Search result for

borgen

(87 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -borgen-, *borgen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา borgen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *borgen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A visit home would be the final step in my recovery and I looked forward to the comfort of those familiar surroundings.Ein Besuch zu Hause sollte der letzte Schritt auf dem Weg zur Genesung sein und ich freute mich auf die Geborgenheit der familiären Umgebung. The Furlough (1980)
Clean up this mess and go to the co-op, see if we can borrow some machinery.Aufräumen und bei der Genossenschaft fragen, ob sie uns Maschinen borgenThe Last Straw (1980)
Can I borrow your dagger?Darf ich mir mal deinen Dolch borgenTwo Champions of Death (1980)
Sir, those who borrow are much to be pitied.Wer borgen will, ist schlimm dran. The Miser (1980)
This is the gentleman who wants to borrow the 15000 francs.Das ist der junge Herr, der von Euch borgen will. The Miser (1980)
It is you who are ruining yourself by loans so greatly to be condemned.Du willst dich durch lästerliches Borgen ruinieren? The Miser (1980)
-Follow me, I say.Wir sind geborgenThe Miser (1980)
- Say, can you spare me 100 marks? - Sure.Kannst du mir hundert Mark borgenSolo Sunny (1980)
- I've many skills for you to exploit.Ich habe viele verborgene Eigenschaften, die sie alle freilegen könnten. The Taming of the Scoundrel (1980)
Six out of the seven, like Falluper, have kept their post-VUE physical appearance hidden.Sechs von den sieben haben, wie Falluper, ihre körperliche Erscheinung nach dem GUE verborgenThe Falls (1980)
"Blake's gold will be recovered tomorrow"Blakes Gold wird morgen geborgenThe Fog (1980)
The second key to discover the three sisters' venomous secret is hidden in the basements of their homes.Der zweite Schlüssel, der zum schrecklichen Geheimnis der drei Schwestern führt ist verborgen in den Kellern ihrer Häuser. Inferno (1980)
The second key is in the basement.Der zweite Schlüssel ist im Keller verborgenInferno (1980)
The second key is in the basement.Der zweite Schlüssel ist im Keller verborgenInferno (1980)
Wah has been living here for a long timeAn diesem einsamen Ort hält sich Huai Jing Ju schon lange verborgenMing jian (1980)
Perhaps I could borrow some of yours.- Borgen Sie mir Ihre Zurückhaltung? The Mirror Crack'd (1980)
'Cause I think with my job and everythin' I could borrow some money.Ich denke, mit meinem Job und so, da könnte ich mir etwas Geld borgenOut of the Blue (1980)
May I borrow the infink for a moment?Dürfte ich mal mein Kind borgenPopeye (1980)
- A Norwegian fishing boat has just picked up the dead body of the first officer of the "Esther".- Norwegische Fischer haben die Leiche des 1. Offiziers des Versorgungsschiffes Esther geborgenffolkes (1980)
I lost it neither there where the eagle nests, nor where the miner probes in hidden veins for ore.verlor' ich's weder dort, wo der Adler horstet noch wo der Bergmann in der Tiefe verborgenen Erzadern nachgräbt. Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
NARRATOR: Dr: David Banner, physician, scientist.Dr. David Banner, Arzt, Wissenschaftler sucht nach einem Weg, die verborgenen Kräfte zu aktivieren die in jedem Menschen wohnen. The Phenom (1981)
It was like a current.Ich habe mich geborgen gefühlt. The Pearls (1981)
When he wasn't in one of his moods, I felt so safe around him.Wenn er nicht gerade seine Launen hatte, fühlte ich mich so geborgen bei ihm. The Tempest (1981)
One from the earth, deep under the ground.Einen aus der Erde, tief im Boden verborgenClash of the Titans (1981)
The dead are being dug from the rubble and in France, the German armies wait for this country to surrender.Tote werden aus Trümmern geborgen. In Frankreich warten deutsche Truppen auf unsere Kapitulation. Eye of the Needle (1981)
Can I borrow your car?- Kann ich Ihren Wagen borgenThe Final Conflict (1981)
His body was never recovered from the lake after he drowned.Seine Leiche wurde nie aus dem See geborgen, als er ertrank. Friday the 13th Part 2 (1981)
