Search result for

bite

(111 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bite-, *bite*
Possible hiragana form: びて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bite[VT] กัด, See also: ขบ, งับ, Syn. nip, snap
bite[VI] (แมลง) ต่อย, See also: กัด, Syn. nip, snap
bite[N] รอยกัด, See also: แผลที่ถูกกัด, Syn. abrasion, bruise, wound
bite[N] หนึ่งคำอาหาร
bite on[PHRV] กัด, See also: งับ, Syn. chew on
bite off[PHRV] กัดขาด, See also: งับจนขาด
bite back[PHRV] กัดตอบ, See also: กัดกลับ
bite into[PHRV] กัด, See also: งับ
bite into[PHRV] กัดกร่อน, See also: ทำลาย, Syn. eat into
bite-size[ADJ] เล็กพอที่จะกินได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bite(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
biter(ไบ'เทอะ) n. ผู้กัด,สิ่งที่กัด,สัตว์ที่ชอบกัดคน,คนโกง,คนหลอกลวง,การหลอกลวง, Syn. fraud
albite(แอล' ไบทฺ) n. แร่จำพวก Feldspar ที่มีธาตุโซเดียมผสมอยู่ -albitic adj.
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
arbiter(อาร์'บิเทอะ) n. ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,คนชี้ขาด,ผู้กำชะตาชีวิต,อนุญาโตตุลาการ (judge)
backbite(แบค'ไบทฺ) {backbit,backbitten,backbiting,backbites} vi.,vt. ลอบกัด, See also: backbiter n. ดูbackbite, Syn. slander
frostbite n.v. (ทำให้) เนื้อเยื่อตายหรือได้รับอันตรายเนื่องจากความเย็นจัด.
inhibiter(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
obiter(ออบ'บิเทอะ) adj. ประกอบ,เสริม,ถือโอกาส
snakebite(สเนค'ไบทฺ) n. การกัดของงู,แผลงูกัด

