beach mulberry ; Tahitian noni ; cheese fruit ; noni   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEESE    CH IY1 Z
CHEESER    CH IY1 Z ER0
CHEESES    CH IY1 Z AH0 Z
CHEESEMAN    CH IY1 Z M AH0 N
CHEESECAKE    CH IY1 Z K EY2 K
CHEESEBURGER    CH IY1 Z B ER0 G ER0
CHEESEBURGERS    CH IY1 Z B ER0 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheese    (n) (ch ii1 z)
cheeses    (n) (ch ii1 z i z)
cheesecake    (n) (ch ii1 z k ei k)
cheesecakes    (n) (ch ii1 z k ei k s)
cheesecloth    (n) (ch ii1 z k l o th)
cheesecloths    (n) (ch ii1 z k l o th s)
cheeseparing    (j) (ch ii1 z p e@ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Almkäse {m} [cook.]cheese from a hill farm [Add to Longdo]
Cheeseburger {m}cheeseburger [Add to Longdo]
Käse {m} | Holländer Käsecheese | Dutch cheese [Add to Longdo]
Käsebrötchen {n}cheese roll [Add to Longdo]
Käsegebäck {n}cheese biscuits [Add to Longdo]
Käseglocke {f}cheese cover [Add to Longdo]
Käsehändler {m}cheese monger [Add to Longdo]
Käseherstellung {f}cheese production [Add to Longdo]
Käsekuchen {m} [cook.] | Käsekuchen {pl}cheese cake; cheesecake | cheesecakes [Add to Longdo]
Käserinde {f}; Käseschale {f}cheese rind [Add to Longdo]
Käsescheibe {f} | Käsescheiben {pl}cheese slice | cheese slices [Add to Longdo]
Schnittkäse {m} [cook.]cheese suitable for slicing; hard cheese [Add to Longdo]
Streichkäse {m} [cook.]cheese spread [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジアーゴ・チーズ[, ajia-go . chi-zu] (n) Asiago cheese [Add to Longdo]
エアダムチーズ[, eadamuchi-zu] (n) Edam cheese [Add to Longdo]
エダムチーズ[, edamuchi-zu] (n) Edam cheese [Add to Longdo]
エメンタール[, ementa-ru] (n) Emmental; Emmenthal; Emmenthaler; Emmentaler; Emmenthaler cheese [Add to Longdo]
クリームチーズ[, kuri-muchi-zu] (n) cream cheese [Add to Longdo]
グリルドチーズサンドイッチ;グリルドチーズサンド[, gurirudochi-zusandoicchi ; gurirudochi-zusando] (n) grilled cheese sandwich; grilled cheese [Add to Longdo]
コテージチーズ;カッテージチーズ;カテージチーズ;コッテージチーズ[, kote-jichi-zu ; katte-jichi-zu ; kate-jichi-zu ; kotte-jichi-zu] (n) cottage cheese [Add to Longdo]
ゴーダチーズ[, go-dachi-zu] (n) Gouda cheese [Add to Longdo]
ゴルゴンゾラ[, gorugonzora] (n) Gorgonzola (cheese) (ita [Add to Longdo]
スティルトン[, suteiruton] (n) Stilton (blue cheese) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奶酪[nǎi lào, ㄋㄞˇ ㄌㄠˋ, ] cheese, #16,631 [Add to Longdo]
乳酪[rǔ lào, ㄖㄨˇ ㄌㄠˋ, ] cheese, #31,405 [Add to Longdo]
干酪[gān lào, ㄍㄢ ㄌㄠˋ, / ] cheese, #48,187 [Add to Longdo]
起士[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, ] cheese (loan word used in Taiwan) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheese \Cheese\ (ch[=e]z), n. [OE. chese, AS. c[=e]se, fr. L.
   caseus, LL. casius. Cf. {Casein}.]
   1. The curd of milk, coagulated usually with rennet,
    separated from the whey, and pressed into a solid mass in
    a hoop or mold.
    [1913 Webster]
 
   2. A mass of pomace, or ground apples, pressed together in
    the form of a cheese.
    [1913 Webster]
 
   3. The flat, circular, mucilaginous fruit of the dwarf mallow
    ({Malva rotundifolia}). [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. A low courtesy; -- so called on account of the cheese form
    assumed by a woman's dress when she stoops after extending
    the skirts by a rapid gyration. --De Quincey. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   {Cheese cake}, a cake made of or filled with, a composition
    of soft curds, sugar, and butter. --Prior.
 
   {Cheese fly} (Zool.), a black dipterous insect ({Piophila
    casei}) of which the larv[ae] or maggots, called skippers
    or hoppers, live in cheese.
 
   {Cheese mite} (Zool.), a minute mite ({Tryoglyhus siro}) in
    cheese and other articles of food.
 
   {Cheese press}, a press used in making cheese, to separate
    the whey from the curd, and to press the curd into a mold.
    
 
   {Cheese rennet} (Bot.), a plant of the Madder family ({Golium
    verum}, or {yellow bedstraw}), sometimes used to coagulate
    milk. The roots are used as a substitute for madder.
 
   {Cheese vat}, a vat or tub in which the curd is formed and
    cut or broken, in cheese making.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheese
   n 1: a solid food prepared from the pressed curd of milk
   2: erect or decumbent Old World perennial with axillary clusters
     of rosy-purple flowers; introduced in United States [syn:
     {tall mallow}, {high mallow}, {cheese}, {cheeseflower},
     {Malva sylvestris}]
   v 1: used in the imperative (get away, or stop it); "Cheese it!"
   2: wind onto a cheese; "cheese the yarn"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top