Search result for

blocs

(628 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blocs-, *blocs*, bloc
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blocs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blocs*)
English-Thai: Longdo Dictionary
blockchain(n ) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
block[N] ตึกใหญ่
block[N] ที่วางของโชว์ในการประมูล
block[N] ชิ้นของวัสดุที่เป็นของแข็งและมีลักษณะแบนราบ
block[VT] กีดขวาง, Syn. obstruct
block[VT] อัดให้เข้ารูป
block[VT] หยุด, See also: ห้าม, ขวาง, Syn. prevent, stop
block[N] สิ่งกีดขวาง, Syn. obstruction
block[N] ช่วงตึก, [แถวติดต่อกันของอาคาร]
block[VI] ถ่วงความเจริญ, Syn. hinder
block[N] การหยุดชะงักของพัฒนาการของกระบวนการทางความคิดหยุดชะงัก
en bloc[ADV] ทั้งหมด, See also: ทั้งปวง, Syn. bodily, collectively, en masse
block in[PHRV] ถมด้วยอิฐหรือของแข็ง
block in[PHRV] ร่างคร่าวๆ, See also: วาดคร่าวๆ, วาดเร็วๆ
block up[PHRV] อุดตัน, See also: ถูกปิดกั้น, Syn. seal up, stop up, stuff up
blockade[N] การปิดล้อม, See also: การขัดขวาง, การปิดกั้น
blockage[N] การปิดล้อม, See also: การขัดขวาง, การปิดกั้น, Syn. obstruction
block off[PHRV] ปิดกั้น, Syn. seal off
block out[PHRV] บดบัง, See also: ปกคลุม
block out[PHRV] ทับ (รูปภาพ, การพิมพ์), See also: ปิดทับ
blockhead[N] คนโง่เง่า, See also: คนที่ไม่ฉลาด, Syn. idiot, fool, Ant. genius
roadblock[N] สิ่งกีดขวาง, See also: อุปสรรค, Syn. barricade, barrier
woodblock[N] แม่พิมพ์ทำด้วยไม้สำหรับพิมพ์เป็นรูปต่างๆ, Syn. woodcut, woodprint
woodblock[N] เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี
blockbuster[N] ลูกระเบิดที่ปล่อยจากเครื่องบิน
heart block[N] ภาวการณ์สูบฉีดโลหิตของหัวใจห้องล่างและบนไม่ประสานกัน
office block[N] อาคารใหญ่ซึ่งเป็นสำนักงานของหลายบริษัท, Syn. office building
building block[N] ตัวต่อไม้หรือพลาสติกของเล่น
go to the block[IDM] ถูกฆ่าด้วยขวาน
go to the block[IDM] หมดสติ (จากยาหรือก๊าซ), Syn. go under
stumbling-block[IDM] สิ่งกีดขวาง, See also: สิ่งขัดขวาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloc(บลอค) n. กลุ่มคน,หมู่คน,กลุ่มสมาชิกพรรคการเมือง, Syn. group
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
block diagramแผนภาพบล็อก <คำแปล>หมายถึงแผนภาพที่แสดงบล็อกรูปต่าง ๆ ที่มีการโยงด้วยเส้นหรือลูกศรให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือการไหล (flow) หรือทิศทางเดินของข้อมูล
block letterตัวพิมพ์ใหญ่
blockade(บลอค'เคด) n. การปิดล้อม,การขัดขวาง vt. ปิดล้อม, Syn. obstruction
blockage(บลอค'คิจฺ) n. การอุด,การปิดล้อม,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกปิด,ภาวะที่ถูกขัดขวาง
blockhead(บลอค'เฮด) n. คนโง่เง่า,หัวหุ่นไม้, See also: blockheaded adj. โง่เง่า blockheadedness n. ดูblockhead blockheadism n. ดูblockhead
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่มหมายถึง จำนวนระเบียนในหนึ่งบล็อก (block) ในการบันทึกข้อมูลลงแถบบันทึก (tape) นั้น จะบันทึก 1 ระเบียน (record) ต่อ 1 บล็อก หรือหลายระเบียนต่อ 1 บล็อกก็ได้ดู block ประกอบ
blockish(บลอค'คิช) adj. คล้ายท่อนไม้,โง่
breechblockn. ส่วนหุ้มท้ายของกระบอกปืน
cellblockn. ตึกในคุกที่ประกอบด้วยห้องขังเป็นห้อง ๆ
chock-a-blockadv. อัดแน่นเบียดกันแน่น,รัดจนติ้ว
chopping blockn. เขียง,เขียงหั่นเนื้อหรืออาหาร
en bloc(อานบลอค') ทั้งหมด
file control blockกลุ่มแฟ้มข้อมูลใช้ตัวย่อว่า FCB เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล ที่อยู่เป็น กลุ่ม ซึ่งพวกนักเขียนโปรแกรมเท่านั้นที่จะต้องรู้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้
heart blockภาวะการฉีดโลหิตของห้องหัวใจล่างและบนไม่ประสานกัน
interblock gapช่องว่างระหว่างบล็อกใช้ตัวย่อว่า IBG (อ่านว่า ไอบีจี) ในการบรรจุข้อมูลลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) นั้นเราจะบรรจุลงเป็นระเบียน (record) หน่วยขับแถบบันทึกหรือเทป (tape drive) จะจัดให้มีช่องว่างระหว่างระเบียน (record) เพื่อไว้ช่วยในการปรับความเร็วในการอ่านและบันทึก (read/wtite) แต่ยิ่งมีระเบียนมาก ก็จะยิ่งเสียเนื้อที่ของเทปมากเพราะจะต้องมีช่องว่างมาก เพื่อเป็นการลดช่องว่าง จึงนิยมนำหลาย ๆ ระเบียนมารวมกัน เรียกว่า กลุ่มระเบียน หรือบล็อก และระหว่างกลุ่มแต่ละกลุ่ม ก็จะมีช่องว่าง ซึ่งเรียกว่า ช่องว่างระหว่างกลุ่มระเบียนดู interrecord gap เปรียบเทียบ
office-block(ออฟ'ฟิซบลอค) n. ย่านสำนักงาน
pare blockeden. การประกาศปิดอ่าวแต่ไม่มีเรือรบเพียงพอ
pulley blockn. ชุดลูกรอก,ชุดมู่เล่
snatch blockn. ลูกรอกที่ติดกับเชือกขึง
stumbling blockn. อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ถ่วงความเจริญ, Syn. obstacle
upper memory blockupper memory block หน่วยความจำส่วนบนใช้ตัวย่อว่า UMB (อ่านว่า ยูเอ็มบี) หมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่อยู่ตอนบน ที่อาจเก็บไว้ใช้งานเฉพาะอย่าง ทำให้เหมือนกับมีหน่วยความจำมากขึ้น โปรแกรมในระบบดอส (DOS) ที่ชื่อ EMM 386. EXE เป็นผู้จัดการสร้างส่วนนี้ในหน่วยความจำให้
yule blockn. ท่อนไม้ขนาดใหญ่บนกองไฟในราตรีก่อนวันคริสต์มาส. adj. เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส

English-Thai: Nontri Dictionary
bloc(n) หมู่,กลุ่มคน,ฝูงคน,พวก
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
block(vt) สกัด,กีดกัน,ขัดขวาง,ต้าน,ปิดล้อม
blockade(n) การปิดล้อม,การกั้นด่าน,การขัดขวาง
blockade(vt) กีดกั้น,ปิดล้อม,กั้นด่าน,ขัดขวาง
blockage(n) การปิดล้อม,การอุด,การขัดขวาง
blockhead(n) คนโง่,คนปัญญาทึบ
blockhouse(n) ป้อม
CHOPPING chopping block(n) เขียง
roadblock(n) สิ่งกีดขวางบนถนน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial heart blockภาวะหัวใจขัดบางส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacific blockadeการปิดล้อมยามสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paper blockadeการปิดล้อมที่ไร้ผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recovery blockบล็อกสำหรับกู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
randomised block; randomized blockบล็อกเชิงสุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
randomized block; randomised blockบล็อกเชิงสุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
short engine; short block; short motorเครื่องยนต์ส่วนหลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starting blockแผ่นจุดอาร์กรองเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
short block; short engine; short motorเครื่องยนต์ส่วนหลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
short motor; short block; short engineเครื่องยนต์ส่วนหลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusion rim; bite-block; bite-rimแท่นกัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
jeweller's block policyกรมธรรม์เบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
block diagramแผนภาพบล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
block diagramแผนภาพบล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
block faultingการเลื่อนเป็นบล็อก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
block header๑. ส่วนหัวกลุ่มระเบียน๒. ส่วนหัวบล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
