Search result for

cardies

(385 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cardies-, *cardies*, cardie , cardy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cardies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cardies*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
cardioversion (n ) a medical procedure by which an abnormally fast heart rate or cardiac arrhythmia is converted to a normal rhythm, using electricity or drugs. Synchronized electrical cardioversion uses a therapeutic dose of electric current to the heart, at a specific moment in the cardiac cycle. Pharmacologic cardioversion, also called chemical cardioversion, uses antiarrhythmia medication instead of an electrical shock.

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hemopericardium (n ) เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial cavity) ส่วนใหญ่เกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตา หรือห้องหัวใจทะลุ

English-Thai: Longdo Dictionary
cardinality(n) จำนวนสมาชิกในเซ็ตทางคณิตศาสตร์ที่ให้มา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cardiac[ADJ] ที่เกี่ยวกับหัวใจ
cardigan[N] เสื้อไหมพรมไม่มีปกและผ่าติดกระดุมหน้า
cardinal[N] พระในศาสนาคริสต์ที่มีลำดับชั้นสูงสุด
cardiology[N] การศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับหัวใจ
endocardium[N] เยื่อบุโพรงหัวใจ, See also: เนื้อเยื่อบุโพรงหัวใจ
pericardium[N] เยื่อหุ้มหัวใจ
tachycardia[N] ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
cardinal sin[N] หนึ่งในบาปที่ร้ายแรง 7 ประการในศาสนาคริสต์ (หยิ่งยโส, ราคะ, อิจฉา, โมหะ, โลภ, ตะกละ, เกียจคร้าน)
endocarditis[N] การอักเสบของเนื้อเยื่อบุโพรงหัวใจ
cardinal point[N] จุดหลักสี่จุดที่แสดงทิศในเข็มทิศ (เหนือ, ใต้, ตะวันออกและตะวันตก)
cardinal number[N] จำนวนนับ
cardinal virtue[N] คุณสมบัติของคนที่น่าเคารพอย่างมาก (ฉลาดรอบคอบ, ยุติธรรม, การควบคุมอารมณ์, ความอดทน)
electrocardiograph[N] เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ
cardiopulmonary resuscitation[N] การช่วยชีวิตด้วยการเป่าลมหายใจเข้าทางปาก, See also: การทำให้หัวใจเต้นอีกครั้งโดยการเป่าลมเข้าทางปากและใช้มือปั๊มที่หน้าอกหลายๆ ครั้ง, Syn. kiss of life, mouth-to-mouth resuscitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
anacardiaceous(แอนนะคาร์ดิเอ' เซียส) adj. เกี่ยวกับต้นไม้ตระกูล Anacardiaceae เช่นต้นมะม่วง
angiocardiography(แอนจิโอคาดิออก' กระพี) n. การถ่ายเอ็กซเรย์หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจหลังฉีดสารทึบแสง
bradycardiaอาการหัวใจเต้นช้า
cardiaหรือ fundus คือส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร
cardiac(คาร์'ดิแอค) adj.เกี่ยวกับหัวใจ
cardiac arrestภาวะที่หัวใจหยุดเต้น
cardiac glandทำหน้าที่ขับ mucin
cardiac outputอัตราการไหลของเลือดออกจากหัวใจ โดยในผู้ใหญ่ประมาณ 5-6 ลิตร/นาที ขณะออกกำลังกายเพิ่มได้เป็น 20 -40 ลิตร/นาที
cardigan(คาร์'ดะเกิน) n. เสื้อแจ๊คเก็ทหรือสเวตเตอร์ถัก
cardinal(คาร์'ดิเนิล) n. พระราชาคณะของคาทอลิก,นกจำพวกหนึ่งตัวผู้สีแดงจัด,สีแดงเข้ม adj. สำคัญยิ่ง,มีสีแดง,พื้นฐาน., See also: cardinalship n. ดูcardinal, Syn. principal
cardinal numbern. ตัวเลขแสดงจำนวนเช่น1,2,3, Syn. cardinal numeral -Conf. ordinal number
cardio-Pref. 'หัวใจ'
cardiogramn.บันทึกกราฟการทำงานของหัวใจจากเครื่องelectrocardiograph, Syn. electrocardiogram
cardiographดูelectrocardiograph., See also: cardiographic adj.
