Search result for

chaînes

(350 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chaînes-, *chaînes*, chaîne
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chaînes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chaînes*)
English-Thai: Longdo Dictionary
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร
blockchain(n ) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chain[VT] กักตัว, See also: กักขัง, คุมตัว, Syn. confine, restrain
chain[N] เครื่องผูกมัด, Syn. bond
chain[N] โซ่, See also: โซ่ตรวน, Syn. string, ring series
chain[N] บริษัทต่างๆที่อยู่ในเครือเดียวกัน
chain[VT] ล่ามโซ่, Syn. fasten
chain[N] เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน, Syn. sequence, series, string
Chainat[N] จังหวัดชัยนาท
Chainat[N] ชัยนาท
enchain[VT] ดึงความสนใจ (ทางวรรณคดี), See also: ดึงความคิด, Syn. attract, captivate, mesmerize
enchain[VT] ล่ามโซ่ (คำทางการ), See also: ใส่ตรวน, Syn. bind, chain, fetter
unchain[VT] ปลดสายโซ่ออก, See also: ปลดปล่อย, Syn. unfasten, release, free, untie, unlock, unbind, unhitch, unleash, emancipate, Ant. fasten, bind, lock, chain, hitch
chain to[PHRV] ล่ามโซ่ไว้กับ, See also: ล่ามไว้กับ, ผูกไว้กับ, Syn. fasten
chain to[PHRV] จำกัด, See also: กำหนด
chain up[PHRV] ล่ามโซ่ไว้กับ, See also: ล่ามไว้กับ, ผูกไว้กับ
chain saw[N] เลื่อยที่มีใบเลื่อยหมุนต่อเนื่องกันโดยใช้มอเตอร์ ส่วนใหญ่ใช้ตัดต้นไม้ใหญ่
chain down[PHRV] จำกัด, See also: กำหนด, บังคับ, Syn. bind down, tie down
chain gang[N] นักโทษที่ถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยกัน (โดยเฉพาะที่ต้องออกไปทำงานนอกคุก)
chain mail[N] เสื้อเกราะที่ทำด้วยเหล็กเป็นวงร้อยกัน
chain store[N] กลุ่มของร้านย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทเดียวกัน
chain-smoke[VT] สูบบุหรี่มวนต่อมวน
chain-smoke[VI] สูบบุหรี่มวนต่อมวน
chain letter[N] จดหมายลูกโซ่
chain stitch[N] การเย็บแบบตะเข็บลูกโซ่
ball and chain[IDM] ภาระสำคัญ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ภาระหน้าที่ในการงาน
chain reaction[N] ปฏิกิริยาลูกโซ่
chain of command[N] การปกครองแบบระดับขั้นลดหลั่นลงมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chain(เชน) n. โซ่,ลูกโซ่,โซ่ตรวน,สายสร้อย,อนุกรม,เทือกเขา,ทิว,แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่,ผูกมัด,จำกัด, Syn. series
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
chain reactionn. ปฏิกิริยาลูกโซ่
chain storen. กลุ่มร้านขายปลีกที่มีเจ้าของเดียวกัน
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
enchainvt. ผูกมัดด้วยโซ่,จำตรวน,จับไว้,เหนี่ยวรั้งไว้., See also: enchainment n. ดูenchain
swivel chainn. โซ่หมุน
unchain(อัน'เชน') vt. ปลดสายโซ่ออก,ปลดปล่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
CHAIN chain letter(n) จดหมายเวียน,จดหมายลูกโซ่
chain(n) โซ่,ตรวน,เครื่องพันธนาการ
chain(vt) ตีตรวน,ล่ามโซ่,ผูกมัด,ผูกพัน
enchain(vt) ล่ามโซ่,ใส่ตรวน
unchain(vt) แก้โซ่,ปลดปล่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Markov chainลูกโซ่มาร์คอฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chain of command; command, chain ofสายการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chain of titleลำดับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chain ruleหลักเกณฑ์ลูกโซ่, กฎลูกโซ่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chain tensionerตัวปรับความตึงโซ่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chained fileแฟ้มลูกโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chained listรายการลูกโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chaining searchการค้นหาแบบลูกโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chain๑. โยง๒. ลูกโซ่, สายโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chain codeรหัสลูกโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chain coralปะการังลูกโซ่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chain intermittent weldรอยเชื่อมเว้นระยะตรงกัน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
chain migrationการย้ายถิ่นแบบลูกโซ่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
command, chain of; chain of commandสายการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
daisy chainสายโซ่เดซี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
