หรือคุณหมายถึง caßé?
Search result for

cassé

(62 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cassé-, *cassé*
English-Thai: Longdo Dictionary
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cassette[N] ตลับเทป, Syn. tape, audio cassette, cassette tape
cassette tape[N] เทปคาสเซท, Syn. cassette, tape
cassette player[N] เครื่องเล่นเทป, Syn. tape recorder
cassette recorder[N] เครื่องเล่นและอัดเทป, Syn. tape recorder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casseroln. ชามหรือหม้ออบหรือปิ้ง,หม้อมีฝาปิดสำหรับต้มและเคี่ยว
cassette(คะเซท') n. ตลับเทป
cassette tapen. เทปตลับ,ตลับเทป
fricassee(ฟริค'คะซี') n. เนื้อตุ๋น. vt. ทำเนื้อตุ๋น
videocassette(วิด'ดีโอเคเซท') n. ตลับเทปโทรทัศน์, Syn. cassette

English-Thai: Nontri Dictionary
casserole(n) หม้อปรุงอาหาร,หม้ออบ,หม้อตุ๋น
cassette(n) ตลับเทป,เทปคาสเซ็ท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cassetteตลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cassette๑. กล่อง (ฟิล์มเอกซเรย์)๒. กล่อง, ตลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cassetteตลับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cassette Changersเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์ม [การแพทย์]
Cassette Changers, Automaticเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์มอัตโนมัติ [การแพทย์]
Cassette tape recordersเครื่องบันทึกและเล่นแถบเสียงตลับ [TU Subject Heading]
Cassettesเทปบันทึกเป็นตลับ,กล่องใส่ฟิล์ม,ตลับ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเล่นเทป[N] cassette player
อับ[N] cassette, Syn. ตลับ
ตลับ[N] cassette, See also: small box, case, Example: ปัจจุบันมีตลับพลาสติกมากมายหลายแบบวางขายตามท้องตลาด, Count unit: ตลับ, ใบ, Thai definition: ภาชนะอย่างหนึ่ง สำหรับใส่สิ่งของ โดยมากมีรูปกลมๆ ขนาดไม่ใหญ่นัก มีฝาปิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
เฉือนราคา[v. exp.] (cheūoen rākhā) FR: casser les prix
ฟันหลอ[n. exp.] (fan lø) EN: broken tooth   FR: dent cassée [f]
โขลก[X] (khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle   FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser
เครื่องบันทึกเสียง[X] (khreūang bantheuk sīeng) EN: tape recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m]
เครื่องเล่นเทป[X] (khreūang len thēp) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[X] (khreūang len wīdīō) EN: video cassette player   FR: magnétoscope [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CASSEB    K AE1 S AH0 B
CASSEL    K AE1 S AH0 L
CASSEDY    K AE1 S AH0 D IY0
CASSESE    K AA0 S EY1 Z IY0
CASSELL    K AE1 S AH0 L
CASSENS    K AE1 S AH0 N Z
CASSELS    K AE1 S AH0 L Z
CASSETTY    K AE1 S AH0 T IY0
CASSELLS    K AE1 S AH0 L Z
CASSELLA    K AA0 S EH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cassette    (n) (k @1 s e1 t)
casserole    (n) (k a1 s @ r ou l)
cassettes    (n) (k @1 s e1 t s)
casseroles    (n) (k a1 s @ r ou l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[, o-deiokasettopure-ya] (n) {comp} tape player; audio cassette player [Add to Longdo]
カセット[, kasetto] (n) (1) cassette (tape); (2) (See ロムカセット) game cartridge; (P) [Add to Longdo]
カセットテープ[, kasettote-pu] (n) cassette tape; (P) [Add to Longdo]
カセットテープレコーダー[, kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder [Add to Longdo]
カセットデッキ[, kasettodekki] (n) cassette deck [Add to Longdo]
カセットブック[, kasettobukku] (n) cassette book [Add to Longdo]
カセットレコーダー[, kasettoreko-da-] (n) cassette recorder [Add to Longdo]
カセロール[, kasero-ru] (n) casserole [Add to Longdo]
キャセロール[, kyasero-ru] (n) casserole (fre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡带[kǎ dài, ㄎㄚˇ ㄉㄞˋ, ] cassette tape [Add to Longdo]
盒带[hé dài, ㄏㄜˊ ㄉㄞˋ, / ] cassette tape; abbr. for 盒式錄音磁帶|盒式录音磁带 [Add to Longdo]
盒式录音磁带[hé shì lù yīn cí dài, ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄌㄨˋ ㄘˊ ㄉㄞˋ, / ] cassette tape [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
カセット[かせっと, kasetto] cassette [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top