Search result for

bronc

(85 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bronc-, *bronc*
English-Thai: Longdo Dictionary
bronchospasm(n) การบีบเกร็งของหลอดลม, R. bronchus, bronchi,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bronco[N] ม้าป่าทางอเมริกาตะวันตก
bronchus[N] หลอดลม, Syn. bronchia
bronchial[ADJ] เกี่ยวกับหลอดลม, Syn. bronchitic
bronchitic[ADJ] เกี่ยวกับหลอดลม, Syn. bronchial
bronchitis[N] โรคหลอดลมอักเสบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bronchi(บรอง'โค) n. พหูพจน์ของ bronchus
bronchia(บรอง'เคีย) n. กิ่งก้านของหลอดลมใหญ่
bronchial(บรอง'เคียล) adj. เกี่ยวกับหลอดลม
bronchiolen. กิ่งก้านของหลอดลมใหญ่., See also: bronchiolar adj. ดูbronchiole
bronchitis(บรองไค'ทิส) n. หลอดลมอักเสบ, See also: bronchitic adj. หลอดลมอักเสบ
broncho(บรอง'โค) n. ดูbronco
broncho- pre.หลอดลม
bronchopneumonian. ภาวะหลอดลมใหญ่และปอดอักเสบ
bronchoscopen. เครื่องมือตรวจสอบหลอดลม
bronchus(บรอง'คัส) n. หลอดลมใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
bronchitis(n) โรคหลอดลมอักเสบ
broncho(n) ม้าป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bronchial-หลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchial asthmaโรคหืดหลอดลม [มีความหมายเหมือนกับ asthma] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchial glandต่อมหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchial spasmการหดเกร็งของหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchial treeกิ่งก้านหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchiectasisโรคหลอดลมพอง, โรคมองคร่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchioceleกระพุ้งหลอดลมฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchioleหลอดลมฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchiolitisหลอดลมฝอยอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchiospasm; bronchospasmหลอดลมหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bronchiหลอดลมฝอย,หลอดลม [การแพทย์]
Bronchi, Crowding ofรูเปิดของหลอดลมถูกดึงให้มาอยู่รวมๆกัน [การแพทย์]
Bronchi, Extrapulmonary and Intrapulmonaryหลอดลมนอกปอดและในปอด [การแพทย์]
Bronchi, Largeแขนงหลอดลม [การแพทย์]
Bronchi, Mainหลอดลมใหญ่ [การแพทย์]
Bronchial Angiographyการถ่ายภาพรังสีหลอดเลือดบร็องเฆียล [การแพทย์]
Bronchial Arteriesหลอดเลือดแดงหลอดลม [การแพทย์]
Bronchial Circulationระบบเลือดบรองเคียล [การแพทย์]
Bronchial Diseasesหลอดลม,โรค [การแพทย์]
Bronchial Drainageการระบายเสมหะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bronchodilator (n ) ยาขยายหลอดลม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Emphysema, asthma, bronchitis.โรคปอดเรื้อรัง โรคหืด,โรคหลอดลมอักเสบ Lost (2010)
These broncos have been saddled.เราเป็นชายหนุ่มเต็มตัวแล้ว The Psychic Vortex (2010)
I'm covering Rothman's shift. He's got the flu, bronchitis or something.ฉันอยากไปตรวจห้องของร็อธแมน เผื่อมันจะซ่อนผงขาวเอาไว้ Batman: Under the Red Hood (2010)
I open in "tosca" in a week, and he gave me bronchitis.ผมเปิดโอเปราในหนึ่งอาทิตย์ แล้วเขาก็บอกว่าผมเป็นหลอดลมอักเสบ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
I used to buck broncos for the rodeo.ฉันเคยเป็นคนดูแลม้าในงานแข่งม้า Hick (2011)
Could be vasculitis, bronchiectasis, inhaled particles.อาจเป็นเส้นเลือดอักเสบ, โรคหลอดลมพอง,อณุภาคที่สูดดม Bombshells (2011)
E.R. ruled out bronchitis, pneumonia, and lung cancer.E.R.ตัดเรื่องหลอดลมอักเสบ ปอดบวม และมะเร็งปอดไปแล้ว The Dig (2011)