food chainโซ่อาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
timing chainโซ่เพลาลูกเบี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Polymerase chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food chain (Ecology)โซ่อาหาร (นิเวศวิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Polymerase chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส

เทคนิค PCR เป็นเทคนิคที่ทำได้ง่ายในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง โดยสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอให้เพียงพอต่อการนำไปศึกษาโดยใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง ปัจจุบันเทคนิค PCR เริ่มจากเตรียมส่วนผสมในหลอดทดลองให้ประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักๆ คือ ดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) ไพรเมอร์ (primer) 2 สาย (ดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ 2 สาย สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสาย) ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส (DNA polymerase เป็นเอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นนำส่วนผสมไปควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา

แหล่งข้อมูล
1. สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "เอนไซม์ที่ใช้ในการโคลนยีน" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 42-65. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
2. Promega. PCR Amplification. Retrieved May 24, 2012. from http://www.promega.com/resources/product-guides-and-selectors/protocols-and-applications-guide/pcr-amplification/
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Knowledge value chainห่วงโซ่ความรู้ [การจัดการความรู้]
Chain reaction, Fissionปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส, ปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียสที่สามารถเกิดขึ้นซ้ำๆ ได้เอง โดยนิวเคลียสจะดูดกลืนนิวตรอนแล้วเกิดการแบ่งแยกของนิวเคลียสขึ้น พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอนใหม่เพิ่มขึ้นออกมา ซึ่งจะถูกนิวเคลียสอื่นๆ ดูดกลืนต่อไปอีก และทำให้เกิดปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียสต่อเนื่องไปเรื่อยๆ (ดู nuclear fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Decay chainลูกโซ่การสลายกัมมันตรังสี , อนุกรมของนิวไคลด์ที่เริ่มต้นจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เรียกว่านิวไคลด์แม่ สลายตัวเป็นนิวไคลด์ลำดับต่อ ๆ กันไป ที่เรียกว่านิวไคลด์ลูก จนถึงผลผลิตสุดท้ายที่เป็นนิวไคลด์เสถียร [นิวเคลียร์]
Radioactive chainลูกโซ่กัมมันตรังสี, อนุกรมกัมมันตรังสีต่าง ๆ เช่น อนุกรมยูเรเนียม
(ดู radioactive series ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Fission chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส [นิวเคลียร์]
Chain principleการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น
กรณีที่ถือว่าเป็นการเข้าครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่นซึ่งทำให้ต้องทำคำเสนอซื้อ คือ การได้หุ้นหรือมีอำนาจควบคุม ตั้งแต่ 50% ในนิติบุคคลอื่น รวมถึงการส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญ และนิติบุคคลอื่นทุกทอดจนถึงทอดสุดท้ายที่ถือหุ้นในกิจการรวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ของนิติบุคคลดังกล่าวถือหุ้นในกิจการ ตั้งแต่ 25% [ตลาดทุน]
Chain restaurantsร้านอาหารแบบลูกโซ่ [TU Subject Heading]
Chain sawsเลื่อยโซ่ [TU Subject Heading]
Chain storesร้านค้าแบบลูกโซ่ [TU Subject Heading]
Polymerase chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส [TU Subject Heading]
Aldehyde Form, Open Chainอัลดีไฮด์ที่เป็นลูกโซ่เปิด [การแพทย์]
Aliphatic Chainลูกโซ่ยาวตรง [การแพทย์]
Amino Acid Side Chainโครงสร้างของกรดอะมิโน [การแพทย์]
Beaded Chainเรียงกันเป็นเม็ดคล้ายลูกปัด [การแพทย์]
Beta-Aminoethyl Side Chainบีตาอะมิโนเอธีลไซด์เชน [การแพทย์]
Branch Chainsลูกโซ่กิ่ง,สาชาโซ่ [การแพทย์]
Branched Chainsสายยาวเป็นกิ่งก้าน [การแพทย์]
Cervical Chain, Upperต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอส่วนบน [การแพทย์]
Chainสายโซ่,เรียงตัวกันเป็นลูกโซ่,ลูกโซ่,สาย [การแพทย์]
Chain Extensionการเกิดขยายลูกโซ่ [การแพทย์]
Chain Growthเพิ่มความยาว [การแพทย์]
Chain of Eventsปรากฏการณ์แบบลูกโซ่ [การแพทย์]
Chain of Transmissionสายโซ่ของการติดต่อ,สายโซ่ของการติดต่อ [การแพทย์]
Chain Structureโครงสร้างโซ่ [การแพทย์]