I think it means that it's locked up in your past, and you've got to try to go back.Ich glaube, dass es in deiner Vergangenheit verborgen ist, und dass du versuchen musst, zurückzugehen. Happy Birthday to Me (1981)
Write it down in the notebook. Come on, let's go.Borgen bringt Sorgen! Hot Bubblegum (1981)
Those who rule our lives know that the theater is a shelter for me and people like me in which we all feel safe and have nothing to fear.Das weiß ich und es wissen die, die jetzt unser Leben beherrschen. Das Theater ist nun für mich und meinesgleichen ein Versteck. Dort fühlen wir uns geborgen und müssen nichts befürchten. Mephisto (1981)
I mean, isn't ther e a bit of Mephisto in every German?Ist nicht in jedem rechten Deutschen ein Stück Mephisto verborgenMephisto (1981)
Sherman, can we borrow a car?Sherman, können wir ein Auto ausborgenPrivate Lessons (1981)
I don't care whether you believe it or not but this map will lead you to a hidden treasure in the Pacific Ocean.Ob du es glaubst oder nicht, aber diese Karte führt dich zu einem verborgenen Schatz im Pazifischen Ozean. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
A hidden treasure.Ein verborgener Schatz, Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
Could you tell me if there's been any talk about hidden treasure on this island?Gibt es hier Gerüchte über einen verborgenen Schatz? Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
Hey Kamasuka, I've been digging for a hidden treasure.Hallo, Kamasuka. Ich grabe nach einem verborgenen Schatz. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
NARRATOR: Dr: David Banner, physician, scientist.Dr. David Banner, Arzt, Wissenschaftler sucht nach einem Weg, die verborgenen Kräfte zu aktivieren die in jedem Menschen wohnen. Slaves (1982)
It takes longer to do things quickly; it's more expensive to do them cheaply and more democratic to do them in secret.Es dauert länger, etwas sofort zu tun, es billiger zu machen kostet mehr und viel demokratischer ist es, alles im Verborgenen zu tun. Equal Opportunities (1982)
The identity of the official whose alleged responsibility for this hypothetical oversight, as being the subject of recent discussion, Is not shrouded in quite such impenetrable obscurity as previous disclosures led you to assume.Die Identität des Beamten, dessen scheinbare Verantwortung für ein hypothetisches Versehen im Augenblick diskutiert würde, ist nicht in einem so undurchdringbar mysteriösen Dunkel verborgen, wie Sie es auf der Basis früherer Enthüllungen vermuten könnten. The Skeleton in the Cupboard (1982)
Churches were banned, but there was a clandestine practice.Aber man hielt Messen im Verborgenen ab. Antonieta (1982)
An occult malignancy in his system.Etwas verborgenes Bösartiges in seinem System. The Beast Within (1982)
Their ways were the gentle ways of natural wizards.Sie führten das sanftmütige Leben geborgener Weiser. The Dark Crystal (1982)
He makes the monsters disappear, and I be safe.- Ich fühle mich geborgen. - Ich bin in Sicherheit. The Dark Crystal (1982)
You're not at all the romantic figure you like to present. You are a hardened adventurer and a vicious swindler, who had absolutely no moral compunction in borrowing the diamond from Madame Arlena and of substituting a paste copy.Sie sind kein romantischer Held, sondern ein gemeiner Betrüger... der keine Skrupel verspürte, sich Arlenas Diamanten zu borgen... und ihn durch eine gläserne Kopie zu ersetzen. Evil Under the Sun (1982)
How I missed you and all the time you were shut up here, hidden away.Ich habe dich so vermisst, während man dich hier verborgen hielt. The Living Dead Girl (1982)
I'd say the ice it's buried in is 100,000 years old, at least.Das war vielleicht 100.000 Jahre unter der Eisdecke verborgenThe Thing (1982)
- Loan me $1000 till payday.- Kannst du mir $1.000 borgenTootsie (1982)
Several pieces of equipment are to be hidden from prying eyes, such as the navigation system, the transceiver, the distance sensor, and the databank, which makes concentrated microrecords on crystals.Das Fahrzeug ist mit einer Reihe von Zusatzgeräten ausgestattet, die einem unbefangenen Beobachter verborgen bleiben. Das Armaturenbrett, die Sendegeräte, Fernsensoren. Výprava do minula (1983)
