Search result for

blacklisting

(71 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blacklisting-, *blacklisting*, blacklist
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blacklisting มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blacklisting*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blacklist[N] รายชื่อผู้ที่รัฐบาลไม่ยอมรับหรือต้องถูกหลีกเลี่ยง
blacklist[SL] ใส่ในบัญชีรายชื่อของคนที่ทำไม่ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blacklistn. รายชื่อคนทำผิด,รายชื่อคนทำผิดหรือต้องได้รับโทษ -Conf. black list

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blacklistบัญชีหมายหัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
blacklistบัญชีหมายหัว [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Add it to the blacklist.แบล็คลิสต์ เพลงนี้ไว้นะ. V for Vendetta (2005)
The Validus family is blacklisted.สกุลวาลิดัสถูกขึ้นบัญชีดำ Ben 10: Alien Swarm (2009)
It'll never work. When you try to use what you filmed, you'll be blacklisted.มันไม่ได้ผลหรอก เมื่อไรที่คุณพยายามที่จะใช้สิ่งที่ได้ทำเป็นหนังไปแล้ว The Jewel of Denial (2011)
I was able to extract the source code and generate an outpost based on blacklisted hell mod players.ผมสามารถแยกโค้ดต้นตอ และเจาะเข้าถึงกลุ่มที่โดนแล็กลิสท์ในด่านเฮลม็อด The Wheels on the Bus... (2012)
The deal was for us to actually catch the criminals on the Blacklist, and now Wujing is as good as halfway to Beijing.ข้อตกลงของเราคือ การจับอาชญากรในแบล็คลิสต์ แล้วตอนนี้วูจิงก็จะกลับไปปักกิ่ง Wujing (No. 84) (2013)
Somewhere he's not already blacklisted.ที่เขาไม่ถูกแบล็คลิสต์ Pilot (2015)
You know, you could get blacklisted real quick.นายก็รู้ นายอาจจะโดนแบล็กลิสต์ อย่างรวดเร็วจริง ๆ นายไม่อยากทำอย่างนั้น Hacker (2016)
I told him I wanted to try something bigger, forums had a blacklist of corrupt bankers who were going to get punished, but we needed to get into their wallets, 'cause their online information was highly protected.ผมบอกเขาว่าผมต้องการ ทำบางสิ่งที่มันใหญ่กว่าเดิม บางสิ่งที่ดาร์คเว็บรู้ ฟอรั่มมีบัญชีดำของนายธนาคาร ที่คดโกงซึ่งกำลังจะถูกลงโทษ Hacker (2016)
Good. Now, then, I see you had a blacklisted exchange with a guest in the course of your narrative.ดีแล้ว ทีนี้ ฉันเห็นว่านายมี Trompe L'Oeil (2016)
And the DSS blacklist. Sure Germany loves thatแล้ว DSS ก็ขึ้นบัญชีดำนาย เอาใจเยอรมัน The Fate of the Furious (2017)
It's called The Blacklist.Nennen wir sie doch einfach "Die Blacklist". Pilot (2013)
The deal was for us to actually catch the criminals on the Blacklist, and now Wujing is as good as halfway to Beijing.Der Deal war, die Verbrecher auf der Blacklist tatsächlich zu schnappen und jetzt ist Wujing schon auf dem halben Weg nach Beijing. Wujing (No. 84) (2013)
The Stewmaker is a true blacklister.Der Stewmaker gehört wahrlich auf die BlacklistThe Stewmaker (No. 161) (2013)
But it's much more than the proficiency of his tradecraft that gets him on the list.Aber... es ist weitaus mehr als die Leistung seiner Handwerkskunst, weswegen er auf der Blacklist steht. The Stewmaker (No. 161) (2013)
The next target on the blacklist is a physical embodiment of both.Die nächste Zielperson auf der Blacklist ist eine physische Verkörperung von beidem. The Courier (No. 85) (2013)
I gave you a Blacklister.Ich habe Ihnen einen Blacklister gegeben. The Courier (No. 85) (2013)
So, what's it all about, then, the blacklist?Also, worum geht es bei der ganzen Sache dann, der BlacklistAnslo Garrick (No. 16) (2013)
Previously on The Blacklist...Zuvor bei "The Blacklist"... Anslo Garrick (No. 16): Conclusion (2013)
As of this moment, the only target on the blacklist is Raymond Reddington.Und ab diesem Moment ist das einzige Ziel auf der Blacklist Raymond Reddington. Anslo Garrick (No. 16): Conclusion (2013)
We have credible intelligence that you're being targeted.Zuvor bei "The Blacklist"... Wir haben glaubwürdige Informationen, dass man Sie als Ziel auserwählt hat. The Good Samaritan (No. 106) (2014)
The next name on the blacklist.Den nächsten Namen auf der BlacklistThe Good Samaritan (No. 106) (2014)
Previously on The Blacklist...Zuvor bei "The Blacklist"... The Alchemist (No. 101) (2014)
The next name on the blacklist.Den nächsten Namen auf der BlacklistThe Alchemist (No. 101) (2014)