Chain, Coldระบบสายโซ่ความเย็น [การแพทย์]
Chain, Lightสายเบา,เส้นที่เบากว่า [การแพทย์]
Chain, Longสายยาว,โซ่ยาว [การแพทย์]
Chain, Parentลูกโซ่หลัก [การแพทย์]
Chain, Sideสายข้างเคียง,สายข้าง [การแพทย์]
Chain, Straightสารประกอบพวกสายโซ่ตรง,เรียงตัวตามแนวตรง,สายตรง,โซ่ตรง [การแพทย์]
Chain, Zigzagสายหงิกงอ [การแพทย์]
Chainingการเชื่อมโยง [การแพทย์]
Chaining Organizationความสัมพันธ์แบบลูกโซ่ [การแพทย์]
Electron Transport Chainลูกโซ่ของการขนส่งอีเล็คตรอน [การแพทย์]
Electron-Transfer Chainลูกโซ่ของการขนส่งอิเล็กตรอน [การแพทย์]
Fatty Acids, Long Chainกรดไขมันโซ่ยาว [การแพทย์]
Fatty Amides, Long Chainอะไมด์ไขมันที่มีโซ่ยาว [การแพทย์]
Food Chainลูกโซ่อาหาร,ห่วงลูกโซ่อาหาร,ห่วงโซ่อาหาร [การแพทย์]
chain of reflexesรีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง, พฤติกรรมแบบรีเฟลกซ์ที่ไปกระตุ้นรีเฟลกซ์ของระบบประสาทให้ทำงานต่อเนื่องกันไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
food chainโซ่อาหาร, ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ ที่มีการถ่ายทอดพลังงานจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคระดับต่าง ๆ โดยการกินต่อกันเป็นทอด ๆ ดังแผนภาพ   ข้าว ® แมลง ®   นก ®  คน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่, ปฏิกิริยาที่ 1 ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ 2 และจากปฏิกิริยาที่ 2 ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ 3 เป็นดังนี้เรื่อย ๆ ไป เช่น ปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งเกิดจากนิวตรอนวิ่งไปชนนิวเคลียสทำให้นิวเคลียสแตกตัว และเกิดนิวตรอนใหม่ และนิวตรอนใหม่นี้จะทำให้นิวเคลียสอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interchainระหว่างห่วงโซ่ [การแพทย์]
Intrachainในระหว่างห่วงโซ่เดียวกัน [การแพทย์]
Global value chainห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก
ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain หรือ GVC) ห่วงโซ่ที่แสดงการเชื่อมโยงขั้นตอนในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ เริ่มตั้งแต่การวิจัยและออกแบบ การผลิตและการจำหน่าย จนถึงมือผู้บริโภคในที่สุด (value chain) โดยที่การสร้างมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนจะถูกกระจายไปยังประเทศต่างๆ ตามความถนัดและ/หรือความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของแต่ละประเทศทั่วโลก [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Mitocondrial Respiratory Chainลูกโซ่การหายใจในไมโตคอนเดรีย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chain of command (n) สายงานบังคับบัญชา
chain of custodyลำดับการครอบครองรักษาวัตถุพยาน
chain restaurant (n ) เครือข่ายร้านอาหาร, ร้านอาหารที่มีสาขา
chainsaw (n vi vt slang ) อาวุธที่ไว้ฆ่าซอมบี้, การทำลายอะไรบางอย่าง ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
chainsaw[เชน-ซอว์] เลื่อยยนต์
food chain (n ) ห่วงโซ่อาหาร
Supply Chain)เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน
value chainโซ่แห่งคุณค่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิกิริยาลูกโซ่[N] chain reaction
ลูกโซ่[N] link (in a chain), See also: interlock, Example: ภาวะเงินเฟ้อมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของโลกอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่, Thai definition: โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่ต่อเนื่องกันเช่นนั้น คล้ายห่วงของโซ่
ล่าม[V] tie, See also: bind, tether, chain, fasten, attach, link, Ant. ปล่อย, Example: สายป่านที่ล่ามว่าวอยู่นั้น ดึงรั้งไม่ให้ตัวว่าวหลุดลอยไป, Thai definition: ผูกโดยวิธีให้เคลื่อนย้ายได้บ้างในที่จำกัด
สร้อย[N] necklace, See also: ornamental chain, Syn. สายสร้อย, Example: ชายหนุ่มกำลังตั้งท่าจะกระโดดเข้าไปกระชากสร้อย, Count unit: สาย, เส้น, Thai definition: เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ
สาขา[N] branch, See also: branch office, chain store, Syn. ส่วนย่อย, Example: ธนาคารกรุงเทพจะเปิดสาขาใหม่ที่นี่, Count unit: สาขา, Thai definition: ส่วนที่ขยายจากส่วนใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เทือกเขา[N] mountain range, See also: range of hills, chain of mountains, Syn. แนวเขา, Example: แม่น้ำปิงมีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาแดนลาวในเขตจังหวัดเชียงใหม่, Thai definition: แนวเขาที่ต่อเนื่องกันไปเป็นพืด