cardiology(คาร์ดิออล'โลจี่) n. หัวใจวิทยา, See also: cardiological adj. เกี่ยวกับหัวใจวิทยา cardiologist n. นักหัวใจวิทยา
cardiovascularadj. เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
electrocardiogramn. ภาพคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ, Syn. EKG,E.K.G.,ECG,E.C.G.,cardiogram
electrocardiographn. เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ cardiograph
endocarditisโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ
endocardiumเป็นผนังชั้นในสุดของหัวใจ
myocardial infarctionกล้ามเนื้อหัวใจตาย
myocardiamเป็นชั้นกลางของของผนังหัวใจเป็นส่วนของกล้ามเนื้อ
pericardium(เพอระคาร์'เดียม) n. ถุงหุ้มหัวใจ. เป็นผนังหัวใจชั้นนอกสุด, See also: pericardial adj. pl. pericardia
tachycardiaอาการหัวใจเต้นเร็ว

English-Thai: Nontri Dictionary
cardigan(n) เสื้อสเวตเตอร์ถัก
cardinal(adj) สำคัญ
cardinal(n) พระราชาคณะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pneumohaemopericardium; pneumohemopericardiumภาวะถุงหุ้มหัวใจมีอากาศและเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohemopericardium; pneumohaemopericardiumภาวะถุงหุ้มหัวใจมีอากาศและเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneopericardial-เยื่อบุช่องท้องร่วมถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precardiac; precordial-หน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precardium; precordiumบริเวณหน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumopericardiumภาวะถุงหุ้มหัวใจมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonocardiogramภาพบันทึกเสียงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonocardiographเครื่องบันทึกเสียงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phonocardiographyการบันทึกเสียงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardiectomy; pericardectomy๑. การตัดถุงหุ้มหัวใจ๒. การตัดเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardiocentesis; paracentesis pericardii; pericardicentesisการเจาะถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericarditis๑. ถุงหุ้มหัวใจอักเสบ๒. เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericarditis, adhesiveถุงหุ้มหัวใจอักเสบยึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericarditis, constrictiveเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบรัดตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium๑. ถุงหุ้มหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ sac, heart; sac, pericardial; sinus, pericardial]๒. เยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium, cardiac; epicardium; pericardium, visceralเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium, parietalเยื่อหุ้มหัวใจชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium, visceral; epicardium; pericardium, cardiacเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumopyopericardiumภาวะถุงหุ้มหัวใจมีอากาศและหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuropericarditisเยื่อหุ้มปอดและถุงหุ้มหัวใจอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatocardiaภาวะหัวใจมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precordium; precardiumบริเวณหน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroxysmal tachycardiaอัตราหัวใจเต้นเร็วชั่วขณะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, cardiac; cardicentesis; cardiocentesis; cardiopuncture; paracentesis cordisการเจาะหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, pericardialการเจาะช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumocardial-ปอดและหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancarditisการอักเสบทั่วหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleura, pericardiacเยื่อหุ้มปอดส่วนถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacemaker, cardiacตัวคุมจังหวะหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary cardinal vowelsสระมาตรฐานชุดหลัก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
