Search result for

cars

(57 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cars-, *cars*, car
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carsick[ADJ] เมารถ, See also: ที่ไม่สบายจากการเดินทางโดยรถยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carsick(คาร์'ซิค) adj. เมารถ., See also: carsickness n. การเมารถ

English-Thai: Nontri Dictionary
carsick(adj) เมารถ
carsickness(n) อาการเมารถ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you like to drive race cars?คุณชอบขับรถแข่งมั้ย? New Haven Can Wait (2008)
Gasoline tablets for better fuel efficiency and carsเบนซิน tablets สำหรับเชื้อเพลิงและมีประสิทธิภาพดีกว่ารถยนต์ Gas Pills (2008)
You have to live in the country! The air's terrible here. Cars race around everywhere!นั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเธอควรจะอยู่บ้านนอก อากาศที่นั่นบริสุทธิ์ และรถก็วิ่งฉิว Scandal Makers (2008)
The Problem is, it's tied up in these cars, and you wankers want to trash the lot of 'em.ปัญหาก็คือ มายุ่งอะไรกับรถพวกนี้ แล้วแกทำตัวน่ารังเกียจมาทำลายมันทำไม The Bank Job (2008)
All llife I've caused us a few problems with all these cars aren't sellingในชีวิตผม ผมสร้างปัญหาให้เรา จากการที่รถพวกนั้นขายไม่ได้ The Bank Job (2008)
A bloke and I used to run a... chop shop here (stolen cars sold in parts).ฉันกับชายคนนึงเคยเปิดอู่... เอาชิ้นส่วนรถมาขายกันที่นี่ The Bank Job (2008)
I know the business is finished, but are the cars really ours?ฉันรู้ว่าธุรกิจมันจบ แต่รถก็ยังเป็นของเราใช่มั้ย The Bank Job (2008)
Well I'm glad, because Hennessey's got electric kill switches on all the guns on all the cars.ก็ดีแล้ว เพราะว่าเฮนเนสซี่มีสวิชท์เปิดปิดอาวุธของรถทุกคัน Death Race (2008)
It's all about ratings. Fast cars, pretty women...การแข่งก็มีทั้งรถแรงและหญิงแจ่มๆล่ะ Death Race (2008)
Watch from the cars of your favorite drivers!ดูจากมุมของนักแข่งคนโปรด Death Race (2008)
Carson... 3 time winner, Machine Gun Joe.คาร์สัน ผู้ชนะ3ครั้ง โจเจ้าปืนกล Death Race (2008)
Carsonคาร์สัน Death Race (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carsThe two cars tried to make way for each other.
carsNow they like cars of small or middle size.
carsWe see a lot of cars on the street.
carsWhere do I return cars?
carsTom's hobby is collecting photos of cars.
carsI have many model cars.
carsLook out for cars when you cross the road.
carsHe loves cars, while his brother hates them.
carsThis firm manufactures cars at the rate of two hundred per day.
carsThis road is too narrow for cars to pass.
carsThese cars are big.
carsThose new model cars are on the market.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขบวนรถ[n.] (khabūan rot) EN: train ; train of cars ; procession of vehicles   FR: train [m] ; convoi [m]
เมารถ[v. exp.] (mao rot) EN: be carsick   
รถรา[n.] (rotrā) EN: cars ; motor vehicles ; traffic   
ยวดยาน[n.] (yūatyān) EN: vehicles ; cars ; conveyances ; vehicular traffic   FR: véhicule [m] ; trafic routier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARS    K AA1 R Z
CARS    K AA1 Z
CARS'    K AA1 R Z
CARSE    K AA1 R S
CARSEY    K AA1 R S IY0
CARSON    K AA1 R Z AH0 N
CARSON    K AA1 R S AH0 N
CARSICK    K AA1 R S IH0 K
CARSTEN    K AA1 R S T AH0 N
CARSON'S    K AA1 R S AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cars    (n) (k aa1 z)
carsick    (j) (k aa1 s i k)
carsickness    (n) (k aa1 s i k n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコステーション[, ekosute-shon] (n) a service station for cars that run on alternative fuels [Add to Longdo]
フル装備[フルそうび, furu soubi] (n) fully equipped (particularly with reference to cars) [Add to Longdo]
右ハンドル[みぎハンドル, migi handoru] (n) right hand drive (of cars, etc.) [Add to Longdo]
解結[かいけつ, kaiketsu] (n,vs) uncoupling (usu. cars or wagons from a train) [Add to Longdo]
玉突き;玉突(io)[たまつき, tamatsuki] (n) (1) billiards; pool; (2) serial collisions (of cars) [Add to Longdo]
号車[ごうしゃ, gousha] (n) classifier for naming train cars; (P) [Add to Longdo]
左ハンドル[ひだりハンドル, hidari handoru] (n) left hand drive (of cars, etc.) [Add to Longdo]
実動[じつどう, jitsudou] (n,vs,adj-f) operating (e.g. of trains, cars); running; working [Add to Longdo]
車の流れ[くるまのながれ, kurumanonagare] (n) flow of cars [Add to Longdo]
車両(P);車輛(oK);車輌(oK)[しゃりょう, sharyou] (n) rolling stock; railroad cars; vehicles; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晕车[yùn chē, ㄩㄣˋ ㄔㄜ, / ] carsick [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
台数[だいすう, daisuu] number of large objects such as cars, computers, etc [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top