ล่ามโซ่[V] chain, See also: tether with chains, Example: เจ้าของต้องล่ามโซ่พันธุ์บางแก้วไว้ก่อน เพราะไม่ไว้ใจในความดุของมัน, Thai definition: ผูกไว้ด้วยโซ่
อันทุ[N] chain, See also: shackle, fetter, manacles, Syn. โซ่, ตรวน, เครื่องจองจำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สายโซ่[N] chain, Syn. โซ่, Example: เขาต้องใช้สายโซ่เหล็กพันล้อกันลื่นระหว่างทางขึ้นเขา, Count unit: สาย, Thai definition: สายยาวสำหรับผูกล่ามแทนเชือก ทำจากโลหะมีเหล็กเป็นต้นที่เกี่ยวกันเป็นข้อๆ
สายสร้อย[N] necklace, See also: ornamental chain, Syn. สร้อย, สร้อยคอ, Example: เราเอาลูกปัดต่างๆ ที่มีอยู่มาร้อยเป็นสายสร้อยเอาไว้ใส่เอง, Count unit: เส้น, Thai definition: เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ
สังวาล[N] breast chain, Example: พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้โปรดฯ ให้ถวายสังวาลนพรัตน์เป็นพุทธบูชาในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินถวายสักการะพระพุทธชินราช, Count unit: สาย, Thai definition: สร้อยเครื่องประดับชนิดหนึ่งใช้คล้องสะพายแล่ง
ตีตรวน[V] shackle, See also: fetter, put in chains, restrict, chain, handcuff, hobble, Syn. ใส่ตรวน, จำตรวน, Ant. ถอดตรวน, Example: ผู้คุมกำลังตีตรวนนักโทษแหกคุก, Thai definition: ใส่ตรวนจำตรวนที่ขาโดยวิธีตีย้ำหัวตะปูที่ห่วงเหล็กสวมขาเพื่อไม่ให้ถ่างออกได้
ปฏิกรณ์[N] reactor, See also: atomic pile, chain reactor, nuclear reactor, Syn. เครื่องปฏิกรณ์, เตาแยกปรมาณู, Example: ขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐจะถล่มเป้าหมายใหญ่คือฐานเรดาร์และศูนย์สื่อสาร โรงไฟฟ้าปฏิกรณ์ปรมาณูและโรงงานผลิตอาวุธ, Thai definition: เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
โซ่[N] chain, Syn. โซ่ตรวน, ตรวน, เครื่องพันธนาการ, Example: สุนัขถูกล่ามด้วยโซ่, Count unit: เส้น, สาย, Thai definition: โลหะมีเหล็กเป็นต้นที่เกี่ยวกันเป็นข้อๆ เป็นสายยาวสำหรับผูกล่ามแทนเชือก
เหลียวหลัง[N] twisted chain, See also: twisted necklace, Syn. สร้อยเหลียวหลัง, Count unit: เส้น, Thai definition: สร้อยที่มีลักษณะบิดเป็นเกลียว
การหลุดพ้น[N] release, See also: freeing, unchain, liberate, redeem, Example: การหลุดพ้นจากความยึดมั่นที่ผิดๆ เป็นใจความสำคัญที่สุดของพุทธศาสนา, Thai definition: การหมดสิ้นแล้วซึ่งกิเลส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อาทิตย์หน้า[n. exp.] (āthit nā) EN: next week   FR: la semaine prochaine
ใบจาน[n.] (baijān) EN: chainwheel   
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR:chaîné ; hors de soi ; enragé
ชัยนาท[n. prop.] (Chaināt) EN: Chainat (Central) ; Chai Nat   FR: Chainat (Centre)
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation   FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: channel ; frequency channel   FR: chaîne [f] ; canal [m]
ช่องห้า[n. exp.] (Chøng Hā) EN: Channel 5   FR: Chaîne 5 [f]
ช่องเจ็ด[n. exp.] (Chøng Jet) EN: Channel 7   FR: Chaîne 7 [f]
ช่องเก้า[n. prop.] (Chøng Kao) EN: Chaîne 9 [f] ; Modern Nine tv [f]   FR: Chaîne 9 [f] ; Modern Nine TV [f]
ช่องข่าว[n. exp.] (chǿng khāo) EN: news channel   FR: chaîne d'information [f]
ช่องข่าว 24 ชั่วโมง[n. exp.] (chǿng khāo yīsip-sī chūamōng) FR: chaîne d'information continue [f] ; chaîne d'information en continu [f]
ช่องสาม[n. exp.] (Chøng Sām) EN: Channel 3   FR: Chaîne 3 [f]
สาธารณะ[n. exp.] (chǿng sāthārana) FR: chaîne publique [f]
ช่องสิบเอ็ด[n. exp.] (Chøng Sip-et) EN: Channel 11   FR: Chaîne 11 [f]
ช่องโทรทัศน์[n. exp.] (chǿng thōrathat) EN: TV channel   FR: chaîne de télévision [f]
เดือนหน้า[n. exp.] (deūoen nā) EN: next month   FR: le mois prochain [m]
ห่วง[n.] (huang) EN: ring ; hoop; loop ; snare ; hula hoop ; lariat ; link in a chain   FR: boucle [f] ; anneau [m] ; cerceau [m] ; chaînon [m]
ห่วงโซ่[n. exp.] (huangsō) EN: chain   FR: chaîne [f]
ห่วงโซ่อาหาร[n. exp.] (huangsō āhān) EN: food chain   FR: chaîne alimentaire [f]
ห่วงโซ่อาหารแบบบริโภค[n. exp.] (huangsō āhān baēp børiphōk) EN: grazing food chain   
ห่วงโซ่อาหารแบบย่อยสลาย [n. exp.] (huangsō āhān baēp yǿisalāi) EN: detritus food chain   
ห่วงโซ่อุปทาน[n. exp.] (huangsō uppathān) EN: supply chain   
จำจอง[v.] (jamjøng) EN: put in chains ; fetter and imprison   
จำโซ่[v.] (jamsō) EN: fetter ; chain ; shackle   FR: enchaîner
เจอกัน[v. exp.] (joē kan) EN: see you again !   FR: a la prochaine fois !
