Search result for

buschige

(50 entries)
(1.5429 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buschige-, *buschige*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา buschige มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *buschige*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's got bushy eyebrows, a scar.Buschige Brauen, eine Narbe. $ (1971)
What of the man with the scar and bushy eyebrows, in and out of the bank?Und der Mann mit der Narbe und den buschigen Brauen, der rein- und rauslief? $ (1971)
- Means beard. She said he had a full dark beard, bushy eyebrows, drove a black sedan. You sure of the little Ramsey boy's boot?Sie sagt, er hat einen schwarzen Vollbart, buschige Augenbrauen und ein schwarzes Auto. Pilot (1972)
- Hi baby, this is your dreamlover, bright eyed and bushy tailed.- Hi Baby, hier ist dein Traummann, helläugig und mit buschigem Schwanz. The Front Page (1974)
Look, see there? I put a little mole on my ear with my honey's mascara. Stuck a few hairs in it.Ich habe mit Wimperntusche einen Mutterfleck gemalt... und meine Augenbrauen dunkler gemacht, damit sie buschiger wirken. The Onion Field (1979)
He has bushy beardEr trug einen buschigen Bart. Fearless Hyena 2 (1983)
- He was wearing a big overcoat and he had a beard, a great, buchy thing.Er trug einen großen Überzieher und hatte einen großen buschigen Bart. The Mystery of Hunter's Lodge (1991)
- Bushy beard and glasses?Buschiger Bart und Brille! The Mystery of Hunter's Lodge (1991)
She opens the door to her accomplice, the fellowt with the bushy beard, they kill Pace and both of them disappear.Sie öffnet ihrem Komplizen die Tür, dem Burschen mit dem buschigen Bart sie töten Pace und verschwinden beide. The Mystery of Hunter's Lodge (1991)
And these bushy things between the trees?Und die buschigen Dinger zwischen den Baeumen? My Cousin Vinny (1992)
The jutting eyebrows, the simian forehead, the idiotic grin.Die buschigen Augenbrauen, das blöde Grinsen. The Hudsucker Proxy (1994)
I have a squirrel with a big bushy tail. I rub on my nose till I fall asleep.Ich schlaf' deshalb mit 'nem Eichhörnchen, das hat so'n schönen buschigen Schwanz, den reib' ich immer an meine Nase, bis ich einschlaf'. Nobody Loves Me (1994)
And they're bushier.Und sie sind buschiger. It's My Party (1995)
O, it offends me to the soul to hear a robustious, periwig-pated fellow tear a passion to tatters, to very rags, to split the ears of the groundlings who for the most part are capable of nothing...Oh, es ärgert mich in der Seele, wenn solch ein handfester, haarbuschiger Geselle eine Leidenschaft in Fetzen zerreißt, um den Gründlingen in die Ohren zu donnern, die meistens von nichts wissen als verworrnen, Hamlet (1996)
Like, dark hair, bushy beard?Wie, dunkle Haare, buschige Bart? The One with the Yeti (1998)
- Who like... who like to... you know eat from the bushy bowl whatever should they be allowed to adopt kids?Die gerne von der buschigen Schale essen, sollten die Kinder adoptieren dürfen? Gail Porter (2000)
bloody great bushy job, soup all over it.Dieses verrückte buschige Ding, voller Suppe. The Tailor of Panama (2001)
But hidden beneath bushman eyebrows.Aber versteckt unter buschigen Augenbrauen. The Princess Diaries (2001)
-Thick eyebrows are a sign of virility.Buschige Augenbrauen deuten auf Männlichkeit. Judge Ling (2001)
Big guy over there with bushy eyebrows.Der mit den buschigen Augenbrauen da, das ist Bruce Carner. Poolhall Junkies (2002)
But does she eat from the bushy bowl?Aber isst sie aus der buschigen Schale? Belief (2003)
Bushy hair?- Mit buschiger Frisur? Homecoming (2004)
She goes looking for a safe place to lay her eggs and meets a charming gentleman with a long bushy tail and very sharp teeth.Sie trifft einen eleganten Herrn. Mit buschigem Schwanz und scharfen Zähnen. Miss Potter (2006)
And think bushier.Und ich denke buschiger. Aldrin Justice (2006)
–A great big bushy beard.- Einen dicken, fetten, buschigen Bart! Hot Fuzz (2007)
