Search result for

calculâtes

(241 entries)
(2.6955 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calculâtes-, *calculâtes*, calculâte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา calculâtes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *calculâtes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calculate[VT] คาดการณ์ว่า, See also: คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่), Syn. estimate, judge, gauge
calculate[VT] คำนวณ
calculate[VI] คำนวณ, Syn. compute, reckon
calculated[ADJ] ที่คิดพิจารณาไว้แล้ว, See also: ที่ทำไปโดยคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว, Syn. estimated
calculator[N] เครื่องคิดเลข, Syn. adding machine, calculating machine
calculating[ADJ] ที่เก่งในการวางแผนเพื่อให้ตนเองได้เปรียบ, Syn. shrewd, scheming, crafty
calculation[N] การคาดการณ์, See also: การประมาณการณ์, Syn. estimation, prediction
calculation[N] การคำนวณ, Syn. computation, figuring
calculate on[PHRV] คาดการณ์, See also: กะประมาณ, คาด, คำนวณ, Syn. calculate for
calculate on[PHRV] ไว้วางใจใน, See also: มั่นใจใน, Syn. depend on
miscalculate[VT] คำนวณผิด, Syn. misjudge, misestimate
calculate for[PHRV] กะ, See also: คาด, ประมาณ, Syn. calculate on
calculate for[PHRV] คาดไว้สำหรับ, See also: คำนึงถึง, Syn. bargain for, reckon for
calculate upon[PHRV] คาดการณ์, See also: กะประมาณ, คาด, คำนวณ, Syn. calculate for
calculate upon[PHRV] ไว้วางใจ, See also: มั่นใจใน, Syn. depend on
miscalculation[N] การคำนวณผิด, Syn. error, fallacy, miscount

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calculate(แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคะเน,คิดว่า,เดา,วางแผน,ประมาณ, Syn. compute -Conf. estimate
calculatedadj. คิดคำนวณไว้ด้วยความระมัดระวัง
calculatingadj. สามารถคำนวณได้,ฉลาด,หลักแหลม,วางแผนไว้อย่างเห็นแก่ตัว, Syn. shrewd
calculation(แคลคิวเล'เชิน) n. การคำนวณ,ผลจากการคำนวณ, See also: calculative adj. ดูcalculation, Syn. computation -Conf. estimation
calculator(แคล'คิวเล'เทอะ) n. เครื่องคำนวณ,คนคำนวณ
miscalculate(มิสแคล'คิวเลท) vt.,vi. คำนวณผิด,วินิจฉัยผิด., See also: miscalculation n. misculculator n., Syn. err,mistake

English-Thai: Nontri Dictionary
calculate(vt) คิดเลข,คำนวณ,คาดคะเน
calculation(n) การคำนวณ,การคิดเลข,การคาดคะเน
calculator(n) เครื่องคำนวณ,เครื่องคิดเลข
miscalculate(vt) คำนวณผิด,คาดผิด,กะผิด
miscalculation(n) การคำนวณผิด,การคาดผิด,การกะผิด,การวินิจฉัยผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calculateคำนวณ [ดู compute] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calculatedโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calculationการคำนวณ [ดู computation] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calculationการคำนวณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
calculatorเครื่องคิดเลข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
calculatorเครื่องคำนวณ, เครื่องคิดเลข, ผู้คำนวณ, ตารางคำนวณ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calculatorเครื่องคิดเลข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
desk calculatorเครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
graphic calculatorเครื่องคิดเลขกราฟิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Numerical calculationsการคำนวณเชิงตัวเลข [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calculatorเครื่องคำนวณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Graphic calculatorเครื่องคำนวณกราฟิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Scientific calculatorเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์, เครื่องคิดเลขที่มีสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ สมการลีเนียร์หลายตัวแปรได้ เป็นต้น [Assistive Technology]
Calculatorsเครื่องคำนวณ [TU Subject Heading]
Numerical calculationsการคำนวณเชิงตัวเลข [TU Subject Heading]
