Search result for

cartel

(42 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cartel-, *cartel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cartel[N] กลุ่มบริษัทที่ตกลงราคาขายร่วมกันเพื่อไม่ให้มีการแข่งขันกัน, Syn. combine, corporate trust, trust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cartel(คาร์'เทิล) n. ระบบผูกขาดทางการค้าชนิดหนึ่ง, Syn. monopoly

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cartel๑. ข้อตกลงแลกเปลี่ยนเชลยศึก๒. การรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cartel shipเรือบรรทุกเชลยศึกที่จะนำไปแลกกัน (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartel; chartel๑. เอกสารแลกเปลี่ยนเชลยศึกระหว่างคู่สงคราม (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ข้อตกลงระงับการแข่งขันกันทางธุรกิจ (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartelการรวมหัว
หมายถึง การทำความตกลงร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปรกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพื่อที่จะยกระดับราคาและผลกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพื่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Cartelการร่วมกลุ่มเพื่อครอบงำตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Cartel การรวมหัว
การตกลงทำความร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรม หรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพที่จะยกระดับราคาและกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน (homogenecus product) และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพิ่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต (ดู OPEC) [สิ่งแวดล้อม]
Cartelsคาร์เทลส์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cartel (n) กลุ่มสหพันธ์ธุรกิจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Park is a scout who recruits street racers to be a newest for Braga cartelปาร์ค เป็นแมวมองหานักซิ่งข้างถนน ไปขนยาให้กับ บราก้า Fast & Furious (2009)
- Million dollor cartel And how do you suggest we do that?แนะนำสิตอนนี้เราควรทำยังไง? Fast & Furious (2009)
I've investigated world bank organizations, drug cartels, arms dealers.ผมเคยสืบสวนเรื่องของธนาคารโลก พวกค้ายา ค้าอาวุธ Ninja Assassin (2009)
And even worse, El Paso says he' s got some kind of cartel connection.เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นบ้าง เรามั่นใจห่าสุดๆ ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นที่นี่ Grilled (2009)
The Columbian drug cartels.เจ้าพ่อโคเคนในโคลัมเบีย The International (2009)
Los Zetas cartel enforcer,ลอส เวตาส กลุ้มค้ายาข้ามชาติ Predators (2010)
He wants a free ride to cartel country.เขาต้องเดินให้เปิดทางออกนอกประเทศ อย่างปลอดภัย June Wedding (2010)
You ask me, ths high-end cartel work.นายถามฉันล่ะก็ นี่เป็นของชั้นดีเยี่ยมของพวกเม็กซิโก Caballo sin Nombre (2010)
But like you said, it's cartel, all right.แต่อย่างที่นายบอก เป็นพวกพ่อค้ายาเม็กซิโก Full Measure (2010)
Their tattoos indicated an affiliation with the drug cartel.สัญลักษณ์รอยสักของพวกเขา แสดงให้เห็นว่ามีความเกี่ยวข้อง กับพวกพ่อค้ายาชาวเม็กซิกัน I See You (2010)
The cartels tend to be dramatic.ชาวเม็กซิกันใช้เป็นอาวุธฆ่า I See You (2010)
Result of a battle between feuding drug cartels.ผลจากสงครามระหว่าง กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด Rite of Passage (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรวมตัวทางธุรกิจ[n. exp.] (kān rūamtūa thāng thurakit) EN: cartel   
กงสี[n.] (kongsī) EN: company ; joint-stock company ; corporation ; firm ; cartel ; family business ; combine ; ring ; pool   FR: compagnie [f] ; cartel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARTEL    K AA0 R T EH1 L
CARTELS    K AA0 R T EH1 L Z
CARTEL'S    K AA0 R T EH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cartel    (n) (k aa1 t e1 l)
cartels    (n) (k aa1 t e1 l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kartell {n} | Kartelle {pl}cartel | cartels [Add to Longdo]
Kartellabsprache {f} | Kartellabsprachen {pl}cartel agreement | cartel agreements [Add to Longdo]
Kartellwesen {n}cartel system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルテル[, karuteru] (n) cartel (ger [Add to Longdo]
闇カルテル[やみカルテル, yami karuteru] (n) unauthorized cartel; unauthorised cartel [Add to Longdo]
価格カルテル[かかくカルテル, kakaku karuteru] (n) price cartel [Add to Longdo]
企業連合[きぎょうれんごう, kigyourengou] (n) cartel; syndicate [Add to Longdo]
国際カルテル[こくさいカルテル, kokusai karuteru] (n) international cartel [Add to Longdo]
麻薬組織[まやくそしき, mayakusoshiki] (n) drug cartel; drug ring; drug syndicate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cartel \Car"tel\, v. t.
   To defy or challenge. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      You shall cartel him.          --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cartel \Car*tel"\, n. [F., fr. LL. cartellus a little paper,
   dim. fr. L. charta. See 1st {Card}.]
   [1913 Webster]
   1. (Mil.) An agreement between belligerents for the exchange
    of prisoners. --Wilhelm.
    [1913 Webster]
 
   2. A letter of defiance or challenge; a challenge to single
    combat. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He is cowed at the very idea of a cartel., --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Cartel}, or {Cartel ship}, a ship employed in the exchange
    of prisoners, or in carrying propositions to an enemy; a
    ship beating a flag of truce and privileged from capture.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cartel
   n 1: a consortium of independent organizations formed to limit
      competition by controlling the production and distribution
      of a product or service; "they set up the trust in the hope
      of gaining a monopoly" [syn: {trust}, {corporate trust},
      {combine}, {cartel}]

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 cartel
   notice; placard; poster
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top