Search result for

cc

(104 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cc-, *cc*
English-Thai: Longdo Dictionary
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
CCRCย่อมาจาก continuing care retirement community
CCTV(abbrev ) Closed circuit Television โทรทัศน์วงจรปิด
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
coccygeal(adj.) ที่ใกล้หรือที่เกี่ยวข้องกับก้นกบ, R. coccyx
accumulated earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated income, accoumulated profit, retained earnings,
accumulated income(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated profit, retained earnings,
accumulated profit(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, retained earnings,
accumulated deficit(n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund.
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ccabbr. cubic-centimeter abbr. อาการสำคัญ (chief complaint
ccd memoryหน่วยความจำแบบซีซีดีย่อมาจาก charge coupled device memory (หน่วยความจำแบบอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ) หมาย ถึงหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่ทำจากซิลิคอนชิป (silicon chip) ซึ่งสามารถเปลี่ยนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไปเป็นประจุไฟฟ้า และสามารถบันทึกข้อมูลลงในจานแม่เหล็ก (disk) ได้ เหมาะสำหรับงานที่เรียกใช้ข้อมูลในหน่วยความจำตามลำดับ (sequential) หน่วยความจำชนิดนี้ทำงานช้ากว่าแรม (RAM) แต่เร็วกว่าแบบแม่เหล็ก
cckabbr. cholecystokinin
ccnuabbr. lomustine
ccp(ซีซีพี) ย่อมาจาก Certificate in Computer Programming หมายถึงประกาศนียบัตรที่ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การสอบนี้จะทำปีละ 1 ครั้งในประเทศใหญ่ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯ
ccuabbr. cooronary care unit
acc.abbr. accelerate, acceleration accept, acceptance, accompanied, accompaniment, according, account, accountant, accusative
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accelerando(แอ็คเซลเลอแรน' โด) adv. ค่อยเร็วขึ้น (เสียงดนตรี) (increasing in speed)
accelerant(แอคเซล' เลอเรินทฺ) n. ตัวเร่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
accelerate(vi,vt) เร่งความเร็ว
acceleration(n) การเร่งความเร็ว
accelerator(n) คันเร่ง
accent(n) เสียงเน้น,สำเนียง,การเน้นเสียง
accent(vt) เน้นเสียง
accentuate(vt) เน้นเสียง
accept(vt) ยอมรับ,รับ
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CCD (charge coupled device)ซีซีดี (อุปกรณ์ถ่ายเทประจุ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CCD memoryหน่วยความจำแบบซีซีดี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CCITT (Comité Consultatif Internationale de Télégraphique et Téléphonique; The International Telegraph and Telephone Consultative Committee)ซีซีไอทีที (คณะกรรมการที่ปรึกษาการโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CCITT (Comité Consultatif Internationale de Télégraphique et Téléphonique; The International Telegraph and Telophone Consultative Committee)ซีซีไอทีที (คณะกรรมการที่ปรึกษาการโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CCTV (closed circuit television)ซีซีทีวี (โทรทัศน์วงจรปิด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CCU (unit, coronary care)ซีซียู (หน่วยอภิบาลโรคหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
CCD camerasกล้องซีซีดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I did. 500 cc's, just like you ordered.ฉีดแล้วค่ะ 500ซีซี ตามที่คุณสั่ง Dead Space: Downfall (2008)
We injected 1,000 cc of the nanomite solution into each subject.เราได้ฉีดสารละลาย นาโนไมต์ 1000 cc ให้แก่ผู้ทดลองแต่ละรายไปแล้ว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
HELP ME -=ÆÆÀÃÐÜ×ÖÄ"×é=- Criminal Minds S04E22 -=ÆÆÀÃÐÜ×ÖÄ"×é=- CC¼ÖÆ:ช่วยด้วย Proudly Present The Big Wheel (2009)
Astrid, nitroglycerine, 30 CCs.ออสตริด ขอยาไนโตรซิเซลีน 30ซีซี Momentum Deferred (2009)
You--you know what would really help his recovery is 10 CCs of milk and cookies, stat.ลูกรู้มั้ยจะทำอะไร จะช่วยมันฟื้นขึ้นมาได้ เอานมมาสัก 10 ซีซี และคุกกี้มาน่ะ ด่วนจี๋ White to Play (2009)
- [Meredith] Nope. There was a papillary muscle rupture in the CCU,ไม่ มีคนไข้แยกกล้ามเนื้อลิ้นหัวใจที่ห้องซี.ซี.ยู. Tainted Obligation (2009)
Stay clear of the hepatic artery. 800 ccs out.ปล่อยให้เลือดที่มี ออกซิเจนสูงไปสู่ตับ ที่ระดับออก 800 ซีซี Black Swan (2009)
Don't know. CCTV footage lost him at the curb.ไม่รู้ วงจรปิดจับภาพได้แค่นั้นเอง The International (2009)
1.5 ccs should be enough.1.5 ซีซี คงพอ What Lies Below (2010)
Put up the CCTV images on the main screen.เปิดภาพจาก CCTV ขึ้นจอ Airiseu: Deo mubi (2010)
Still nothing solid. No forensics, eyewitnesses, CCTV. Nothing.ยังไม่มีความคืบหน้าอะไร ไม่มีหลักฐานทางนิติเวช ไม่มีพยาน ไม่มีกล้องวงจรปิด ไม่มีอะไรเลย Episode #1.3 (2010)
The Met passed on data from two thousand hours of CCTV footage,ตรวจสอบข้อมูลผ่าน 2 พันชั่วโมง ของกล้องบันทึกเทปวงจรปิด Episode #1.4 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
แอคเค้าน์ติ้ง[n.] (aēkkhaoting) EN: accounting   
แอคคอร์เดียน[n.] (aēkkhødīen) EN: accordion   FR: accordéon [m]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
อักกรา[n. prop.] (Akkrā) EN: Accra   
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner

