Search result for

caste

(84 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caste-, *caste*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caste[ADJ] เกี่ยวกับชนชั้น
caste[N] ชนชั้นหรือกลุ่มในสังคม, Syn. class, rank, level, social stratum
caste[N] วรรณะในศาสนาฮินดู, See also: ชนชั้นในศาสนาฮินดู
caster[N] ล้อเลื่อนที่ติดที่ฐานเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์, Syn. castor
castellated[ADJ] ที่มีลักษณะเหมือนปราสาท, Syn. castled, crenelated, crenellated
caster sugar[N] น้ำตาลทรายขาว, Syn. castor sugar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caste(คาสทฺ) n. วรรณะ,ชั้น,วงศ์ตระกูล,กลุ่มของสังคม,ฐานะในสังคม adj. เกี่ยวกับชั้นวรรณะ, Syn. class,status
castellan(แคส'ทะลัน,เคสเทล'ลัน) n. เจ้าปราสาท
castellated(แคส'ทะเลทิด) adj. สร้างคล้ายปราสาท,มีหลายปราสาท
caster(คาส'เทอะ) n. คนขว้าง,สิ่งขว้าง,กระปุกเกลือ (พริกไทยน้ำตาล), Syn. castor
broadcast/broadcasted}(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง,กระจายข่าว,เผยแพร่,หว่านพืช. -Conf. forecast
criticaster(คริท'ทิแคสเทอะ) n. ผุ้วิจารณ์ชั้นเลว., See also: criticastry n.
half-caste(ฮาล์ฟ'คาสทฺ) n. คนครึ่งชาติ,ลูกครึ่ง,ลูกผสม. adj. ลูกครึ่ง,ลูกผสม
outcaste(เอาทฺ'คาสทฺ) n. จัณฑาล,ผู้ไม่มีวรรณะ,ผู้ถูกถอนวรรณะ

English-Thai: Nontri Dictionary
caste(n) ตระกูล,ชั้น,วรรณะ,ฐานะทางสังคม
caster(n) ผู้ขว้าง,ช่างหล่อ,ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง,กระปุกเครื่องปรุง
HALF-half-caste(n) ลูกครึ่ง,ลูกผสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
casteวรรณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
casteวรรณะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
casteวรรณะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
caster angle; castor angleคาสเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Casteวรรณะ [TU Subject Heading]
Caste วรรณะ
เป็นกลุ่มสังคมปิด ซึ่งบุคคลแต่ละคน จะถูกกำหนดสถานภาพและตำแหน่งในสังคมมาแล้ว ตั้งแต่เกิด [สิ่งแวดล้อม]
Castellanusแคสเตลลานัส (cas) [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
casterbow (n) ดาก
See also: S. ดด, A. ดด, R. กก
casterbow (n) ดาก
See also: S. ดด, A. ดด, R. กก
casterbow (n) ดาก
See also: S. ดด, A. ดด, R. กก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Realizing he been tricked, the Monkey King... casted the staff out into the Middle Kingdom.กว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกไม้พลองของเขา ก็โบยบินไปในอาณาจักรกลางเสียแล้ว The Forbidden Kingdom (2008)
High school is a caste system. Kids fall into certain slots.มัธยมคือระบบชนชั้น เด็กๆจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่แน่นอน Pilot (2009)
Castel Sant'Angelo. Castle of the Angel.วิธีทำให้ผิดหวัง. Angels & Demons (2009)
The cardinal told Langdon he was being held in Castel Sant'Angelo.FVU ประท้วง การเข้าชมของคาทอลิกหัวหน้าบาทหลวง. Angels & Demons (2009)
From the Castel Sant'Angelo.ปัจจุบันนี้มีการใช้. Angels & Demons (2009)
I've marked small town on the map. Castelvecchio.อยู่นั่นเงียบๆจนกว่าฉันโทรไป The American (2010)
Then do you want to bring Sung Min Woo to get casted?งั้นคุณลองพาซอง มิน-อูมาคัดตัวนักแสดงได้ไหมคะ? Oh! My Lady (2010)
- - We need to see the Castelvecchio. - Yeah, yeah.เราจะต้องไปดู Castelvecchio อื้ม อื้ม Letters to Juliet (2010)
When we were seven and you jumped off the cliffs at Casterly Rock, 100-foot drop into the water, and you were never afraid.ตอนเราอายุเจ็บขวด เจ้ากระโดดจาก หน้าผาที่แคสเตอร์ลี่ ร็อค, สูงเป็นร้อยฟุตจากผืนน้ำ แต่เจ้าไม่กลัวแม้แต่นิดเดียว Winter Is Coming (2011)
The Mayor of Casterbridge, George, which, obviously, you didn't read.ไม่ใช่จากมุมมองพระเจ้าที่เห็นทุกอย่าง แต่เป็นแมลง The Art of Getting By (2011)
The whores would go begging from Dorne to Casterly Rock.ตั้งแต่ที่ดอร์นจนไปถึงแคสเตอร์ลี่ ร็อค The Kingsroad (2011)
Alas, I was born a Lannister of Casterly Rock.อนิจจา ข้าเกิดมาเป็นเลนนิสเตอร์ แห่งแคสเตอร์ลี่ ร็อค The Kingsroad (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นวรรณะ[N] castes and classes, Syn. ชนชั้น, ชั้นทางสังคม, Example: มีผู้กล่าวไว้ว่าในสังคมไทยแบ่งชั้นวรรณะออกเป็น 4 ชั้นคือ ชั้นเจ้านาย ชั้นผู้ดี ชั้นไพร่ และชั้นทาส
วรรณ[N] caste, Syn. วรรณะ, ชนชั้น, ชาติชั้น, ชาติชั้นวรรณะ, Example: ในสังคมฮินดูแบ่งคนออกเป็น 4 วรรณะ คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ศูทร
วรรณะ[N] caste, See also: grade, level, degree, caste, row, rank, class, Syn. ชั้น, ชาติชั้น, ชนชั้น, ชนชั้นวรรณะ, Example: วรรณะของอินเดียนั้น คนอยู่ในวรรณใดจะต้องอยู่ในวรรณะนั้นตลอดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างหล่อ[n.] (chang lø) EN: caster ; founder ; moulder ; molder (am.)   FR: mouleur [m] ; fondeur [m]
ชาติ[n.] (chāt) EN: family ; lineage ; race ; caste ; clan   
กษัตริย์[n.] (kasat) EN: king ; monarch ; ruler ; the first Hindu caste   FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator   FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
ล้อ [n.] (lø) EN: wheel ; caster ; roller   FR: roue [f] ; roulette [f]
หมอดู[n.] (mødū) EN: fortune teller ; astrologer ; forecaster   FR: devin [m] ; voyant [m] ; voyante [f] ; astrologue [m] ; diseur de bonne aventure [m] ; diseuse de bonne aventure [f] ; tireuse de cartes [f]
นักพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (nakphayākøn ākāt) EN: weather forecaster   FR: prévisionniste [m] {météo}
ผู้อ่านข่าว[n. exp.] (phū-ān khāo) EN: announcer ; broadcaster ; newscaster ; newsreader   FR: annonceur [m] (Québ.)
ผู้ประกาศ[n.] (phūprakāt) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker   FR: annonceur [m] ; présentateur [m]
ผู้ประกาศข่าว[n. exp.] (phūprakāt khāo) EN: newsreader ; newscaster   

