Search result for

chahs

(101 entries)
(1.0483 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chahs-, *chahs*, chah
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chahs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chahs*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Here in my hands here are two different kinds of dodechahedra.ที่นี่อยู่ในมือของฉันที่นี่มีสองชนิดที่ แตกต่างกันของ ออฟเฟนบา Is There an Edge to the Universe? (2011)
The first one is just an ordinary dodechahedron, namely 12 pentagonal faces arranged in a symmetrical manner.คนแรกเป็นเพียงออฟเฟนบาสามัญ คือ 12 ใบหน้าเหลี่ยม จัดเรียงในลักษณะสมมาตร Is There an Edge to the Universe? (2011)
I will be incredibly excited if we turn out to find Jean-Pierre's dodechahedra.ฉันจะตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อ ถ้าเราหันออกไปหา ออฟเฟนบา ฌองปิแอร์ Is There an Edge to the Universe? (2011)
Confirm Chah Bahar.ยืนยัน Chah Bahar White House Down (2013)
Chah Bahar targeted.Chah Bahar เป้าหมาย White House Down (2013)
With regard to Chahamana's defeat and Muhammad of Ghor's conquests between 1192 and 1200,เรื่องการพ่ายแพ้ของชหามนา และการพิชิตของโมฮัมหมัด โฆรี ช่วงปี 1192 และ 1200 Split (2016)
Will you marry me, Le-Chahn?แต่งงานกับผมนะ เลชาน Rushmore (1998)
Mother, doesn't "chahng see kao" mean white elephant?Mother, doesn't "chahng see kao" mean white elephant? Anna and the King (1999)
- And what happened to the boats crew?Und was geschah mit der Crew? Zombie (1979)
NARRATOR: And now, Galactica 1980, Part 2:Erinnern wir uns, was im ersten Teil dieser Geschichte geschahGalactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
NARRATOR: In a moment, Galactica 1980, Part 3:Erinnern wir uns daran, was in der vorigen Folge geschahGalactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Have you heard about what happened in Canton?Habt ihr gehört, was in Kanton geschahTwo Champions of Death (1980)
Have you heard about what happened in Canton?Habt ihr gehört, was in Kanton geschahTwo Champions of Death (1980)
You know what happened to Tong Qianjin?Weißt du, was mit Tong Qianjin geschahTwo Champions of Death (1980)
After what happened here tonight The court will get suspiciousNach allem, was hier heute geschah, wird der Hof Verdacht schöpfen. Two Champions of Death (1980)
But she saw him rarely, only when the Stolzes lived in Petersburg or rented a villa near the city.Und das geschah selten, nur wenn die Stolz in der Stadt wohnten oder eine Datsche unweit der Stadt gemietet hatten. Oblomov (1980)
Look, you asked me what happened and I told you!Du fragtest mich, was geschah, und ich sagte es dir! Altered States (1980)
After three months, I'm beginning to wonder if it ever happened myself.Nach 3 Monaten frage ich mich selbst, ob es tatsächlich geschahAltered States (1980)
I don't know how even to put this into words but I'm beginning to think that what happened to you... was not just a hallucinatory experience.Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich denke, dass das, was dir geschah, nicht nur eine Halluzination war. Altered States (1980)
The Rheiman murder was at 10:00.Und der Mord geschah um zehn. American Gigolo (1980)
The boy who said he was with me the night of that murder.Der Junge, der gesagt hat, dass er hier war, als dieser Mord geschahAmerican Gigolo (1980)
Bob, it's the second night of violence in this normally quiet: Yet generally swinging casino capital of the East:Die zweite Nacht in Folge geschah in dieser lebendigen Casinostadt ein Verbrechen. Atlantic City (1980)
I tell myself she was only frightened for a moment... that she didn't realize what was happening to her.Ich sage mir, dass sie vielleicht nur einen kurzen Moment Angst hatte, dass sie nicht begriff, was mit ihr geschahFrom the Life of the Marionettes (1980)