And this blacklister-- does he have a name?Und dieser Blacklister, hat er einen Namen? The Alchemist (No. 101) (2014)
Previously on The Blacklist...Zuvor bei "The Blacklist"... Madeline Pratt (No. 73) (2014)
- Previously on The Blacklist.Zuvor bei "The Blacklist". Mako Tanida (No. 83) (2014)
Previously on The Blacklist...Zuvor bei "The Blacklist"... The Kingmaker (No. 42) (2014)
Sync and corrections by n17t01 web dl sync snarry~ The Blacklist Staffel 1, Episode 20 ~ * The Kingmaker * ~ Übersetzt von Scratch77, Vikaay und sanni ~ The Kingmaker (No. 42) (2014)
Downloaded from G2G.FM~ The Blacklist Staffel 1, Episode 21 ~ * Berlin * Übersetzung: Vikaay, sanni Scratch77 Berlin (No. 8) (2014)
- What is?- Alles, einfach alles... die BlacklistBerlin (No. 8) (2014)
The Blacklist - 2x05 "The Front"~ The Blacklist Staffel 2, Episode 05 ~ "The Front" The Front (No. 74) (2014)
_~ The Blacklist Staffel 2, Episode 10 ~ LutherBraxton: Conclusion Übersetzt von Scratch77, Vikaay, lonelysoulman und Seelentod Luther Braxton (No. 21): Conclusion (2015)
You have more than just a blacklister to worry about this time.Hier musst du dich um mehr als nur um einen Blacklister sorgen machen. Ruslan Denisov (No. 67) (2015)
Previously on The Blacklist...Zuvor bei "The Blacklist"... The Deer Hunter (No. 93) (2015)
What's more, her abductors meet every requisite that defines inclusion on The Blacklist.Was wäre da noch, ihre Entführer erfüllen jegliche Voraussetzung, damit man es auf die Blacklist schafft. T. Earl King VI (No. 94) (2015)
So we're going after one Blacklister to save another.Also jagen wir einen Blacklister, um einen anderen dadurch zu retten. T. Earl King VI (No. 94) (2015)
The next name on the Blacklist.Der nächste Name auf der BlacklistThe Major (No. 75) (2015)
He calls it the Blacklist.Er nennt sie die BlacklistThe Major (No. 75) (2015)
Previously on The Blacklist...Zuvor bei "The Blacklist"... Tom Keen (No. 7) (2015)
Ripped By mstoll~ The Blacklist Staffel 2, Episode 17 ~ TheLongevityInitiative(No.97) The Longevity Initiative (No. 97) (2015)
Cooper: Previously on the blacklist...Zuvor bei "The Blacklist"... Leonard Caul (No. 62) (2015)
Oh, I got an audition for you for a part on Blacklist for an Indian guy who runs an Indian buffet where James Spader eats at.Ich habe ein Vorsprechen für Blacklist für dich, für "einen Inder, der ein indisches Lokal leitet, wo James Spader immer isst." Indians on TV (2015)
Blacklist.BlacklistOld People (2015)
You need to get on Blacklist.Sie sollten bei Blacklist mitspielen. Old People (2015)
She likes that show Blacklist.Sie mag diese Serie BlacklistOld People (2015)
You asked if she mentioned anything else. She mentioned she likes Blacklist.Du fragtest, ob sie was erwähnte, sie erwähnte BlacklistOld People (2015)
Red Reddington, James Spader's character in Blacklist.Red Reddington, James Spaders Figur bei BlacklistOld People (2015)
Oh, so Blacklist did help.- Blacklist half also doch! Old People (2015)
Previously on The Blacklist...Zuvor bei The BlacklistThe Djinn (No. 43) (2015)
Previously on The Blacklist...Zuvor bei The Blacklist... Arioch Cain (No. 50) (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blacklistI considered doing something like blocking edits based on a blacklist.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีดำ[n.] (banchī dam) EN: blacklist   FR: liste noire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLACKLIST    B L AE1 K L IH2 S T
BLACKLISTED    B L AE1 K L IH2 S T AH0 D
BLACKLISTING    B L AE1 K L IH2 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blacklist    (v) (b l a1 k l i s t)
blacklists    (v) (b l a1 k l i s t s)
blacklisted    (v) (b l a1 k l i s t i d)
blacklisting    (v) (b l a1 k l i s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwarze Liste {f} | schwarze Listenblacklist | blacklists [Add to Longdo]
auf die schwarze Liste gesetztblacklisted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラックリスト[, burakkurisuto] (n) blacklist [Add to Longdo]
注意人物[ちゅういじんぶつ, chuuijinbutsu] (n) blacklisted person; person who requires watching [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑名单[hēi míng dān, ㄏㄟ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, / ] blacklist; list of proscribed people (books etc) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top