English-Thai: Nontri Dictionary
bite(n) การกัด,ความคม,ส่วนที่กัดออก,ชิ้นอาหาร
bite(vt) กัด,กิน,ตอด,ขบ,ต่อย
biter(n) ผู้กัด,คนโกง,คนหลอกลวง
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขาด
backbite(vt) ลอบกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bite๑. รอยกัด๒. กัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bite closing; close biteขากรรไกรชิดเกิน [มีความหมายเหมือนกับ vertical dimension decrease; vertical relation decrease; overclosure และ closed bite ๑] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bite guard; mouth guard; occlusal guardสิ่งกันฟันกระแทก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bite opening; bite raisingขากรรไกรห่างเกิน [มีความหมายเหมือนกับ vertical dimension increase; vertical relation increase] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bite raising; bite openingขากรรไกรห่างเกิน [มีความหมายเหมือนกับ vertical dimension increase; vertical relation increase] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bite-block; bite-rim; occlusion rimแท่นกัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bite-rim; bite-block; occlusion rimแท่นกัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bitemporal diameterช่วงขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bitemporal hemianopiaตาบอดครึ่งซีกคู่นอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biternate-แบ่งสามสองครั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bitesกัด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bite the bullet (phrase ) ก้มหน้ารับกรรม
bite the dustตาย, ถูกทำลาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bite it.กัดสิ Atonement (2007)
Well, I took a bite out of my ring, so he asked for a divorce.เพราะว่าฉันกัดที่แหวน เขาก็เลยขออย่า Pret-a-Poor-J (2008)
And what are you gonna do if you get caught, bite someone?แล้วนายจะทำยังไงถ้านายถูกจับ กัดเค้าหรือ Odyssey (2008)
A spider bite doesn't explain anything unless the patient was actually bitten by a spider.แมงมุมกัดอธิบายไม่ได้ทั้งหมด เหลวไหลคนไข้ถูกแมงทุทกัด Lucky Thirteen (2008)
It means it's not a spider bite.มันหมายความว่าไม่ได้โดนแมงมุมกัด Lucky Thirteen (2008)
Don't care about the bug bite.อย่าไปสนใจเรื่องแมลงกัดเลย The Itch (2008)
This mosquito bite kept me awake.ยุงกัดทำให้ฉันได้สติ The Itch (2008)
Have you seen this bite?คุณเห็นรอยกัดนี้ไหม? The Itch (2008)
If it's a bite, I have to extract venom from the snake that bit'im to make an antidote.ถ้าเป็นงูกัดจริงๆ ,ลุงต้องรีดพิษจากงูตัวที่กัดเขา เพื่อเอามาทำยาแก้พิษ Valiant (2008)
Ewan was pinned under the shield - no-one could see it bite him.อีวานถูกกดอยู่ใต้โล่ เลยไม่มีใครเห็นว่าเขาโดนงูกัด Valiant (2008)
One bite, you die.โดนกัดเพียงครั้งเดียว ก็ถึงตาย Le Morte d'Arthur (2008)
It didn't bite you, did it?มันกัดโดนท่านหรือปล่าว? Le Morte d'Arthur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biteThe dog gave his leg a mean bite.
biteLet's catch a quick bite.
biteYou had better chain up the dog so that he won't bite.
biteWe are inclined to think that most dogs bite.
biteBite your tongue!
biteI only took a bite of bread.
biteYou should try not to scratch insect bites.
biteHis bark is worse than his bite.
biteHe ate one bite, and then another.
biteHow about a bite?
biteI have a bad bite.
biteDon't scratch your mosquito bite. It'll get inflamed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข่นเขี้ยว[V] gnash one's teeth, See also: bite with grinding teeth, Syn. โกรธ, โมโห, เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน, Example: เขาเข่นเขี้ยวด้วยความโกรธแค้น หวังจะกลับมาเอาคืนให้แหลกกันไปข้างหนึ่ง, Thai definition: กัดฟันด้วยความโกรธ
งับ[V] bite, See also: grip, seize with teeth, Syn. กัด, เขมือบ, ขย้ำ, Ant. ปล่อย, Example: ท่าทางที่มันจ้องและเตรียมจะกระโดดงับนั้นแสดงว่ามันเอาจริง, Thai definition: อาการที่อ้าปากคาบหรือกัดโดยเร็ว
แง่น[V] gnaw, See also: bite, bare the teeth in order to bite, Syn. กัด, Example: ดูหมาตัวนั้นสิ ท่าทางน่ากลัวระวังมันจะแง่นเอานะ, Thai definition: แยกเขี้ยวจะกัด (อย่างหมา)
ฟอน[V] gnaw, See also: bite out, Syn. บ่อน, ฟอนเฟะ, Example: เนื้อหนังฟอนเฟะแทบไม่มีเค้าเดิมหลงเหลืออยู่เลย, Thai definition: กินข้างใน, พลอนทั่ว
ฮุบ[V] bite, See also: snap, Syn. งับ, Example: ปลาฮุบเหยื่อเสียงดัง, Thai definition: งับเอาเข้าไว้ในปาก
กัด[V] bite, See also: nip, nibble, Syn. ขบ, Example: สมชายกัดเนื้อย่างเข้าไป 1 คำจึงรู้ว่าไม่สุก, Thai definition: เอาหน้าฟันกดไว้โดยแรงเพื่อให้ฉีกขาด
ขบกัด[V] bite, Example: ปากนกอีกาหนาเป็นสันแต่คอนข้างยาวคมเนื่องจากใช้ขบกัดหรือฉีกเนื้อสัตว์ต่างๆ กินเป็นอาหาร, Thai definition: ใช้ฟันกัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly   FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
ห้ามเด็ดขาด[v. exp.] (hām detkhāt) EN: be strictly prohibited (to)   
จักร[n.] (jak) EN: cycle ; orbit   FR: cercle [m] ; cycle [m] ; orbite [f]
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: referee ; judge ; umpire ; arbiter   FR: arbitre [m] ; directeur de jeu [m] ; juge-arbitre [m]
กรรมการชี้ขาด[n. exp.] (kammakān chīkhāt) EN: referee ; umpire ; arbiter ; arbitrator   
กรรมการกลาง[n. exp.] (kammakān klāng) EN: arbiter ; the one who has to say ; central committee   
กัด [v.] (kat) EN: bite ; nip ; nibble   FR: mordre
กัดขาด[v.] (katkhāt) EN: bite off   
กัดต่อย[v.] (kattǿi) EN: bite ; sting   

