Search result for

bine

(58 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bine-, *bine*
Possible hiragana form: びね
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cabinet(แคบ'บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี,ตู้,ตู้มีลิ้นชัก,ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ,โทรทัศน์,ห้องเล็ก,ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี,เกี่ยวกับห้องส่วนตัว, Syn. chest
carbine(คาร์'ไบนฺ) n. ปืนไรเฟิลสั้นชนิดหนึ่ง, Syn. short rifle
combine(คัมไบน์',คอม'ไบน์) {combined,combining,combines} v. รวมกัน,ทำให้รวมกัน,ประกอบกัน n. การรวมกัน,กลุ่มคน,เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว, See also: combinability n. ดูcombine combinable adj. ดูcombine, Syn. unite
concubine(คอง'คิวไบน์) n. หญิงที่อยู่กินกับผู้ชายโดยไม่ได้สมรส,อนุภรรยา,เมียน้อย,นางบำเรอ, See also: concubinage n. ดูconcubine concubinage n. ดูconcubine
turbine(เทอ'บิน,-ไบนฺ) n. กังหัน,กังหันน้ำ,ระหัดน้ำ,เครื่องกังหัน

English-Thai: Nontri Dictionary
cabinet(n) ตู้ใส่ของ,ห้องลับ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,คณะรัฐมนตรี
carbine(n) ปืนสั้น
combine(vi,vt) รวม,ประสาน,ประกอบกัน
concubine(n) เมียน้อย,นางสนม,นางบำเรอ,อนุภรรยา,ภรรยาลับ
flabbiness(n) ความอ่อนปวกเปียก,ความเหลาะแหละ,ความหย่อนยาน,ความอ่อนแอ
turbine(n) ระหัดน้ำ,กังหัน
woodbine(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Binette กระป๋องขยะ
ถังขยะใบเล็ก [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not much. The husband was real binesslike.ไม่มากเท่าไหร, คนเป็นพ่อดูเหมือนนักธุรกิจมาก Bloodline (2009)
Uh, oh, Biney's mad.โอ๊ะโอ พี่ชายโกรธซะแล้ว Nebraska (2011)
Oh, what about the time when we were in the Binewago and Ron told me that I wasn't telling the story right?โอ้สิ่งที่เกี่ยวกับเวลา เมื่อเราอยู่ใน Binewago และรอนบอกว่า ฉันไม่ได้บอกเรื่องที่ถูกต้อง Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Biney!ไบนี่ย์ Waiting to Exhale (2007)
- Biney!-ไบนี่ย์ Waiting to Exhale (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
บิลิรูบิน[n.] (bilirūbin) EN: bilirubin   FR: bilirubine [f]
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ช่างทำเครื่องเรือน[n. exp.] (chang tham khreūangreūoen) EN: cabinet maker   
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
เฉื่อยชา [v.] (cheūaychā) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth   FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m]
ฟิล์มหนัง[n.] (fīm nang) EN: film   FR: film [m] ; bobine [f]
ฟิล์มภาพยนตร์[n.] (fīm phāpphayon) EN: film   FR: film [m] ; bobine [f]
ฟอร์มรัฐบาล[v. exp.] (føm ratthabān) EN: form a cabinet   FR: former un gouvernement

CMU English Pronouncing Dictionary
BINES    B AY1 N Z
BINEGAR    B IH1 N IH0 G ER0
BINETTE    B IH2 N EH1 T
BINETTI    B IH2 N EH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bine    (n) (b ai1 n)
bines    (n) (b ai1 n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kabinett(n) |das, pl. Kabinette| คณะรัฐมนตรี (ย่อว่า ครม.) เช่น Ohne Blutvergießen besetzten die Militärs die Schaltstellen der Macht, riefen das Kriegsrecht aus und erklärten das Kabinett und den Senat für aufgelöst.

Japanese-English: EDICT Dictionary
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
インナーキャビネット[, inna-kyabinetto] (n) inner cabinet [Add to Longdo]
エキスパンションキャビネットパネル[, ekisupanshonkyabinettopaneru] (n) {comp} expansion cabinet panel [Add to Longdo]
カービン[, ka-bin] (n) carbine [Add to Longdo]
カービン銃[カービンじゅう, ka-bin juu] (n) carbine [Add to Longdo]
カステン[, kasuten] (n) cabinet, usu. containing medical instruments, medicines, etc. (ger [Add to Longdo]
カラーコンビネーション[, kara-konbine-shon] (n) color combination; colour combination [Add to Longdo]
カラビナ[, karabina] (n) carabiner (ger [Add to Longdo]
ガスタービン[, gasuta-bin] (n) gas turbine; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャビネット[きゃびねっと, kyabinetto] cabinet, housing [Add to Longdo]
コンバインドリンクセット[こんばいんどりんくせっと, konbaindorinkusetto] combined link set [Add to Longdo]
ハウジング[はうじんぐ, haujingu] housing, cabinet [Add to Longdo]
組合せ条件[くみあわせじょうけん, kumiawasejouken] combined condition [Add to Longdo]
入出力ファイル[にゅうしゅつりょくファイル, nyuushutsuryoku fairu] combined file [Add to Longdo]
否定組合せ条件[ひていくみあわせじょうけん, hiteikumiawasejouken] negated combined condition [Add to Longdo]
複合[ふくごう, fukugou] combined [Add to Longdo]
複合局[ふくごうきょく, fukugoukyoku] combined station [Add to Longdo]
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition [Add to Longdo]
筐体[きょうたい, kyoutai] cabinet, case, component, unit, housing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
微熱[びねつ, binetsu] leichtes_Fieber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bine \Bine\, n. [{Bind}, cf. {Woodbine}.]
   The winding or twining stem of a hop vine or other climbing
   plant.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bine
   n 1: European twining plant whose flowers are used chiefly to
      flavor malt liquors; cultivated in America [syn: {common
      hop}, {common hops}, {bine}, {European hop}, {Humulus
      lupulus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top