หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

bue

(69 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bue-, *bue*
Possible hiragana form: ぶえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bueno(บวี'นอ) interj. ดี
buenos aires(บเว'นัส แอ' ริซ) n. ชื่อเมืองหลวงของอาเจนตินา
imbue(อิมบิว') vt. กระตุ้นจิต,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เปื้อน., See also: imbuement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
imbue(vt) ทำให้เต็ม,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้ชุ่ม,ทำให้โชก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Buerger's disease; thromboangiitis obliteransโรคหลอดเลือดอักเสบอุดตัน, โรคเบอร์เกอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buerger's Diseaseโรคของเบอร์เกอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# L.A., Sydney, Buenos Airesแอลเอ ซิดนีย์ บัวโนสไอเรส High School Musical 3: Senior Year (2008)
Buena suerte.Buena suerte. Dirt Nap (2008)
Buenas.ยินดีต้อนรับ The Art of the Deal (2008)
Bueller?- นั่นแหล่ะถูกต้อง ABQ (2009)
I want you to come to Buenos Aires.ผมต้องการให้คุณไปบัวโนสไอเรสกับ In the Realm of the Basses (2009)
Word is, Serena van der Woodsen tangoed in the new year in the plazas of Buenos Aires.เรื่องแรกก็คือเซเรนา แวน เดอ วู้ดเซ่นเต้นแทงโก้ในวันปีใหม่ ในใจกลางบัวโนสไอเรส In the Realm of the Basses (2009)
Well, it is summer in Buenos Aires.คุณดูแทนๆ ก็ มันเป็นหน้าร้อนใน บัวโนไอเรสไง In the Realm of the Basses (2009)
- When I was in Buenos Aires--บอกทางไปรษณียบัตรน่าจะดีกว่า In the Realm of the Basses (2009)
Buenos nachos, Mr. Shue.หวัดดีครับ คุณชูส์ Showmance (2009)
Hey, Hector. Buenos dias.หวัดดี Hector อรุณสวัสตอนเช้า(ภาษาสเปน) No More Good Days (2009)
Anchorage, Buenos Aires, Dubai...แองคอราจ บัวโนสไอเรส ดูไบ The Gift (2009)
Buenos dias, Winger.Buenos d Home Economics (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift   FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
ให้เกิด[v. exp.] (hai koēt) EN: contribute   FR: contribuer
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out   FR: distribuer ; donner
จ่าย[v.] (jāi) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue   FR: distribuer ; fournir
จ่ายแจก[v. exp.] (jāijaēk) EN: distribute ; allot ; divide   FR: distribuer ; répartir
จำแนก[v.] (jamnaēk) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift   FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำหน่าย[v.] (jamnāi) EN: dispense ; distribute ; sell   FR: distribuer ; vendre ; commercialiser
จัดจำหน่าย[v. exp.] (jat jamnāi) EN: distribute ; sell ; dispense   FR: distribuer
เขตบึงกุ่ม[n. prop.] (Khēt Beung Kun) EN: Bueng Kum district   
ไหลซาบซึม[v. exp.] (lai sāp seum) EN: be imbued   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUE    B W EH1
BUEL    B Y UW1 L
BUER    B UW1 ER0
BUENA    B UW1 N AH0
BUEHL    B Y UW1 L
BUEGE    B UW1 JH
BUENO    B W EY1 N OW0
BUELL    B Y UW1 AH0 L
BUELOW    B UW1 L OW0
BUECHE    B UW1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Buenos    (n) (b w ei1 n @ s)
Buenos Aires    (n) - (b w e2 n @ s - ei1 @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buenos Aires (Hauptstadt von Argentinien)Buenos Aires (capital of Argentina) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブエックス[, akuteibuekkusu] (n) {comp} ActiveX [Add to Longdo]
アクティブエックスドキュメンツ[, akuteibuekkusudokyumentsu] (n) {comp} ActiveX Documents [Add to Longdo]
ウェブエクスプローラ[, uebuekusupuro-ra] (n) {comp} Web Explorer [Add to Longdo]
クリエーティブエージェンシー[, kurie-teibue-jienshi-] (n) creative agency [Add to Longdo]
ジョブエントリシステム[, jobuentorishisutemu] (n) {comp} Job Entry System [Add to Longdo]
ジョブエンラージメント[, jobuenra-jimento] (n) job enlargement [Add to Longdo]
ジョブエンリッチメント[, jobuenricchimento] (n) job enrichment [Add to Longdo]
ジンバブエ[, jinbabue] (n) Zimbabwe; (P) [Add to Longdo]
ジンバブエ共和国[ジンバブエきょうわこく, jinbabue kyouwakoku] (n) (See ジンバブエ) Republic of Zimbabwe [Add to Longdo]
スブエコ[, subueko] (n) (abbr) sub-economizer (electronics); sub-economiser [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布宜诺斯艾利斯[bù yí nuò sī ài lì sī, ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄋㄨㄛˋ ㄙ ㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ, / ] Buenos Aires (capital of Argentina) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョブエントリシステム[じょぶえんとりしすてむ, jobuentorishisutemu] Job Entry System [Add to Longdo]
リモートジョブエントリー[りもーとじょぶえんとりー, rimo-tojobuentori-] Remote Job Entry, RJE [Add to Longdo]
アクティブエックス[あくていぶえっくす, akuteibuekkusu] ActiveX [Add to Longdo]
アクティブエックスドキュメンツ[あくていぶえっくすどきゅめんつ, akuteibuekkusudokyumentsu] ActiveX Documents [Add to Longdo]
ウェブエクスプローラ[うえぶえくすぷろーら, uebuekusupuro-ra] Web Explorer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
事務所[じむしょ, jimusho] Buero [Add to Longdo]
仕事[しごと, shigoto] Buero [Add to Longdo]
保証[ほしょう, hoshou] Buergschaft, Garantie, Sicherheit [Add to Longdo]
保証人[ほしょうにん, hoshounin] Buerge [Add to Longdo]
保障[ほしょう, hoshou] Buergschaft, Garantie, Sicherheit [Add to Longdo]
内戦[ないせん, naisen] Buergerkrieg [Add to Longdo]
勤め先[つとめさき, tsutomesaki] Buero, Geschaeft, Arbeitsstelle [Add to Longdo]
官僚[かんりょう, kanryou] Buerokrat [Add to Longdo]
官僚主義[かんりょうしゅぎ, kanryoushugi] Buerokratie [Add to Longdo]
市民[しみん, shimin] Buerger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  bue
     arc; bow
  

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

  bue
       ox
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top