Calculationการคำนวณ,วิธีคำนวณ [การแพทย์]
Calculation, Formularสูตรคำนวณ [การแพทย์]
Data Calculationวิธีคำนวณ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Notice that setdiff is not symmetric. Further, note that we can calculate the comp[ไทย] (n vi vt aux. verb adj adv conj pron. phrase abbrev uniq ) ภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเมินราคา[V] estimate, See also: calculate, evaluate, Syn. ตีราคา, Example: เจ้าหน้าที่สรรพากรกำลังประเมินราคาที่ดินของเขา, Thai definition: กะประมาณค่า หรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น
คณนา[V] count, See also: compute, calculate, reckon, Syn. นับ, คณานับ, Example: ความผิดของเขามีมากมายสุดที่จะคณนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หาฤกษ์หายาม[V] pick an auspicious day, See also: calculate an auspicious time, Syn. ดูฤกษ์ดูยาม, Example: พ่อแม่เตรียมหาฤกษ์หายามเพื่อจัดงานแต่งงานให้ลูกชาย
โดยจงใจ[ADV] deliberately, See also: intentionally, on purpose, calculatingly, Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา, Example: ทางตำรวจกลั่นแกล้งลูกความของเขาโดยจงใจอย่างไม่ต้องสงสัย, Thai definition: อย่างตั้งใจให้เป็น, อย่างมีความมุ่งหมายให้เป็น
คณิต[N] calculation, See also: computation, mathematics, Example: วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ เรขาคณิต พีชคณิต เป็นต้น, Thai definition: การคำนวณ, การนับ
คณานับ[V] count, See also: calculate, reckon, compute, Syn. นับ, Example: บนพื้นดินและใต้ผิวดินลงไปมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากมายจนสุดที่จะคณานับ, Thai definition: ตรวจเพื่อให้รู้จำนวน
คิด[V] calculate, See also: compute, estimate, reckon, figure, count, Syn. คำนวณ, Example: นายจ้างจะคิดค่าอาหารและค่าที่พักให้ลูกจ้างโดยเรียกเก็บจากลูกจ้างภายหลัง
คิดบัญชี[V] calculate, See also: count, reckon, work out accounts, do accounts, Syn. คิดเงิน, เก็บเงิน
คิดเงิน[V] calculate, See also: count, reckon, work out accounts, do accounts, Syn. คิดบัญชี, เก็บเงิน, Example: เจ้าของร้านคิดเงินค่าอาหารผิดไป 200 บาท, Thai definition: เรียกเก็บเงินที่ค้างชำระ, เรียกเก็บเงินค่าจ้างหรือค่าบริการต่างๆ
คิดเลข[V] calculate, See also: compute
คำนวณ[V] calculate, See also: compute, estimate, reckon, figure, count, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยให้เราคิดหรือคำนวณเลขได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ, Thai definition: กะประมาณ, คิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข
เก็บเงิน[V] calculate, See also: count, reckon, work out accounts, do accounts, Syn. คิดเงิน, คิดบัญชี, Example: นายโรงลิเกจะเก็บเงินจากเจ้าของงานตามที่ตกลงกันแล้วหลังจากที่การแสดงลิเกจบลง, Thai definition: เรียกเก็บเงินที่ค้างชำระ, เรียกเก็บเงินค่าจ้างหรือค่าบริการต่างๆ
เครื่องคิดเลข[N] calculator, See also: calculating machine, Example: เขาบวกลบคูณหารได้อย่างคล่องและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลย, Count unit: เครื่อง
มาย[V] measure, See also: count, calculate, Syn. ตวง, นับ, Notes: (บาลี)
มาย[V] measure, See also: count, calculate, Syn. ตวง, นับ, Notes: (บาลี)
บวกลบคูณหาร[V] compute, See also: calculate, Syn. คิดเลข, คำนวณ, Example: เขาบวกลบคูณหารคล่องโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข
กะ[V] estimate, See also: calculate, Syn. คาด, ประมาณ, กำหนด, คะเน, Example: บริษัทกะว่างานโครงการนี้จะเสร็จภายในปีนี้
การคำนวณ[N] calculation, See also: computation, Example: การคำนวณตัวเลขมากๆ ต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก
ประมาณ[V] estimate, See also: approximate, reckon, calculate, compute roughly, guess, guesstimate, Syn. กะ, คะเน, คาด, คาดคะเน, เก็ง, Example: ในการทำอาหารบางครั้งก็ไม่มีสูตรอะไรที่แน่นอนตายตัว จะต้องประมาณประมาณอัตราส่วนของส่วนผสมเอาเอง
