Search result for

casts

(31 entries)
(0.7185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casts-, *casts*, cast
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colorcastsv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcasts}v.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Castsเฝือก,คาสท์,แบบจำลอง [การแพทย์]
Castsตะกอน [การแพทย์]
Casts Technique, Plaster of Parisการใส่เฝือก [การแพทย์]
Casts, Banjoเฝือกประกอบโครงโลหะรูปโค้งสำหรับดึงนิ้ว [การแพทย์]
Casts, Bivalveเฝือกสองกาบ [การแพทย์]
Casts, Bivalvedเฝือกผ่าซีก [การแพทย์]
Casts, Bodyเฝือกลำตัว [การแพทย์]
Casts, Bootรองเท้าเฝือก [การแพทย์]
Casts, Broadคาสท์กว้าง [การแพทย์]
Casts, Cellularคาสท์ของเซลล์ในปัสสาวะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every spell that a witch castsเวทมนต์ทั้งหมด ที่แม่มดใช่ร่ายคาถา Children of the Damned (2010)
What about casts of the blade injuries?ชนิดของใบมีดที่ทำให้เกิดบาดแผลล่ะ? The Death of the Queen Bee (2010)
Make casts to analyze the striations and kerf characteristics to determine the weapon.ทำการวิเคราะห์รอยแผล ที่เป็นริ้วๆ นั่น และเช็คลักษณะของรอยตัด เพื่อพิจารณาหาอาุวุธ The Witch in the Wardrobe (2010)
It's probably under one of Pierce's casts.มันอาจอยู่ในเฝือกข้างใดข้างหนึ่ง ของเพียร์ซก็ได้ Cooperative Calligraphy (2010)
It was the prologue, when Rothbart casts his spell.มันเป็นตอนเริ่มต้น ตอนที่โรธ์บาร์ทร่ายมนต์ Black Swan (2010)
It casts a shadow on the door and doesn't move in a fixed pattern.มันทำให้เกิดเงาที่ประตู ซึ่งขยับในท่าทางที่ไม่ซ้ำกัน Scott Free (2011)
Ain't no way this Robinhood casts responsible for killing all these freaks.ไม่มีทางอ่ะ พ่อโรบินฮูดนั่นแค่ปัด ความรับผิดชอบต่อการตาย ของไอ้พวกตัวประหลาดนี่แค่นั้น Sick (2012)
But what about the idea of, you know, he who casts the first stone.แต่ความคิดเรื่องที่ว่า เขาผู้เร่งร้อนตำหนิลงโทษผู้อื่น The Good Shepherd (2012)
And we have casts of some of the bone injuries.และเรามีรอยของการผ่าบนกระดูกเยอะเหมือนกัน The Method in the Madness (2012)
"Ensorcelled" is, you know, like "enchanted," like when a-- a sorceress casts a spell on you."Ensorcelled" คือการที่คุณรู้ว่า เช่น "หลงใหล" เหมือนตอนเเรก แม่มดเสกคาถากับคุณ Fading Gigolo (2013)
Uh, there's chatter on the web that it casts too wide a net.มีข้อสังเกตจากคนในเว็บว่า มันอาจเป็นการหว่านแหเกินไป Enemy of My Enemy (2013)
- Every time a witch casts a spell, it leaves a kind of signature, like a magic fingerprint.- ทุกๆครั้งที่แม่มดร่ายคาถา มันจะทิ้งร่องรอยไว้ เหมือนรอยนิ้วมือ A Parching Imbued (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
castsIt casts mysterious shadows on the wall.
castsJohn casts the blame on others.

CMU English Pronouncing Dictionary
CASTS    K AE1 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casts    (v) (k aa1 s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P) [Add to Longdo]
次回予告[じかいよこく, jikaiyokoku] (n) preview of next installment (TV shows, podcasts, etc.) [Add to Longdo]
夙;宿;守公;守宮[しゅく, shuku] (n,adj-no) (See 畿内,賤民) outcasts (those from Kamakura period to the Edo period, common around the Kyoto region) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top