block lavaลาวาบล็อก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
block lengthความยาวกลุ่มระเบียน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
block limitขีดจำกัดในเขตรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
block markเครื่องหมายสิ้นสุดบล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
block matrixเมทริกซ์แบบบล็อก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
block matrix-multiplicationการคูณเมทริกซ์แบบบล็อก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
block-structured languageภาษาโครงสร้างแบบบล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
block-structured languageภาษาโครงสร้างแบบบล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
block-submatrixเมทริกซ์ย่อยแบบบล็อก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
blockadeการปิดล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blockadeการปิดล้อมทางทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blockade, pacificการปิดล้อมยามสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blockade, paperการปิดล้อมที่ไร้ผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blockingการจัดเป็นกลุ่มระเบียน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bite-block; bite-rim; occlusion rimแท่นกัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bite-rim; bite-block; occlusion rimแท่นกัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
blocกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
block๑. กลุ่มระเบียน๒. บล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blockกลุ่มอาคาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
block๑. กลุ่มระเบียน๒. บล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
block๑. เศษบล็อก๒. บล็อกรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
block bookหนังสือพิมพ์แกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
block designแผนแบบบล็อก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
block mountainภูเขาบล็อก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
block multiplicationการคูณแบบบล็อก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
block of flatsกลุ่มอาคารประเภทห้องชุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
block policyกรมธรรม์เบ็ดเสร็จ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
block sequence; block weldingการเชื่อมแบบกลุ่ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
block systemระบบเขต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
block welding; block sequenceการเชื่อมแบบกลุ่ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
block, heartภาวะหัวใจขัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
block, nerveการสะกดประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
block, partial heartภาวะหัวใจขัดบางส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blockพื้นที่ที่แบ่งเป็นแปลงสัมปทานทั้งบนบกและในทะเล
สำหรับให้บริษัทน้ำมันมายื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม โดยทั่วไปการแบ่งแปลงจะแบ่งตามแนวเส้นรุ้งและเส้นแวง [ปิโตรเลี่ยม]
Randomized block designการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concrete blocksคอนกรีตบล็อก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Blockบล็อก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Blockadeการปิดอ่าว [TU Subject Heading]
Concrete blocksคอนกรีตบล๊อก [TU Subject Heading]
Nerve blockการสกัดเส้นประสาท [TU Subject Heading]
Neuromuscular blockadeการระงับความรู้สึกที่จุดเชื่อมต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ [TU Subject Heading]
Trade blocsกลุ่มการค้า [TU Subject Heading]
Block Gaving อุโมงค์กล่องดินถล่ม
เป็นการทำเหมืองอุโมงค์ในบริเวณแหล่งแร่ ที่สามารถพังลงมาได้ง่าย โดยการตัดออกเป็นบล็อค ๆ ให้ถล่มลงมา [สิ่งแวดล้อม]
Block rubberยางแท่งเป็นยางธรรมชาติที่ผลิตโดยมีการควบคุมคุณภาพให้ได้ตรงตาม มาตรฐานที่กำหนด โดยในการผลิตจะนำยางมาทำให้เป็นก้อนเล็กๆ (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร) เพื่อให้ง่ายต่อการชำระล้างสิ่งสกปรกและง่ายต่อการทำให้แห้งด้วยการอบ และหลังจากอบยางให้แห้งด้วยอากาศร้อนแล้วก็จะนำยางแห้งที่เป็นก้อนเล็กๆ เหล่านี้ไปอัดให้เป็นแท่งมาตรฐาน 330x670x170 มิลลิเมตร มีน้ำหนักประมาณ 33.33 กิโลกรัม การจัดชั้นของยางแท่งจะพิจารณาจากปริมาณสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในยางเป็นสำคัญ นอกจากนั้นก็อาจพิจารณาตัวแปรอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ปริมาณเถ้า ดัชนีความอ่อนตัว ฯลฯ ปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานยางแท่ง เรียกว่า Standard Thai Rubber (STR) [เทคโนโลยียาง]
Adrenergic Alpha Receptor Blockadersสารสกัดกั้นตัวรับแอลฟาแอดรีเนอร์จิก, สารสกัดกั้นหน่วยรับความรู้สึกแอลฟาอะดรีเนอร์จิก [การแพทย์]
Adrenergic Beta Receptor Blockadersสารสกัดกั้นตัวรับบีตาแอดรีเนอร์จิก, สารสกัดกั้นหน่วยรับความรู้สึกบีตาอะดรีเนอร์จิก [การแพทย์]
Adrenergic Blockingการยับยั้งระบบแอดดรีเนอจิค [การแพทย์]
Airway, Partially Blockedทางผ่านอากาศถูกอุดตันบางส่วน [การแพทย์]
Alpha Blockersยาปิดกั้นแอลฟ่า [การแพทย์]
Alpha-Adrenergic Receptor Blocking Agentsยาปิดกั้นตัวรับสัญญาณแอลฟ่าแอดรีเนอร์จิค [การแพทย์]
Antibodies, Blockingตัวป้องกัน, ถูกควบคุมไม่ให้ทำงานโดยแอนติบอดีย์ [การแพทย์]
Axillary Blockวิธีทำให้แขนขาชาโดยการสกัดความรู้สึกของประสาท [การแพทย์]
B Blockersกลุ่มยาต้านเบต้า [การแพทย์]
Beta Blockersยาต้านเบต้า [การแพทย์]
Beta-Adrenergic Receptor Blocking Agentsยาปิดกั้นตัวรับสัญญาณเบต้าแอดรีย์เนอร์จิค [การแพทย์]
Beta-Blockersยากั้นเบต้า,ยาปิดกั้นเบต้า [การแพทย์]
Blockกั้น,สกัดกั้น,ลูกบาศก์,การอุดตัน,ห้าม,ไม้ท่อน,อุดตันหยุดยั้ง [การแพทย์]
Block Houseบร็อคเฮาส์ [การแพทย์]
Block, Functionalการทำงานส่งผ่านสัญญาณไม่สามารถทำได้ [การแพทย์]
Block, Intraventricularการปิดกั้นภายในเวนตริเกิ้ล [การแพทย์]
Block, Partialการถูกปิดกั้นเป็นบางส่วน [การแพทย์]
Block, Physiologicalการทำงานส่งผ่านสัญญาณไม่สามารถทำได้ [การแพทย์]
Block, Therapeuticการใช้ยาชาสกัดประสาท [การแพทย์]
Block, Unidirectionalการปิดกั้นทางเดี่ยว [การแพทย์]
Blockadeการอุดตัน,การอุดกั้น [การแพทย์]
Blockcopolymersบลอคโคโพลิเมอร์ [การแพทย์]
Blockersสมาชิกประเภทดื้อดันทุรังจนหัวชนฝา [การแพทย์]
Blockingการหยุดโดยฉับพลัน,พูดติดขาดเป็นห้วงๆ,หยุดกะทันหัน,พูดติดขาดเป็นห้วงๆ [การแพทย์]
Blocking, Two Dimensionalการทดลองทั้งแนวตั้งและแนวนอน [การแพทย์]
Blocksแท่งไม้,กลุ่ม [การแพทย์]
Blocks, Shockไม้หนุนปลายเตียง [การแพทย์]
Bone Blockชิ้นกระดูกยัน,แท่งกระดูกเพื่อเชื่อม [การแพทย์]
Bronchus, Blockedหลอดลมอุดตัน [การแพทย์]
Building Blockหน่วยโครงสร้าง [การแพทย์]
Bundle-Branch Blockโรคหัวใจชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Calcium Channel Blockersสารสกัดกั้นแคลเซียม [การแพทย์]
Capillary Blockadeการอุดตันของหลอดเลือดฝอย,วิธีอุดกั้นในเส้นโลหิตฝอย [การแพทย์]
Cholinergic Blocking Agentsยาที่ให้ผลเหมือนกับการกดประสาทพาราซิมพาธิติค [การแพทย์]
Dopamine Blockage, Chronicการสกัดกั้นโดปามีนแบบเรื้อรัง [การแพทย์]
