Search result for

bindend

(99 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bindend-, *bindend*, binden
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bindend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bindend*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your oath of secrecy is still binding, but as of now you're out of the spy business.Ihr Geheimhaltungseid ist noch bindend, aber ab sofort sind Sie nicht mehr in der Spionage tätig. Tail of the Dancing Weasel (1985)
You will return to Cascara and secretly finance their revolution in exchange for a promissory contract guaranteeing us the bloody bottling rights!Sie kehren nach Cascara zurück und finanzieren heimlich die Revolution der Befreiungsbewegung! Als Gegenleistung erhalten wir einen auf 90 Jahre bindenden Vertrag, der uns die Abfüllrechte garantiert! Water (1985)
It is an affectionate joke with no strings.Das ist ein liebevoller Scherz und ist nicht bindendA Zed & Two Noughts (1985)
We carry the membership.Der Vertrag ist bindendThe Ensigns of Command (1989)
The woman in labor enters a tent... and the women of her tribe surround her and dance.Die entbindende Frau tritt in das Zelt und die Frauen des Stammes umringen sie und tanzen. Before Sunrise (1995)
Our signatures are binding unto death. " This is great, right?Unsere Unterschriften sind bindend, bis zum Tag unseres Todes. Fallen Angels (1995)
My word is my bond.Mein Wort ist bindendFair Game (1995)
Our decisions are final by a vote oftwo to one.Unsere Entscheidungen sind bindend bei einer Mehrheit von 2:1. Hackers (1995)
- The one made of binding principles.- Der aus bindenden Prinzipien besteht. Prime Factors (1995)
An earnest conjuration from the king as England was his faithful tributary as love between them like the palm might flourish as peace should still her wheaten garland wear and stand a comma 'tween their amities and many such like as-es of great charge that on the view and know of these contents without debatement further more or less he should those bearers put to sudden death.Die ernstliche Beschwörung von dem König, wofern ihm England treu die Lehenspflicht hielte, auf dass ihr Bund blühen sollte wie die Palme, auf dass der Friede in seinem Ährenkranz stets beider Freundschaft bindend sollte stehn, und manchen wichtigen "Sodass" der Art, wenn er den Inhalt dieser Schrift ersehn, möcht er ohne alles fernere Bedenken, die Überbringer schnell zum Tode fördern. Hamlet (1996)
Sheridan's promise binds me as well as it does him.Sheridans Versprechen ist für ihn genauso bindend wie für mich. Ship of Tears (1996)
-l don't know if what you have here constitutes a legally binding document.- Aber... dies hier ist kein legal bindendes Dokument. The Money (1997)
You have my word and my word is my bond.Und mein Wort ist immer bindend. Was hast du da? The Mighty (1998)
Ooh, a spell!- Ich suche einen bindenden Zauber. Faith, Hope & Trick (1998)
I've been having a little problem with the binding spell for Acathla.Äh... Ich habe da ein kleines Problem mit dem bindenden Zauber für Acathla. Faith, Hope & Trick (1998)
A verbal contract is binding in the state of New York.Ein mündlicher Vertrag ist bindend, jedenfalls hier in New York. The One with Ross's Denial (1999)
This marriage is minding, and that makes me king.Die Ehe ist bindend und macht mich zum König! - Seht ihr? Shrek (2001)
-It was a binding bidding... .- Es war eine bindende... Friends and Lovers (2001)
This happens when you breach orally binding bidding... .Das kommt vor, wenn man mündliche bindende Verträge... Friends and Lovers (2001)
-It's not like it was binding forever.-Es ist nicht so, es war für immer bindendThe One with the Rumor (2001)
It's not a binding agreement, it's coercion.Ich bin unverbesserlich. Das war keine bindende Vereinbarung, sondern Nötigung. One's Got Class and the Other One Dyes (2002)
"Except in cases of demonstrable fraud, transfer of title is binding once the grantee registers the deed with the county clerk.""Außer bei nachweislichem Betrug ist die Übertragung bindend, sobald der Käufer die Urkunde hat eintragen lassen." The Weight (2002)
For my part, I look upon a promise as binding.Ich sehe ein Versprechen als bindend an. Master and Commander: The Far Side of the World (2003)
Marriage is a binding, unifying, eternal,Die Ehe ist eine bindende, vereinigende, ewige, American Wedding (2003)