ประมาณการ[V] estimate, See also: approximate, calculate, forecast, budget, Syn. กะ, คาด, เก็ง, กะ, ประมาณ, คาดคะเน, Example: ในปีค.ศ.2000 สหประชาชาติได้ประมาณการว่าประชากรของโลกอาจจะถึง 6,500 ล้านคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวกลบคูณหาร[v. exp.] (būak-lop-khūn-hān) EN: compute ; calculate ; do sums   FR: calculer ; faire des calculs
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix   FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
การคำนวณ[n.] (kān khamnūan) EN: calculation   FR: calcul [m]
การคำนวณต้นทุน[n. exp.] (kān khamnūan tonthun) EN: cost calculation   
คำนวณ[v.] (khamnūan) EN: calculate ; compute ; estimate ; reckon ; figure ; count   FR: calculer ; compter
คำนวณใหม่[v. exp.] (khamnūan mai) EN: recalculate   FR: recalculer
คำนวณผิด[v. exp.] (khamnūan phit) EN: miscalculate   FR: mal calculer
คำนวณราคา[v. exp.] (khamnūan rākhā) EN: calculate the price   FR: calculer le prix
คณิฅ[n.] (khanit) EN: counting ; computation ; calculation   FR: calcul [m] ; compte [m]
คณิตกรณ์[n.] (khanitkøn) EN: computer   FR: calculateur [m]
คิด[v.] (khit) EN: calculate ; reckon ; compute ; count ; charge   FR: calculer ; compter
คิดบัญชี[v. exp.] (khit banchī) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts   FR: calculer ; compter
คิดเลข[v.] (khitlēk) EN: calculate ; compute   FR: calculer
คิดเงิน[v. exp.] (khit ngoen) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts   FR: faire l'addition ; faire la note
เครื่องคิดเลข[n.] (khreūang khitlēk) EN: calculator ; calculating machine   FR: calculateur [m] ; calculatrice [f] ; calculette [f] ; machine à calculer [f]
มาน[n.] (mān) EN: measurement ; measuring ; calculating ; counting   
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]   FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
ประมาณ[v.] (pramān) EN: estimate ; approximate ; calculate ; reckon ; compute roughly ; guess   FR: estimer ; évaluer
ประมาณค่า[v.] (pramān khā) EN: estimate ; approximate ; calculate   FR: estimer (la valeur) ; évaluer ; calculer la valeur
ประเมินราคา[v.] (pramoēn rākhā) EN: estimate ; calculate ; evaluate ; appraise   FR: évaluer ; estimer ; expertiser

CMU English Pronouncing Dictionary
CALCULATE    K AE1 L K Y AH0 L EY2 T
CALCULATED    K AE1 L K Y AH0 L EY2 T AH0 D
CALCULATES    K AE1 L K Y AH0 L EY2 T S
CALCULATOR    K AE1 L K Y AH0 L EY2 T ER0
CALCULATING    K AE1 L K Y AH0 L EY2 T IH0 NG
CALCULATION    K AE2 L K Y AH0 L EY1 SH AH0 N
CALCULATORS    K AE1 L K Y AH0 L EY2 T ER0 Z
RECALCULATE    R IY0 K AE1 L K Y AH0 L EY2 T
RECALCULATED    R IY0 K AE1 L K Y AH0 L EY2 T AH0 D
MISCALCULATE    M IH2 S K AE1 L K Y AH0 L EY2 T
CALCULATIONS    K AE2 L K Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z
MISCALCULATED    M IH2 S K AE1 L K Y AH0 L EY2 T AH0 D
RECALCULATING    R IY0 K AE1 L K Y AH0 L EY2 T IH0 NG
RECALCULATION    R IY0 K AE2 L K Y AH0 L EY1 SH AH0 N
MISCALCULATION    M IH2 S K AE1 L K Y AH0 L EY1 SH AH0 N
MISCALCULATIONS    M IH2 S K AE1 L K Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calculate    (v) (k a1 l k y u l ei t)
calculated    (v) (k a1 l k y u l ei t i d)
calculates    (v) (k a1 l k y u l ei t s)
calculator    (n) (k a1 l k y u l ei t @ r)
calculating    (v) (k a1 l k y u l ei t i ng)
calculation    (n) (k a2 l k y u l ei1 sh @ n)
calculators    (n) (k a1 l k y u l ei t @ z)
calculations    (n) (k a2 l k y u l ei1 sh @ n z)
miscalculate    (v) (m i2 s k a1 l k y u l ei t)
miscalculated    (v) (m i2 s k a1 l k y u l ei t i d)
miscalculates    (v) (m i2 s k a1 l k y u l ei t s)
miscalculating    (v) (m i2 s k a1 l k y u l ei t i ng)
miscalculation    (n) (m i2 s k a2 l k y u l ei1 sh @ n)
miscalculations    (n) (m i2 s k a2 l k y u l ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっちり[, gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P) [Add to Longdo]