Enbloc Displacementการเคลื่อนไหวย้ายโครงสร้างกระดูกเป็นชิ้นใหญ่ [การแพทย์]
Enbloc Resectionการผ่าตัดเคลื่อนกระดูกทั้งส่วน [การแพทย์]
Bypass block of contentการข้ามบล็อกเนื้อหา
กลไกเพื่อข้ามบล็อกเนื้อหาที่ปรากฏขึ้นซ้ำๆ ในหน้าเว็บหลายๆ หน้า [Assistive Technology]
chute blockschute blocks, แท่งสลายพลังงานน้ำปลายรางเท [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a chip off the old block (phrase ) ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
blockbusterภาพยนตร์หรือหนังสือที่ประสบความสำเร็จได้รับความนิยมจากผู้ชมหรือผู้อ่าน, หนังทำเงิน, หนังสือขายดี
Calcium Channel blocker (n ) ยาต้านแคลเซียม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Block.Block. Tightrope (1984)
Block from my window.จากหน้าต่างนั่นไง,เอ่อ.. New Haven Can Wait (2008)
Beta blockers don't work.ยาต้านเบต้าไม่ได้ผล Adverse Events (2008)
Blockage explains the pain.การอุดตันอธิบาย เรื่องความเจ็บปวดได้ The Itch (2008)
What explains the blockage plus seizures?อะไรอธิบายได้ถึง การอุดตันรวมกับอาการชัก The Itch (2008)
We can give him drugs for the blockage.เราให้ยาเค้าได้ไหม สำหรับแก้ไขการอุดตัน The Itch (2008)
That blockage will rupture your intestines, spew sewage throughout your body.การอุดตันนั้นจะทำให้ ลำไส้ของคุณแตก และของเสียในลำไส้ก็จะกระจายออกไป ในร่างกายของคุณ The Itch (2008)
See if you can clear his blockage with lactulose.ดูนะ ถ้าคุณสามารถกำจัด สิ่งที่อุดตันลำไส้ของเขาด้วย แลคตูโลส (ยาหล่อลื่น) The Itch (2008)
Just the gas buildup in the blockage.แค่แก็สที่ออกมาจากส่วนอุดตัน The Itch (2008)
Start her on beta-blockers.ให้ยาต้านเบต้ากับเธอ Emancipation (2008)
The rest of you, do anything that isn't starting her on beta-blockers.ใช้เวลาที่เหลือของคุณ ทำบางอย่าง นั่นไม่ใช่เริ่มให้ยาเบต้าบล็อกเกอร์ Emancipation (2008)
The beta-blockers keep this from happening.ยาเบต้าบล็อกเกอร์ ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น Emancipation (2008)
Beta-blockers don't cause psychotic breaks.เบต้า บล็อกเกอร์ไม่ได้ทำ ให้เิกิดอาการสติแตก Emancipation (2008)
She's not on beta-blockers.เธอไม่ได้ใช้เบต้าบล็อกเกอร์ Emancipation (2008)
If you'd run the echo that you didn't run before giving her the beta-blockersถ้าคุณใช้เครื่องแอกโค่ ซึ่งคุณไม่ได้ใช้ ก่อนที่จะให้ยาต้านเบต้ากับเธอ Emancipation (2008)
Drugs that block calciumยาเสพติดบล็อกแคลเซี่ยม Last Resort (2008)
Block his references to other hospitals.ปิดกันการรับรองเขาจากโรงพยาบาลอื่น Dying Changes Everything (2008)
Parked down the block. Didn't wanna tweak Donna.จอดเอาไว้ข้างล่าง ไม่อยากให้ดอนน่่าร้อนใจ Pilot (2008)
Block his escape!รีบจับมันเร็ว Ambush (2008)
We have reports of gunfire in the 1500 block of Columbus Lane.เราได้รับรายงานการยิงปืน/Nที่บล็อค 1500 โคลัมบัส เลน And How Does That Make You Kill? (2008)
You're blocking my view!อย่าบังข้าสิ Portrait of a Beauty (2008)
All else would be okay, but the ice block will melt into waterทุกอย่างโอเค,แต่น้ำแข็งจะละลาย Iljimae (2008)
Why is this ice block red looking ?ทำไมก้อนน้ำแข็งถึงสีแดงล่ะ? Iljimae (2008)
I already ordered the servants to block his escaping path.ข้าสั่งให้คนไปปิดช่องที่เขาใช้หลบหนีแล้วล่ะ Iljimae (2008)
But you're totally blocked.แต่คุณปิดกลั้นมัน Beethoven Virus (2008)
I came here to spill everything and you blocked it, you bastard!ฉันมาที่นี่เพื่อปลดปล่อยทุกอย่าง แต่คุณเป็นคนสกัดมันไว้ ตาบ้า! Beethoven Virus (2008)
He's not to get out of here alive! Block the exits!เขาจะต้องไม่ออกไปจากที่นี่แบบมีชีวิต ไปปิดทางออกซะ! Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Lloyd, block the door! Block the door! Block the door!ลอยด์ กั้นประตูนั้นไว้ \ กั้นประตูไว้ Bolt (2008)
When the package was wrapped, the woman, who was back in the cab, was blocked by a delivery truck.เมือของถูกห่อเรียบร้อย -หญิงสาวคนนั้นกลับมาขึ้นรถ ถูกขวางด้วยรถบรรทุกส่งของ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We lived four blocks from a public pool.ที่อยู่ของเราห่างจากสระน้ำไป 4 บล็อก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Well, you seem like a real chip off the old block.อืม.. เธอนี่เหมือนพ่อแม่ ยังกับถอดพิมพ์กันมาเลยนะ Superhero Movie (2008)
Control, I want you to clear a half a block out. Clear all the buildings along the back annex.เรียกศูนย์ ปิดพื้นที่ีในรัศมีครึ่งช่วงตึก ให้ตรวจค้นด้านหลังของตึกทุกตึก Vantage Point (2008)
We need a pick-up seven blocks east of the Plaza.เราต้องการคนมารับด่วนที่ สาย 7 ทางตะวันออกของพลาซ่า Vantage Point (2008)
The Mob ground out a little profit and the police tried to shut them down one block at a time.พวกมาเฟียออกมาแสวงหาผลประโยชน์อันกระจิดริด และตำรวจพยายามที่จะเก็บพวกเขาให้อยู่หมัด The Dark Knight (2008)
Dude, they set up a fucking roadblock! They're gonna find us.พวกเขาตั้งด่านกั้นถนน พวกนั้นตามหาเรา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Block the door, Block the door! (screaming) PUSH!ปิดประตู ปิดประตู ! ดัน ! เอาล่ะ... The Strangers (2008)
We're blocking all phone lines until we get control of the situation.เราบล็อคสัญญาณโทรศัพท์ไว้ทุกสาย จนกว่าเราจะควบคุมสถาณการณ์ไว้ได้ Day of the Dead (2008)
You get back to that roadblock ASAP.ส่วนคุณกลับไปที่จุดที่ปิดถนน ASAP Day of the Dead (2008)
He always travels the same six blocks of Halsted.เขามักใช้เส้นทางเดิม 6 บล็อกจากโรมแรม Wanted (2008)
You have three blocks to kill him.คุณมีแค่ 3 บล็อกที่สามารถฆ่าเขาได้ Wanted (2008)
After putting them on the chopping block in the first place?หลังจากที่เอาคอพวกเรา ไปขึ้นเขียงมาแล้วน่ะเรอะ Inkheart (2008)
Having writer's block?เขียนไม่ออกเหรอคะ Inkheart (2008)
Will those miserable words of yours be strong enough to block the dam?คำพูดที่ยากแค้นของเธอ จะแข็งแรงพอ ที่จะกั้นเขื่อนหรือไม่ล่ะ? Episode #1.5 (2008)
Police and emergency workers in Manchester are still combing through what is left of this block of flats.ตำรวจและทีมฉุกเฉินในแมนเชสเตอร์ ยังคงค้นหาท่ามกลางซากปรักหักพัง Body of Lies (2008)
What was once a block-long farmer market vibrant with color is now in ruins and covered with ash.ทำให้ตลาดการเกษตรที่เคยคึกคัก จอแจและเต็มไปด้วยสีสัน บัดนี้ต้องถูกปกคลุมไปด้วยเถ้าถ่าน Body of Lies (2008)
It's a couple blocks from here.แค่เลยไปประมาณสองสามช่วงตึก และเราก็อาจจะเดินเล่นกัน New York, I Love You (2008)
Why am I walking 30 blocks to this bar?ทำไมเราจะต้องเดิน 30 กว่าช่วงตึกเพื่อมาบาร์นี้ New York, I Love You (2008)
Juma's men will set up roadblocks, checkpoints, into the city.คนของจูมาได้ปิดถนน ตั้งจุดตรวจตามเส้นทางเข้าสู่เมือง 24: Redemption (2008)
-Two more blocks.- อีกสองบล็อค ทางนั้น 24: Redemption (2008)
- Maybe we'll just drive around the block.-บางทีเราอาจจะขับไปรอบๆตึกก่อน Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blocThose agenda items were taken up en bloc for discussion.