Like, underneath all that laughter... there was something real secretive and precious to her.Als läge unter all dem Lachen etwas sehr Wertvolles verborgenThe Only Church in Town (1983)
There's something nice about borrowing from Gaines, huh, Face?Es hat schon etwas, sich etwas von Gaines auszuborgen, nicht wahr, Face? Water, Water Everywhere (1983)

CMU English Pronouncing Dictionary
BORGEN    B AO1 R G AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Geborgenheit(n) |die, nur Sg.| ความมั่นคง, ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย เช่น Geborgenheit ist ein Gefühl und eine Gewissheit kindlicher Sicherheit.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geborgenheit {f}safety; security [Add to Longdo]
Verborgenheit {f}clandestineness [Add to Longdo]
Verborgenheit {f}concealment [Add to Longdo]
abdecken; verbergen; maskieren; tarnen | abdeckend; verbergend; maskierend; tarnend | abgedeckt; verborgen; maskiert; getarntto mask | masking | masked [Add to Longdo]
ausborgen; borgen (von; aus) | ausborgend; borgend | ausgeborgt; geborgtto borrow (from) | borrowing | borrowed [Add to Longdo]
(ein Schiff) bergen | bergend | geborgen | er/sie birgt | ich/er/sie barg | er/sie hat/hatte geborgen | ich/er/sie bärge | birg!to salvage (a ship) | salvaging | salvaged | he/she salvages | I/he/she salvaged | he/she has/had salvaged | I/he/she would salvage | salvage! [Add to Longdo]
dunkel; verborgen; unsichtbar; unübersichtlich; schwer zu finden {adj}blind [Add to Longdo]
geheim; verborgen {adj} | geheimer | am geheimsten | streng geheimsecret | more secret | most secret | top secret; topsecret [Add to Longdo]
geheim; verborgen; okkult; übersinnlich {adj}occult [Add to Longdo]
heimlich; verborgen; illegal; klandestin {adj}clandestine [Add to Longdo]
kaschieren; verbergen; verhehlen | kaschierend; verbergend; verhehlend | kaschiert; verborgen; verhohlen | kaschiert; verbirgt | kaschierte; verbargto conceal | concealing | concealed | conceals | concealed [Add to Longdo]
latent; verborgen {adj}latent [Add to Longdo]
latent vorhanden sein; verborgen vorhanden seinto be latent [Add to Longdo]
offen; unverborgen {adj}unconcealed [Add to Longdo]
retten; befreien; bergen (aus) | rettend; befreiend; bergend | gerettet; befreit; geborgen | rettet | rettete | jdm. vorm Ertrinken rettento rescue (from) | rescuing | rescued | rescues | rescued | to rescue sb. from drowning [Add to Longdo]
sicher; gesichert; geborgen {adj} | sicherer | am sichersten | sich sicher fühlen; sich geborgen fühlensecure | securer | securest | to feel secure [Add to Longdo]
verborgen {adj} | verborgener | am verborgenstenconcealed | more concealed | most concealed [Add to Longdo]
verborgencrypt [Add to Longdo]
verborgencryptic [Add to Longdo]
verborgen; latent {adj}dormant [Add to Longdo]
verborgen {adv}cryptly [Add to Longdo]
verleihen; ausleihen; leihen; borgen | verleihend | verliehen | er/sie verleiht | ich/er/sie verlieh | er/sie hat/hatte verliehen | ich/er/sie verlieheto lend {lent; lent} (out) | lending | lent | he/she lends | I/he/she lent | he/she has/had lent | I/he/she would lend [Add to Longdo]
versteckt; verborgen {adj} | versteckter; verborgener | am verstecktesten; am verborgenstenhidden | more hidden | most hidden [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
拝借[はいしゃく, haishaku] -leihen, -borgen [Add to Longdo]
暗礁[あんしょう, anshou] verborgenes_Riff [Add to Longdo]
潜む[ひそむ, hisomu] sich_verbergen, verborgen_liegen [Add to Longdo]
潜伏[せんぷく, senpuku] sich_verbergen, verborgen_sein, latent_sein [Add to Longdo]
潜在[せんざい, senzai] verborgen, latent, potentiell [Add to Longdo]
[かげ, kage] NEGATIV, VERBORGEN, SCHATTEN, GEHEIMNIS [Add to Longdo]
陰性[いんせい, insei] negativ, verborgen, latent [Add to Longdo]
雌伏[しふく, shifuku] verborgen_bleiben, untaetig_bleiben [Add to Longdo]
魂胆[こんたん, kontan] -Seele, verborgene_Absicht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  borgen [bɔrgən]
     lent}; to lend {lent
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top