ครั้งหลัง[n. exp.] (khrang lang) EN: next time ; the time after   FR: la prochaine fois ; la fois suivante
คราวหลัง[n. exp.] (khrāo lang) EN: next time   FR: la prochaine fois
คราวหน้า[n. exp.] (khrāo nā) EN: next time   FR: la prochaine fois
เครือโรงแรม[n. exp.] (khreūa rōngraēm) EN: hotel chain ; hotel group   FR: groupe hôtelier [m] ; chaîne hôtelière [f]
แล้วพบกันใหม่[X] (laēo phop kan mai) EN: see you later   FR: a plus tard ; a la prochaine
ล่าม[v.] (lām) EN: tie ; bind ; tether ; chain ; fasten ; attach ; link   FR: attacher ; enchaîner
ล่ามโซ่[v. exp.] (lām sō) EN: chain ; tether with chains   FR: enchaîner
ลูกโซ่[n.] (lūksō) EN: link ; interlock   FR: chaînon [m] ; maillon [m]
ไม่ช้าไม่นาน[adv.] (mai chā mai nān) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly   FR: bientôt ; prochainement
มิจฉาจาร[n.] (mitchājān) EN: misdemeanor   FR: délit [m] ; faute [f] ; écart de conduite [m] ; mauvaise conduite [f] ; déchaînement [m]
หน้า[adj.] (nā) EN: next ; following   FR: suivant ; prochain
แนวเขา[n. exp.] (naēo khao) EN: mountain range ; range of hill   FR: chaîne de montagnes [f]
ในไม่ช้า[adv.] (nai mai chā) EN: soon ; in the near future ; shortly ; presently   FR: bientôt ; prochainement ; aussitôt ; dans un avenir proche ; sous peu ; tout à l'heure
ในปีหน้า[xp] (nai pī nā) EN: next year   FR: l'année prochaine
ในปลายสัปดาห์หน้า[X] (nai plāi sapdā nā) FR: à la fin de la semaine prochaine
ในเร็ว ๆ นี้[X] (nai reo-reo nī) EN: soon   FR: très bientôt ; très prochainement
โอกาสหน้า[X] (ōkāt nā) EN: in the future   FR: prochaine occasion [f]
ป้ายหน้า[n. exp.] (pāi nā) FR: prochain arrêt de bus [m]
ปฏิกิริยาลูกโซ่[n. exp.] (patikiriyā lūksō) EN: chain reaction   FR: réaction en chaîne [f]
ปฏิกรณ์[n.] (patikøn) EN: reactor ; atomic pile ; chain reactor ; nuclear reactor   FR: réacteur [m]
ภายหลัง[X] (phāilang) EN: to come ; to be ; future   FR: prochain ; à venir ; suivant
พนมดงรัก[n. prop.] (phanom Dongrak) EN: Phanom Dong Rak   FR: chaîne des Dangrek [f] : massif des Dangrek [m]
พืด[n.] (pheūt) EN: chain ; line ; strip   
ผีเสื้อหางดาบลายขีด[n. exp.] (phīseūa hāng dāp lāi khīt) EN: Chain Swordtail   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAIN    CH EY1 N
CHAINS    CH EY1 N Z
CHAIN'S    CH EY1 N Z
CHAINED    CH EY1 N D
MACHAIN    M AH0 CH EY2 N
CHAINS'    CH EY1 N Z
DUCHAINE    D AH2 SH EY1 N
CHAINSAW    CH EY1 N S AO2
CHAINING    CH EY1 N IH0 NG
DESCHAINE    D EH0 S K EY1 N
CHAINSAWS    CH EY1 N S AO2 Z
OBENCHAIN    AA1 B EH0 N K AY0 N
COURCHAINE    K UH0 R SH EY1 N
DUPLECHAIN    D UW1 P AH0 L SH EY0 N
BEAUCHAINE    B OW2 SH EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chain    (v) (ch ei1 n)
chains    (v) (ch ei1 n z)
chained    (v) (ch ei1 n d)
enchain    (v) (i1 n ch ei1 n)
unchain    (v) (uh1 n ch ei1 n)
chaining    (v) (ch ei1 n i ng)
enchains    (v) (i1 n ch ei1 n z)
unchains    (v) (uh1 n ch ei1 n z)
enchained    (v) (i1 n ch ei1 n d)
unchained    (v) (uh1 n ch ei1 n d)
chain-gang    (n) - (ch ei1 n - g a ng)
chain-mail    (n) - (ch ei1 n - m ei l)
enchaining    (v) (i1 n ch ei1 n i ng)
unchaining    (v) (uh1 n ch ei1 n i ng)
chain-gangs    (n) - (ch ei1 n - g a ng z)
chain-store    (n) - (ch ei1 n - s t oo r)
watch-chain    (n) - (w o1 ch - ch ei n)
chain-armour    (n) - (ch ei1 n - aa1 m @ r)
chain-letter    (n) - (ch ei1 n - l e t @ r)
chain-smoker    (n) - (ch ei1 n - s m ou k @ r)
chain-stitch    (n) - (ch ei1 n - s t i ch)
chain-stores    (n) - (ch ei1 n - s t oo z)
watch-chains    (n) - (w o1 ch - ch ei n z)
chain-letters    (n) - (ch ei1 n - l e t @ z)
chain-smokers    (n) - (ch ei1 n - s m ou k @ z)