paracentesis cordis; cardicentesis; cardiocentesis; cardiopuncture; puncture, cardiacการเจาะหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracentesis pericardii; pericardicentesis; pericardiocentesisการเจาะถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardectomy; pericardiectomy๑. การตัดถุงหุ้มหัวใจ๒. การตัดเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardiac; pericardial๑. -ถุงหุ้มหัวใจ๒. -เยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardiac pleuraเยื่อหุ้มปอดส่วนถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardial; pericardiac๑. -ถุงหุ้มหัวใจ๒. -เยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardial effusionน้ำซึมซ่านในถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardial punctureการเจาะช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardial sac; sac, heart; sinus, pericardialถุงหุ้มหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ pericardium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardial sinus; sac, heart; sac, pericardialถุงหุ้มหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ pericardium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardicentesis; paracentesis pericardii; pericardiocentesisการเจาะถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyopericarditisเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyopericardiumถุงหุ้มหัวใจมีหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracardiacข้างหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohydropericardiumภาวะถุงหุ้มหัวใจมีอากาศและน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precordial; precardiac-หน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parietal pericardiumเยื่อหุ้มหัวใจชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
levocardia; sinistrocardiaหัวใจอยู่ซ้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex tachycardiaอัตราหัวใจเต้นเร็วเหตุรีเฟล็กซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reserve, cardiacกำลังหัวใจสำรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrocardiographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Arrhythmias, Cardiacภาวะหัวใจเสียจังหวะ [TU Subject Heading]
Bradycardiaภาวะหัวใจเต้นช้า [TU Subject Heading]
Cardiac pacing, Artificialการกระตุ้นหัวใจเทียม [TU Subject Heading]
Cardiac volumeปริมาตรหัวใจ [TU Subject Heading]
Cardiidaeหอยแครง [TU Subject Heading]
Cardinalsพระคาร์ดินัล [TU Subject Heading]
Cardiomyopathy, Hypertrophicโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา [TU Subject Heading]
Cardiopulmonary resuscitationการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ [TU Subject Heading]
Cardiovascular agentsยาออกฤทธิ์ต่อหัวใจและหลอดเลือ, ยาออกฤทธิ์ต่อหัวใจและหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Cardiovascular diseasesโรคหัวใจและหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Cardiovascular systemระบบหัวใจและหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Death, Sudden, Cardiacการตายเฉียบพลันเนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้น [TU Subject Heading]
Discarding of books, periodicals, etc.การจำหน่ายหนังสือและวารสาร [TU Subject Heading]
Echocardiographyการบันทึกคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ [TU Subject Heading]
Electrocardiographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [TU Subject Heading]
Endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบ [TU Subject Heading]
Endocarditis, Bacterialเยื่อบุหัวใจอักเสบจากแบคทีเรีย [TU Subject Heading]
Myocardial infarctionกล้ามเนื้อหัวใจตาย [TU Subject Heading]
Myocardial ischemiaกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด [TU Subject Heading]
Nicardipineนิคาร์ดิปีน [TU Subject Heading]
Nocardiaโนคาร์เดีย [TU Subject Heading]
Nocardia infectionsการติดเชื้อโนคาร์เดีย [TU Subject Heading]
Pericardial effusionสารน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [TU Subject Heading]
Pregnancy complications, Cardiovascularภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดขณะมีครรภ์ [TU Subject Heading]
Tachycardiaภาวะหัวใจเต้นเร็ว [TU Subject Heading]
Tachycardia, Sinusภาวะหัวใจเต้นเร็วจากไซนัส [TU Subject Heading]
Amyloidosis, Cardiac, Senileอะมัยลอยโดสิสของหัวใจ [การแพทย์]
Angiocardiogram, Selectiveการเลือกฉีดสีเฉพาะแห่ง [การแพทย์]
Angiocardiographyหลอดเลือดหัวใจ, การบันทึกภาพ [การแพทย์]
Arrhythmia, Cardiacหัวใจเต้นผิดจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ, การเต้นผิดปกติของหัวใจ, หัวใจเต้นผิดปกติ, หัวใจเสียจังหวะ, โรคหัวใจเต้นผิดปกติ, การเต้นของหัวใจเสียจังหวะ, การเต้นผิดปกติของหัวใจ, หัวใจเสียจังหวะ, คาร์ดิแอคอะริธเมีย, หัวใจเต้นผิดปกติ [การแพทย์]
Arrhythmia, Common Cardiacการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ [การแพทย์]
Arrhythmia, Fetal Cardiacหัวใจเด็กเต้นแบบเสียจังหวะ [การแพทย์]
Asthma, Cardiacปอดบวมน้ำ [การแพทย์]