blocI would like to stress that it is more convenient to control tariffs as a bloc rather than country by country.
blocThe statue was carved from a block of cherry wood.
blocA car lying on its side blocked the passage.
blocChildren play with blocks.
blocWalk two blocks, and turn left.
blocShe lives a block away and her name is Susan.
blocThe air was blocked off, extinguishing the fire.
blocBob's really chip off the old block.
blocAnd so the method that works is treading down the snow to harden it, making blocks and piling them up.
blocGo down this street three blocks.
blocHey! What are you doing blocking the way?
blocA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
blocHe broke up the concrete block with a hammer.
blocJust how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen.
blocI put my fingers in my ears to block out the terrible sounds.
blocThe blocks of stone were jointed with cement.
blocNothing can change the look of a city so dramatically as the sudden appearance of a block of offices which towers above all the surrounding buildings.
blocThe light is completely blocked out by the big tree.
blocA fallen tree blocked up the passage.
blocThreats of retaliation are blocking negotiations.
blocI considered doing something like blocking edits based on a blacklist.
blocWhat do you do when you get writer's block while writing a script?
blocKen's really a chip off the old block.
blocI'll kill you! Knock your block off and grind you underfoot! You shithead! Die! [XXX]
blocAs the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.
blocThe harbor can be blocked.
blocFrom time to time, a proposal to pull down a much-loved old building to make room for a new block of flats, raises a storm of angry protest.
blocHe quickly made friends with the new boy on the block.
blocThe path between the two houses was blocked by snow.
blocTraffic was blocked by a landslide.
blocPop-up ad blocking "Google Toolbar"
blocThey live in our block.
blocA curtain of mist blocked our view.
blocThe drains are blocked up.
blocShe lives a few blocks away from here.
blocThe thing blocking my path was a stone wall of less than 1 meter's height.
blocMy house is five blocks away.
blocThe heavy snowfall blocked the roads.
blocThis block of apartments is a building that takes both the environment and health into consideration. From now on we want to further expand this system and knowhow.
blocThe last three blocks! come on! cheer up!
blocWe had not gone far before we saw the road blocked by a truck.
blocThe bank is three blocks away.
blocGo two blocks along this street and turn left.
blocI was told my tear duct was blocked.
blocRows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.
blocI have lived on this block, and next to the same neighbor, all my life.
blocGo two blocks and turn left.
blocThey blocked the flow of water from the burst pipe.
blocThe checked player must find a way for the king to escape and block the check.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดกั้น[V] obstruct, See also: hinder, check, block, stop, impede, Syn. ห้าม, ขวาง, กีดกัน, ขัดขวาง, Example: ประชาชนถูกปิดกั้นทางเสรีภาพอย่างมาก
ปิดป่า[V] blockade the forest, Ant. เปิดป่า, Example: นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งปิดป่าสัมปทาน หยุดการทำไม้ในภาคใต้ทั้งหมด, Thai definition: ห้ามไม่ให้ตัดต้นไม้
หน่วงเหนี่ยว[V] delay, See also: obstruct, detain, hinder, impede, hold up, block, restrain, Syn. ถ่วง, ยื้อ, หน่วง, ขัดขวาง, Example: ไพร่พลช่วยกันหน่วงเหนี่ยวทัพพม่าไม่ให้เข้าไปถึงเมืองหลวง, Thai definition: ถ่วงเวลาไว้ (ใช้ในการรบ)
เป็นก้างขวางคอ[V] obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, hinder, be in the way, Example: เรื่องการขุดคุ้ยโครงการฉาวเอสดีเอชนี้เป็นก้างขวางคอประชาธิปัตย์อยู่ในเวลานี้, Thai definition: คอยขัดขวางมิให้ทำการได้สะดวก, คอยขัดขวางให้ผู้อื่นเสียประโยชน์
อุด[V] plug, See also: stop, block, fill a hole, seal, close, cork, Syn. อัด, จุก, ปิด, Example: แม่ใช้กาบมะพร้าวห่อใบตองอุดปากกระบอกข้าวหลามก่อนนำไปเผาจนสุก, Thai definition: อาการที่นำของบางสิ่งไปจุกช่องให้แน่น เช่น อุดรู
ดักหน้า[V] block the way, Example: ชายร่างใหญ่ 2 คนมาดักหน้าแล้วทักทายอย่างกวนอารมณ์, Thai definition: มายืนอยู่ข้างหน้าอย่างขวางทางไม่ให้ไป
แม่พิมพ์[N] plate, See also: mould, mold, block, Syn. แบบหล่อ, แบบพิมพ์, แท่นพิมพ์, Example: แม่พิมพ์ตัวใหม่เกิดร้าวขึ้นจึงได้มีการแกะแม่พิมพ์ตัวใหม่มาทดแทน, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: เบ้าหล่อที่ใช้เป็นแบบในงานพิมพ์
กีด[V] obstruct, See also: impede, hinder, block, bar, prevent, retard, Syn. ขวาง, กั้น, Example: เราวางกับระเบิดตามแนวป่าไว้เพื่อกีดทางรุกข้าศึก
กีดกัน[V] obstruct, See also: keep from, block, bar, prevent, Syn. กั้น, กัน, ห้ามปราม, กีดกั้น, Example: กำแพงทางสังคมศีลธรรมและศาสนาได้กีดกันไม่ให้คนนึกคิดถึงกามารมณ์, Thai definition: กันไม่ให้เป็นไปได้, กันไม่ให้สะดวก
กีดกั้น[V] hinder, See also: impede, block, bar, encumber, trammel, Syn. ขวางกั้น, กั้น, กีดขวาง, กัน, ขัดขวาง, Example: ความสุจริตนั้นย่อมกีดกั้นบุคคลออกจากความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งหมดได้, Thai definition: ขัดขวางไว้
กีดขวาง[V] obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, retard, Syn. ขัดขวาง, ขวาง, Example: เมื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็ไม่มีอุปสรรคกีดขวาง ทำให้เป็นอิสระและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Thai definition: ขวางกั้นไว้, ขวางเกะกะ
ขัดขวาง[V] obstruct, See also: stop, impede, block, thwart, Syn. กีดขวาง, สกัดกั้น, ขวาง, Ant. ปล่อย, Example: เพื่อนๆ ช่วยกันขัดขวางผมไม่ให้ฆ่าตัวตาย, Thai definition: ทำให้ไม่สะดวก, ทำให้ติดขัด
คนโง่เง่า[N] stupid, See also: block head, stupid person, doltish person, dunce, idiot, Syn. คนโง่, Ant. คนฉลาด, Example: อย่าคิดว่าชาวป่าชาวดอยเป็นคนโง่เง่า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่ฉลาดหรือไม่รู้เท่าทันอย่างมาก
เขียง[N] chopping block, Example: แม่ค้าวางเนื้อหมูลงบนเขียงก่อนที่จะลงมือสับให้ละเอียด, Count unit: อัน, เขียง, Thai definition: ไม้รองรับการสับหั่น มักเป็นแผ่นกลมๆ
สกัด[V] intercept, See also: block, catch, interrupt, obstruct, stop, head off, Syn. กั้น, ขวาง, Example: ตำรวจตั้งด่านเพื่อสกัดคนร้ายไม่ให้หนีออกนอกประเทศ, Notes: (เขมร)
เครื่องกีดขวาง[N] obstacle, See also: bar, barricade, clog, hindrance, block, barrier, Syn. เครื่องขัดขวาง, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกั้น
ปิดทาง[V] block off, See also: shut off, close off, Syn. กักกัน, Example: ปชป.สู้ไม่จริง และจะหันมาหนุนให้สมัคร สุนทรเวช ปิดทางสุดารัตน์แห่งไทยรักไทย, Thai definition: ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นได้ดีหรือทำกิจเป็นผลสำเร็จ
ปิดล้อม[V] blockade, Syn. ล้อม, Example: ทหารพม่ายกกำลังมา 3 กองพลเพื่อโจมตีเราและหวังจะปิดล้อม, Thai definition: รุมล้อมเข้ามาเพื่อจะทำร้าย
