Search result for

castels

(73 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -castels-, *castels*, castel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา castels มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *castels*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
castellated[ADJ] ที่มีลักษณะเหมือนปราสาท, Syn. castled, crenelated, crenellated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
castellan(แคส'ทะลัน,เคสเทล'ลัน) n. เจ้าปราสาท
castellated(แคส'ทะเลทิด) adj. สร้างคล้ายปราสาท,มีหลายปราสาท

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Castellanusแคสเตลลานัส (cas) [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Castel Sant'Angelo. Castle of the Angel.วิธีทำให้ผิดหวัง. Angels & Demons (2009)
The cardinal told Langdon he was being held in Castel Sant'Angelo.FVU ประท้วง การเข้าชมของคาทอลิกหัวหน้าบาทหลวง. Angels & Demons (2009)
From the Castel Sant'Angelo.ปัจจุบันนี้มีการใช้. Angels & Demons (2009)
I've marked small town on the map. Castelvecchio.อยู่นั่นเงียบๆจนกว่าฉันโทรไป The American (2010)
- - We need to see the Castelvecchio. - Yeah, yeah.เราจะต้องไปดู Castelvecchio อื้ม อื้ม Letters to Juliet (2010)
I mean, that's what John Gotti did to Paul Castellano in '85.จอห์น ก็อตติ เคยทำกับพอล แคสเทลลาโน่ปี 85 The Green Hornet (2011)
CASTELLANO:แคสเทล: Captain Phillips (2013)
CASTELLANO:แคสเทล: Captain Phillips (2013)
Alabama lifeboat, this is Frank Castellano, commander of the USS Bainbridge.อลาบามาชีวิตนี้เป็นของแฟรงก์แคสเทล ผู้บัญชาการของเรือยูเอสเอสเบนบริดจ์. Captain Phillips (2013)
CASTELLANO: (OVER RADIO) Alabama lifeboat, come in.แคสเทล (วิทยุ) อลาบามาเรือชูชีพมาค่ะ Captain Phillips (2013)
CASTELLANO: (OVER RADIO) Alabama lifeboat, come in.แคสเทล (วิทยุ) อลาบามาเรือชูชีพมาค่ะ Captain Phillips (2013)
CASTELLANO:แคสเทล: Captain Phillips (2013)
CASTELLANO:แคสเทล: Captain Phillips (2013)
CASTELLANO:แคสเทล: Captain Phillips (2013)
CASTELLANO:แคสเทล: Captain Phillips (2013)
CASTELLANO:แคสเทล: Captain Phillips (2013)
CASTELLANO:แคสเทล: Captain Phillips (2013)
CASTELLANO:แคสเทล: Captain Phillips (2013)
CASTELLANO:แคสเทล: Captain Phillips (2013)
CASTELLANO:แคสเทล: Captain Phillips (2013)
...and this is Ferruccio Tonna, from Castelfrancoและนี่คือทอนน่า เฟอรุสโซ่ มาจากคาสเทลฟรังโก้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Signora Castelli, your turn. The gentlemen are waitingคาสเทลลี่ ซิกโนร่า ตาเธอแล้ว พวกเขากำลังรออยู่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Good day, Signora Castelliวันที่ดี, มาดาม Castelli Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
His mania was closely related to the subject of Signora Castelli's stories, for which I apologizeความบ้าของเขา .ที่ผ่านมาใกล้ชิดให้ ... ...หัวข้อของมาดาม Castelli 's stories, เพราะสิ่งที่ฉันขออภัย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Malena, the most beautiful ass in Castelcuto.มาเลน่าผู้หญิงบั้นท้ายงามที่สุดในซิซิลี Malèna (2000)
Comrades of Castelcuto, we are gathered here today to share in the tragic but honorable mourning which has struck our town.สหายแห่งคาศเตลคูโต้... เรามารวมกันในวันนี้ เพื่อไว้ทุกข์ในเหตุน่าสลดแต่เป็นเกียรติ... Malèna (2000)
Your Honor, the citizens of Castelcuto reply:ศาลที่เคารพ พลเมืองแห่งคาศเตลคูโต้ตอบว่า Malèna (2000)
And you would think that with all my war effort contributions... we should be eating Castella cakes or sandwiches.แล้วแกรู้ไหม.. ที่ข้าช่วยสนับสนุน ไอ้สงครามบ้านี่ ตั้งเยอะแยะแล้ว.. เราน่าจะได้กินขนม คาซึตเทระ ไม่ก็พวก แซนวิช บ้าง.. Letters from Iwo Jima (2006)
Back when we could still get sugar... we sold sweet rolls and Castella cakes.ยังไม่ขาดแคลนน้ำตาล เราขายขนม อัมพัน และ คาซึตเทระ ด้วย Letters from Iwo Jima (2006)
After the VUE, Castel's ability at both skills became phenomenal.Nach dem GUE wurden Castels Fähigkeiten in beiden Künsten enorm. The Falls (1980)
Before the Violent Unknown Event, Castel Fallboys was a competent pilot and a hang-glider enthusiast, happy to discuss his enthusiasm on film.Vor dem Gewaltsamen Unbekannten Ereignis war Castel Fallboys Pilot und leidenschaftlicher Hang-Gleiter, der sich gern über seine Vorlieben ausließ. The Falls (1980)
Castel achieved his significant personalised flight by a prodigious mastery of technique and by the use of new materials.Castels unverwechselbare, personifizierte Flugtechnik beruhte auf Know-how und der Verwendung neuer Materialien. The Falls (1980)
Castel developed a great restlessness at every change in the weather and on autumn nights accompanied migrating birds far out to sea, always turning back with the greatest reluctance.Castel wurde bei jedem Wetterumschwung unruhig und begleitete in Herbstnächten Wandervögel bis weit hinaus aufs Meer, wobei er den Rückflug stets schweren Herzens antrat. The Falls (1980)
To extend his range and comparability with birds, Castel ruthlessly streamlined his body by exercise and diet, growing very lean in the leg, muscular in the shoulders, long in the arm and short in the neck.Um seine Wettbewerbsfähigkeit bei Vögeln zu erhöhen, passte sich Castel durch Übungen und strenge Diät ihrer Form an, entwickelte sehr dünne Beine, muskelbepackte Schultern, lange Arme und einen kurzen Hals. The Falls (1980)
David Rockefeller Leo Castelli or something?David Rockefeller Leo Castelli oder sowas? Downtown 81 (1981)
Mike Logan and Joseph Castellani did come through here.Mike Logan und Joseph Castellani kamen in der Tat hier durch. Cannibal Ferox (1981)
Dr. Castelli, a Swiss colleague.Dr. Castelli, eine Schweizer Kollegin. Teil 1 (1984)
Hello, Ms. Castelli.Guten Tag, Frau Castelli. Teil 1 (1984)
Castelli.Castelli. Teil 1 (1984)
Giovanna Castelli.Giovanna Castelli. Teil 1 (1984)
Look, look, Dottore Giovanni Castelli.Schau, schau, Dottore Giovanni Castelli. Teil 1 (1984)
Was your biologist yesterday on the plane Giovanna Castelli by chance?Deine Biologin gestern im Flugzeug, heißt die zufällig Giovanna Castelli? Teil 1 (1984)
Have you told your co-worker Castelli about the formula?Haben Sie die Formel Ihrer Mitarbeiterin Castelli gesagt? Teil 2 (1984)
Giovanna Castelli is probably the only idealist in the Munich outfit.Giovanna Castelli ist wohl die einzige Idealistin in der Münchener Truppe. Teil 2 (1984)
We have temporarily detained Miss Giovanna Castelli.Fräulein Giovanna Castelli haben wir vorübergehend festgenommen. Teil 2 (1984)
What did you tell Dr. Castelli about Professor Gunström's work?Was erzählte Ihnen Dr. Castelli über die Arbeit von Professor Gunström? Teil 2 (1984)
Did you hear something from our colleague Castelli?Hörten Sie was von Kollegin Castelli? Teil 2 (1984)
- This Giovanna Castelli... should never have been allowed in our institute.- Diese Giovanna Castelli... hätte nie unser Institut betreten dürfen. Teil 2 (1984)
- Give us the formula, Dr. Castelli.- Geben Sie uns die Formel, Dr. Castelli. Teil 3 (1984)
Castelli, Giovanna Castelli!Castelli, Giovanna Castelli! Teil 3 (1984)