His epithelium are enlarged, and the primary bronchi appear to be filled with mucus or... or some kind of liquid.เยื่อบุผิวของเขา ขยายใหญ่ขึ้น หลอดลม ปรากฏว่าเต็มไปด้วย/ เมือกหรือ ... Strain (2011)
Um, one of my dealers- - Bronco.หนึ่งในเจ้ามือของฉัน--บรองโค่ Mai Ka Wa Kahiko (2012)
Bronco.บรองโค่ Mai Ka Wa Kahiko (2012)
Where do we find Bronco?เราจะพบบรองโค่ได้ที่ไหน? Mai Ka Wa Kahiko (2012)
I don't have anyone here by the name of Bronco.ที่นี่ไม่มีผู้เข้าพักที่ชื่อ บรองโค่ เลยค่ะ Mai Ka Wa Kahiko (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broncWhen she catches a cold, she often develops bronchitis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอดลมฝอย[N] bronchiole, Syn. หลอดลม, Example: การอักเสบของหลอดลมฝอยทำให้ผนังหลอดลมบวม
หลอดลมอักเสบ[N] bronchitis, Example: หลอดลมอักเสบแบบเฉียบพลัน มักเกิดจากการติดเชื้อ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย โดยอาจติดต่อจากผู้อื่นหรือติดต่อโดยทางอากาศที่หายใจ, Thai definition: การเกิดการระคายเคืองและบวมของท่อทางเดินอากาศที่ทำหน้าที่เชื่อมปอดกับหลอดคอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอดลม[n.] (løtlom) EN: trachea ; windpipe ; bronchi   FR: trachée [f] ; bronches [fpl]
หลอดลมอักเสบ[n. exp.] (løtlom aksēp) EN: bronchitis   FR: bronchite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRONC    B R AA1 NG K
BRONCO    B R AA1 NG K OW0
BRONCOS    B R AA1 NG K OW0 Z
BRONCHIAL    B R AA1 N CH IY0 AH0 L
BRONCHITIS    B R AA0 NG K AY1 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bronco    (n) (b r o1 ng k ou)
bronchi    (n) (b r o1 ng k ai)
broncos    (n) (b r o1 ng k ou z)
bronchus    (n) (b r o1 ng k @ s)
bronchial    (j) (b r o1 ng k i@ l)
bronchitic    (j) (b r o1 ng k i1 t i k)
bronchitis    (n) (b r o1 ng k ai1 t i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bronchial...; bronchial {adj} [anat.]bronchial [Add to Longdo]
Bronchiektase {f} [med.]bronchiectasis [Add to Longdo]
Bronchitis {f}; Entzündung der Bronchien [med.]bronchitis [Add to Longdo]
Bronchopneumonie {f}; Lungenentzündung {f} [med.]bronchopneumonia; bronchial pneumonia [Add to Longdo]
Bronchodilatation {f}; Erweiterung verengter Bronchien [med.]bronchodilatation [Add to Longdo]
Bronchospasmus {m}; Krampfzustand der Bronchialmuskulatur [med.]bronchospasm [Add to Longdo]
bronchopulmonal; Lungen... [med.]bronchopulmonary; chest-related [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
気管支[きかんし, kikanshi] (n) bronchial tube; (P) [Add to Longdo]
気管支炎[きかんしえん, kikanshien] (n,adj-no) bronchitis [Add to Longdo]
気管支肺炎[きかんしはいえん, kikanshihaien] (n) bronchial pneumonia [Add to Longdo]
気管支喘息[きかんしぜんそく, kikanshizensoku] (n) bronchial asthma [Add to Longdo]
慢性気管支炎[まんせいきかんしえん, manseikikanshien] (n) chronic bronchitis [Add to Longdo]
悍馬;駻馬[かんば, kanba] (n) bronco; unruly horse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
支气管炎[zhī qì guǎn yán, ㄓ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, / ] bronchitis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bronc \bronc\ n.
   an unbroken or imperfectly broken mustang.
 
   Syn: bronco, broncho.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bronc
   n 1: an unbroken or imperfectly broken mustang [syn: {bronco},
      {bronc}, {broncho}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top