Search result for

catering

(31 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catering-, *catering*, cater
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cateringบริการจัดทำอาหาร [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
catering[แคท เทอ ริ่ง] (n ) การจัดอาหารให้ในงานเลี้ยง, บริการจัดเตรียมอาหาร, จัดเลี้ยง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I had catering get an extra case of Coors Light... in case the President comes.ในกรณีพิเศษนี้ ผมได้จัดหาคัวร์ไลท์... มาให้ท่านประธานาธิบดี Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Oh, well, my schedule is just unreal, what with the catering company and looking after benjamin.โอ อืม คือตารางงานฉันแน่นมาก กับเรื่องบริษัทรับจัดอาหาร และยังต้องดูแลเบนจามินอีก Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
The income he'll derive From his half of the catering business alone should--รายได้ครึ่งนึงที่เขาจะได้รับ จากธุรกิจจัดเลี้ยงอย่างเดียวควรเป็น.. Bargaining (2009)
You know,wes' mom owns a catering company. Catering?คุณรู้ไหม แม่เวสเป็นเจ้าของบริษัท คาร์เตอร์อิง Seder Anything (2009)
September 24th, two different restaurants, both catering to a wealthy clientele, had their front windows smashed and their interiors torn apart, and finally, October 1st, a newly renovated townhome was ransacked before the family could move in.24 กันยายน ร้านอาหาร 2 แห่ง ที่รับจัดงานเลี้ยง ให้กับลูกค้าที่มีฐานะดี Hopeless (2009)
You were stealing my recipes for a catering job.คุณขโมยสูตรฉันเพื่องานจัดหาอาหาร Careful the Things You Say (2009)
I have decided to come here first, to promote our catering services.ฉันเป็นคนตัดสินใจจะมาที่นี่ก่อน, เพื่อโปรโมทบริการจัดอาหารของเรา. Shining Inheritance (2009)
You're supposed to be catering a wedding.เดือนหน้าไม่ชาร์จแล้วกัน โอเค้? If... (2010)
Her own catering company.แต่เพื่อนฉัน แคทเธอลีน จะเปิดบริษัทรับจัดเลี้ยงน่ะ Lovely (2010)
She gave Carrie her catering contract for city functions, school lunches.เธอให้สัญญาแคร์รี่จัดหาอาหาร สำหรับงานที่สภาเมือง อาหารกลางวันโรงเรียน The Death of the Queen Bee (2010)
If she never comes back, then you might get your catering contract back.ถ้าเธอไม่เคยกลับมา คุณอาจจะได้สัญญาคืน The Death of the Queen Bee (2010)
I'm talking about your catering clients,ผมพูดถึงการจัดเลี้ยงลูกค้า The Ballad of Booth (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cateringA store catering to students.
cateringI arranged catering for tomorrow's party.

CMU English Pronouncing Dictionary
CATERING    K EY1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catering    (v) (k ei1 t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gaststättengewerbe {n}catering trade [Add to Longdo]
Verpflegungs-Service {m}catering service [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケータリング[, ke-taringu] (n) catering [Add to Longdo]
ケータリングサービス[, ke-taringusa-bisu] (n) catering service [Add to Longdo]
ブルセラショップ[, buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal) [Add to Longdo]
観光バー[かんこうバー, kankou ba-] (n) tourist bar; gay bar catering mainly to straight people [Add to Longdo]
仕出し[しだし, shidashi] (n) catering; shipment [Add to Longdo]
仕出し弁当[しだしべんとう, shidashibentou] (n) box lunches for delivery; catering meal [Add to Longdo]
出前[でまえ, demae] (n,vs) catering; meal delivery service; (P) [Add to Longdo]
賄い[まかない, makanai] (n) boarding; board; meals; catering; cook [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配餐[pèi cān, ㄆㄟˋ ㄘㄢ, ] catering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cater \Ca"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Catered}; p. pr. & vb. n.
   {Catering}.] [From {Cater}, n.]
   1. To provide food; to buy, procure, or prepare provisions.
    [1913 Webster]
 
       [He] providently caters for the sparrow. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. By extension: To supply what is needed or desired, at
    theatrical or musical entertainments; -- followed by for
    or to.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catering
   n 1: providing food and services

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top