CMU English Pronouncing Dictionary
BITE    B AY1 T
BITER    B AY1 T ER0
BITES    B AY1 T S
BITESIZE    B IH1 T S AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bite    (v) (b ai1 t)
bites    (v) (b ai1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Der Biss war weg.Bite was gone. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
habiter(vi) |j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent| อยู่, อาศัย เช่น Il habite à Paris. เขาอาศัยอยู่ที่ปารีส, See also: S. rester,

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっぴら[, oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited [Add to Longdo]
がぶりと[, gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.) [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
ごりごり[, gorigori] (adv,adv-to,vs) (1) scraping; scratching; (adj-no,adj-na) (2) hard (to the bite, to the touch) [Add to Longdo]
ちびっ子[ちびっこ, chibikko] (n) (col) small child; rug rat; ankle-biter [Add to Longdo]
ばっくんちょ;ばくんちょ[, bakkuncho ; bakuncho] (n) (1) (sl) eating in one bite; (2) sexual intercourse [Add to Longdo]
アービタ[, a-bita] (n) arbiter [Add to Longdo]
アクティビティ(P);アクチビティ;アクテビティ[, akuteibitei (P); akuchibitei ; akutebitei] (n) activity; (P) [Add to Longdo]
アクティビティー[, akuteibitei-] (n) activity [Add to Longdo]
アクティビティサンプリング[, akuteibiteisanpuringu] (n) activity sampling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎo, ㄧㄠˇ, ] bite; nip [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
コネクティビティ[こねくていびてい, konekuteibitei] connectivity [Add to Longdo]
システムアクティビティ[しすてむあくていびてい, shisutemuakuteibitei] system activity [Add to Longdo]
最初のアクティビティ識別子[さいしょのアクティビティしきべつし, saishono akuteibitei shikibetsushi] original activity identifier [Add to Longdo]
配布先表展開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] DL expansion prohibited [Add to Longdo]
物理的回送禁止[ぶつりてきかいそうきんし, butsuritekikaisoukinshi] physical forwarding prohibited, PD PR [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
美点[びてん, biten] Vorzug, Tugend, Staerke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bite \Bite\, v. i.
   1. To seize something forcibly with the teeth; to wound with
    the teeth; to have the habit of so doing; as, does the dog
    bite?
    [1913 Webster]
 
   2. To cause a smarting sensation; to have a property which
    causes such a sensation; to be pungent; as, it bites like
    pepper or mustard.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause sharp pain; to produce anguish; to hurt or
    injure; to have the property of so doing.
    [1913 Webster]
 
       At the last it [wine] biteth like serpent, and
       stingeth like an adder.        --Prov. xxiii.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   4. To take a bait into the mouth, as a fish does; hence, to
    take a tempting offer.
    [1913 Webster]
 
   5. To take or keep a firm hold; as, the anchor bites.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bite \Bite\ (b[imac]t), v. t. [imp. {Bit} (b[i^]t); p. p.
   {Bitten} (b[i^]t"t'n), {Bit}; p. pr. & vb. n. {Biting}.] [OE.
   biten, AS. b[imac]tan; akin to D. bijten, OS. b[imac]tan,
   OHG. b[imac]zan, G. beissen, Goth. beitan, Icel. b[imac]ta,
   Sw. bita, Dan. bide, L. findere to cleave, Skr. bhid to
   cleave. [root]87. Cf. {Fissure}.]
   [1913 Webster]
   1. To seize with the teeth, so that they enter or nip the
    thing seized; to lacerate, crush, or wound with the teeth;
    as, to bite an apple; to bite a crust; the dog bit a man.
    [1913 Webster]
 