ปึก[CLAS] wad, See also: mass, lump, cake, batch, pack, clod, block, Syn. ก้อน, มัด, กอง, กำ, หมู่, กลุ่ม, Example: ขโมยกวาดเครื่องเพชรไปทั้งหมดโดยไม่สนใจเงินปึกหนึ่งทีวางอยู่ใกล้ๆ, Count unit: ปึก
อุดตัน[ADJ] blocked, See also: clogged, Syn. ตัน
อุดตัน[V] block up, See also: clog up, Syn. ตัน, Example: การกินไขมันมากๆ มักทำให้หลอดเลือดแดงแข็ง รูเล็กลง และอาจอุดตันได้
สิ่งกีดขวาง[N] barrier, See also: roadblock, obstacle, barricade, Syn. เครื่องกีดขวาง, อุปสรรค, ขวากหนาม, สิ่งขัดขวาง, กำแพง, Example: เขาไม่เคยอ่อนข้อให้กับสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่จะเป็นตัวถ่วงความสำเร็จของเขา, Thai definition: สิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือติดขัดจนไม่สามารถลุล่วงไปได้
เดินทอง[V] be lettered in gold, See also: be gold-littered, be blocked in gold letters, print in gold letters, Example: การ์ดอวยพรใบนี้เดินทองเป็นตัวพิมพ์อักษร, Thai definition: ลงทองไปตามเส้นลวดลายหรือตัวหนังสือเป็นต้น
ตัน[V] clog, See also: block, choke, (get) stuck, Ant. กลวง, ทะลุ, Example: เธอชอบทิ้งเศษอาหารลงไปในนี้ทำให้ท่อตันและส่งกลิ่นเหม็น, Thai definition: ไม่กลวง, ไม่ทะลุตลอด
ต้าน[V] resist, See also: oppose, withstand, stop, hinder, thwart, impede, block, Syn. ต่อต้าน, โต้, ขัดขวาง, Example: ทหารของฝ่ายไทยต้านทหารที่ลักลอบเข้ามา เมื่อหลบกระสุนปืนใหญ่, Thai definition: ยันหรือรับไว้เพื่อไม่ให้ล้ำแนวเข้ามา เช่น ต้านข้าศึก
ติดขัด[V] be congested, See also: be jammed, be obstructed, be clogged, be blocked, Syn. ชะงัก, ขัดข้อง, Ant. สะดวก, คล่อง, ราบรื่น, Example: สภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร ติดขัดมากทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น, Thai definition: ไม่สามารถผ่านได้โดยสะดวกเพราะมีสิ่งขวางเป็นจำนวนมาก เช่น การจราจรติดขัดเพราะมีปริมาณรถมาก เป็นต้น
ติด[V] get stuck, See also: be jammed, become tightly wedged, be blocked up, Example: เขาติดฝนอยู่เกือบ 20 นาที จึงตัดสินใจขึ้นแท็กซี่ไปทำงาน, Thai definition: ทำให้เกิดขัดอยู่หรือข้องอยู่จนไม่อาจให้เคลื่อนไปได้ เช่น ติดขบวนแห่ ติดไฟแดง ติดฝน
รีๆ ขวางๆ[V] obstruct, See also: block, impede, hinder, Syn. ขวางๆ รีๆ, กีดเกะกะ, เก้งก้าง
กลุ่ม[N] group, See also: bloc, community, crowd, assemblage, covey, bevy, Syn. พวก, เหล่า, Example: กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมร่วมในแบบฉบับเฉพาะของตนเอง, Count unit: กลุ่ม, Thai definition: คน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเป็นหมู่ๆ หรือเป็นกลุ่มก้อน
กั้น[V] separate, See also: bar, block, Syn. กัน, Example: หล่อนและเพื่อนแยกห้องนอนกั้นโดยใช้ม่านกั้น
กันแดด[ADJ] sunproof, See also: sunblock, Example: ควรทาครีมกันแดดก่อนลงเล่นน้ำทะเล, Thai definition: ป้องกันแดด
ขนัน[V] bar, See also: obstruct, deter, impede, barricade, block, hinder, prevent, oppose, Syn. กัน, บัง, ขวาง
ขวางทาง[V] block, See also: bar, hinder, obstruct, halt, impede, Syn. กีดกั้น, ขัดขวาง, กีดขวาง, Example: ถนนสายนี้รถวิ่งไปได้ช้ามากเพราะมีรถเสียขวางทางอยู่
ขวางหน้า[V] block the way, See also: bar the way, lie in the way, Syn. กีดขวาง, ขวางทาง, Example: ผู้ชุมนุมเผาทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าส่งผลให้เมืองกลายเป็นแดนมิคสัญญี
ความขัดข้อง[N] obstacle, See also: difficulty, hindrance, obstruction, barrier, block, hurdle, Syn. อุปสรรค, Example: เทปยังคงข้อมูลเดิมไว้ได้แม้ว่าจะเกิดความขัดข้อง
ดัก[V] block, See also: hold back, Syn. สกัด, กัน, ขัดขวาง, กีดขวาง, Example: เธอตั้งท่าจะวิ่งแต่เขาดักหน้าเธอ
นมไม้[N] breast-shaped support (made of wood), See also: breast-shaped block of wood, Syn. ไม้หมุนหลัง, Example: ลุงชัยใช้นมไม้หนุนหลังแก้เมื่อย, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้ทำเป็นรูปนม 2 เต้า สำหรับหนุนหลังแก้เมื่อยเป็นต้น
กัก[V] dam up, See also: stop up, block up, retain, Ant. ปล่อย, Example: เขื่อนภูมิพลสามารถกักน้ำไว้ใช้ในการชลประทานในฤดูแล้งได้, Thai definition: ยึดไว้, ไม่ปล่อยไป
หมู่คณะ[N] staff, See also: clique, bloc, organization, Example: การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะมีมาแต่สมัยโบราณ, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่กระทำกิจกรรมร่วมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: blog ; web log   FR: blog [m] = bloc [m] = blogue [m] (Québ.) ; journal personnel [m]
บล็อก[X] (blǿk) EN: block ; crucible   
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block   FR: prendre ; attraper ; piéger ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter
จุก[v.] (juk) EN: stop ; block ; fill   FR: boucher
กั้น[v.] (kan) EN: bar ; dam ; intercept ; block ; separate   FR: barrer ; intercepter ; séparer
กันแดด[adj.] (kandaēt) EN: sunproof ; sunblock   FR: résistant aux rayons du soleil ; antisolaire
การปิดล้อม[n.] (kān pitløm) EN: blockade ; obstruction   FR: blocus [m]
การปิดล้อมเบอร์ลิน[n. exp.] (kān pitløm Boēlin) EN: Berlin Blockade   FR: Le blocus de Berlin
กันท่า[v.] (kanthā) EN: interpose ; balk another's way/plan ; block another's way/plan ; be an obstructionist   FR: faire de l'obstruction
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way   FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock   FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart   FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer
เขียนตัวบรรจง[v. exp.] (khīen tūa banjong) EN: write in block letters   FR: écrire en lettres capitales ; écrire en lettres majuscules
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop   FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thāng) EN: block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede   FR: barrer la route
กีด[v.] (kīt) EN: obstruct ; impede ; hinder ; block ; bar ; prevent ; retard   FR: entraver ; gêner
กีดกัน[v.] (kītkan) EN: obstruct ; keep from ; block ; bar ; prevent   
กีดกั้น[v.] (kītkan) EN: hinder ; impede ; block ; bar ; encumber ; trammel   
กีดขวาง[v.] (kitkhwāng) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; retard   FR: obstruer ; barrer ; entraver
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy   FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
ก๊ก[n.] (kok) EN: bloc ; group ; faction ; party ; clique ; clan ; tribe ; race   FR: bande [f] ; clique [f] ; faction [f] ; parti [m]
ก้อน[n.] (køn) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; sum   FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]
ก้อนหิน[n. exp.] (kønhin) EN: stone block ; stone ; rock   FR: roche [f] ; pierre [f] ; caillou [m]
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: mold ; model ; plate ; mould ; printing block ; matrix   FR: moule [m] ; matrice [f] ; modèle [m]
มวล[n.] (mūan) EN: mass ; group ; cluster   FR: masse [f] ; massif [m] ; bloc [m]
หมู่คณะ[n.] (mūkhana) EN: staff ; clique ; bloc ; organization   
เป็นก้างขวางคอ[v.] (pen kāngkhwāngkhø) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; hinder ; be in the way   
