หรือคุณหมายถึง biß?
Search result for

biss

(39 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biss-, *biss*, bis
English-Thai: Nontri Dictionary
bissextile(n) ปีอธิกสุรทิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bisspater, alligator.ไปก่อน เจ้อกันเด้อ Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Yeah, we did. Amelie Bissou.พวกช่างภาพ... Betty's Baby Bump (2008)
So, Amelie Bissou is out of the bathroom and the photo shoot is back on.อมิ ลี่ บิซซู ยอมออกมาจากห้องน้ำแล้ว เรา กลับมาถ่ายภาพกันต่อแล้วล่ะค่ะ Betty's Baby Bump (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเจี๊ยบแดง[n. exp.] (krajīep daēng) EN: roselle   FR: bissap [m] ; oseille de Guinée [f] ; karkadé [m] ; hibiscus manihot [m] ; hibiscus soleil couchant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BISS    B IH1 S
BISSO    B IY1 S OW0
BISSEN    B IH1 S AH0 N
BISSET    B IH1 S IH2 T
BISSON    B IH1 S AH0 N
BISSEY    B IH1 S IY0
BISSELL    B IH1 S AH0 L
BISSETT    B IH1 S IH2 T
BISSETTE    B IH2 S EH1 T
BISSINGER    B IH1 S AH0 N JH ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Imbiss(n) |der, pl. Imbisse| ร้านขายอาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิธีรีตอง บางร้านมีที่นั่งให้ บางร้านมีโต๊ะสำหรับยืนทาน ราคาถูกกว่าร้านอาหาร (Restaurant)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biss {m}; Beißen {n}bite [Add to Longdo]
Bissen {m}; Happen {m}bite [Add to Longdo]
Bissen {m}morsel [Add to Longdo]
Bissigkeit {f}acidness [Add to Longdo]
Bissigkeit {f}currishness [Add to Longdo]
Bissigkeit {f}doggishness [Add to Longdo]
Bissigkeit {f}mordancy [Add to Longdo]
Bissigkeit {f}rattiness [Add to Longdo]
bisschen; kleinster Teilwhit [Add to Longdo]
bissigcurrish [Add to Longdo]
bissig {adj} | bissiger | am bissigstenratty | rattier | rattiest [Add to Longdo]
bissig {adv}snappily [Add to Longdo]
bissig {adj}snappy [Add to Longdo]
bissig {adv}currishly [Add to Longdo]
Bissau (Hauptstadt von Guinea-Bissau)Bissau (capital of Guinea-Bissau) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えべっさん;おいべっさん;えびっさん;おべっさん;およべっさん[, ebessan ; oibessan ; ebissan ; obessan ; oyobessan] (n) (col) (えべっさん can be 戎っさん) (See 恵比寿) Ebisu (local dialect forms) [Add to Longdo]
びっしょり[, bisshori] (adj-na,adv) (on-mim) wet through; drenched; (P) [Add to Longdo]
びっしり[, bisshiri] (adv) closely packed; crowded close; (P) [Add to Longdo]
ギニアビサウ[, giniabisau] (n) Guinea-Bissau [Add to Longdo]
ギニアビサウ共和国[ギニアビサウきょうわこく, giniabisau kyouwakoku] (n) Republic of Guinea-Bissau [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比绍[Bǐ shào, ㄅㄧˇ ㄕㄠˋ, / ] Bissau (capital of Guinea-Bissau) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
猛犬[もうけん, mouken] bissiger_Hund [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Biss [bis] (n) , s.(m )
     bite
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top