chain-stitches    (n) - (ch ei1 n - s t i ch i z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ぺちゃんこ[ぺちゃんこ, pechanko] (n) flat (EX: a flat nose ぺちゃんこの鼻 
ちゃん[ちゃん, chan] (n ) หนู (เรียกต่อท้ายชื่อเด็กหญิง, ชาย แทนการใช้ さん)
ちゃん[ちゃん, chan] (n ) หนู (เขียนต่อท้ายชื่อเด็กหญิง ชาย แทนการใช้ さん)
ちゃん[ちゃん, chan] (n ) หนู (เรียกต่อท้ายชื่อเด็กหญิง, ชาย แทนการใช้ さん)
ちゃん[ちゃん, chan] (n ) หนู (เขียนต่อท้ายชื่อเด็กหญิง, ชาย แทนการใช้ さん)
ちゃん[ちゃん, chan, chan , chan] (n ) หนู (เขียนต่อท้ายชื่อของเด็กหญิง, ชาย แทนการใช้ さん)

French-Thai: Longdo Dictionary
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection [Add to Longdo]
ちぎりぎ[, chigirigi] (n) {MA} weight-chain-pole weapon [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
イタメール;イタメル;イタメ[, itame-ru ; itameru ; itame] (n) (See いたずら) nuisance mail (such as chain mail, etc.) [Add to Longdo]
キーホルダー[, ki-horuda-] (n) (1) key chain (wasei [Add to Longdo]
クサリトラザメ[, kusaritorazame] (n) chain catshark (Scyliorhinus retifer, species found in the Western Atlantic) [Add to Longdo]
グローバルサプライチェーン[, guro-barusapuraichie-n] (n) global supply-chain [Add to Longdo]
コールドチェーン[, ko-rudochie-n] (n) cold chain [Add to Longdo]
コンセショナリーチェーン[, konseshonari-chie-n] (n) concessionary chain [Add to Longdo]
サイゼ[, saize] (n) (abbr) (sl) Saizeriya (Italian restaurant chain) [Add to Longdo]
サイレントチェーン[, sairentochie-n] (n) silent chain [Add to Longdo]
サイレント鎖[サイレントぐさり, sairento gusari] (n) silent chain [Add to Longdo]
サプライチェーン[, sapuraichie-n] (n) supply chain [Add to Longdo]
サプライチェーンマネジメント[, sapuraichie-nmanejimento] (n) supply chain management [Add to Longdo]
スーパーチェーン[, su-pa-chie-n] (n) (abbr) supermarket chain; (P) [Add to Longdo]
スパファク[, supafaku] (n) (abbr) student slang for the restaurant chain "Spaghetti Factory" [Add to Longdo]
タイヤチェーン[, taiyachie-n] (n) tire chain [Add to Longdo]
チェーン(P);チェイン(P)[, chie-n (P); chiein (P)] (n) chain; (P) [Add to Longdo]
チェーンステッチ[, chie-nsutecchi] (n) chainstitch [Add to Longdo]
チェーンストア[, chie-nsutoa] (n) chain store [Add to Longdo]
チェーンスモーカー[, chie-nsumo-ka-] (n) chain smoker [Add to Longdo]
チェーンソー[, chie-nso-] (n) chainsaw [Add to Longdo]
チェーンブロック[, chie-nburokku] (n) chain block [Add to Longdo]
チェーンプリンタ[, chie-npurinta] (n) {comp} chain printer [Add to Longdo]
チェーンメール[, chie-nme-ru] (n) {comp} chain mail [Add to Longdo]
チェーンレター[, chie-nreta-] (n) chain letter [Add to Longdo]
チェーン印字装置[チェーンいんじそうち, chie-n injisouchi] (n) {comp} chain printer [Add to Longdo]
チェーン店[チェーンてん, chie-n ten] (n) chain store [Add to Longdo]
チャイナ[, chaina] (n) China; (P) [Add to Longdo]
チャイナシンドローム;チャイナ・シンドローム[, chainashindoro-mu ; chaina . shindoro-mu] (n) China syndrome [Add to Longdo]
チャイナタウン[, chainataun] (n) Chinatown [Add to Longdo]
チャイナドレス[, chainadoresu] (n) qipao (wasei [Add to Longdo]
チャイニーズ[, chaini-zu] (n) Chinese; (P) [Add to Longdo]
チャイニーズカラー[, chaini-zukara-] (n) Mandarin collar; Chinese collar [Add to Longdo]
デージーチェーン[, de-ji-chie-n] (n) {comp} daisy chain [Add to Longdo]
デージーチェーン接続[デージーチェーンせつぞく, de-ji-chie-n setsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection [Add to Longdo]
データ連鎖[データれんさ, de-ta rensa] (n) {comp} data chaining [Add to Longdo]
デイジーチェーン[, deiji-chie-n] (n) {comp} daisy-chain [Add to Longdo]
ドアチェーン[, doachie-n] (n) door chain [Add to Longdo]
ナショナルチェーン[, nashonaruchie-n] (n) national chain; (P) [Add to Longdo]
ネックチェーン[, nekkuchie-n] (n) nack chain [Add to Longdo]
バチ環[バチカン(P);バチがん, bachikan (P); bachi gan] (n) (1) clasp or ring for attaching a pendant to a chain; (2) (バチカン only) Vatican; (P) [Add to Longdo]