Beri-Beri with Myocardial Failure, Wetโรคเหน็บชาที่มีอาการบวมรวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจล้ [การแพทย์]
Biopsy, Endomyocardialการตรวจชิ้นกล้ามเนื้อหัวใจ [การแพทย์]
Bradycardiaอาการหัวใจช้า,หัวใจเต้นช้า,หัวใจเต้นช้าลง,การเต้นของหัวใจลดลง [การแพทย์]
Bradycardia, Persistentการเต้นของหัวใจช้าลงเรื่อยๆ [การแพทย์]
Bradycardia, Severeหัวใจเต้นช้ามาก [การแพทย์]
Bradycardia, Sinusชีพจรช้า [การแพทย์]
Cardiaคาร์เดีย,กระเพาะอาหาร;คาร์เดีย [การแพทย์]
Cardia Portionส่วนคาร์เดีย [การแพทย์]
Cardia Rate Metersเครื่องแสดงอัตราหัวใจ [การแพทย์]
Cardiacระบบหัวใจ [การแพทย์]
Cardiac Arrest Alarmสัญญาณเตือนสำหรับภาวะหัวใจหยุด [การแพทย์]
Cardiac Beri Beriโรคหัวใจเหน็บชา [การแพทย์]
Cardiac Beriberiกล้ามเนื้อหัวใจเหน็บชา [การแพทย์]
Cardiac Care Unitหน่วยอภิบาลโรคหัวใจ [การแพทย์]
Cardiac Cathetersสายสวนหัวใจ,หลอดสวนหัวใจ [การแพทย์]
Cardiac Centreศูนย์หัวใจ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cardiotoxin (n ) พิษต่อกล้ามเนื้อหัวใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
McCardle.McCardie? True Crime (1999)
Got a credit card, fake i.D., and I want bacardi and a boy.มีบัตรเครดิต บัตรประชาชนปลอม และฉันอยากได้ Bacardi(เครื่องดื่ม) แล้วก็ ผู้ชาย There Might be Blood (2008)
You know, all things considered, the stairs are better for cardio.รู้มั๊ย จากการวิจัย การใช้บันไดเป็นผลดีต่อหัวใจนะ Committed (2008)
We use the same high pressure water jet We use to test cardiac workload.เราใช้วิธีเหมือนเครื่องฉีดน้ำแรงสูง เราใช้การทดสอบการทำงานการเต้นของหัวใจ Not Cancer (2008)
But I assume you mean the patient needs a cardiac sympathectomy?but I assume you mean the patient needs a cardiac sympathectomy? Adverse Events (2008)
She's tachycardic. Get a crash cart in here!อาการเธอไม่คงที่ เอารถเข็นนั่นมา Birthmarks (2008)
It's advanced dilated cardiomyopathy.มันเป็นปัญหา๘ั้นสูงที่กลางสมอง Birthmarks (2008)
Cardiac arrest means she could be a serious user.ยากระตุ้นหัวใจ เธออาจใช้มันอย่างจริงจัง Lucky Thirteen (2008)
His heart's back to sinus rhythm, but it's bradycardic.หัวใจเขากลับมาเต้นสม่ำเสมอแล้ว แต่มันเต้นช้ากว่าปกติ The Itch (2008)
No previous trauma, lung, or cardiac issues.ไม่เคยบาดเจ็บมาก่อน ปอด และหลอดเลือดหัวใจปกติ Emancipation (2008)
Drugs could have caused intermittent tachycardia.ยาหลายตัวมีผลให้หัวใจ เต้นเร็วผิดปกติเป็นครั้งคราว Emancipation (2008)
Gonococcal endocarditis would explain the pulmonary edema, the delirium.Gonococcal endocarditis อธิบายได้ น้ำท่วมปอด การคุ้มคลั่ง Emancipation (2008)
No hormone imbalance, no cardiac--ฮอร์โมนสมดุลย์ดี ไม่มีอาการหัวใจวาย Emancipation (2008)
He's in cardiac arrest.เขากำลังหัวใจวาย Emancipation (2008)
She brought him into the clinic, was with him when he went into cardiac arrest.เธอพาเขามาคลีนิค อยู่กับเขาตอนเขาหัวใจวาย Emancipation (2008)
We can cardiovert chemically.เราสามารถรักษาหัวใจโดยใช้วิธีทางเคมี Last Resort (2008)
No tachycardia.ไม่มีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ Last Resort (2008)
Tachycardia.หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ Last Resort (2008)
{\pos(194,215)}Anemia, bradycardia, and abdominal pain aren't psychiatric symptoms.โลหิตจาง อัตราการเต้นหัวใจต่ำ และปวดช่องท้อง ไม่ใช่อาการทางจิต Dying Changes Everything (2008)
Hallucinations, anemia, bradycardia,ภาพหลอน โลหิตจาง อัตราการเต้นหัวใจต่ำ Dying Changes Everything (2008)
Two false positive pregnancy tests, bradycardia, lower G.I. Bleed. Go.ผลตรวจตั้งครรภ์เป็นบวกที่ผิดทั้งสองอัน หัวใจเต้นช้า G.I. ต่ำ มีเลือดออก ว่าไปซิ Dying Changes Everything (2008)
Patient's in cardiac arrest.คนไข้อยู่ในภาวะวิกฤต Dying Changes Everything (2008)
We have a pacing wire in her, but the bradycardia isn't getting better.เราใส่สายให้เธอแต่อาการbradycardiaไม่ดีขึ้น Dying Changes Everything (2008)
It'd explain bradycardia and blinking.ก็อธิบายถึงbradycardiaและตากระพริบ Dying Changes Everything (2008)
- Bradycardia's improving, we...- ภาวะหัวใจเต้นช้านั้นกำัลังดีขึ้น, เรา ... Dying Changes Everything (2008)
Cardinal virtues laid out in elegant calligraphyผู้นำทางศาสนาลงความเห็นว่า เป็นภาพที่สูงด้วยความวิจิตร Portrait of a Beauty (2008)
This is our cardio area, and we have a lot of machines, so, believe me, there's never a wait.โซนนี้เน้นเรื่องหัวใจค่ะ เรามีเครื่องหลายตัวลูกค้าไม่ต้องรอคิว Burn After Reading (2008)
Going into cardiac arrest! Do I defib?หัวใจกำลังจะหยุดเต้น The Day the Earth Stood Still (2008)
