Search result for

calf

(63 entries)
(0.1059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calf-, *calf*
English-Thai: Longdo Dictionary
golden calf(n ) สิ่งที่ได้รับการยกย่องหรือสักการะ ทั้งๆที่ไม่สมควรได้รับการยกย่อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calf[N] ลูกวัว, Syn. young cow, young bull
calfskin[N] หนังลูกวัว
calf love[N] ความรักแบบเด็กๆ, Syn. puppy love

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calf(คาล์ฟ) n. ลูกวัวลูกควาย,ลูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม -pl. calves
divinity calf n.สีน้ำตาลแก่,หนังวัว
half calfกึ่งปกแข็ง,ปกผ้าสันหนัง

English-Thai: Nontri Dictionary
calf(n) ลูกวัว,ลูกแหง่,น่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calfก้อนน้ำแข็งลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calf bone; fibula; paracnemidion; paracnemis; peroneกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calf; suraน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calfน่อง [การแพทย์]
Calfskinหนังของลูกวัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You begin with a calf's foot, which I am in possession of thanks to my sainted husband, and you boil it until your kitchen smells Like a tannery.เริ่มจากน่องวัว ซึ่งต้องยกความดีความชอบให้สามีสุดที่รักของฉัน แล้วก็ต้มไป จนกว่าครัวจะมีกลิ่นเหมือนโรงงานฟอกหนัง Julie & Julia (2009)
Hey, folks, come on down to Ray Rodeo. Calf roping', bull ridin', pie-eating contest, great barbecue.come on down to Ray Rodeo. great barbecue. Did You Hear About the Morgans? (2009)
"shall lie down with the kid, and the calf and the young lionเสือดาวจะนอนลงข้างๆเด็ก, Everyone (2009)
"and the fatted calf together and a little child shall lead them."สิงโตกับลูกวัวอยู่ด้วยกัน และเด็กตัวน้อยๆจานำทางพวกมันไป' Everyone (2009)
Let's try that out, then, before we go leaping in, and we can see who gets the fatted calf, right?งั้นลองเลย ก่อนที่พวกเราจะกระโดดเข้าไป แล้วดูดิ๊ใครได้ลูกวัวตัวใหญ่สุด Everyone (2009)
But the one on your calf might be third-degree,so what I'm gonna do--uh,hang on one second.แต่ตรงน่องเหมือนจะเป็นแผลไหม้ระดับ 3 เอ่อ... . I Saw What I Saw (2009)
These burns on your chest are pretty minor.But the one on your calf might be third-degree.แผลไหม้เหล่านี้บนหน้าอกของคุณ ค่อนข้างสวย แต่กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังหน้าแข้งของคุณ อาจจะมีสามระดับ, คุณไม่เห็นด้วยซ้ำ I Saw What I Saw (2009)
He was complaining of calf pain, so we removed the cast, did a doppler,เขาบ่นถึง อาการปวดน่อง แล้วเราก็เอาเขามาดู วินิจฉัยอีกที Playing Cards with Coyote (2009)
takes care of the bathroom problem, and it keeps your calf warm.ช่วยลดปัญหาเข้าห้องน้ำ และทำให้น่องอุ่น The 21-Second Excitation (2010)
Tiny splash marks on her right heel and calf not present on the left.มีรอยเปื้อนที่เท้าและน่องด้านขวาของเธอ แต่ไม่มีที่ด้านซ้าย A Study in Pink (2010)
Back of her right leg, tiny splash marks above the heel and calf, not present on the left.ด้านหลังขาขวาของเธอ มีรอยกระเซ็นเล็กๆ เหนือส้นเท้า แต่บนด้านซ้ายไม่มี Unaired Pilot (2010)
Do you have that mold that makes cakes...? I have calf pants.- นี่คุณมีแม่พิมพ์ ที่ทำให้เค้กเหมือน... Crazy, Stupid, Love. (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกแหง่[N] calf, See also: cub, Syn. ลูกควาย, Example: ลูกแหง่ที่เพิ่งเกิดนอนอยู่กับแม่ควายตลอดเวลา, Count unit: ตัว, Thai definition: ลูกควายที่ยังเล็กๆ อยู่
ปลีน่อง[N] calf (of the leg), Syn. น่อง, Example: ปลีน่องของนักกีฬาคนนี้มีแต่กล้ามเนื้อที่เห็นได้ชัดเลย, Thai definition: กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังหน้าแข้ง
ลูกเถื่อน[N] calf of a wild elephant, See also: wild baby elephant, Count unit: เชือก, Thai definition: ลูกช้างที่เกิดจากช้างเถื่อนในป่า
ท้องน่อง[N] calf, See also: part of the calf, Example: ท้องน่องของเขาเขียวช้ำ เพราะกระแทกกับขาโต๊ะ, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนของขาเบื้องหลัง มีลักษณะโค้งนูน ด้านตรงกันข้ามกับหน้าแข้ง
น่อง[N] calf, See also: calf of the leg, Example: เขาถูกหมากัดที่น่องเป็นรอยเขี้ยวเลย, Count unit: น่อง, ข้าง, Thai definition: กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังหน้าแข้ง