       Such smiling rogues as these,
       Like rats, oft bite the holy cords atwain. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To puncture, abrade, or sting with an organ (of some
    insects) used in taking food.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause sharp pain, or smarting, to; to hurt or injure,
    in a literal or a figurative sense; as, pepper bites the
    mouth. "Frosts do bite the meads." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To cheat; to trick; to take in. [Colloq.] --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To take hold of; to hold fast; to adhere to; as, the
    anchor bites the ground.
    [1913 Webster]
 
       The last screw of the rack having been turned so
       often that its purchase crumbled, . . . it turned
       and turned with nothing to bite.   --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   {To bite the dust}, {To bite the ground}, to fall in the
    agonies of death; as, he made his enemy bite the dust.
 
   {To bite in} (Etching), to corrode or eat into metallic
    plates by means of an acid.
 
   {To bite the thumb at} (any one), formerly a mark of
    contempt, designed to provoke a quarrel; to defy. "Do you
    bite your thumb at us?" --Shak.
 
   {To bite the tongue}, to keep silence. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bite \Bite\, n. [OE. bite, bit, bitt, AS. bite bite, fr.
   b[imac]tan to bite, akin to Icel. bit, OS. biti, G. biss. See
   {Bite}, v., and cf. {Bit}.]
   1. The act of seizing with the teeth or mouth; the act of
    wounding or separating with the teeth or mouth; a seizure
    with the teeth or mouth, as of a bait; as, to give
    anything a hard bite.
    [1913 Webster]
 
       I have known a very good fisher angle diligently
       four or six hours for a river carp, and not have a
       bite.                 --Walton.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of puncturing or abrading with an organ for taking
    food, as is done by some insects.
    [1913 Webster]
 
   3. The wound made by biting; as, the pain of a dog's or
    snake's bite; the bite of a mosquito.
    [1913 Webster]
 
   4. A morsel; as much as is taken at once by biting.
    [1913 Webster]
 
   5. The hold which the short end of a lever has upon the thing
    to be lifted, or the hold which one part of a machine has
    upon another.
    [1913 Webster]
 
   6. A cheat; a trick; a fraud. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       The baser methods of getting money by fraud and
       bite, by deceiving and overreaching. --Humorist.
    [1913 Webster]
 
   7. A sharper; one who cheats. [Slang] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   8. (Print.) A blank on the edge or corner of a page, owing to
    a portion of the frisket, or something else, intervening
    between the type and paper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bite
   n 1: a wound resulting from biting by an animal or a person
   2: a small amount of solid food; a mouthful; "all they had left
     was a bit of bread" [syn: {morsel}, {bit}, {bite}]
   3: a painful wound caused by the thrust of an insect's stinger
     into skin [syn: {sting}, {bite}, {insect bite}]
   4: a light informal meal [syn: {bite}, {collation}, {snack}]
   5: (angling) an instance of a fish taking the bait; "after
     fishing for an hour he still had not had a bite"
   6: wit having a sharp and caustic quality; "he commented with
     typical pungency"; "the bite of satire" [syn: {pungency},
     {bite}]
   7: a strong odor or taste property; "the pungency of mustard";
     "the sulfurous bite of garlic"; "the sharpness of strange
     spices"; "the raciness of the wine" [syn: {pungency}, {bite},
     {sharpness}, {raciness}]
   8: the act of gripping or chewing off with the teeth and jaws
     [syn: {bite}, {chomp}]
   9: a portion removed from the whole; "the government's weekly
     bite from my paycheck"
   v 1: to grip, cut off, or tear with or as if with the teeth or
      jaws; "Gunny invariably tried to bite her" [syn: {bite},
      {seize with teeth}]
   2: cause a sharp or stinging pain or discomfort; "The sun burned
     his face" [syn: {bite}, {sting}, {burn}]
   3: penetrate or cut, as with a knife; "The fork bit into the
     surface"
   4: deliver a sting to; "A bee stung my arm yesterday" [syn:
     {sting}, {bite}, {prick}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bitt
 
 1. (den.) geminin kablosunu biteye bağlamak, biteye vurmak
 2. (den.), (sık sık) (çoğ.) güverte babası, bite, bita.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top