–He's going into cardiac arrest. –Bring him back!- หัวใจเขากำลังจะหยุดเต้น\ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
I'm a pediatric cardiologist.ผมเป็นแพทย์ด้านโรคหัวใจเด็ก Duplicity (2009)
You have to stay out here. He's in cardiac arrest. Stay out here.คุณต้องรอข้างนอกนะคะ หัวใจเค้าหยุดเต้น รออยู่ข้างนอกนะคะ Orphan (2009)
is "Cardio"."หมั่นออกกำลัง" Zombieland (2009)
"Rule #1: Cardio""กฏข้อที่ 1 หมั่นออกกำลัง" Zombieland (2009)
"Rule #1: Cardio""กฏข้อ 1 หมั่นออกกำลัง" Zombieland (2009)
Me with the best cardio in the business to realize I wasn't the only one running from something.ผมที่วันๆเก่งแต่เรื่องออกกำลังได้รู้ว่า ไม่ใช่ผมคนเดียวที่กำลังหนีจากอะไร Zombieland (2009)
Cardio, seat belts and this really has nothing to do with anything, but a little sunscreen never hurt anybody.หมั่นออกกำลัง คาดเข็มขัด อันนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นแหละ แค่จะบอกว่า 'ครีมกันแดดไม่เคยทำร้ายใคร' Zombieland (2009)
Full run through of CPR cardiac arrest for choking. Should be easy, peasy.การปั้มหัวใจที่หยุดเต้นเพราะช๊อค ง่ายเลยของกล้วยๆ Emotional Rescue (2009)
You know, the one that, the carpet that made you dizzy when we picked up that cardiac arrest?คือที่มีพรม ตอนที่นายหน้ามืด ตอนที่เราไปช่วยคนที่กำลังหัวใจหยุดเต้น Emotional Rescue (2009)
I just feel like it. The echo chamber enhance the flow at the block party... keeping M.C. heads spinnin' like dark Bacardi This B.A.C. is 2.3...ก็แค่อยากอะ จอห์นนี่ โย่ ตายล่ะ อะไรละนี่ และเขาเชื่อจริงๆ ว่าเราเคยมีเซ็กซ์กัน ให้ตาย Dare (2009)
The breaking of the glass and the discarding of Cate Haleเศษแก้วแตก และการทิ้งเคต เฮลจากโรคลมบ้าหมูของเธอ Bloodline (2009)
Abigail Reina Hansen died suddenly at 26 from myocarditis, a heart defect.กำลังส่งรูปจากพาสปอร์ตเธอมาให้ อืม เธอดูเหมือนจริงๆ Cold Comfort (2009)
Maybe something jenny could stitch on to one of my cardigans?บางทีเจนนี่อาจจะบนเสื้อคาดิแกนฉันสักตัว The Grandfather (2009)
I do my cardio in the evenings.เธอดูไม่เหมือนจะออกกำลังกายนะ /N ฉันออกกำลังกายตอนเย็น Remains of the J (2009)
For a patient with this type of atypical cardio-cardiac condition.สำหรับคนไข้ที่ เป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
I want Bacardi and a boy.และฉันต้องการบาคาดี้และหนุ่มๆ The Goodbye Gossip Girl (2009)
Um, in the two seconds that the cardiologist flew past, he mentioned it was just a minor heart attack?อืม,ในสองวิ ระหว่างที่หมอหัวใจบินผ่านมา เค้าพูดทำนองว่านี่แค่หัวใจวายไม่ร้ายแรง? Pilot (2009)
We'll run another stress test today, and you'll meet with a nutritionist, but... your echocardiogram looks pretty close to perfect.เราจะทดสอบระบบประสาทวันนี้ แล้วคุณก็จะต้องพบนักโภชนาการ แต่... ... Pilot (2009)
The car's first owner was a cardiologist in Philadelphia.อืม งั้น อะไรล่ะที่ฆ่าเค้า? Fallen Idols (2009)
You know, cardio, general, ortho.รู้ไหม เรื่องหัวใจ เรื่องทั่วไป เรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Cardio has been a revolving door around here, and no one's got my back.เรื่องหัวใจมันเป็น ประตูหมุนของที่นี่ และไม่มีใครดูแลฉันเลย I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cardiWe used emergency measures to revive the cardiac arrest patient.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปราง[N] marian plum, See also: Anacardiaceae, Bouea burmanica, Syn. มะปราง, Example: มะปรางผลนี้สีเหลืองสุกใส
กล้ามเนื้อหัวใจ[N] cardiac muscle, Example: กล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่มีลายแต่ทำงานภายนอกอำนาจจิต, Count unit: มัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
หัวใจวาย[n. exp.] (hūajai wāi) EN: heart attack ; heart failure   FR: crise cardiaque [f] ; attaque cardiaque [f]
จำนวนนับ[n. exp.] (jamnūan nap) EN: counting number ; natural number ; digit   FR: nombre cardinal [m] ; nombres cardinaux [mpl] ; cardinaux [mpl] ; nombre entier naturel [m]
จตุกรณีย์[n.] (jatukøranī) EN: the cardinal duties of a king   
การใช้สายส่วนหัวใจ[n. exp.] (kān chai sāi suan hūajai) EN: cardiac catheterization   FR: cathétérisation cardiaque [f]
การนวดหัวใจ[n. exp.] (kān nūat hūajai) EN: heart massage   FR: massage cardiaque [m]
คาร์ดิฟฟ์[TM] (Khādif) EN: Cardiff   FR: Cardiff
เครื่องกระตุ้นหัวใจ[n. exp.] (khreūang kratun hūajai) EN: stimulant for the heart   FR: stimulateur cardiaque [m]