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
ちゃっかり[, chakkari] (adv,n,vs) shrewd; calculating; nervy; cheeky [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] (exp) {comp} calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アバウト[, abauto] (adj-na) (1) (from "about") approximate (number); rough (calculation); (2) sloppy (person); lackadaisical; (P) [Add to Longdo]
エニアック[, eniakku] (n) {comp} ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) [Add to Longdo]
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] (n) {comp} error condition (in calculators) [Add to Longdo]
カルキュレーター;カルキュレータ[, karukyure-ta-; karukyure-ta] (n) {comp} calculator [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ハンドヘルド計算器[ハンドヘルドけいさんき, handoherudo keisanki] (n) {comp} pocket calculator; hand-held calculator [Add to Longdo]
プログラム固定式計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] (n) {comp} nonprogrammable calculator [Add to Longdo]
プログラム式計算器[プログラムしきけいさんき, puroguramu shikikeisanki] (n) {comp} programmable calculator [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] (n) {comp} calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ポケット計算器[ポケットけいさんき, poketto keisanki] (n) {comp} pocket calculator; hand-held calculator [Add to Longdo]
違算[いさん, isan] (n) miscalculation [Add to Longdo]
印字式計算器[いんじしきけいさんき, injishikikeisanki] (n) {comp} printing calculator [Add to Longdo]
運算[うんざん, unzan] (n,vs) mathematical operation; calculation [Add to Longdo]
演算[えんざん, enzan] (n,vs) (mathematical) operation; calculation; (P) [Add to Longdo]
加算機式計算器[かさんきしきけいさんき, kasankishikikeisanki] (n) {comp} calculator with arithmetic logic [Add to Longdo]
外部プログラム入力式計算器[がいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, gaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with external program input [Add to Longdo]
確かめ算[たしかめざん, tashikamezan] (n,vs) checking (e.g. result of calculation) [Add to Longdo]
割り出す(P);割出す(P)[わりだす, waridasu] (v5s,vt) to calculate; to compute; to infer; (P) [Add to Longdo]
勘定[かんじょう, kanjou] (n,vs) calculation; counting; consideration; reckoning; settlement of an account; allowance; (P) [Add to Longdo]
勘定ずく;勘定尽く;勘定づく;勘定尽(io)[かんじょうずく(勘定ずく;勘定尽く;勘定尽);かんじょうづく(勘定尽く;勘定づく;勘定尽), kanjouzuku ( kanjou zuku ; kanjou kotogotoku ; kanjou jin ); kanjouduku ( kanjou ko] (n,adj-na) calculating, profit-or-loss mentality [Add to Longdo]
勘定違い[かんじょうちがい, kanjouchigai] (n) miscalculation [Add to Longdo]
勘定高い[かんじょうだかい, kanjoudakai] (adj-i) calculating; mercenary; closefisted [Add to Longdo]
間違える[まちがえる, machigaeru] (v1,vt) (1) to make a mistake (in); to commit an error (e.g. in calculation); (2) to confuse; to mistake something for something else; (P) [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] (n) {comp} calculator with postfix notation logic; calculator with suffix notation logic; calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆算[ぎゃくさん, gyakusan] (n,vs) count; calculate back [Add to Longdo]
胸積もり[むなづもり, munadumori] (n) calculating in one's head [Add to Longdo]
近似計算[きんじけいさん, kinjikeisan] (n) rough or approximate calculation [Add to Longdo]
計算[けいさん, keisan] (n,vs) (1) calculation; reckoning; count; (2) forecast; (P) [Add to Longdo]
計算ずく;計算尽く;計算づく;計算尽(io)[けいさんずく(計算ずく;計算尽く;計算尽);けいさんづく(計算尽く;計算づく;計算尽), keisanzuku ( keisan zuku ; keisan kotogotoku ; keisan jin ); keisanduku ( keisan ko] (n,adj-no) calculated; premeditated; considered [Add to Longdo]
計算違い[けいさんちがい, keisanchigai] (n) miscalculation [Add to Longdo]
計算器;計算機[けいさんき, keisanki] (n) {comp} computer; calculator [Add to Longdo]
計算高い[けいさんだかい, keisandakai] (adj-i) calculating [Add to Longdo]