CMU English Pronouncing Dictionary
CASTEL    K EY1 S T AH0 L
CASTELO    K AA0 S T EH1 L OW0
CASTELL    K EY1 S T AH0 L
CASTELLI    K AA0 S T EH1 L IY0
CASTELLO    K AH0 S T EH1 L OW0
CASTELLAW    K EY1 S T AH0 L AO0
CASTELLON    K EY1 S T AH0 L AA0 N
CASTELLVI    K AH0 S T EH1 L V IY0
CASTELLANO    K AA0 S T EH0 L AA1 N OW0
CASTELLANI    K AA0 S T EH0 L AA1 N IY0
CASTELLANA    K AA0 S T EH0 L AE1 N AH0
CASTELLANOS    K AA0 S T EY0 L AA1 N OW0 Z
CASTELLUCCI    K AA0 S T EH0 L UW1 CH IY0
CASTELLUCCIO    K AA0 S T EH0 L UW1 CH IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
castellated    (j) (k a1 s t @ l ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Burgvogt {m}; Kastellan {m}castellan [Add to Longdo]
Kronenmutter {f} [techn.]castle nut; castellated nut [Add to Longdo]
Zinnen {pl} (einer Burg) | mit Zinnen (und Türmen)battlements | castellated [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡斯特利翁[Kǎ sī tè lì wēng, ㄎㄚˇ ㄙ ㄊㄜˋ ㄌㄧˋ , ] Castellón [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top