กล้ามเนื้อหัวใจ[n. exp.] (klāmneūa hūajai) EN: cardiac muscle   
โรคหลอดเลือดหัวใจ[n. exp.] (rōk løtleūat hūajai) EN: cardiovascular disease   FR: maladie cardio-vasculaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARDIO    K AA1 R D IY0 OW0
CARDIS    K AA1 R D IH2 S
CARDIN    K AA1 R D IH2 N
CARDIA    K AA1 R D IY0 AH0
CARDISS    K AA1 R D IH2 S
ACCARDI    AA0 K AA1 R D IY0
CARDIFF    K AA1 R D IH2 F
CARDIEL    K AA1 R D IY2 L
CARDIAC    K AA1 R D IY0 AE2 K
BACARDI    B AH0 K AA1 R D IY0
RICCARDI    R IY0 K AA1 R D IY0
ZACCARDI    Z AA0 K AA1 R D IY0
VISCARDI    V IY0 S K AA1 R D IY0
CARDIZEM    K AA2 R D AH0 Z EH1 M
ZICCARDI    Z IY0 K AA1 R D IY0
SCARDINA    S K AA0 R D IY1 N AH0
SCARDINO    S K AA0 R D IY1 N OW0
CARDILLO    K AA2 R D IH1 L OW0
BISCARDI    B IH2 S K AA1 R D IY0
CARDIGAN    K AA1 R D IH0 G AH0 N
CARDIGES    K AA1 R D IH0 JH AH0 Z
CARDINAL    K AA1 R D AH0 N AH0 L
CARDIGANS    K AA1 R D IH0 G AH0 N Z
PROCARDIA    P R OW0 K AA1 R D IY0 AH0
CARDINALS    K AA1 R D AH0 N AH0 L Z
CARDINALI    K AA0 R D IY0 N AA1 L IY0
CARDINALE    K AA0 R D IY0 N AA1 L IY0
MYOCARDIUM    M AY2 AH0 K AA1 R D IY0 AH0 M
CARDINALS'    K AA1 R D AH0 N AH0 L Z
DISCARDING    D IH2 S K AA1 R D IH0 NG
CARDIOLOGY    K AA2 R D IY0 AA1 L AH0 JH IY0
CARDINAL'S    K AA1 R D AH0 N AH0 L Z
MYOCARDIAL    M AY2 AH0 K AA1 R D IY0 AH0 L
BRADYCARDIA    B R AE2 D AH0 K AA1 R D IY0 AH0
CARDIOLOGIST    K AA2 R D IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S T
CARDIOLOGISTS    K AA2 R D IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S
CARDIOLOGISTS    K AA2 R D IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S S
CARDIOLOGISTS    K AA2 R D IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S T S
CARDIOVASCULAR    K AA2 R D IY0 OW0 V AE1 S K Y AH0 L ER0
CARDIOPULMONARY    K AA2 R D IY0 OW0 P UH1 L M AH0 N EH2 R IY0
ELECTROCARDIOGRA    AH0 L EH2 K T R OW0 K AA1 R D IY0 AH0 G R AE2 M Z
ELECTROCARDIOGRA    AH0 L EH2 K T R OW0 K AA1 R D IY0 AH0 G R AE2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Cardiff    (n) (k aa1 d i f)
cardiac    (j) (k aa1 d i a k)
carding    (v) (k aa1 d i ng)
Cardigan    (n) (k aa1 d i g @ n)
cardigan    (n) (k aa1 d i g @ n)
cardinal    (n) (k aa1 d i n l)
cardigans    (n) (k aa1 d i g @ n z)
cardinals    (n) (k aa1 d i n l z)
discarding    (v) (d i1 s k aa1 d i ng)
placarding    (v) (p l a1 k aa d i ng)
electrocardiogra    (n) (i1 l e2 k t r ou k aa1 d i@ u g r a m)
electrocardiogra    (n) (i1 l e2 k t r ou k aa1 d i@ u g r a m z)
electrocardiogra    (n) (i1 l e2 k t r ou k aa1 d i@ u g r a f)
electrocardiogra    (n) (i1 l e2 k t r ou k aa1 d i@ u g r a f s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektrokardiogaphie {f}electrocardiography [Add to Longdo]
Elektrokardiogramm {n}electrocardiogram [Add to Longdo]
Elektrokardiograph {n}electrocardiograph [Add to Longdo]
Grundzahl {f}; Kardinalzahl {f}cardinal number [Add to Longdo]
Haupt...cardinal; general; main; master [Add to Longdo]
Herzgegend {f}cardiac region [Add to Longdo]
Herzklopfen {n}beating of the heart; cardiac palpations [Add to Longdo]
Herz...cardiac [Add to Longdo]
Herzmassage {f}heart massage; cardiac massage [Add to Longdo]
Herzmittel {n}cardiac [Add to Longdo]
Kardinal {m} | Kardinäle {pl}cardinal | cardinals [Add to Longdo]
Kardinalbischof {m}cardinal bishop [Add to Longdo]
Kardinalfehler {m}cardinal error; cardinal fault [Add to Longdo]
Kardinalfrage {f}cardinal question [Add to Longdo]
Kardinalität {f}cardinality [Add to Longdo]
Kardinalpunkt {m}cardinal point [Add to Longdo]
Kardinaltugend {f}cardinal virtue [Add to Longdo]
Kardinalzahl {f}cardinal (number) [Add to Longdo]
Kardiogramm {n}cardiogram [Add to Longdo]
Kardiograph {m}cardiograph [Add to Longdo]
Kardiographie {f}cardiography [Add to Longdo]
Kardiologie {f}cardiology [Add to Longdo]
Krempel {f}carding machine; card [Add to Longdo]
Strickjacke {f} | Strickjacken {pl}cardigan; knit jacket | cardigans; knit jackets [Add to Longdo]
Wolljacke {f} | Wolljacken {pl}woollen cardigan | woollen cardigans [Add to Longdo]
ablegen; ausrangieren | ablegend; ausrangierend | abgelegt; ausrangiertto discard | discarding | discarded [Add to Longdo]
grundsätzlich; Kardinal...cardinal [Add to Longdo]
grundsätzlich {adv}cardinally [Add to Longdo]
herzkrank {adj}cardiac [Add to Longdo]
