Search result for

botanisch

(54 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -botanisch-, *botanisch*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา botanisch มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *botanisch*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's here at the Botanical Museum.Er arbeitet im Botanischen Museum. Altered States (1980)
You know he's bought her enough flowers to open a botanical garden? !Die Blumen, die er ihr gekauft hat, reichen für einen botanischen Garten. Tempered Steele (1982)
Then thanks to your botanical scholarship... you must find it cruelly apt that I was persuaded to bring such fruit.Dank Eurer botanischen Kenntnisse müsst Ihr es grausam passend finden, dass ich Euch solche Früchte brachte. The Draughtsman's Contract (1982)
- ...the Botanical Gardens.- Botanischen Garten. Fanny and Alexander (1982)
Well, of course, if we really were... going on a botanical expedition...Wenn wir wirklich auf eine botanische Expedition gehen würden... Yellowbeard (1983)
- Botanical...- Botanische... Yellowbeard (1983)
The sun is in the wrong spot? Come on. You know, this reminds me of a section of the Brooklyn Botanical Gardens, that part where it's got these crazy plants that eat things.Das erinnert mich an einen Teil des Botanischen Gartens in Brooklyn... mit den verrückten fleischfressenden Pflanzen. Glades (1984)
Ask her if she's been to the botanic gardens.Frage sie, ob sie die botanischen Gärten besucht hat. Dead Ringer (1984)
The, uh, botanical gardens, tomorrow at noon, she's gotta... [SPEAKING IN FOREIGN LANGUAGE]Die botanischen Gärten, morgen Nachmittag um 12 Uhr, sie muss... (SPRICHT FREMDSPRACHE) Dead Ringer (1984)
I just wondered if you had had a chance to see the botanic gardens.Ich überlegte gerade, ob Sie Gelegenheit hatten, die botanischen Gärten zu sehen? Dead Ringer (1984)
Thus we conclude our interview with the young botanical...Und so schließen wir unser Gespräch mit dem botanischen... Little Shop of Horrors (1986)
Come and tell our viewers at home and elsewhere about this particularly amazing agricultural phenomenon. A phenomenon, I might add, that has made you one of the most talked-about plant scientists in the country...Erzählen Sie unseren Zuschauern daheim und anderswo von diesem erstaunlichen botanischen Phänomen, das Sie zu einem der berühmtesten Pflanzenforscher des Landes machte... Little Shop of Horrors (1986)
Clean air, botanical gardens, museums, dentists...Saubere Luft, botanische Gärten, Museen, Zahnärzte. Rock the Cradle (1988)
No, I always figured the wilderness... was the botanical gardens in the Bronx.Nein, ich dachte immer, die Wildnis... das sei der botanische Garten in der Bronx. Shoot to Kill (1988)
Here in the botanical gardens?- Hier im botanischen Garten? Mountains of the Moon (1990)
Here in the botanical gardens?Hier im botanischen Garten? Mountains of the Moon (1990)
The Kressari are botanic DNA traders.Die Kressari handeln mit botanischer DNA. The Circle (1993)
These are highly sensitive herbaceous materials.Dies alles ist höchst empfindliches botanisches Material. The Circle (1993)
Calimar?Das ist eine botanische Forschungsstation. By Any Other Name (1994)
I hereby designate the two of you the team's botanical surveyors.Ich ernenne Sie beide zu den botanischen Sachverständigen. Tattoo (1995)
Botanical surveyor number one to Commander Chakotay.Botanischer Sachverständiger 1 an Chakotay. Tattoo (1995)
The botanical garden's just down the road.Der botanische Garten ist gleich die Straße runter. Schöner Spaziergang. Shine (1996)
I have a botanical pathology seminar tomorrow but you said yourself things are slow in Ops.Ich habe morgen ein Seminar in botanischer Pathologie. Aber du sagtest, dass es in der Ops gerade ruhig ist. Looking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
Caped crusaders are going to help us auction a diamond to raise money for our botanical gardens.Die maskierten Männer helfen uns dabei, einen Diamanten für den botanischen Garten zu versteigern. Batman & Robin (1997)
The botanical garden has over 2,000 kinds of plants from all over the world.Der botanische Garten beherbergt 2000 Pflanzenarten aus aller Welt. Loin Like a Hunting Flame (1997)