His pink skin... his short fingernails his big eyebrows.Seine rosa Haut... seine kurzen Fingernägel, seine buschigen Augenbrauen. The Little Traitor (2007)
- No. Greek guy with the big, bushy eyebrows.Griechischer Typ mit den großen, buschigen Augenbrauen. Transition (2009)
Mommy says bushy eyebrows are pedestrian, but I think yours are pretty.Mami sagt, buschige Brauen sind geschmacklos. Ihre finde ich schön. A Single Man (2009)
Uh-oh. And that's Harvey there, with the bushy hair and the orthopedic shoes.Und das da drüben ist Harvey, mit den buschigen Haaren und den orthopädischen Schuhen. Solace (2010)
She did this play once where she had to wear a false beard, a big bushy white thing.Sie musste mal für ihre Rolle einen buschigen weißen Bart tragen. Episode #1.4 (2010)
On the other hand I have nothing against a full triangle.So ein kleines, buschiges Dreieck gefällt mir auch. On the Other Side of the Tracks (2012)
He had a short and thick beard.Er hatte einen kurzen, buschigen Bart. Dame de carreau (2012)
It'll have to be the local bloke with yellow teeth and the massive unibrow.Der aus dem Ort, mit den gelben Zähnen und buschigen Augenbrauen. About Time (2013)
He was pale, with bushy eyebrows.Er war blass, mit... buschigen Augenbrauen. Pilot (2013)
THEY TOOK ME OUT TO, LIKE, A BUSHY, REMOTE AREA JUST OUTSIDE THE CITY.Sie fuhren mich in eine buschige, abgelegene Gegend, nur etwas außerhalb der Stadt. Brave Miss World (2013)
Yeah. Originally I had been thinking something bushier... kind of zz top, Robert e.Zuerst wollte ich ja eher so etwas Buschiges, wie ZZ Top oder Charles Darwin. Old Alabama (2013)
It's my caterpillar eyebrows-- well, look.Es sind meine buschigen Augenbrauen... schau. Pepperwood (2013)
The morning sun opens a Namaqua daisy, and reveals a male monkey beetle asleep inside.Die Morgensonne öffnet eine Buschige Kapringelblume, und offenbart einen männlichen Affenkäfer ... der im Innern schläft. Cape (2013)
Grab hold of that bushy tail, yell, "geeyup!"Grapsche nach diesem buschigen Schwanz und schreie "Hüa!" Golden Days for Boys and Girls (2014)
Bushy eyebrows or not. (quiet laugh)Buschige Augenbrauen oder nicht. A Better Man (2014)
- Big, fluffy tail!- Mit buschigem Schwanz! Poltergeist (2015)
- Do you have a fuzzy little tail?- Hast du einen buschigen Schwanz? Jurassic City (2015)
Well, my bushy friend, I feel we are about to find out.Nun, mein buschiger Freund. Ich denke, wir finden es bald heraus. The Scorpion King 4: Quest for Power (2015)
You look bright-eyed and bushy-tailed.Mit klarem Blick und buschigem Haar! Kimmy Rides a Bike! (2015)
That's weird, because in your deposition, you describe this man, or more likely... woman, as having a big, bushy beard.Das ist komisch. Laut Ihrer schriftlichen Aussage hatte dieser Mann, beziehungsweise diese Frau, einen langen, buschigen Bart. Kimmy Rides a Bike! (2015)
He's like a piece of granite with bushy eyebrows.Wie Granit mit buschigen Augenbrauen. Und deine Mum? Episode #1.4 (2015)
But it's hard because there's this new lad with thick glasses and one big eyebrow, and I just really want to smile at him.Aber... Aber wir haben einen neuen Jungen. Er trägt eine dicke Brille und hat eine buschige Augenbraue. Episode #1.5 (2015)
Or have big, bushy mustaches.Oder große, buschige Schnurrbärte? Smurfs: The Lost Village (2017)
You and your heavy-browed minion over there lured him in here.Du und deine Ergebene mit den buschigen Brauen lockten ihn her. Breaking the Fiberboard Ceiling (2017)
Usually dead people don't just climb out of these drawers with their big bushy birds on fire, so for all I know, you're that ZombieWoher soll ich das wissen? Normalerweise klettern Tote nicht einfach aus diesen Schubladen, während ihr buschiger Pelz in Flammen steht, also soweit ich weiß, bist du dieser Zombie, mit dem gegangen wurde! Archer Dreamland: Sleepers Wake (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top