Now, please, Dr. Linden... be kind enough to tell me... exactly what did occur when you received her call.Also, bitte, Dr. Linden, seien Sie so freundlich, mir zu sagen, was genau geschah, als Sie den Anruf erhielten. Bad Timing (1980)
I know you don't like to talk about it, but don't you ever wonder what really happened?Ich weiß, du redest nicht gern darüber, aber... fragst du dich nicht manchmal, was wirklich geschahThe Blue Lagoon (1980)
I don't want to know what happened.Ich will nicht wissen, was geschahThe Blue Lagoon (1980)
He must have got hit just after he came home.Es geschah wohl, gleich nachdem er nach Hause kam. Cruising (1980)
Charles-Henri was bewildered by it.Der arme Charles-Henri wusste nicht, wie ihm geschahThe Last Metro (1980)
Is this the place where it happened?Geschah es hier? The Falls (1980)
What happened then?Was geschah dann? The Falls (1980)
I don't know what happened to Antonio Bay tonight.Ich weiß nicht, was heute Abend in Antonio Bay geschahThe Fog (1980)
I was working the day it happened.Ich arbeitete an dem Tag, als es geschahFriday the 13th (1980)
It must have been just after you saw him and before Alan saw him.- Es geschah kurz nachdem du da warst und bevor Alan ankam. The Long Good Friday (1980)
Oh, but then the most awful thing happened.- Aber dann geschah etwas Schlimmes. The Mirror Crack'd (1980)
Did anything else happen?Was geschah noch? The Mirror Crack'd (1980)
I'm correct, am I not, that that is where your wife stood the day of the murder?Stand Ihre Frau nicht hier als der Mord geschahThe Mirror Crack'd (1980)
This is the spot where it happened, which makes it so much easier to understand.Hier geschah es. Nun ist es viel einfacher zu verstehen. The Mirror Crack'd (1980)
I could understand the tragedy that happened to Mr. Cough. But what happened to those poor bastards falls outside of human logic.Was Mr. Cough zustieß, konnte ich noch verstehen aber was den beiden Ärmsten geschah, ist nicht logisch zu erklären. Patrick Still Lives (1980)
- That'll be 50 cents, impersonating-a-traffic-cop tax.- Das macht 50 Cent Nachahmung-eines- Verkehrspolizisten-Steuer. Popeye (1980)
It happened in Monaco, at the casino, against a palm tree.Es geschah in Monaco, vor dem Casino, gegen eine Palme... Diva (1981)
But I wonder at what we have seen... and how it was done.Aber ich wundere mich über das, was wir sahen und wie es geschahDragonslayer (1981)
Well, what do you think has happened since you ran off?Was geschah wohl, seit du wegliefst? Excalibur (1981)
No-one knows what happened to her.Keiner weiss, was mit ihr geschahFriday the 13th Part 2 (1981)
Yeah.- Ja. - Was geschah mit ihr? Ghost Story (1981)
And then what happened?Und was geschah dann? Happy Birthday to Me (1981)
What happened before the accident?Was geschah vor dem Unfall? Happy Birthday to Me (1981)
What happened back there?Was geschah da drin? The Howling (1981)
You can't remember anything that happened inside the booth?Erinnern Sie sich an gar nichts mehr, was in der Kabine geschahThe Howling (1981)
What happened then, Karen?Was geschah dann? The Howling (1981)
- You did want me before, didn't you?- Du wolltest mich, bevor das geschahLady Chatterley's Lover (1981)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮาป่า[v.] (hāpā) EN: boo ; jeer ; heckle   FR: conspuer ; huer ; chahuter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fälschung {f}; Nachahmung {f} | schlechte Nachahmungimitation | pale imitation [Add to Longdo]
Imitator {m}; Imitatorin {f}; Parodist {m}; Parodistin {f}; Nachahmer {m}; Nachahmerin {f}impersonator [Add to Longdo]
Konfiszierung {f}; Beschlagnahme {f} | Beschlagnahme von Nachahmungen und Fälschungenconfiscation | confiscation of copies and counterfeits [Add to Longdo]
Nachahmen {n}; Nachahmung {f}; Nachäffen {n} | Nachahmungen {pl}mimicry | mimicries [Add to Longdo]
