Search result for

buhlen

(39 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buhlen-, *buhlen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา buhlen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *buhlen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nay, but to live in the rank sweat of an enseamed bed, stewed in corruption, honeying over the nasty sty...Nein, zu leben im Schweiß und Brodem eines eklen Betts, gebrüht in Fäulnis, buhlend sich und paarend über dem garst'gen Nest... Hamlet (1964)
"But I, that am not shap'd for sportive tricks, Nor made to court an amorous looking glass;"Doch ich, zu Possenspielen nicht gemacht, noch um zu buhlen, mit verliebten Spiegeln." What's New Pussycat (1965)
And now that he has 3 doting females to hunt for him, protect him, that handicap's jolly well overcome.Jetzt, wo er 3 heiße Damen hat, die ihn umbuhlen und beschützen, spielt dieses Handicap doch keine Rolle mehr. Clarence's Love-In (1967)
The devil dancing with his paramours.Der Teufel tanzt mit seinen BuhlenThe Mephisto Waltz (1971)
No scrounging for grant money.Kein Buhlen um Zuschussgelder. Piranha (1978)
But I that am not shaped for sportive tricks nor made to court an amorous looking glass I that am-Doch ich, zu Possenspielen nicht gemacht, noch um zu buhlen mit verliebten Spiegeln. Ich, roh... Fame (1980)
She clearly thought that, once rid of her brother, she as Duchess of Brabant could rightfully refuse the vassal her hand and openly tend her secret lover.Sie wähnte wohl, wenn sie des Bruders ledig, dann könnte sie als Herrin von Brabant mit Recht dem Lehnsmann ihre Hand verwehren und offen des geheimen Buhlen pflegen. Lohengrin (1982)
You hear how she raves about a lover!ihr hört, sie schwärmt von einem BuhlenLohengrin (1982)
Learn now the name of her lover!Vernehmet jetzt den Namen ihres BuhlenLohengrin (1982)
I could smash the lover's deception and win back my honour?Des Buhlen Trug, ich könnt ihn brechen, und meine Ehr' gewänn ich neu? Lohengrin (1982)
Come election time, where do our Yankee brothers come a-courtin' but here?Kommen erst die Wahlen, um wessen Gunst außer unserer buhlen unsere Yankee-BrÜder dann? Two Moon Junction (1988)
Nay, but to live in the rank sweat... of an enseamed bed... stewed in corruption... honeying and making love over the nasty sty. Speak to me no more.Nein, zu leben im Schweiß und Brodem eines eklen Betts, gebrüht in Fäulnis, buhlend und sich paarend über dem garst'gen Nest. Hamlet (1990)
Would you have the flowers woo the butterfly?Die Blumen läßt du umbuhlen den Falter? Parsifal (1992)
You wantoning children, let him be;Ihr kindischen Buhlen, weichet von ihm. Parsifal (1992)
Nay, but to live in the rank sweat of an enseamed bed stewed in corruption, honeying and making love over the nasty sty!Nein, zu leben in Schweiß und Brodem eines eklen Betts, gebrüht in Fäulnis, buhlend um sich paarend über dem garstigen Nest. Hamlet (1996)
finding my attorney on acid and locked into some kind of preternatural courtship.Meinen Anwalt vorzufinden, der auf Acid war und mit abartigem Buhlen auffallen wollte. Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
We come into this world looking for unconditional love from our parents.Wir werden in diese Welt geboren und buhlen um die Liebe unserer Eltern. Family Bizness (1998)
- No more!Buhlend und sich paarend in einem Schweinestall! Hamlet (2000)
- This is a cheap ploy for sympathy.- Das ist billiges Buhlen um Sympathie. Vanilla Sky (2001)
Watching Dr Cox I realised we never really stop craving the attention of people we look up to,Dr. Cox machte mir klar, dass wir nie wirklich aufhören, um die Aufmerksamkeit derer zu buhlen, die wir respektieren. My Day Off (2001)
See, the male orb weavers compete for the female's attention.Siehst du, wie die Männchen um die Gunst des Weibchens buhlenEight Legged Freaks (2002)
Males compete for the female by bringing her presents.Die Männchen buhlen um die Gunst des Weibchens, indem sie Geschenke machen. Eight Legged Freaks (2002)
Liz, all the VPs will be angling to golf with Don Geiss, but my partner will be Tracy Jordan, his grandchildren's favorite movie star.Liz, alle Vizepräsidenten buhlen darum mit Don Geiss zu Golfen, aber nur ich habe Tracy Jordan als Partner, den Filmstar der von seinen Enkeln angehimmelt wird. The C Word (2007)
An emperor's son? What herculean task have you accomplished, to pretend the hand of a princess?Welche Herkulesaufgaben hast du bestanden, dass du es wagst, um Irina zu buhlenAsterix at the Olympic Games (2008)
The Emperor and the King of France are at each other's throats again and both have come courting.Der Kaiser und der König von Frankreich sind sich feindlich gesinnt. Und beide buhlen um Unterstützung. The Undoing of Cromwell (2009)
I'll get out then, press the flesh, drum up some support.Ich werde die Leute persönlich aufsuchen und um Unterstützung buhlenBelle Femme (2010)
But I, that am not shaped for sportive tricks nor made to court an amorous looking glass.* Schmährufe * Doch ich, zu Possenspielen nicht gemacht. Noch um zu buhlen mit verliebten Spiegeln. Anonymous (2011)
Everybody's going to be vying for her bankruptcy department.Jeder wird um ihre Insolvenzrechtsabteilung buhlenFeeding the Rat (2011)
All these voices competing for attention.Alle diese Stimmen, die um Aufmerksamkeit buhlenThe First Time (2012)
You'd be going up on a lot of the same jobs.Ihr würdet um viele der gleichen Jobs buhlenAt the Movies (2012)
He'll set you against one another, let you vie for position and then take down the winner without breaking a sweat.Er wird Euch gegeneinander antreten lassen, um Ämter buhlen, und den Gewinner dann erledigen, wie man eine Fliege tötet. The Face of Death (2013)
Bankers and corporate CEOs raking in fortunes while the rest of us fight just to survive and take care of the ones we love.Bänker und Vorstandsvorsitzende buhlen um die Rangliste der reichsten Personen, während der Rest von uns ums Überleben kämpft und sich um diejenigen kümmert, die man liebt. Split Second (2013)
Seeking approval of the next King, in case the current one doesn't return. And that awful business with the butcher boy. Yes, yes.Ohne meinen Vater umschwärmen mich am Hof alle, buhlen um meine Gunst, falls der König nicht zurückehrt. Chosen (2013)
You two no longer need to compete for your father's heart, which lies cold and uncaring in his tomb.Ihr zwei müsst nicht mehr um das Herz eures Vater buhlen, - das kalt und gefühllos in seiner Gruft liegt. 1506 (2014)
Sasia, give someone else a chance to court the princess.(Mädchen) Sasia, lass jetzt mal einen anderen um die Prinzessin buhlen. Tea ist als Nächste dran. The Shamer's Daughter (2015)
If Kaidu wishes to petition for my support, he can come to my camp... on bended knee.Will Kaidu um meine Gunst buhlen, soll er in mein Lager kommen. Hug (2016)
If he hadn't been trying so hard to win your approval he might still be with us today.Hätte er nicht so sehr versucht, um deine Gunst zu buhlen, - wäre er heute vielleicht noch unter uns. Warcraft (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
buhlen (um)to court [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top