หรือคุณหมายถึง blüs?
Search result for

blues

(50 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blues-, *blues*, blue
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blues[N] เพลงช้าที่มีจังหวะหนัก (เพลงบลูส์)
bluesy[ADJ] ซึ่งมีจังหวะหนัก ช้าและเศร้า
bluestocking[N] หญิงที่มีการศึกษาดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blues(บลูซ) n. ความเศร้าหมอง,เพลงบลูของคนผิวดำในอเมริกา

English-Thai: Nontri Dictionary
blues(n) ความเศร้าหมอง,ความโศกเศร้า,เพลงบลู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bluesเพลงบลูส์, เพลงรันทด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bluestoneบลูสโตน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blues (Music)บลูส์ (ดนตรี) [TU Subject Heading]
Blues musiciansนักดนตรีบลูส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
♪ The blues♪ The blues American Hustle (2013)
Sometimes I wonder if he ever looked into my baby blues eyes and asked himself,ผมนึกสงสัยว่าเค้าเคยจ้องตาผมแล้วถามตัวเองไหมว่า: . Wanted (2008)
I can tell from the illuminations the pinks and the blues and the gold-patterned background.หนูดูจากภาพประกอบ... ..สีชมพู ฟ้า แล้วก็ลายทองที่พื้นหลัง Inkheart (2008)
- "Koop Island Blues" by Koop -- "Koop Island Blues" by Koop - Loyal and True (2008)
Aside from those baby blues and a knife?ถอนตัวไปซะเถอะเด็กน้อย มีดนั่นด้วย Five the Hard Way (2008)
Between zep's "ramble on" and "traveling riverside blues."ระหว่าง 'Ramble on' ของ Led Zeppelin กับ 'Traveling Riverside BluesThe Monster at the End of This Book (2009)
Do you know what is a great cure for the blues?คุณรู้มั้ยว่าอะไรรักษาความเศร้าโศกได้ดี Rose's Turn (2009)
♪ And I'm gonna rock away all of my blues# And I'm gonna rock away all of my blues Nowhere Boy (2009)
¶¶ Some will only sing the blues ¶¶# บางคนได้แต่ร้องเพลงเศร้า # Pilot (2009)
Who? "the blues"?ใครเหรอ มีตาสีฟ้า Static (2010)
I'm rhythm and blues.ฉันพวก อาร์แอนด์บี Laryngitis (2010)
♪ Dad's in a bad mood Dad's got the blues ♪ ♪ It's someone else's mess that I didn't choose ♪" dad's in a bad mood dad's got the blues " " it's someone else's mess that I didn't choose " So (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bluesI have the blues today.
bluesI often get the blues.
bluesThere go the twelve bars blues.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หงอย[v.] (ngøi) EN: wither ; be depressed ; have the blues   FR: être déprimé ; être démoralisé

CMU English Pronouncing Dictionary
BLUES    B L UW1 Z
BLUES'    B L UW1 Z
BLUEST    B L UW1 AH0 S T
BLUESTEIN    B L UH1 S T AY0 N
BLUESTEIN    B L UH1 S T IY0 N
BLUESTINE    B L UW1 S T AY2 N
BLUESTONE    B L UW1 S T OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blues    (v) (b l uu1 z)
bluesy    (n) (b l uu1 z ii)
bluest    (j) (b l uu1 i s t)
bluestocking    (n) (b l uu1 s t o k i ng)
bluestockings    (n) (b l uu1 s t o k i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふさぎ込む;塞ぎ込む;鬱ぎ込む[ふさぎこむ, fusagikomu] (v5m,vi) to mope; to brood; to be in low spirits; to have the blues [Add to Longdo]
アーバンブルース[, a-banburu-su] (n) urban blues [Add to Longdo]
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii) [Add to Longdo]
カントリーブルース[, kantori-buru-su] (n) country blues [Add to Longdo]
キンチャクダイ[, kinchakudai] (n) bluestriped angelfish (Chaetodontoplus septentrionalis) [Add to Longdo]
シティーブルース[, shitei-buru-su] (n) city blues [Add to Longdo]
ジャンプブルース[, janpuburu-su] (n) jump blues [Add to Longdo]
ストリークド・スパインフット;ストリークドスパインフット;ジャワラビットフィッシュ[, sutori-kudo . supainfutto ; sutori-kudosupainfutto ; jawarabittofisshu] (n) streaked spinefoot (Siganus javus, species of Indo-Pacific rabbitfish); bluespotted spinefoot; Java rabbitfish [Add to Longdo]
スミツキトノサマダイ[, sumitsukitonosamadai] (n) bluespot butterflyfish (Chaetodon plebeius); blueblotch butterflyfish [Add to Longdo]
テングハギ[, tenguhagi] (n) bluespine unicornfish (Naso unicornis, species of Indo-Pacific tang); bluespine surgeonfish; short-nose unicornfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布鲁斯[bù lǔ sī, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄙ, / ] blues (music) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blues \blues\ n.
   a type of folk song that originated among Black Americans at
   the beginning of the 20th century; has a melancholoy sound
   from repeated used of blue notes.
   [WordNet 1.5]
 
   2. a state of depression; as, he had a bad case of the blues.
 
   Syn: megrims.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blues
   n 1: a type of folksong that originated among Black Americans at
      the beginning of the 20th century; has a melancholy sound
      from repeated use of blue notes
   2: a state of depression; "he had a bad case of the blues" [syn:
     {blues}, {blue devils}, {megrims}, {vapors}, {vapours}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top