That is the name of a tree, though not its botanical name.Das ist allerdings nicht die korrekte botanische Bezeichnung. Charisma (1999)
The botanical term for the condition is "climax."Aus botanischer Sicht ein intaktes Biotop, verstehen Sie? Charisma (1999)
Collectors. Sometimes botanical gardens.Das sind Sammler, botanische Gärten haben oft Interesse an so was. Charisma (1999)
Night. Dubounce Botanical Gardens.Nacht, ... .. der große botanische Garten. The Wedding Planner (2001)
We have the finest botany department in the world and a quality of life like no other.Wir haben die beste botanische Abteilung der Welt... und eine unvergleichliche Lebensqualität. How High (2001)
Let's go to the park, today the botanic garden is supposedly open.Gehen wir in den Park, heute soll der Botanische Garten geöffnet haben. Stacy: Attack of the Schoolgirl Zombies (2001)
In the botanic garden soon the sorrow disappeared.Im Botanischen Garten verschwand bald die Traurigkeit. Stacy: Attack of the Schoolgirl Zombies (2001)
I went to the botanic garden with my twin sister.Ich bin mit meiner Zwillingsschwester in den Botanischen Garten gegangen. Stacy: Attack of the Schoolgirl Zombies (2001)
In the botanic garden soon the sorrow disappeared.Im Botanischen Garten verschwand bald die Traurigkeit... Stacy: Attack of the Schoolgirl Zombies (2001)
These botanical specimens indicate a high level of serum nitrates.Diese botanischen Exemplare zeigen hohe Serumnitratwerte an. Natural Law (2001)
As a matter of fact, I've also earned degrees... in dentistry, haematology, botanical pharmacology...In der Tat habe ich ebenfalls Diplome in Zahnmedizin, Hämatologie, botanischer Pharmazie... A Night in Sickbay (2002)
Most of the passengers are from Geminon or Picon... but we've got people from every colony."Botanisches Forschungsschiff 5 Stunden von Caprica" Die meisten Passagiere sind von Geminon und Picon... aber wir haben Leute von jeder Kolonie. Episode #1.2 (2003)
- Like the arboretum.- In den Botanischen Garten. That'll Do, Pig (2003)
I mean, it's certainly no arboretum, but it's nice just the same.Nichts im Vergleich zum Botanischen Garten, aber nett. That'll Do, Pig (2003)
Well, I would like to leave her my botanical library.Ich möchte ihr meine botanische Bibliothek hinterlassen. Zero Hour (2004)
You're forgetting about our interesting little bit of botanical evidence.Du vergisst unser interessantes botanisches Beweisstück. My Other Left Foot (2004)
- Where are we? - We're near the Botanical Gardens.- In der Nähe des Botanischen Gartens. Mr. Monk vs. the Cobra (2005)
Ah, remember, the botanical garden of Kunlin University where you are going, there is a Professor Chen, he is a famous herbal specialist.Ah, vergiss nicht,... es ist der botanische Garten der Kunlin Universität wohin Du gehst... Dort gibt es einen Professor Chen. Er ist ein bekannter Kräuterspezialist. The Chinese Botanist's Daughters (2006)
What a great privilege in your life to study at the best botanical garden.Was für ein großes Privileg in deinem Leben... hier im besten botanischen Garten lernen zu können. The Chinese Botanist's Daughters (2006)
You called it the botanical garden's open cinema.Wir nannten es Freiluftkino im Botanischen Garten. The Chinese Botanist's Daughters (2006)
Best place for that in the Utah desert is the botanical gardens.Bester Platz dafür in der Wüste von Utah ist der Botanische Garten. Unearthed (2006)
Remember the vows you and your wife took in that church.Erinnern Sie sich an den Treueschwur den Sie Ihrer Frau in der Kirche gegeben haben. Botanischer Garten. Black Tie (2007)
- Botanical garden.Im Botanischen Garten. Black Tie (2007)
Oh , hey , there's a fund-raiser tonight at the brooklyn botanical gardens.Oh, hey, heute Abend ist im botanischen Garten von Brooklyn eine Wohltätigkeitsveranstaltung. The Birthday Present (2008)
He's in the botany lab.Er ist im botanischen Labor. Quarantine (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
botanisch {adj} | botanische Bezeichnung {f}botanical | botanical name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
植物園[しょくぶつえん, shokubutsuen] botanischer_Garten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top