herzstärkendcardiotonic [Add to Longdo]
kardial {adj}cardial [Add to Longdo]
kardiovaskular {adj}cardiovascular [Add to Longdo]
Asystolie {f} Herzstillstand {m} [med.]asystole; cardiac arrest [Add to Longdo]
Elektrokardiographie {f} (EKG) [med.]electrocardiography [Add to Longdo]
Endokarditis {f}; Entzündung der Herzinnenhaut [med.]endocarditis [Add to Longdo]
Herzasthma {n} [med.]cardiac asthma [Add to Longdo]
Herzchirurg {m} [med.]heart surgeon; cardiac surgeon [Add to Longdo]
Herzchirurgie {f} [med.]heart surgery; cardiac surgery [Add to Longdo]
Herzfehler {m} [med.]cardiac defect [Add to Longdo]
Herzinfarkt {m} [med.](cardiac) infarction; myocardial infarction [Add to Longdo]
Herzkatheter {m} [med.]cardiac catheter [Add to Longdo]
Herzklappe {f} [med.]cardiac valve; heart valve [Add to Longdo]
Herzkranke {m,f}; Herzkranker [med.]cardiac [Add to Longdo]
Herzneurose {f} [med.]cardiac neurosis [Add to Longdo]
Herzrhythmusstörung {f} [med.]disturbance of the heart rhythm; disturbance of the cardiac rhythm [Add to Longdo]
Herzschrittmacher {m} [med.]pacemaker; cardiac pacemaker; heart pacemaker [Add to Longdo]
Herzschwäche {f} [med.] | Herzschwächen {pl}cardiac insufficiency; cardiac failure | cardiac insufficiencies [Add to Longdo]
Kardiologe {m}; Kardiologin {f}; Herzspezialist {m}; Herzspezialistin {f} [med.] | Kardiologen {pl}; Herzspezialisten {pl}cardiologist; heart specialist | cardiologists; heart specialists [Add to Longdo]
Karditis {f}; Herzentzündung {f} [med.]carditis [Add to Longdo]
Myokarditis {f}; Entzündung des Herzmuskels [med.]myocarditis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たこつぼ型心筋症[たこつぼがたしんきんしょう, takotsubogatashinkinshou] (n) (See たこつぼ心筋症) takotsubo cardiomyopathy [Add to Longdo]
たこつぼ心筋症[たこつぼしんきんしょう, takotsuboshinkinshou] (n) (See たこつぼ型心筋症) takotsubo cardiomyopathy [Add to Longdo]
ウルシ科[ウルシか, urushi ka] (n) Anacardiaceae (plant family); (common name) the sumac family [Add to Longdo]
カージナル[, ka-jinaru] (n) cardinal (Catholic prelate, number characteristic, etc.) [Add to Longdo]
カージナルス[, ka-jinarusu] (n) Cardinals (US baseball team) [Add to Longdo]
カージナルテトラ;カージナル・テトラ[, ka-jinarutetora ; ka-jinaru . tetora] (n) cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi) [Add to Longdo]
カーディガン[, ka-deigan] (n) cardigan; (P) [Add to Longdo]
カーディナル[, ka-deinaru] (n) cardinal [Add to Longdo]
カシュー[, kashu-] (n) cashew (Anacardium occidentale); acajou [Add to Longdo]
カシューの木[カシューのき, kashu-noki] (n) (obsc) (See カシュー) cashew tree (Anacardium occidentale); acajou [Add to Longdo]
カシュクール[, kashuku-ru] (n) crossover cardigan or sweater (fre [Add to Longdo]
カスリイシモチ[, kasuriishimochi] (n) iridescent cardinalfish (Apogon kallopterus) [Add to Longdo]
カルジオスコープ[, karujiosuko-pu] (n) cardioscope [Add to Longdo]
ザルガイ科;笊貝科[ザルガイか(ザルガイ科);ざるがいか(笊貝科), zarugai ka ( zarugai ka ); zarugaika ( sou kai ka )] (n) Cardiidae (family of bivalve molluscs comprising the cockles) [Add to Longdo]
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] (n) {comp} cell discarding [Add to Longdo]
ブルガダ症候群[ブルガダしょうこうぐん, burugada shoukougun] (n) Brugada syndrome (genetic condition resulting in increased risk of sudden cardiac arrest) [Add to Longdo]
ホウライヒメジ[, houraihimeji] (n) whitesaddle goatfish (Parupeneus ciliatus); white-lined goatfish; diamondscale goatfish; cardinal goatfish [Add to Longdo]
ホッキ貝;北寄貝[ホッキかい(ホッキ貝);ほっきがい(北寄貝), hokki kai ( hokki kai ); hokkigai ( kita yori kai )] (n) (uk) (See 姥貝) Sakhalin surf clam (Pseudocardium sachalinense) [Add to Longdo]
右胸心[うきょうしん, ukyoushin] (n) dextrocardia [Add to Longdo]
姥貝;雨波貝[うばがい;ウバガイ, ubagai ; ubagai] (n) (uk) (See ホッキ貝) Sakhalin surf clam (Pseudocardium sachalinense) [Add to Longdo]
基数[きすう, kisuu] (n) cardinal number; base; radix [Add to Longdo]
基点[きてん, kiten] (n,adj-no) datum point; cardinal point; reference point; origin [Add to Longdo]
急性心筋炎[きゅうせいしんきんえん, kyuuseishinkin'en] (n) acute myocarditis [Add to Longdo]
急性心筋梗塞[きゅうせいしんきんこうそく, kyuuseishinkinkousoku] (n) acute myocardial infarction; AMI [Add to Longdo]
強心剤[きょうしんざい, kyoushinzai] (n) cardiotonic drug [Add to Longdo]
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]
御払い箱;お払い箱[おはらいばこ, oharaibako] (n) discarding; firing (an employee) [Add to Longdo]
紅冠鳥[こうかんちょう, koukanchou] (n) cardinal (bird) (Cardinalis cardinalis) [Add to Longdo]