ปิดล้อม[v.] (pitløm) EN: blockade   FR: bloquer
ปลั๊กจ่ายไฟ[n. exp.] (plak jāi fai) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug   FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กพ่วง[n. exp.] (plakphūang) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug   FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กพ่วงแบบมีสวิทซ์[n. exp.] (plakphūang baēp mī) FR: bloc multiprise avec interrupteur [m] ; rallonge multiprise avec interrupteur [f]
ปลั๊กพ่วง 3 ช่อง(เสียบ)[n. exp.] (plakphūang sām chǿng (sīep)) FR: bloc multiprise 3 prises [m] ; bloc 3 prises électriques [m]
สมุดจด [n. exp.] (samut jot) FR: calepin [m] ; bloc-notes [m]
ซื้อเหมา[v. exp.] (seū mao) EN: buy en bloc   
ตัน[v.] (tan) EN: clog ; block ; choke ; get stuck ; stuck ; become choked; become clogged   FR: boucher
ตัน[adj.] (tan) EN: blocked; stopped up ; blind ; without a future   FR: bouché ; bloqué ; sans issue
ต้าน[v.] (tān) EN: resist ; opppose ; stop ; withstand ; hinder ; impede ; thwart ; block   FR: résister ; s'opposer (à) ; se défendre ; entraver ; gêner
ตึกแถว[n.] (teukthaēo) EN: block ; shophouse ; rowhouse   FR: pâté de maisons [m]
แท่ง[n.] (thaeng) EN: bar ; ingot ; piece   FR: barre [f] ; lingot [m] ; bloc [m] ; bâton [m]
ท่อตัน[n. exp.] (thø tan) EN: blocked pipe   
ติดขัด[v.] (titkhat) EN: be congested ; be jammed ; be obstructed ; be clogged ; be blocked ; be stuck   FR: être bloqué ; être coincé
ตัวบรรจง[n. exp.] (tūa banjong) EN: printed letter ; block letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f]
อุด[v.] (ut) EN: plug ; stop ; block ; fill a hole ; seal ; close ; cork   FR: boucher ; obturer ; colmater

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOC    B L AA1 K
BLOCH    B L AA1 K
BLOCK    B L AA1 K
BLOCS    B L AA1 K S
BLOC'S    B L AA1 K S
BLOCKS    B L AA1 K S
BLOCKER    B L AA1 K ER0
DEBLOCK    D EH1 B L AH0 K
BLOCKED    B L AA1 K T
NIBLOCK    N IH1 B L AA2 K
BLOCK'S    B L AA1 K S
BLOCHER    B L AA1 K ER0
BLOCH'S    B L AA1 K S
KNOBLOCH    N AA1 B L AH0 K
BLOCKING    B L AA1 K IH0 NG
BLOCKERS    B L AA1 K ER0 Z
KNOBLOCK    N AA1 B L AA0 K
ZABLOCKI    Z AH0 B L OW1 T S K IY0
BLOCKADE    B L AA2 K EY1 D
BLOCKAGE    B L AA1 K IH0 JH
BLOCKADES    B L AA2 K EY1 D Z
BLOCKADED    B L AA2 K EY1 D AH0 D
ROADBLOCK    R OW1 D B L AA2 K
BLOCKAGES    B L AA1 K IH0 JH AH0 Z
ROADBLOCKS    R OW1 D B L AA2 K S
BLOCKADING    B L AA2 K EY1 D IH0 NG
BLOCKBUSTER    B L AA1 K B AH2 S T ER0
BLOCKBUSTERS    B L AA1 K B AH2 S T ER0 Z
BLOCKBUSTER'S    B L AA1 K B AH2 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bloc    (n) (b l o1 k)
block    (v) (b l o1 k)
blocs    (n) (b l o1 k s)
blocks    (v) (b l o1 k s)
blocked    (v) (b l o1 k t)
unblock    (v) (uh1 n b l o1 k)
blockade    (v) (b l o1 k ei1 d)
blockage    (n) (b l o1 k i jh)
blocking    (v) (b l o1 k i ng)
unblocks    (v) (uh1 n b l o1 k s)
blockaded    (v) (b l o1 k ei1 d i d)
blockades    (v) (b l o1 k ei1 d z)
blockages    (n) (b l o1 k i jh i z)
blockhead    (n) (b l o1 k h e d)
roadblock    (n) (r ou1 d b l o k)
unblocked    (v) (uh1 n b l o1 k t)
blockading    (v) (b l o1 k ei1 d i ng)
blockheads    (n) (b l o1 k h e d z)
blockhouse    (n) (b l o1 k h au s)
roadblocks    (n) (r ou1 d b l o k s)
unblocking    (v) (uh1 n b l o1 k i ng)
wood-block    (n) - (w u1 d - b l o k)
back-blocks    (n) - (b a1 k - b l o k s)
blockbuster    (n) (b l o1 k b uh s t @ r)
blockhouses    (n) (b l o1 k h au z i z)
tower-block    (n) - (t au1 @ - b l o k)
wood-blocks    (n) - (w u1 d - b l o k s)
blockbusters    (n) (b l o1 k b uh s t @ z)
breech-block    (n) - (b r ii1 ch - b l o k)
office-block    (n) - (o1 f i s - b l o k)
pulley-block    (n) - (p u1 l i - b l o k)
sketch-block    (n) - (s k e1 ch - b l o k)
tower-blocks    (n) - (t au1 @ - b l o k s)
breech-blocks    (n) - (b r ii1 ch - b l o k s)
chock-a-block    (j) -- (ch o2 k - @ - b l o1 k)
office-blocks    (n) - (o1 f i s - b l o k s)
pulley-blocks    (n) - (p u1 l i - b l o k s)
sketch-blocks    (n) - (s k e1 ch - b l o k s)
blockade-runner    (n) - (b l o1 k ei1 d - r uh n @ r)
stumbling-block    (n) - (s t uh1 m b l i ng - b l o k)
blockade-runners    (n) - (b l o1 k ei1 d - r uh n @ z)
scribbling-block    (n) - (s k r i1 b l i ng - b l o k)
scribbling-block    (n) - (s k r i1 b l i ng - b l o k s)
stumbling-blocks    (n) - (s t uh1 m b l i ng - b l o k s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
詰まる[つまる, tsumaru] Thai: ตัน English: to be blocked

German-Thai: Longdo Dictionary
blockieren(vt) |blockierte, hat blockiert| ขัดขวาง, See also: durchkreuzen, stören S. verhindern,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abreißblock {m}tear-off notebook [Add to Longdo]
Absolutsteuerblock {m}absolute control block [Add to Longdo]
Aktionsblock {m}action block [Add to Longdo]
Altblockflöte {f} [mus.]treble recorder [Add to Longdo]
Anschlussleiste {f}connector block [Add to Longdo]
Antiblockiersystem {n} (ABS); Blockierschutzbremssystem {n} [auto]anti-lock braking system (ABS) [Add to Longdo]
Auflageblock {m}support block [Add to Longdo]
Bandblock {m}tape block [Add to Longdo]
Baukasten {f} | Baukästen {pl}building set; building block | building sets [Add to Longdo]
Baustein {m}building block [Add to Longdo]
Betonhohlblockstein {m}hollow concrete block [Add to Longdo]
Betonstein {m}precast concrete block [Add to Longdo]
Betonsteinherstellung {f}manufacture of concrete blocks [Add to Longdo]
Block {m}; Klotz {m} | Blöcke {pl}block | blocks [Add to Longdo]
Block {m} (Platte; Disk)physical record [Add to Longdo]
Blockade {f}; Sperre {f} | Blockaden {pl}blockade | blockades [Add to Longdo]
Blockbergung {f}block excavation [Add to Longdo]
Blockbildung {f}arrangement into blocks; blocking [Add to Longdo]
Blockbuch {n}blockbook [Add to Longdo]
Blockdiagramm {n}; Blockschaltbild {n}block diagram [Add to Longdo]
Blockende {n}end of block [Add to Longdo]
Blockfeld {n}boulder field [Add to Longdo]
Blockflöte {f} [mus.]recorder; fipple flute; fipple pipe [Add to Longdo]
Blockhaus {n} | Blockhäuser {pl}blockhouse; log house | blockhouses; log houses [Add to Longdo]
Blockheizkraftwerk {n} (BHKW)communal heating/power station; thermal power station [Add to Longdo]
Blockierschaltung {f}clamping circuit [Add to Longdo]
Blockierschutz...anti-lock [Add to Longdo]
Blockierschutzbremsen {pl}anti-lock brakes [Add to Longdo]
Blockierung {f} | Blockierungen {pl}blockage | blockages [Add to Longdo]
Blockierung {f}; Verklemmung {f}deadlock [Add to Longdo]
Blockierung {f}; Behinderung {f}obstruction [Add to Longdo]
Blockierung {f} des Arbeitsablaufeshangup [Add to Longdo]