ピクチャインピクチャ[, pikuchainpikucha] (n) {comp} picture-in-picture [Add to Longdo]
ファーストキッチン[, fa-sutokicchin] (n) First Kitchen (fast food restaurant chain) [Add to Longdo]
ファッキン[, fakkin] (n) (1) (abbr) (sl) (See ファーストキッチン) First Kitchen (fast food restaurant chain); (2) fucking [Add to Longdo]
フランチャイズチェーン[, furanchaizuchie-n] (n) franchise chain; FC [Add to Longdo]
ブロック連鎖[ブロックれんさ, burokku rensa] (n) {comp} block chaining [Add to Longdo]
ペンダントトップ[, pendantotoppu] (n) combination of pendant and chain attachment [Add to Longdo]
ボーンチャイナ[, bo-nchaina] (n) bone china [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process [Add to Longdo]
三角债[sān jiǎo zhài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄞˋ, / ] chain of debt [Add to Longdo]
下达[xià dá, ㄒㄧㄚˋ ㄉㄚˊ, / ] to transmit down (a chain of command); to pass down (to lower level) [Add to Longdo]
二节棍[ér jié gùn, ㄦˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, / ] nunchaku (weapon with two rods joined by a short chain, used in martial arts) [Add to Longdo]
佳世客[Jiā shì kè, ㄐㄧㄚ ㄕˋ ㄎㄜˋ, ] JUSCO, Japanese chain of hypermarkets [Add to Longdo]
供应链[gōng yīng liàn, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄢˋ, / ] supply chain [Add to Longdo]
侧链[cè liàn, ㄘㄜˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] side chain (used in classifying amino acids) [Add to Longdo]
两节棍[liǎng jié gùn, ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, / ] nunchaku (weapon with two rods joined by a short chain, used in martial arts) [Add to Longdo]
分店[fēn diàn, ㄈㄣ ㄉㄧㄢˋ, ] branch (of a chain store); annex [Add to Longdo]
列岛[liè dǎo, ㄌㄧㄝˋ ㄉㄠˇ, / ] archipelago; chain of islands [Add to Longdo]
千岛列岛[qiān dǎo liè dǎo, ㄑㄧㄢ ㄉㄠˇ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄠˇ, / ] Kuril Islands (chain between Kamchatka and Hokkaido); same as 庫頁島|库页岛 [Add to Longdo]
千岛群岛[qiān dǎo qún dǎo, ㄑㄧㄢ ㄉㄠˇ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Kuril islands (chain between Kamchatka and Hokkaido); same as 庫頁島|库页岛 [Add to Longdo]
吉之岛[Jí zhī dǎo, ㄐㄧˊ ㄓ ㄉㄠˇ, / ] JUSCO, Japanese chain of hypermarkets [Add to Longdo]
喜来登[Xǐ lái dēng, ㄒㄧˇ ㄌㄞˊ ㄉㄥ, / ] Sheraton (hotel chain) [Add to Longdo]
单链[dān liàn, ㄉㄢ ㄌㄧㄢˋ, / ] single chain; refers to RNA as opposed to the double helix DNA [Add to Longdo]
因缘[yīn yuán, ㄩㄢˊ, / ] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect [Add to Longdo]
国美[Guó měi, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄟˇ, / ] Guomei supermarket chain [Add to Longdo]
报系[bào xì, ㄅㄠˋ ㄒㄧˋ, / ] newspaper chain; syndicate [Add to Longdo]
多肽连[duō tài lián, ㄉㄨㄛ ㄊㄞˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] polypeptide chain [Add to Longdo]
安第斯[Ān dì sī, ㄢ ㄉㄧˋ ㄙ, ] the Andes mountain chain [Add to Longdo]
安第斯山脉[Ān dì sī shān mài, ㄢ ㄉㄧˋ ㄙ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Andes mountain chain of South America [Add to Longdo]
家乐福[Jiā lè fú, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄈㄨˊ, / ] Carrefour, one of the first European supermarket chains to operate in PRC and Taiwan [Add to Longdo]
山峦[shān luán, ㄕㄢ ㄌㄨㄢˊ, / ] a mountain range; an unbroken chain of peaks [Add to Longdo]
希尔顿[Xī ěr dùn, ㄒㄧ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] Hilton (hotel chain) [Add to Longdo]
库页岛[Kù yè dǎo, ㄎㄨˋ ㄧㄝˋ ㄉㄠˇ, / ] Kuril Islands (chain between Kamchatka and Hokkaido) [Add to Longdo]
手拉葫芦[shǒu lā hú lu, ㄕㄡˇ ㄌㄚ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, / ] hand chain pulley block [Add to Longdo]
承转[chéng zhuǎn, ㄔㄥˊ ㄓㄨㄢˇ, / ] to transmit a document (up or down a chain of bureaucracy) [Add to Longdo]
星巴克[xīng bā kè, ㄒㄧㄥ ㄅㄚ ㄎㄜˋ, ] Starbucks, US coffeeshop chain [Add to Longdo]