計算上[けいさんじょう, keisanjou] (exp,adj-no) according to (one's) calculations; for the purpose of calculation [Add to Longdo]
計算問題[けいさんもんだい, keisanmondai] (n) numerical calculation [Add to Longdo]
計上[けいじょう, keijou] (n,vs) (1) including a sum of money in one's calculations; (2) appropriation (a sum of money); (P) [Add to Longdo]
見込み違い[みこみちがい, mikomichigai] (n) miscalculation [Add to Longdo]
誤り状態[あやまりじょうたい, ayamarijoutai] (n) {comp} error condition (in calculators) [Add to Longdo]
誤差[ごさ, gosa] (n) measurement error; calculation error; (P) [Add to Longdo]
誤算[ごさん, gosan] (n,vs) miscalculation; (P) [Add to Longdo]
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] (n) {comp} mains; battery powered calculator [Add to Longdo]
刻みに[きざみに, kizamini] (exp) in steps of; in units of; calculated by [Add to Longdo]
再計算[さいけいさん, saikeisan] (n,vs) {comp} recalculation; recalculate [Add to Longdo]
[さん, san] (n) (1) divining sticks; (n,vs) (2) counting; calculation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘方[chéng fāng, ㄔㄥˊ ㄈㄤ, ] to square a number; to calculate the square [Add to Longdo]
二十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, / ] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods [Add to Longdo]
亿[yì, ㄧˋ, 亿 / ] a hundred million; calculate [Add to Longdo]
划算[huá suàn, ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, ] to calculate; to weigh (pros and cons); to view as profitable; worthwhile; value for money; cost-effective [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] to calculate; the calendar [Add to Longdo]
失着[shī zhāo, ㄕ ㄓㄠ, / ] unwise move; miscalculation [Add to Longdo]
导出值[dǎo chū zhí, ㄉㄠˇ ㄔㄨ ㄓˊ, / ] to derived a value; a value deduced by calculation [Add to Longdo]
弄错[nòng cuò, ㄋㄨㄥˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] to err; to get sth wrong; to miscalculate; to misunderstand [Add to Longdo]
慢条斯理[màn tiáo sī lǐ, ㄇㄢˋ ㄊㄧㄠˊ ㄙ ㄌㄧˇ, / ] with calculated unhurried steps (成语 saw); slow and deliberate; methodical [Add to Longdo]
[dǎ, ㄉㄚˇ, ] to beat; to strike; to hit; to break; to type; to mix up; to build; to fight; to fetch; to make; to tie up; to issue; to shoot; to calculate; since; from [Add to Longdo]
打算[dǎ suàn, ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ, ] to plan; to intend; to calculate; plan; intention; calculation [Add to Longdo]
推算[tuī suàn, ㄊㄨㄟ ㄙㄨㄢˋ, ] to calculate an amount; to extrapolate (in calculation) [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, / ] number; figure; to count; to calculate; several [Add to Longdo]
决算[jué suàn, ㄐㄩㄝˊ ㄙㄨㄢˋ, / ] final account; to calculate the final bill; fig. to draw up plans to deal with sth [Add to Longdo]
测算[cè suàn, ㄘㄜˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] to take measurements and calculate [Add to Longdo]
演算[yǎn suàn, ㄧㄢˇ ㄙㄨㄢˋ, ] to calculate; to perform calculations [Add to Longdo]
珠算[zhū suàn, ㄓㄨ ㄙㄨㄢˋ, ] calculation using abacus [Add to Longdo]
盘算[pán suàn, ㄆㄢˊ ㄙㄨㄢˋ, / ] to plot; to scheme; to calculate [Add to Longdo]
笔算[bǐ suàn, ㄅㄧˇ ㄙㄨㄢˋ, / ] do a sum in writing; written calculation [Add to Longdo]
[suàn, ㄙㄨㄢˋ, ] regard as; to figure; to calculate; to compute [Add to Longdo]
算法[suàn fǎ, ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, ] arithmetic; algorithm; method of calculation [Add to Longdo]
筹算[chóu suàn, ㄔㄡˊ ㄙㄨㄢˋ, / ] to calculate (using bamboo tokens on a counting board); to count beads; fig. to budget; to plan (an investment) [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] to calculate; to compute; to count; reckon; ruse; to plan; surname Ji [Add to Longdo]
计数法[jì shù fǎ, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄈㄚˇ, / ] calculation; reckoning [Add to Longdo]