CMU English Pronouncing Dictionary
CC    S IY1 S IY1
CCS    S IY1 S IY1 EH1 S
CCS S IY1 S IY1    

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cc    (n) (s ii2 s ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
CCC : Chaos Computer ClubCCC : Chaos Computer Club [Add to Longdo]
CCITT : Internationaler Ausschuss für den Telegrafen- und FernsprechdienstCCITT : Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique [Add to Longdo]
StadtratCC : city council [Add to Longdo]
GrafschaftsratCC : county council [Add to Longdo]
cm³ : Kubikzentimetercc : cubic centimetre [Add to Longdo]
Durchschlag, Kopiecc : carbon copy [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)
accéder(vt) นำไปถึง ex: Cette porte accède au jardin. เข้าถึง(สถานที่), ไปถึง, See also: S. parvenir, atteindre,
accélérer(vt) เร่งความเร็ว, ไปได้เร็วมากขึ้น accélérateur(n) = เครื่องเร่งความเร็ว ex: accélérateur de particule (Chim, Phys) = เครื่องเร่งอนุภาค
accourir(vi) มาอย่างรีบเร่ง, See also: S. venir en hâte,
Image:
accroître(vt) เพิ่มขึ้น Cela ne fait qu'accroître son colère.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
DMA[ディーエムエー, dei-emue-] (n) {comp} direct memory access; DMA [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
FSH[エフエスエッチ, efuesuecchi] (n) (See 卵胞刺激ホルモン) follicle-stimulating hormone; FSH [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
HCFC[エッチシーエフシー, ecchishi-efushi-] (n) (See ハイドロクロロフルオロカーボン) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中央电视台[Zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] CCTV (Chinese state television) [Add to Longdo]
国际电报电话咨询委员会[guó jì diàn bào diàn huà zī xún wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄗ ㄒㄩㄣˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] CCITT [Add to Longdo]
央视[yāng shì, ㄧㄤ ㄕˋ, / ] CCTV, the PRC state TV network, abbr. for 中央電視|中央电视 [Add to Longdo]
央视国际[yāng shì guó jì, ㄧㄤ ㄕˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] CCTV international; www.cctv.com.cn [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アキュムレータ[あきゅむれーた, akyumure-ta] accumulator [Add to Longdo]
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cc
   adj 1: being ten more than one hundred ninety [syn: {two
       hundred}, {200}, {cc}]
   n 1: a metric unit of volume equal to one thousandth of a liter
      [syn: {milliliter}, {millilitre}, {mil}, {ml}, {cubic
      centimeter}, {cubic centimetre}, {cc}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CC
     Continuity Cell (ATM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CC
     Country Code (MS-ISDN, GSM, mobile-systems)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CC
     Cross Connector
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CC
     Common Criteria [for IT Security Evaluation] (CC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CC
     Carbon Copy
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top