枷锁[jiā suǒ, ㄐㄧㄚ ㄙㄨㄛˇ, / ] stocks and chain; in fetters [Add to Longdo]
核连锁反应[hé lián suǒ fǎn yìng, ㄏㄜˊ ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄢˇ ˋ, / ] nuclear chain reaction [Add to Longdo]
棒约翰[bàng Yuē hàn, ㄅㄤˋ ㄩㄝ ㄏㄢˋ, / ] Papa John's (a pizza chain) [Add to Longdo]
沃尔玛[wò ér mǎ, ㄨㄛˋ ㄦˊ ㄇㄚˇ, / ] Wal-Mart (US supermarket chain) [Add to Longdo]
烟鬼[yān guǐ, ㄧㄢ ㄍㄨㄟˇ, / ] heavy smoker; chain smoker [Add to Longdo]
牵强[qiān qiǎng, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄤˇ, / ] far-fetched; implausible (chain of reasoning) [Add to Longdo]
产业链[chǎn yè liàn, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] industrial chain [Add to Longdo]
疑团[yí tuán, ㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] suspicion; doubts and suspicions; a chain of suspicions [Add to Longdo]
瘾君子[yǐn jūn zǐ, ˇ ㄐㄩㄣ ㄗˇ, / ] opium eater; drug addict; chain smoker [Add to Longdo]
碳链[tàn liàn, ㄊㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] carbon chain [Add to Longdo]
碳链纤维[tàn liàn xiān wéi, ㄊㄢˋ ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] carbon chain fiber [Add to Longdo]
结连[jié lián, ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] linked in a chain [Add to Longdo]
绵亘[mián gèn, ㄇㄧㄢˊ ㄍㄣˋ, / 綿] stretching in an unbroken chain (esp. mountains) [Add to Longdo]
老烟枪[lǎo yān qiāng, ㄌㄠˇ ㄧㄢ ㄑㄧㄤ, / ] heavy smoker; chain smoker; life-long smoker [Add to Longdo]
老烟鬼[lǎo yān guǐ, ㄌㄠˇ ㄧㄢ ㄍㄨㄟˇ, / ] heavy smoker; chain smoker [Add to Longdo]
听骨链[tīng gǔ liàn, ㄊㄧㄥ ㄍㄨˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] chain of ossicles (in the middle ear) [Add to Longdo]
肽单位[tài dān wèi, ㄊㄞˋ ㄉㄢ ㄨㄟˋ, / ] peptide unit (on protein chain) [Add to Longdo]
肽链[tài liàn, ㄊㄞˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] peptide chain (chain of amino acids making up protein) [Add to Longdo]
万豪[Wàn háo, ㄨㄢˋ ㄏㄠˊ, / ] Marriot International (Hotel chain) [Add to Longdo]
衰变链[shuāi biàn liàn, ㄕㄨㄞ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] decay chain [Add to Longdo]
连环[lián huán, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] chain [Add to Longdo]
连锁[lián suǒ, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] chain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
チェーン[ちえーん, chie-n] chain [Add to Longdo]
チェーンプリンタ[ちえーんぷりんた, chie-npurinta] chain printer [Add to Longdo]
チェーン印字装置[チェーンいんじそうち, chie-n injisouchi] chain printer [Add to Longdo]
デージーチェーン[でーじーちえーん, de-ji-chie-n] daisy chain [Add to Longdo]
デージーチェーン接続[デージーチェーンせつぞく, de-ji-chie-n setsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
データ連鎖[データれんさ, de-ta rensa] data chaining [Add to Longdo]
デイジーチェーン[でいじーちえーん, deiji-chie-n] daisy-chain [Add to Longdo]
ブロック連鎖[ブロックれんさ, burokku rensa] block chaining [Add to Longdo]
マルコフ連鎖[マルコフれんさ, marukofu rensa] Markov chain [Add to Longdo]
上下列[じょうげれつ, jougeretsu] chain [Add to Longdo]
遷移確率[せんいかくりつ, sen'ikakuritsu] transition probability (e.g. in a Markov chain) [Add to Longdo]
非連鎖シーケンス[ひれんさシーケンス, hirensa shi-kensu] unchained sequence [Add to Longdo]
連結リスト[れんけつリスト, renketsu risuto] chained list, linked list [Add to Longdo]
連結リスト探索[れんけつリストたんさく, renketsu risuto tansaku] chained list search [Add to Longdo]
連結処理の連鎖[れんけつしょりのれんさ, renketsushorinorensa] chain of link processes [Add to Longdo]
連鎖[れんさ, rensa] chaining [Add to Longdo]
連鎖シーケンス[れんさシーケンス, rensa shi-kensu] chained sequence [Add to Longdo]
連鎖リスト[れんさリスト, rensa risuto] chained list, linked list [Add to Longdo]
連鎖リスト探索[れんさリストたんさく, rensa risuto tansaku] chained list search [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top