计算[jì suàn, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] to count; to calculate; to compute [Add to Longdo]
计算器[jì suàn qì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] calculator; calculating machine; computer [Add to Longdo]
计算机[jì suàn jī, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, / ] computer; calculator [Add to Longdo]
计量[jì liàng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] measurement; calculate [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] to answer; to reply; to repay; to calculate [Add to Longdo]
逆运算[nì yùn suàn, ㄋㄧˋ ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] inverse operation; inverse calculation [Add to Longdo]
运算法则[yùn suàn fǎ zé, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ ㄗㄜˊ, / ] rules of calculation (addition, subtraction, multiplication and division); algorithm; fig. to scheme; to calculate (i.e. plot) [Add to Longdo]
重算[chóng suàn, ㄔㄨㄥˊ ㄙㄨㄢˋ, ] to recalculate; to reckon again [Add to Longdo]
验算[yàn suàn, ㄧㄢˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] to verify a calculation; a double-check [Add to Longdo]
默算[mò suàn, ㄇㄛˋ ㄙㄨㄢˋ, ] mental arithmetic; to calculate inwardly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
カルキュレータ[かるきゅれーた, karukyure-ta] calculator [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ハンドヘルド計算器[はんどへるどけいさんき, handoherudokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator [Add to Longdo]
プログラム固定式計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] nonprogrammable calculator [Add to Longdo]
プログラム式計算器[プログラムしきけいさんき, puroguramu shikikeisanki] programmable calculator [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ポケット計算器[ぽけっとけいさんき, pokettokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator [Add to Longdo]
印字式計算器[いんじしきけいさんき, injishikikeisanki] printing calculator [Add to Longdo]
加算機式計算器[かさんきしきけいさんき, kasankishikikeisanki] calculator with arithmetic logic [Add to Longdo]
外部プログラム入力式計算器[がいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, gaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with external program input [Add to Longdo]
割り出す[わりだす, waridasu] to calculate, to compute, to infer [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast [Add to Longdo]
計算器[けいさんき, keisanki] calculator [Add to Longdo]
計算機[けいさんき, keisanki] computer, calculator [Add to Longdo]
誤り状態[あやまりじょうたい, ayamarijoutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator [Add to Longdo]
刻みに[きさみに, kisamini] in steps of, in units of, calculated by [Add to Longdo]
再計算[さいけいさん, saikeisan] recalculation, recalculate (vs) [Add to Longdo]
算式通り方式計算器[さんしきどおりほうしきけいさんき, sanshikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic [Add to Longdo]
算出[さんしゅつ, sanshutsu] calculation, computation [Add to Longdo]
算定[さんてい, santei] calculation (vs), estimation, computation [Add to Longdo]
算用[さんよう, sanyou] computation, calculation [Add to Longdo]
商用電源式計算器[しょうようでんげんしきけいさんき, shouyoudengenshikikeisanki] mains-powered calculator [Add to Longdo]
数式通り方式計算器[すうしきどおりほうしきけいさんき, suushikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic [Add to Longdo]
数値計算[すうちけいさん, suuchikeisan] numeric operation, numeric calculation [Add to Longdo]
卓上計算器[たくじょうけいさんき, takujoukeisanki] desk-top calculator [Add to Longdo]
電卓[でんたく, dentaku] electronic calculator [Add to Longdo]
電池式計算器[でんちしきけいさんき, denchishikikeisanki] battery-powered calculator [Add to Longdo]
反射計算[はんしゃけいさん, hanshakeisan] reflectance calculation [Add to Longdo]
表示印字式計算器[ひょうじいんじしきけいさんき, hyoujiinjishikikeisanki] display and printing calculator [Add to Longdo]
表示式計算器[ひょうじしきけいさんき, hyoujishikikeisanki] display calculator [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top