Search result for

cards

(52 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cards-, *cards*, card
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cardsharp[N] คนโกงไพ่, Syn. cardsharper, cheat
cardsharper[N] คนโกงไพ่, Syn. cardsharp, cheat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cardsharpn. คนเล่นไพ่โกง.
wildcardsสัญลักษณ์ตัวแทนหมายถึงตัวอักขระหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวอักขระใด ๆ ก็มักใช้เมื่อต้องการสั่งให้มีการค้นแต่ไม่สามารถจะบอกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทั้งหมด แม้แต่ชื่อก็อาจรู้แต่เพียงขึ้นต้นด้วยตัว S ในกรณีเช่นในระบบดอสกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์ตัวแทนได้ 2 แบบ คือ 1. เครื่องหมายดอกจัน (*) ใช้แทนอักขระ ใด ๆ ก็ได้กี่ตัวก็ได้ 2. สัญลักษณ์ ?แทนอักขระใดก็ได้?แต่จำกัดเพียงตัวเดียวเช่น s*.xls sale.xls *.bmp arches.bm s????.* sweet.doc ?m.* om.pm4 suga?.??? sugar.txt *.* ทุกแฟ้ม WIMP : วิมพ์เป็นตัวย่อของคำต่อไปนี้คือ windows, icons, menus, pointing device ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในระบบกูอี (GUI) แทนที่จะใช้วิธีการพิมพ์คำสั่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างดอสและวินโดว์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cards, Punchedการเจาะบัตร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- All engaged. - Credit cards haven't been touched.มีอีกอย่างน้อยสามคู่ที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยในช่วงส Committed (2008)
What a mother, teaching a kid how to play cards...เธอสอนเขาผิดๆแล้วล่ะ Scandal Makers (2008)
He played cards here?นี่ กีดง เล่นไพ่ที่นี่หรอกครับ Scandal Makers (2008)
He plays cards well.แล้วก็เล่นไพ่เก่งมากเลยครับ Scandal Makers (2008)
Here you are. Credit cards and cash.นี่ของคุณ บัตรเครดิตกับเงินสด The Bank Job (2008)
Cards must be purchased at the store.การ์ดต้องซื้อมาจากที่ร้าน Heartbreak Library (2008)
I've had a run of bad luck with the cards lately, mate.ระยะหลังฉันซวยเล่นไพ่/เสียบ่อยนะเพื่อน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Only way to know for sure is to find those five other cards, see for ourselves.ทางเดียวที่เราจะรู้คือหาการ์ดอีก 5 ใบให้เจอ เพื่อชีวิตของเราเอง Breaking and Entering (2008)
How do you expect me to operate, Ed, when you're keeping all the cards?คุณจะให้ผมทำงานยังไง ในเมื่อคุณถือไพ่ทั้งหมดไว้ในมือ Body of Lies (2008)
The fans who supported me with their cards and letters during my recent addiction to peyote buttons and Frangelico.แฟนๆที่ส่งการ์ดและจดหมาย มาให้กำลังใจ ตอนผมติดยาติดเหล้า The Love Guru (2008)
Cancel his cards.ยกเลิกบัตรเครดิตทุกใบ Quantum of Solace (2008)
Look at the wall. Think of broccoli and bad bingo cards.มองไปที่กำแพง คิดถึง บล็อคโคลี่ แล้วก็ ได้การ์ดบิงโกที่ไม่ดี The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cardsAfter dinner we played cards till eleven.
cardsAll major credit cards accepted.
cardsA lot of birthday cards will arrive soon.
cardsAre you mad that you should stay up all night playing cards?
cardsAt Christmas we send Christmas cards to our friends.
cardsCards are not in my line.
cardsCredit cards are useful but dangerous.
cardsCue cards are used primarily on television to help the actors remember their lines.
cardsDeal us the cards.
cardsDinner finished, they enjoyed playing cards.
cardsDo you accept credit cards?
cardsFour boy amused themselves playing cards.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกทับ[v.] (kēthap) EN: match and raise (in cards) ; bluff   
เล่นไพ่[v. exp.] (len phai) EN: play cards ; bet on card game ; gamble on card game   FR: jouer aux cartes
ไพ่ทาโรต์ [n. exp.] (phai thārō) EN: tarot cards   
ไพ่ยิปซี[n. exp.] (phai yipsī) EN: tarot cards   
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jettanā) EN: disclose one's intention ; show one's hand / cards ; tip one's hand ; declare one's intention   FR: déclarer ses intentions ; manifester son intention ; jouer cartes sur table
สลับไพ่[v. exp.] (salap phai) EN: shuffle the cards   FR: battre les cartes
สับไพ่[v. exp.] (sap phai) EN: shuffle the cards   FR: battre les cartes
ตอง[n.] (tøng) EN: trick of three cards   FR: jeu de cartes [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARDS    K AA1 R D Z
CARDS'    K AA1 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cards    (v) (k aa1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
さくらめーる;さくらメール[, sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February [Add to Longdo]
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards [Add to Longdo]
クロウカード[, kurouka-do] (n) (uk) (m-sl) Clow Card; Clow Cards [Add to Longdo]
スキミング[, sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device) [Add to Longdo]
トランプ[, toranpu] (n) playing cards (from trump); (P) [Add to Longdo]
ハートメイル;ハートメール;はあとめーる[, ha-tomeiru ; ha-tome-ru ; haatome-ru] (n) postcards associated with Respect-for-the-Aged Day, and sold every year starting in September (wasei [Add to Longdo]
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei [Add to Longdo]
雨四光[あめしこう, ameshikou] (n) (See 花札) (in hanafuda) a collection of the rain and three non-rain light cards [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cards
   n 1: a game played with playing cards [syn: {card game},
      {cards}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CARDS
     Central Archive for Reusable Defense Software (mil., USA)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top