Search result for

blackboard

(47 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blackboard-, *blackboard*, blackboar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blackboard[N] กระดานดำ, Syn. chalkboard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blackboard(แบลคฺ'บอร์ด) n. กระดานดำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blackboard drawingการวาดภาพบนกระดานดำ [TU Subject Heading]
Blackboard systems (Computer programs)ระบบแบล็คบอร์ด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Put it up on the blackboard. Put the Pope up.เอาไว้บนกระดานดำ แขวนรูปสันตะปาปาก็ได้ Doubt (2008)
I've realized that I don't need a blackboard or a classroom to set an example....สำหรับฉันไม่จำเป็นต้อง ใช้กระดานดำหรือห้องเรียน... ...เพื่อที่จะเป็นครูที่ดี Bad Teacher (2011)
A thousand notebooks, some long numbers scribbled on the blackboard.สมุดจดเป็นพันๆเล่ม มีตัวเลขยาวๆเขียน ลงบนกระดานดำ "3185296.." Music of the Spheres (2012)
You gave her a present and wrote her a confession on the blackboard.ถึงแม้ว่าเธอจะไม่เคยรู้ เพราะข้อความนี่นายทิ้งไว้ให้เธอถูกลบไป ฉันเลยอยากจะให้โอกาสกับนายอีกครั้ง Operation Proposal (2012)
It's been erased like a blackboard, rebuilt, and erased again.มันถูกลบทิ้งเหมือนกระดานดำ สร้างขึ้นมาใหม่และลบทิ้งอีกครั้ง Field of Dreams (1989)
Once when I was at the blackboard,ครั้งนึงตอนผมยืนเขียนกระดานดำ Wild Reeds (1994)
Id like it to be relatively non-destructible and then he'd put two benzene molecules on the blackboard and add a chlorine here and a chlorine there that was DDT!อยากให้มันตกค้างค่อนข้างนาน นักเคมีก็เขียนโมเลกุลเบนซิน 2 ตัว ลงบนกระดานดำ The Corporation (2003)
Give me that blackboard.เอากระดานดำมา The Longest Yard (2005)
I had a grade school teacher who taught geography by pulling a map of the world down in front of the blackboard.ผมมีครูสมัยประถมที่สอนภูมิศาสตร์ ได้ดึงแผนที่โลกลงมาหน้ากระดานดำ An Inconvenient Truth (2006)
No. I'm gonna write it down on my blackboard twice, I promise.ไม่ ฉันจะเขียนมันลง บนกระดานดำสองครั้งฉันสัญญา Sex Trek: Charly XXX (2007)
Eyes on the blackboard. Show me where I made the point.มองไปที่กระดานดำ บอกมาว่าฉันทำจุดไว้ตรงไหน Like Stars on Earth (2007)
Come here and show him where I made the point on the blackboard.มานี่ที แล้วชี้ให้มันดูว่า ครูทำจุดไว้ตรงไหนบนกระดานดำ Like Stars on Earth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blackboardAnn wrote something on the blackboard.
blackboardBlackboards are not always black.
blackboardCompare your sentence with the one on the blackboard.
blackboardCompare your translation with the one on the blackboard.
blackboardEr, Sir? What's written on the blackboard isn't an exponential function but a trigonometric one ...
blackboardHe drew two squares on the blackboards.
blackboardI copied in my notebook whatever he wrote on the blackboard.
blackboardI found my name written on the blackboard.
blackboardI had broken my glasses, so that I couldn't see the blackboard.
blackboardI'll write it on the blackboard.
blackboardI put on my glasses to see the blackboard.
blackboardLook at the blackboard.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดานดำ[N] blackboard, See also: chalkboard, greenboard, Example: ในการประชุมเราจะแต่งตั้งหรือกำหนดให้มีผู้บันทึกหรือผู้จดบนกระดานดำ, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดานขนาดใหญ่ทาสีเข้มเช่น สีดำ สีเขียว สำหรับเขียนอักษรขนาดใหญ่เพื่อให้เห็นได้ชัดเจน มักใช้ในโรงเรียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดานดำ[n.] (kradān dam) EN: blackboard   FR: tableau (noir) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLACKBOARD    B L AE1 K B AO2 R D
BLACKBOARDS    B L AE1 K B AO2 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blackboard    (n) (b l a1 k b oo d)
blackboards    (n) (b l a1 k b oo d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wandtafel {f}; Kreidetafel {f} | Wandtafeln {pl}blackboard | blackboards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラックボード[, burakkubo-do] (n) blackboard [Add to Longdo]
メニューボード[, menyu-bo-do] (n) menu board (small blackboard on which the specials of the day, etc., are written) [Add to Longdo]
黒板[こくばん, kokuban] (n) blackboard; (P) [Add to Longdo]
黒板拭き[こくばんふき, kokubanfuki] (n) blackboard eraser [Add to Longdo]
塗板;塗り板[とばん(塗板);ぬりばん;ぬりいた, toban ( nuri ita ); nuriban ; nuriita] (n) (1) (塗り板 is now obs.) (See 黒板) blackboard; (2) (ぬりいた only) board used for laquering [Add to Longdo]
白墨[はくぼく, hakuboku] (n) (See 白亜) blackboard chalk [Add to Longdo]
板書[ばんしょ, bansho] (n,vs) writing on a blackboard [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
板擦[bǎn cā, ㄅㄢˇ ㄘㄚ, ] blackboard eraser [Add to Longdo]
板擦儿[bǎn cā r, ㄅㄢˇ ㄘㄚ ㄖ˙, / ] blackboard eraser [Add to Longdo]
黑板[hēi bǎn, ㄏㄟ ㄅㄢˇ, ] blackboard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blackboard \Black"board`\ (bl[a^]k"b[=o]rd`), n.
   A broad board painted black, or any black surface on which
   writing, drawing, or the working of mathematical problems can
   be done with chalk or crayons. It is much used in schools. In
   late 20th century similar boards of a green slate as well as
   some colored white became common; wrioting on the slate
   bioards may be done with chalk, but writing on the white
   boards is done with colored pens, such as grease pens, which
   leaves a trace that can be easily erased. The newer boards,
   usualy called {chalkboards} are nevertheless still sometimes
   referred to as blackboards.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blackboard
   n 1: sheet of slate; for writing with chalk [syn: {blackboard},
      {chalkboard}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top