No, I'm the one who called off the obligation for Friday night dinners.Ich wollte, dass das keine so bindende Verpflichtung ist. Say Goodnight, Gracie (2003)
If you promised a girl's dad that you wouldn't see her would you consider that a binding promise?Wenn du dem Vater eines Mädchens versprochen hättest... du würdest ihr fern bleiben, ist das dann für dich bindend50 First Dates (2004)
One unifying detail seems to be 'that the attackers appear to be... ' '... the sensational chart-topping... ' '... or ideological connection between those committing the atrocities... 'Ein verbindendes Detail scheint zu sein' 'das die Angreifer in vielen Fällen... ' '... freuen wir uns eine sensationelle, charts-anführende... ' '... ideologische Verbindung zwischen denen die, die Greueltaten begehen und vielleicht noch alarmierender... ' Shaun of the Dead (2004)
Okay, but I insist on typing up something legal and binding...Gut. Aber wir sollten eine rechtlich bindende Vereinbarung Scene in a Mall (2004)
The Goblet of Fire constitutes a binding magical contract.Man geht mit dem Feuerkelch einen bindenden, magischen Vertrag ein. Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
His lawyer's telling me this is legally binding.Und sein Anwalt sagt mir, dass das rechtlich bindend ist. Blood Out (2006)
Anything else linking them?Irgend etwas anderes, was sie verbindendCountrycide (2006)
It was a bonding thing.Es war so eine bindende Sache. The Gringos (2006)
But I can't do it again, not with the time commitment.Aber ich kann es nicht nochmal machen, nicht mit dieser bindenden Verpflichtung. Into the Woods (2007)
We've been searching for a...unifying theory of everything.Seit Jahrhunderten suchen wir nach einer alles verbindenden Weltformel. God Is in the Details (2007)
I don't understand. For centuries, we've been searching for a unifying theory of everything.Seit Jahrhunderten suchen wir nach einer alles verbindenden Weltformel. Noche de suenos (2007)
Just be sure you sign the one with the devil in blood. It's not binding otherwise.Unterschreiben Sie mit Ihrem Blut, der Vertrag ist sonst nicht bindendFracture (2007)
It isn't even legally binding.Es ist sogar nicht einmal gesetzlich verbindendWishin' and Hopin' (2007)
I told them it was binding, so...Ich habe denen gesagt, dass es bindend ist, daher... Parents (2007)
Well, that`s it. Let`s go.Sie hat aber einen bindenden Vertrag mit der US-Regierung unterzeichnet, meine Herren. Private Valentine: Blonde & Dangerous (2008)
It's not a legally binding document.Es ist kein legales bindendes Dokument. Your Cheatin' Heart (2008)
THIS ISN'T BINDING,Das ist nicht bindendThe Two-Horse Job (2008)
- OH, IT'S NOT BINDING, HUH?- Oh, nicht bindend, huh? The Two-Horse Job (2008)
And quick-absorbing sawdust- it's good for vomit.Und schnellbindendes Sägemehl, das ist gut bei Erbrochenem. Sunshine Cleaning (2008)
However, on closer consideration we have discovered that the contract was never ratified. And so is not binding in law or any other way.Jedoch stellten wir... bei näherer Betrachtung fest, dass der Vertrag nie ratifiziert wurde... und so weder nach dem Gesetz noch auf sonstige Weise bindend ist. Protestant Anne of Cleves (2009)
Mr. Carter's wishes are legally binding.Mr. Carters Wünsche sind rechtlich bindendReturn to Cranford: Part One - August 1844 (2009)
For me, it was a bonding moment.Für mich war es ein verbindender Moment. The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
I pictured that being much more of a bonding moment.Ich hab mir das mehr wie einen verbindenden Moment vorgestellt. I Won't Back Down (2009)
Which would be the actual final and binding position, I believe, comrade.Das Ergebnis wäre dann endgültig und bindend, Genossin. Made in Dagenham (2010)
"Actual final and binding position, comrade. " Cheeky sod."Endgültig und bindend, Genossin". Dieser widerliche Kerl! Made in Dagenham (2010)
Yeah, crystal clear.- Oh, ja. Das ist gesetzlich bindendWhat Are You Doin' in My Life? (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zement {m} | hydraulisch abbindender Zementcement | hydraulic-setting cement [Add to Longdo]
als gesetzlich bindend akzeptiert werdento be accepted as legally binding [Add to Longdo]
ambindendtethering [Add to Longdo]