Blockkraftwerk {n}block-unit power station [Add to Longdo]
Blocklücke {f}interblock gap [Add to Longdo]
Blockmultiplexverarbeitung {f}block multiplexing [Add to Longdo]
Blockprüfzeichen {n}block check character [Add to Longdo]
Blocksatz {m}justification [Add to Longdo]
Blocksatz {m} ohne Silbentrennunghyphenless justification [Add to Longdo]
Blockschelle {f}block clamp [Add to Longdo]
Blockschrift {f}block letters [Add to Longdo]
Blocktafel {f}block table [Add to Longdo]
Blockverband {m}block bond [Add to Longdo]
Bremsklotz {m}brake block; brake shoe [Add to Longdo]
Brett {n}; Bord {n} | Bretter {pl} | ein Brett vor dem Kopf habenshelf | shelves | to be a blockhead [Add to Longdo]
Buchblock {m}bookblock [Add to Longdo]
Buchblock {m}body of the book; innerbook [Add to Longdo]
Buchsenklemmung {f}connecting block [Add to Longdo]
Bürogebäude {n}office building; office block [Add to Longdo]
Dämmblock {m}slab insulation [Add to Longdo]
Dateisteuerblock {m}fcb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
アクセスブロック[, akusesuburokku] (n) {comp} access block [Add to Longdo]
アパート[, apa-to] (n) (1) (abbr) (See アパートメントハウス) apartment building; apartment block; apartment house; (2) (abbr) (See アパートメント) apartment; (P) [Add to Longdo]
アングルブロック[, anguruburokku] (n) angle block; angle iron [Add to Longdo]
インターブロックギャップ[, inta-burokkugyappu] (n) {comp} interblock gap; IBG [Add to Longdo]
ウィングヘッドシャーク;ウィングヘッド・シャーク[, uinguheddosha-ku ; uinguheddo . sha-ku] (n) winghead shark (Eusphyra blochii, species of Indo-West Pacific hammerhead shark) [Add to Longdo]
ウッドブロック[, uddoburokku] (n) woodblock (musical instrument) [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[, ekusutendomemoripurokku] (n) {comp} extended memory block; EMB [Add to Longdo]
オスジクロハギ;ダークサージャン;ダークサージョン;リングテールサージャンフィッシュ;リングテールサージョンフィッシュ[, osujikurohagi ; da-kusa-jan ; da-kusa-jon ; ringute-rusa-janfisshu ; ringute-rusa-j] (n) ringtail surgeonfish (Acanthurus blochii, species of tang from the Indo-Pacific); blue-banded pualu; dark surgeon; tailring surgeonfish [Add to Longdo]
カメラ割り[カメラわり, kamera wari] (n) camera blocking [Add to Longdo]
ガラスブロック[, garasuburokku] (n) glass block [Add to Longdo]
ゲージブロック[, ge-jiburokku] (n) gauge block [Add to Longdo]
コマンド記述ブロック[コマンドきじゅつブロック, komando kijutsu burokku] (n) {comp} command descriptor block [Add to Longdo]
コンクリートブロック[, konkuri-toburokku] (n) concrete block [Add to Longdo]
コンクリトブロック[, konkuritoburokku] (n,adj-f) concrete block [Add to Longdo]
ジャンパブロック[, janpaburokku] (n) {comp} jumper block [Add to Longdo]
スターティングブロック[, suta-teinguburokku] (n) starting block [Add to Longdo]
スターリングブロック[, suta-ringuburokku] (n) Sterling block [Add to Longdo]
スパムブロック[, supamuburokku] (n) {comp} spamblock [Add to Longdo]
ソ連圏[ソれんけん, so renken] (n) Soviet bloc (defunct) [Add to Longdo]
チェーンブロック[, chie-nburokku] (n) chain block [Add to Longdo]
テキストブロック[, tekisutoburokku] (n) {comp} text block [Add to Longdo]
テナント[, tenanto] (n) tenant (usu. office block, shopping center, etc.); (P) [Add to Longdo]
ノンブロッキング[, nonburokkingu] (n) {comp} non-blocking [Add to Longdo]
フロアリングブロック[, furoaringuburokku] (n) flooring block [Add to Longdo]
ブロッカー[, burokka-] (n) blocker; (P) [Add to Longdo]
ブロッキング[, burokkingu] (n) blocking [Add to Longdo]
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] (n) {comp} blocking factor [Add to Longdo]
ブロック[, burokku] (vs) (1) to block (e.g. the way); (n) (2) block (lump of something (usu. square), area of town, etc.); (3) bloc; (n,vs) (4) {comp} block; physical record (e.g. on magnetic tape); (P) [Add to Longdo]
ブロックゲージ[, burokkuge-ji] (n) block gauge [Add to Longdo]
ブロックサイズ[, burokkusaizu] (n) {comp} block size [Add to Longdo]
ブロックサイン[, burokkusain] (n) blocking signal [Add to Longdo]
ブロックソフト[, burokkusofuto] (n) {comp} blocking software [Add to Longdo]
ブロックチェック[, burokkuchiekku] (n) {comp} block check [Add to Longdo]
ブロックチェック文字[ブロックチェックもじ, burokkuchiekku moji] (n) {comp} block check character; BCC [Add to Longdo]
ブロックデバイス[, burokkudebaisu] (n) {comp} block device [Add to Longdo]
ブロックトレーディング[, burokkutore-deingu] (n) block trading [Add to Longdo]
ブロックバスター[, burokkubasuta-] (n) blockbuster [Add to Longdo]
ブロックバッファリング[, burokkubaffaringu] (n) {comp} block buffering [Add to Longdo]
ブロックブッキング[, burokkubukkingu] (n) block booking [Add to Longdo]
ブロックプラン[, burokkupuran] (n) block plan [Add to Longdo]
ブロックポイント[, burokkupointo] (n) block point [Add to Longdo]
ブロックレベルバックアップ[, burokkureberubakkuappu] (n) {comp} block level backup [Add to Longdo]
ブロック化[ブロックか, burokku ka] (n) {comp} blocking [Add to Longdo]
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] (n) {comp} blocking factor [Add to Longdo]
ブロック間ギャップ[ブロックかんギャップ, burokku kan gyappu] (n) {comp} interblock gap [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一块[yī kuài, ㄧ ㄎㄨㄞˋ, / ] one block; one piece; one (unit of money); together; in the same place; in company [Add to Longdo]
七巧板[qī qiǎo bǎn, ㄑㄧ ㄑㄧㄠˇ ㄅㄢˇ, ] tangram (traditional Chinese block puzzle) [Add to Longdo]
不通[bù tōng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, ] be obstructed; be blocked up; be impassable; not make sense; be illogical; be ungrammatical [Add to Longdo]
倒流[dào liú, ㄉㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, ] reverse flow (e.g. sewage backs up into the house because of a blockage) [Add to Longdo]
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, ] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc) [Add to Longdo]
偷渡[tōu dù, ㄊㄡ ㄉㄨˋ, ] to stowaway (on a ship); to steal across the international border; to run a blockade [Add to Longdo]
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, ] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space [Add to Longdo]
充耳不闻[chōng ěr bù wén, ㄔㄨㄥ ㄦˇ ㄅㄨˋ ㄨㄣˊ, / ] to block one's ears and not listen (成语 saw); to turn a deaf ear [Add to Longdo]
冰塞[bīng sāi, ㄅㄧㄥ ㄙㄞ, ] ice blockage; freezing of waterway [Add to Longdo]
冰坝[bīng bà, ㄅㄧㄥ ㄅㄚˋ, / ] freezing blockage; dam of ice on river [Add to Longdo]
刻本[kè běn, ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, ] block printed edition [Add to Longdo]
刻板[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, ] stiff; inflexible; mechanical; stubborn; to cut blocks for printing [Add to Longdo]
刻版[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, ] engraved blocks (for printing) [Add to Longdo]
[duō, ㄉㄨㄛ, ] to prick; to cut blocks, to engrave [Add to Longdo]
力阻[lì zǔ, ㄌㄧˋ ㄗㄨˇ, ] to block; to prevent by force [Add to Longdo]
[kǎ, ㄎㄚˇ, ] to check; to stop; to block; card [Add to Longdo]
受阻[shòu zǔ, ㄕㄡˋ ㄗㄨˇ, ] blocked; obstructed; detained [Add to Longdo]
堵住[dǔ zhù, ㄉㄨˇ ㄓㄨˋ, ] to block up [Add to Longdo]