Nachahmung {f} | Nachahmungen {pl}imitation | imitations [Add to Longdo]
Nachahmung {f}; Imitation {f}impersonation [Add to Longdo]
Nachahmung {f}; Vortäuschung {f}simulation [Add to Longdo]
Schah {m}Shah [Add to Longdo]
abschreiben; nachahmen | abgeschriebento copy | copied [Add to Longdo]
erfolgen; sich ereignen; geschehen | erfolgend; sich ereignend; geschehend | erfolgt; ereignet; geschehen | es erfolgt; es ereignet sich; es geschieht | es erfolgte; es ereignete sich; es geschah | es ist/war erfolgt; es hat/hatte sich ereignet; es ist/war geschehento take place; to happen | takeing place; happening | happened | it happens | it happened | it happened [Add to Longdo]
geschahhappend [Add to Longdo]
geschah wiederreoccurred [Add to Longdo]
geschehen; passieren; vorkommen | geschehend; passierend; vorkommend | geschehen; passiert; vorgekommen | es geschieht; es passiert; es kommt vor | es geschah; es passierte; es kam vor | es ist/war geschehen; es ist/war passiert; es ist/war vorgekommen | es geschähe | so tun als wäre nichts geschehento happen; to occur | happening; occurring | happened; occurred | it happens | it happened | it has/had happened | it would happen | to act as if nothing had happened [Add to Longdo]
geschehen; ausgeführt werden | es geschah aus ...to be done | it was done out of ... [Add to Longdo]
imitieren; nachahmen | imitierend; nachahmend | imitiert; nachgeahmt | er/sie imitiert; er/sie ahmt nach | ich/er/sie imitierte; ich/er/sie ahmte nachto imitate | imitating | imitated | he/she imitates | I/he/she imitated [Add to Longdo]
nachahmbarimitable [Add to Longdo]
nachahmento emulate [Add to Longdo]
nachahmen; nachmachento copy [Add to Longdo]
nachahmento mimic [Add to Longdo]
nachahmen; zur Schau tragento affect [Add to Longdo]
jdn. nachahmento bite off [Am.] [Add to Longdo]
nachahmendimitating [Add to Longdo]
nachahmendimitative [Add to Longdo]
nachahmendmimetic [Add to Longdo]
nachahmendmimicking [Add to Longdo]
nachahmendpantomiming [Add to Longdo]
nachahmendsimulating [Add to Longdo]
nachahmend {adv}imitatively [Add to Longdo]
nachahmend {adv}mimetically [Add to Longdo]
unnachahmlichinimitable [Add to Longdo]
unnachahmlich {adv}inimitably [Add to Longdo]
unnachahmlich; unvergleichlichmatchless [Add to Longdo]
Mittelmeermöwe {f} [ornith.]Yellow-legged Gull (Larus michahellis) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちやほや;ちゃほや(ik)[, chiyahoya ; chahoya (ik)] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) pamper; make a fuss of; spoil [Add to Longdo]
茶挽草;茶挽き草;茶引き草[ちゃひきぐさ;チャヒキグサ, chahikigusa ; chahikigusa] (n) (uk) (obsc) (See 烏麦) wild oat (Avena fatua); wild oats [Add to Longdo]
茶舗[ちゃほ, chaho] (n) tea store [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
察哈尔右翼中旗[Chá hā ěr yòu yì zhōng qí, ㄔㄚˊ ㄏㄚ ㄦˇ ㄧㄡˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄑㄧˊ, / ] (N) Chaha'er youyi zhongqi (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
察哈尔右翼后旗[Chá hā ěr yòu yì hòu qí, ㄔㄚˊ ㄏㄚ ㄦˇ ㄧㄡˋ ㄧˋ ㄏㄡˋ ㄑㄧˊ, / ] (N) Chaha'er youyi houqi (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倣う[ならう, narau] nachahmen, -folgen, sich_richten_nach [Add to Longdo]
[にせ, nise] Nachahmung, Imitation, Faelschung [Add to Longdo]
偽物[にせもの, nisemono] Nachahmung, Faelschung [Add to Longdo]
偽造[ぎぞう, gizou] Faelschung, Nachahmung [Add to Longdo]
[じゅん, jun] ENTSPRECHEND ANWENDEN, NACHAHMEN [Add to Longdo]
[ぎ, gi] NACHAHMEN [Add to Longdo]
擬音[ぎおん, gion] nachgeahmter_Laut, Lautnachahmung [Add to Longdo]
映す[うつす, utsusu] (sich) spiegeln, projizieren, abschreiben, kopieren, nachahmen, schildern, fotografieren [Add to Longdo]
[も, mo] NACHAHMEN, IMITIEREN, MODELL [Add to Longdo]
模倣[もほう, mohou] Nachahmung, Imitation [Add to Longdo]
模擬[もぎ, mogi] Nachahmung, Imitation, Schein- [Add to Longdo]
模造[もぞう, mozou] Nachahmung, Imitation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top