anbinden; festbinden (ein Tier) | anbindend | angebundento tether up (an animal) | tethering | tethered [Add to Longdo]
anbinden; festbinden; festzurren | anbindend; festbindend; festzurrendto lash | lashing [Add to Longdo]
anbinden; befestigen | anbindend; befestigend | angebunden; befestigtto fasten | fastening | fastened [Add to Longdo]
anschließen; verbinden | anschließend; verbindend | angeschlossen; verbunden | er/sie schließt an | ich/er/sie schloss an (schloß [alt]) | er/sie hat/hatte angeschlossento connect | connecting | connected | he/she connects | I/he/she connected | he/she has/had connected [Add to Longdo]
aufbinden | aufbindend | aufgebundento turn up | turning up | turned up [Add to Longdo]
aufbinden; aufschnüren; losbinden; abbinden | aufbindend; aufschnürend; losbindend; abbindend | aufgebunden; aufgeschnürt; losgebunden; abgebunden | bindet auf; schnürt auf; bindet losto untie; to undo | untying; undoing | untied; undone | unties [Add to Longdo]
bandagierend; verbindendbandaging [Add to Longdo]
befreien; erlösen; freigeben; entbinden; entlasten | befreiend; erlösend; freigebend; entbindend; entlastendto release | releasing [Add to Longdo]
binden; festbinden; verbinden | bindend | gebunden | er/sie bindet | ich/er/sie band | er/sie hat/hatte gebunden | ich/er/sie bändeto bind {bound; bound} | binding | bound | he/she binds | I/he/she bound | he/she has/had bound | I/he/she would bind [Add to Longdo]
binden | bindend | bindetto ligate | ligating | ligates [Add to Longdo]
binden; verbinden; zusammenbinden | bindendto tie | tieing [Add to Longdo]
bindend; verbindlich {adj} | rechtlich bindendbinding | legally binding [Add to Longdo]
bindendtrussing [Add to Longdo]
einfügen; einbinden | einfügend; einbindend | eingefügt; integriertto integrate | integrating | integrated [Add to Longdo]
fesseln; binden | fesselnd; bindend | gefesselt; gebundento truss (up) | trussing | trussed [Add to Longdo]
feuchtigkeitsbindendhygroscopic [Add to Longdo]
feuchtigkeitsbindendhygroscopical [Add to Longdo]
losbinden | losbindendto unclamp | unclamping [Add to Longdo]
losbindendunbinding [Add to Longdo]
schnüren; zusammenbinden | schnürend; zusammenbindend | geschnürt; zusammengebunden | schnürt | schnürteto lace | lacing | laced | laces | laced [Add to Longdo]
umbinden | umbindend | umgebundento tie round; to put on | tying round | tied round [Add to Longdo]
unterbindendprohibitive [Add to Longdo]
verkleben; verklumpen; zusammenkleben; sich zusammenballen; agglutinieren; verbinden | verklebend; verklumpend; zusammenklebend; sich zusammenballend; agglutinierend; verbindend | verklebt; verklumpt; zusammengeklebt; zusammengeballt; agglutiniert; verbundento agglutinate | agglutinating | agglutinated [Add to Longdo]
verbinden | verbindendto conjoin | conjoining [Add to Longdo]
sich verbinden; eine Verbindung eingehen; verschmelzen | sich verbindend; eine Verbindung eingehend; verschmelzend | verbunden; eine Verbindung eingegangen; verschmolzen | verbindet sich; verschmilzt | verband sich; verschmolzto coalesce | coalescing | coalesced | coalesces | coalesced [Add to Longdo]
verbindendagglutinating [Add to Longdo]
verbindendaligning [Add to Longdo]
verbindendassociational [Add to Longdo]
verbindendconglomerating [Add to Longdo]
verbindendconjunctive [Add to Longdo]
verbindend {adv}conjunctively [Add to Longdo]
verbindendconnectional [Add to Longdo]
verbindendlinking [Add to Longdo]
verbindendconnective [Add to Longdo]
wieder binden | wieder bindendto reattach | reattaching [Add to Longdo]
wieder verbindendreconnecting [Add to Longdo]
zubinden; verbinden | zubindend; verbindend | zugebunden; verbundento tie up | tying up | tied up [Add to Longdo]
zusammenbinden | zusammenbindend | zusammengebundento bind together | binding together | bound together [Add to Longdo]
zusammenbinden | zusammenbindend | zusammengebundento interconnect | interconnecting | interconnected [Add to Longdo]
zusammenbindendbundling [Add to Longdo]
Antazidum {n}; säurebindendes Mittel [med.]antiacid [Add to Longdo]
Dreibindendoradito {m} [ornith.]Dinelli's Doradito [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  bindend [bindənt]
     compulsory
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  bindend [bindənt]
     binding; ligating; tieing; trussing
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top