Search result for

brad

(68 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brad-, *brad*, bra
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bradawln. เหล็กหมาดสำหรับเจาะรูเพื่อตอกตะปูไร้หัว
brady-Pref. ช้า
bradycardiaอาการหัวใจเต้นช้า
abradant(อะเบรด' ดันท) n. สารขัดถู
abrade(อะเบรด') vt. ขัด,ถู,ชะ,ครูด, Syn. erode)

English-Thai: Nontri Dictionary
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bradycardia; brachycardia; oligocardiaหัวใจเต้นช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bradykinesiaอาการเคลื่อนไหวช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bradylaliaอาการพูดช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bradylexiaอาการอ่านช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bradyphagiaอาการกินช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bradytelicชนิดดึกดำบรรพ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bradytociaอาการคลอดช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bradyuriaอาการถ่ายปัสสาวะช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bradford Frameกรอบผ้าใบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ขึงตึงมีช่องสำหรับน [การแพทย์]
Brady-Arrhythmiasหัวใจเต้นช้า [การแพทย์]
Bradycardiaภาวะหัวใจเต้นช้า [TU Subject Heading]
Bradycardiaอาการหัวใจช้า,หัวใจเต้นช้า,หัวใจเต้นช้าลง,การเต้นของหัวใจลดลง [การแพทย์]
Bradycardia, Persistentการเต้นของหัวใจช้าลงเรื่อยๆ [การแพทย์]
Bradycardia, Severeหัวใจเต้นช้ามาก [การแพทย์]
Bradycardia, Sinusชีพจรช้า [การแพทย์]
Bradykinesiaหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้,การเคลื่อนไหวช้า,อาการเคลื่อนไหวช้า [การแพทย์]
Bradykininบราดีคีนิน,แบรดดีคินิน,สารแบรดีไคนิน,เบรดีไคนิน,แบรดดีไคนีน [การแพทย์]
Bradypneaการหายใจช้า,หายใจช้าลงและตื้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brady.เบรดี้ There's Always a Downside (2012)
You want us to go from zero to brady in 60 seconds.แม่อยากให้เราเริ่มจาก ศูนย์ แล้วให้กลายเป็น ล้าน ใน 60 วินาที Chuck in Real Life (2008)
His heart's back to sinus rhythm, but it's bradycardic.หัวใจเขากลับมาเต้นสม่ำเสมอแล้ว แต่มันเต้นช้ากว่าปกติ The Itch (2008)
{\pos(194,215)}Anemia, bradycardia, and abdominal pain aren't psychiatric symptoms.โลหิตจาง อัตราการเต้นหัวใจต่ำ และปวดช่องท้อง ไม่ใช่อาการทางจิต Dying Changes Everything (2008)
Hallucinations, anemia, bradycardia,ภาพหลอน โลหิตจาง อัตราการเต้นหัวใจต่ำ Dying Changes Everything (2008)
Two false positive pregnancy tests, bradycardia, lower G.I. Bleed. Go.ผลตรวจตั้งครรภ์เป็นบวกที่ผิดทั้งสองอัน หัวใจเต้นช้า G.I. ต่ำ มีเลือดออก ว่าไปซิ Dying Changes Everything (2008)
We have a pacing wire in her, but the bradycardia isn't getting better.เราใส่สายให้เธอแต่อาการbradycardiaไม่ดีขึ้น Dying Changes Everything (2008)
It'd explain bradycardia and blinking.ก็อธิบายถึงbradycardiaและตากระพริบ Dying Changes Everything (2008)
- Bradycardia's improving, we...- ภาวะหัวใจเต้นช้านั้นกำัลังดีขึ้น, เรา ... Dying Changes Everything (2008)
Mr. Sadiki, it's Brad Scanlon from Hayes Andover Bank.คุณซาดิกิ ผมแบรด สแกนล่อน จากธนาคารเฮยส์ แอนโดเวอร์ Body of Lies (2008)
Hello there, Mr. Sadiki. It's Brad Scanlon.หวัดดีคุณซาดิกิ ผมแบรด สแกนล่อน Body of Lies (2008)
It's Brad Scanlon. We need to have a conversation. Come on.ผมแบรด สแกนล่อน เรามีอะไรต้องคุยกันหน่อย Body of Lies (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิงจุ่น[N] loris, See also: Bradicebus tardigradus, Syn. ลิงลม, นางอาย, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์คล้ายลิง ตัวเล็กกว่าแมว ตากลมโต หางสั้น หากินกลางคืน เมื่อถูกรบกวนจะก้มหน้าซุกไว้ในวงแขน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขูด[v.] (khūt) EN: abrade ; scrape off ; grate ; rasp ; chafe ; rub   FR: gratter ; râper ; racler
กร่อน[adj.] (krǿn) EN: worn ; worn down ; worn away ; abraded ; eroded   FR: corrodé ; rongé ; usé
นกเขนแปลง[n. exp.] (nok khēn plaēng) EN: White-bellied Redstart   FR: Bradybate à queue rouge [m] ; Rougequeue à ventre blanc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAD    B R AE1 D
BRADY    B R EY1 D IY0
BRADT    B R AE1 D T
BRADDY    B R AE1 D IY0
BRADCO    B R AE1 D K OW0
BRADYS    B R EY1 D IY0 Z
BRADER    B R AE1 D ER0
BRAD'S    B R AE1 D Z
BRADEN    B R EY1 D AH0 N
BRADHAM    B R AE1 D HH AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brad    (n) (b r a1 d)
brads    (n) (b r a1 d z)
bradawl    (n) (b r a1 d oo l)
Bradford    (n) (b r a1 d f @ d)
bradawls    (n) (b r a1 d oo l z)
Bradstreet    (n) - (b r a1 d - s t r ii1 t)
Bradford-on-Avon    (n) -- (b r a2 d f @ d - o n - ei1 v @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwecke {f}; Drahtstift {m} | Zwecken {pl}; Drahtstifte {pl}brad | brads [Add to Longdo]
Bradypnoe; verminderte Atemfrequenz {f} [med.]bradypnoea; slow breathing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり減らす;擦り減らす;磨り減らす[すりへらす, suriherasu] (v5s,vt) to wear away; to rub down; to abrade [Add to Longdo]
ブラピ[, burapi] (n) (abbr) Brad Pitt [Add to Longdo]
擦り剥ける;擦剥ける[すりむける, surimukeru] (v1,vi) to abrade [Add to Longdo]
徐脈[じょみゃく, jomyaku] (n,adj-no) bradycardia [Add to Longdo]
赤肌;赤膚[あかはだ, akahada] (n) grazed skin; abraded skin; bare of trees [Add to Longdo]
切り釘[きりくぎ, kirikugi] (n) brad; double-pointed nail [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角钉[jiǎo dīng, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄧㄥ, / ] brads [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brad \Brad\, n. [Cf. OE. brod, Dan. braad prick, sting, brodde
   ice spur, frost nail, Sw. brodd frost nail, Icel. broddr any
   pointed piece of iron or stell; akin to AS. brord point,
   spire of grass, and perh. to E. bristle. See {Bristle}, n.]
   A thin nail, usually small, with a slight projection at the
   top on one side instead of a head; also, a small wire nail,
   with a flat circular head; sometimes, a small, tapering,
   square-bodied finishing nail, with a countersunk head.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brad
   n 1: a small nail
   v 1: fasten with brads

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top