堵塞[dǔ sè, ㄉㄨˇ ㄙㄜˋ, ] to block; to stop; blockage [Add to Longdo]
块规[kuài guī, ㄎㄨㄞˋ ㄍㄨㄟ, / ] a gauge block (block for accurate measurement) [Add to Longdo]
块体[kuài tǐ, ㄎㄨㄞˋ ㄊㄧˇ, / ] a block; body of person or animal as a block [Add to Longdo]
[dūn, ㄉㄨㄣ, ] block; gate pillar; pier [Add to Longdo]
大写[dà xiě, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄝˇ, / ] capital letters; block letters; banker's anti-fraud numerals 壹, 貳|贰, 叄|叁, 肆, 伍, 陸|陆, 柒, 捌, 玖, 拾, 佰, 仟 [Add to Longdo]
大片[dà piàn, ㄉㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, ] wide expanse; large area; vast stretch; extending widely; blockbuster movie [Add to Longdo]
封锁[fēng suǒ, ㄈㄥ ㄙㄨㄛˇ, / ] blockade; seal off [Add to Longdo]
雕版[diāo bǎn, ㄉㄧㄠ ㄅㄢˇ, / ] a carved printing block [Add to Longdo]
心得安[xīn dé ān, ㄒㄧㄣ ㄉㄜˊ ㄢ, ] propranolol (beta-blocker used to treat high blood pressure) [Add to Longdo]
愚民[yú mín, ㄩˊ ㄇㄧㄣˊ, ] block-head [Add to Longdo]
愚蒙[yú méng, ㄩˊ ㄇㄥˊ, / ] ignorant; block-head [Add to Longdo]
爱河[Ài hé, ㄞˋ ㄏㄜˊ, / ] the stream of human passion (Buddh., a stumbling block on the path to enlightenment); the River of love (as Valentine's day cliche or pop song lyrics) [Add to Longdo]
手拉葫芦[shǒu lā hú lu, ㄕㄡˇ ㄌㄚ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, / ] hand chain pulley block [Add to Longdo]
手板葫芦[shǒu bǎn hú lu, ㄕㄡˇ ㄅㄢˇ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, / ] lever pulley block [Add to Longdo]
拼板玩具[pīn bǎn wán jù, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, ] jigsaw puzzle; wood block puzzle [Add to Longdo]
拼板游戏[pīn bǎn yóu xì, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] jigsaw puzzle; wood block puzzle [Add to Longdo]
掩人耳目[yǎn rén ěr mù, ㄧㄢˇ ㄖㄣˊ ㄦˇ ㄇㄨˋ, ] to block the ears and eyes (成语 saw); to hoowink; to dissimulate; to deceive; surreptitious [Add to Longdo]
拥塞[yōng sè, ㄩㄥ ㄙㄜˋ, / ] jam (of traffic, crowd etc); congestion; to block up [Add to Longdo]
[dǎng, ㄉㄤˇ, / ] to resist; to obstruct; to hinder; to keep off; to block (a blow); to get in the way of; cover; gear [Add to Longdo]
拦网[lán qiú, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] to intercept at the net (volleyball, tennis etc); to block [Add to Longdo]
教学楼[jiào xué lóu, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄡˊ, / ] teaching block; school building [Add to Longdo]
普萘洛尔[pǔ nài luò ěr, ㄆㄨˇ ㄋㄞˋ ㄌㄨㄛˋ ㄦˇ, / ] propranolol (beta-blocker used to treat high blood pressure) [Add to Longdo]
普鲁卡因[pǔ lǔ kǎ yīn, ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄎㄚˇ , / ] Procaine (nerve blocking agent) [Add to Longdo]
畅销书[chàng xiāo shū, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ ㄕㄨ, / ] a best-seller; a best-selling book; a blockbuster [Add to Longdo]
木块[mù kuài, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] block [Add to Longdo]
杜塞[dù sè, ㄉㄨˋ ㄙㄜˋ, ] to stop; to block [Add to Longdo]
[zǐ, ㄗˇ, ] Catalpa kaempferi; printing blocks [Add to Longdo]
梗塞[gěng sè, ㄍㄥˇ ㄙㄜˋ, ] clog; block; obstruct [Add to Longdo]
梗死[gěng sǐ, ㄍㄥˇ ㄙˇ, ] blockage; obstruction; infarction [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] block (hat); stretch (shoe) [Add to Longdo]
横截[héng jié, ㄏㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] intercept, cut across, block one's way [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] blockhead; wood-block [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
コマンド記述ブロック[こまんどきじゅつブロック, komandokijutsu burokku] command descriptor block [Add to Longdo]
テキストブロック[てきすとぶろっく, tekisutoburokku] text block [Add to Longdo]
ノンブロッキング[のんぶろっきんぐ, nonburokkingu] non-blocking [Add to Longdo]
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor [Add to Longdo]
ブロック[ぶろっく, burokku] block, physical record [Add to Longdo]
ブロックサイズ[ぶろっくさいず, burokkusaizu] block size [Add to Longdo]
ブロックソフト[ぶろっくそふと, burokkusofuto] blocking software [Add to Longdo]
ブロックチェック[ぶろっくちえっく, burokkuchiekku] block check [Add to Longdo]
ブロックチェック文字[ブロックチェックもじ, burokkuchiekku moji] block check character (BCC) [Add to Longdo]
ブロックデバイス[ぶろっくでばいす, burokkudebaisu] block device [Add to Longdo]
ブロックバッファリング[ぶろっくばっふぁりんぐ, burokkubaffaringu] block buffering [Add to Longdo]
ブロック化[ブロックか, burokku ka] blocking [Add to Longdo]
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor [Add to Longdo]
ブロック間ギャップ[ブロックかんギャップ, burokku kan gyappu] interblock gap [Add to Longdo]
ブロック間隔[ブロックかんかく, burokku kankaku] interblock gap, IBG (abbr.) [Add to Longdo]
ブロック型特殊ファイル[ブロックがたとくしゅファイル, burokku gatatokushu fairu] block special file [Add to Longdo]
ブロック検査[ブロックけんさ, burokku kensa] block check [Add to Longdo]
ブロック図[ブロックず, burokku zu] block diagram [Add to Longdo]
ブロック長[ブロックちょう, burokku chou] block size, block length [Add to Longdo]
ブロック転送[ブロックてんそう, burokku tensou] block transfer [Add to Longdo]
ブロック符号[ブロックふごう, burokku fugou] block code [Add to Longdo]
ブロック連鎖[ブロックれんさ, burokku rensa] block chaining [Add to Longdo]
マルチブロックメッセージ伝送[マルチブロックメッセージでんそう, maruchiburokkumesse-ji densou] multi-block message transmission [Add to Longdo]
ループブロック[るーぷぶろっく, ru-puburokku] loop block [Add to Longdo]
引用仕様宣言[いんようしようせんげん, inyoushiyousengen] interface block [Add to Longdo]
共通ブロック[きょうつうブロック, kyoutsuu burokku] common block [Add to Longdo]
区画[くかく, kukaku] block [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling [Add to Longdo]
呼損率[こそんりつ, kosonritsu] blocking ratio [Add to Longdo]
初期値設定プログラム単位[しょきちせっていプログラムたんい, shokichisettei puroguramu tan'i] block data program unit [Add to Longdo]
障害[しょうがい, shougai] fault (vs), blockage, damage, malfunction [Add to Longdo]
障害地点[しょうがいちてん, shougaichiten] blocking point, point of blockage [Add to Longdo]
情報ブロック[じょうほうブロック, jouhou burokku] information block [Add to Longdo]
制御ブロック[せいぎょブロック, seigyo burokku] control block [Add to Longdo]
伝送ブロック終結[でんそうブロックしゅうけつ, densou burokku shuuketsu] end of transmission block (ETB) [Add to Longdo]
分解[ぶんかい, bunkai] deblocking [Add to Longdo]
閉塞[へいそく, heisoku] closure (vs), blockage [Add to Longdo]
閉塞状態[へいそくじょうたい, heisokujoutai] blocked state, closed state [Add to Longdo]
論理ブロック[ろんりブロック, ronri burokku] logical block [Add to Longdo]
論理ブロックアドレス[ろんりブロックアドレス, ronri burokkuadoresu] logical block address [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一丁目[いっちょうめ, icchoume] Block 1 [Add to Longdo]
[てい, tei] GERADE ZAHL, BLATT (PAPIER), STUECK, HAEUSERBLOCK [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
丸太小屋[まるたごや, marutagoya] Blockhuette [Add to Longdo]
封鎖[ふうさ, fuusa] Blockade [Add to Longdo]
木片[もくへん, mokuhen] Holzblock, Spaene, Holzsplitter [Add to Longdo]
[ちつ, chitsu] BLOCKIEREN, VERSPERREN, STICKSTOFF [Add to Longdo]
遮る[さえぎる, saegiru] unterbrechen, hindern, behindern, blockieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top