แหง่[N] calf, Syn. ลูกแหง่, ลูกกะแอ, Count unit: ตัว, Thai definition: เรียกลูกควายตัวเล็กๆ ตามเสียงที่มันร้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกวัว[n. exp.] (lūk wūa) EN: calf   FR: veau [m] ; génisse [f]
แหง่[n.] (ngāe) EN: calf   FR: jeune buffle [m] ; bufflon [m] ; buffletin [m]
งัว[n.] (ngūa) EN: bullock ; ox ; cow ; bull ; calf   FR: boeuf [m] ; vache [f]
นกกระจอกชวา[n. exp.] (nok krajøk Chawā) EN: Java Sparrow   FR: Padda de Java ; Calfat de Java [m] ; Padda oryzivore ; Moineau de Java [m] ; Gros-bec padda [m] ; Calfat de Timor [m]
น่อง[n.] (nǿng) EN: calf   FR: mollet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALF    K AE1 F
CALF'S    K AE1 F S
CALFED    K AE1 F T
CALFED    K AE1 L F EH2 D
CALFEE    K AE1 L F IY0
CALFED'S    K AE1 L F EH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calf    (n) (k aa1 f)
calf-love    (n) - (k aa1 f - l uh v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalb {n} | Kälber {pl}calf | calves [Add to Longdo]
jugendliche Schwärmerei {f}calf love [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーフ[, ka-fu] (n) calf [Add to Longdo]
カーフスキン[, ka-fusukin] (n) calfskin [Add to Longdo]
シビレ[, shibire] (n) sweetbread (culinary name for the thymus and the pancreas, especially of the calf) [Add to Longdo]
ボックスカーフ[, bokkusuka-fu] (n) box calf [Add to Longdo]
子牛(P);小牛(P);仔牛[こうし, koushi] (n,adj-no) calf; (P) [Add to Longdo]
子鯨;子クジラ;仔鯨;仔クジラ[こくじら(子鯨;仔鯨);こクジラ(子クジラ;仔クジラ), kokujira ( ko kujira ; shi kujira ); ko kujira ( ko kujira ; shi kujira )] (n) whale calf [Add to Longdo]
生み落とす;産み落とす;生み落す[うみおとす, umiotosu] (v5s,vt) to give birth to; to drop (calf or foal) [Add to Longdo]
脹脛;脹ら脛;膨ら脛[ふくらはぎ, fukurahagi] (n) calf (of leg) [Add to Longdo]
転筋[てんきん;からすなめり;からすなえり, tenkin ; karasunameri ; karasunaeri] (n) (See こむら返り) cramp in the calf [Add to Longdo]
[こむら;こぶら, komura ; kobura] (n) (See 脹脛) calf (of the leg) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小牛[xiǎo niú, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄧㄡˊ, ] calf [Add to Longdo]
小腿[xiǎo tuǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄨㄟˇ, ] calf (of the leg) [Add to Longdo]
[dú, ㄉㄨˊ, / ] calf; sacrificial victim [Add to Longdo]
[héng, ㄏㄥˊ, ] calf (lower leg); (arch.) belly [Add to Longdo]
[féi, ㄈㄟˊ, ] calf of leg; decay; protect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calf \Calf\, n.; pl. {Calves}. [OE. calf, kelf, AS. cealf; akin
   to D. kalf, G. kalb, Icel. k[=a]lfr, Sw. kalf, Dan. kalv,
   Goth. kalb[=o]; cf. Skr. garbha fetus, young, Gr. ?????, Skr
   grabh to seize, conceive, Ir. colpa, colpach, a calf.
   [root]222.]
   1. The young of the cow, or of the Bovine family of
    quadrupeds. Also, the young of some other mammals, as of
    the elephant, rhinoceros, hippopotamus, and whale.
    [1913 Webster]
 
   2. Leather made of the skin of the calf; especially, a fine,
    light-colored leather used in bookbinding; as, to bind
    books in calf.
    [1913 Webster]
 
   3. An awkward or silly boy or young man; any silly person; a
    dolt. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Some silly, doting, brainless calf.  --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   4. A small island near a larger; as, the Calf of Man.
    [1913 Webster]
 
   5. A small mass of ice set free from the submerged part of a
    glacier or berg, and rising to the surface. --Kane.
    [1913 Webster]
 
   6. [Cf. Icel. k[=a]lfi.] The fleshy hinder part of the leg
    below the knee.
    [1913 Webster]
 
   {Calf's-foot jelly}, jelly made from the feet of calves. The
    gelatinous matter of the feet is extracted by boiling, and
    is flavored with sugar, essences, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calf
   n 1: young of domestic cattle
   2: the muscular back part of the shank [syn: {calf}, {sura}]
   3: fine leather from the skin of a calf [syn: {calf},
     {calfskin}]
   4: young of various large placental mammals e.g. whale or
     giraffe or elephant or buffalo

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top