黒鶫[くろつぐみ;クロツグミ, kurotsugumi ; kurotsugumi] (n) (uk) Japanese thrush (Turdus cardis) [Add to Longdo]
左胸心[さきょうしん, sakyoushin] (n) levocardia [Add to Longdo]
三大疾病[さんだいしっぺい, sandaishippei] (n) three major diseases (cancer, cerebral stroke, acute myocardial infarction) [Add to Longdo]
四神獣[しじんじゅう, shijinjuu] (n) four divine beasts; guardian deities of the four cardinal points [Add to Longdo]
縦横[じゅうおう(P);たてよこ(P), juuou (P); tateyoko (P)] (n) (1) length and width; length and breadth; lengthwise and crosswise; longitude and latitude; vertical and horizontal; (2) (じゅうおう only) four cardinal points; every direction; (3) (じゅうおう only) as one wishes; as one pleases; at will; (4) (たてよこ only) (See 経緯・たてよこ・3) warp and weft; warp and woof; (P) [Add to Longdo]
循環器科[じゅんかんきか, junkankika] (n) cardiology [Add to Longdo]
徐脈[じょみゃく, jomyaku] (n,adj-no) bradycardia [Add to Longdo]
心筋[しんきん, shinkin] (n,adj-no) heart muscle; myocardium; (P) [Add to Longdo]
心筋梗塞[しんきんこうそく, shinkinkousoku] (n) heart attack; myocardial infarction [Add to Longdo]
心筋症[しんきんしょう, shinkinshou] (n) cardiomyopathy [Add to Longdo]
心血管[しんけっかん, shinkekkan] (adj-f) cardiovascular [Add to Longdo]
心血管系[しんけっかんけい, shinkekkankei] (n) cardiovascular system [Add to Longdo]
心血管疾患[しんけっかんしっかん, shinkekkanshikkan] (n) cardiovascular disease [Add to Longdo]
心臓マッサージ[しんぞうマッサージ, shinzou massa-ji] (n) cardiac massage; heart massage [Add to Longdo]
心臓形[しんぞうけい, shinzoukei] (n) (1) {math} cardioid; (adj-no) (2) cordate; heart-shaped [Add to Longdo]
心臓死[しんぞうし, shinzoushi] (n) cardiac death [Add to Longdo]
心臓神経症[しんぞうしんけいしょう, shinzoushinkeishou] (n) cardiac neurosis [Add to Longdo]
心臓専門医[しんぞうせんもんい, shinzousenmon'i] (n) cardiologist; heart specialist [Add to Longdo]
心臓病学[しんぞうびょうがく, shinzoubyougaku] (n) (See 循環器科) cardiology [Add to Longdo]
心臓弁[しんぞうべん, shinzouben] (n) heart valve; cardiac valve [Add to Longdo]
心臓麻痺;心臓まひ[しんぞうまひ, shinzoumahi] (n,adj-no) cardioplegia; heart attack [Add to Longdo]
心停止[しんていし, shinteishi] (n) cardiac arrest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, ] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas [Add to Longdo]
加的夫[Jiā de fū, ㄐㄧㄚ ㄉㄜ˙ ㄈㄨ, ] Cardiff [Add to Longdo]
基数[jī shù, ㄐㄧ ㄕㄨˋ, / ] cardinal number [Add to Longdo]
强心剂[qiáng xīn jì, ㄑㄧㄤˊ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˋ, / ] cardiac stimulant [Add to Longdo]
心包[xīn bāo, ㄒㄧㄣ ㄅㄠ, ] pericardium [Add to Longdo]
心肌[xīn jī, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ, ] myocardium (muscles of the heart) [Add to Longdo]
心肌梗塞[xīn jī gěng sāi, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ ㄍㄥˇ ㄙㄞ, ] myocardial infarction; heart attack [Add to Longdo]
心肌梗塞[xīn jī gěng sè, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ ㄍㄥˇ ㄙㄜˋ, ] myocardial infarction; heart attack [Add to Longdo]
心肌炎[xīn jī yán, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ ㄧㄢˊ, ] myocarditis [Add to Longdo]
心血管[xīn xuè guǎn, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, ] cardiovascular [Add to Longdo]
心血管疾病[xīn xuè guǎn jí bìng, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, ] cardiovascular disease [Add to Longdo]
心电图[xīn diàn tú, ㄒㄧㄣ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨˊ, / ] electrocardiogram [Add to Longdo]
枢机[shū jī, ㄕㄨ ㄐㄧ, / ] cardinal (Catholicism) [Add to Longdo]
枢机主教[shū jī zhǔ jiào, ㄕㄨ ㄐㄧ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] Cardinal (of catholic church) [Add to Longdo]
汉他病毒[hàn tā bìng dú, ㄏㄢˋ ㄊㄚ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] Hantavirus (a family deadly rodent-borne viruses) responsible for hemorrhagic fever with renal syndrome or cardiopulmonary syndrome [Add to Longdo]
汉坦病毒[hàn tǎn bìng dú, ㄏㄢˋ ㄊㄢˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] Hantavirus (a family deadly rodent-borne viruses) responsible for hemorrhagic fever with renal syndrome or cardiopulmonary syndrome [Add to Longdo]
红衣主教[hóng yī zhǔ jiào, ㄏㄨㄥˊ ㄧ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] Catholic Cardinal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] cell discarding [Add to Longdo]
基数[きすう, kisuu] base, radix, cardinal number [Add to Longdo]
基点[きてん, kiten] origin, , datum point, cardinal point, reference point [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top