CMU English Pronouncing Dictionary
CASTE    K AE1 S T
CASTEN    K AE1 S T AH0 N
CASTES    K AE1 S T S
CASTER    K AE1 S T ER0
CASTEL    K EY1 S T AH0 L
CASTELL    K EY1 S T AH0 L
CASTELO    K AA0 S T EH1 L OW0
CASTERS    K AE1 S T ER0 Z
CASTEEN    K AH0 S T IY1 N
CASTEEL    K EY1 S T IY0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caste    (n) (k aa1 s t)
caster    (n) (k aa1 s t @ r)
castes    (n) (k aa1 s t s)
casters    (n) (k aa1 s t @ z)
castellated    (j) (k a1 s t @ l ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kastengeist {m}caste spirit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カースト[, ka-suto] (n) caste; (P) [Add to Longdo]
カスター[, kasuta-] (n) caster [Add to Longdo]
カスト[, kasuto] (n) caste [Add to Longdo]
キャスター[, kyasuta-] (n) (1) caster; (2) (abbr) (See ニュースキャスター) newscaster; news anchor; anchorman; anchorwoman; (P) [Add to Longdo]
スポーツキャスター[, supo-tsukyasuta-] (n) sportscaster [Add to Longdo]
ニュースキャスター[, nyu-sukyasuta-] (n) newscaster [Add to Longdo]
ハリジャン[, harijan] (n) (See 不可触民) Harijan (member of India's untouchable caste) [Add to Longdo]
マラータ;マラーター[, mara-ta ; mara-ta-] (n) Maratha; Mahratta; member of the Hindu people of Maharashtra (esp. a member of the royal or military caste) [Add to Longdo]
ヴァルナ;バルナ[, varuna ; baruna] (n) varna (each of the four Hindu castes) [Add to Longdo]
階級制度[かいきゅうせいど, kaikyuuseido] (n) class system; caste system; hierarchical system [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡斯特利翁[Kǎ sī tè lì wēng, ㄎㄚˇ ㄙ ㄊㄜˋ ㄌㄧˋ , ] Castellón, #454,552 [Add to Longdo]
种姓[zhǒng xìng, ㄓㄨㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] caste (traditional Indian social division) [Add to Longdo]
种姓制[zhǒng xìng zhì, ㄓㄨㄥˇ ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ, / ] caste system (traditional Indian social division) [Add to Longdo]
轮脚[lún jiǎo, ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] caster (furniture wheel) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caste \Caste\, n. [Pg. casta race, lineage, fr. L. castus pure,
   chaste: cf. F. caste, of same origin.]
   1. One of the hereditary classes into which the Hindu are
    divided according to the laws of Brahmanism.
    [1913 Webster]
 
   Note: The members of the same caste are theoretically of
      equal rank, and same profession or occupation, and may
      not eat or intermarry with those not of their own
      caste. The original are four, viz., the Brahmans, or
      sacerdotal order; the Kshatriyas, or soldiers and
      rulers; the Vaisyas, or husbandmen and merchants; and
      the Sudras, or laborers and mechanics. Men of no caste
      are Pariahs, outcasts. Numerous mixed classes, or
      castes, have sprung up in the progress of time.
      [1913 Webster]
 
   2. A separate and fixed order or class of persons in society
    who chiefly hold intercourse among themselves.
    [1913 Webster]
 
       The tinkers then formed an hereditary caste.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {To lose caste}, to be degraded from the caste to which one
    has belonged; to lose social position or consideration.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caste
   n 1: social status or position conferred by a system based on
      class; "lose caste by doing work beneath one's station"
   2: (Hinduism) a hereditary social class among Hindus; stratified
     according to ritual purity
   3: a social class separated from others by distinctions of
     hereditary rank or profession or wealth
   4: in some social insects (such as ants) a physically distinct
     individual or group of individuals specialized to perform
     certain functions in the colony

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top