Search result for

billigen

(65 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -billigen-, *billigen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา billigen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *billigen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They offer to prove any law I made before I made it.Die sind zu allem imstande. Sie billigen ein Gesetz, bevor ich's überhaupt gemacht habe. Caligula (1979)
Two, issue a statement deploring the speech.Zweitens: Wir missbilligen diese Rede. The Official Visit (1980)
If we do nothing, we implicity agree with the speech.Wenn wir nichts tun, würden wir die Rede indirekt billigenThe Official Visit (1980)
And how can I feel sure that my motives will be understood?Wird diese meine Gesinnungen billigenThe Miser (1980)
It is a match against which nothing can be said.Alle Welt wird meine Entscheidung billigenThe Miser (1980)
Louis Frosch invented a new engine. Very cheap. He can put an end to the claims of Arab countries.Fréchet hat einen neuen, billigen Treibstoff erfunden, der den Ölexperten in den Emiraten ein Dorn im Auge ist. Le guignolo (1980)
And you ain't playing any more two-bit, sleazy dives.Und du spielst nicht mehr in billigen, dreckigen Kaschemmen. The Blues Brothers (1980)
We cannot approve.Wir können das nicht billigenKagemusha (1980)
Mr. Godsey, I'm not interested in your tawdry affairs.Mr. Godsey, deine billigen Affären interessieren mich nicht. The Indiscretion (1981)
Number 10 asked you to approve recommendations for the honours list.Der für Ehrungen und Auszeichnungen zuständige Staatssekretär hat nochmal angefragt, ob Sie die Empfehlungen der Ministerien für die Ehrenliste billigenDoing the Honours (1981)
To a super airline pilot, so I'm told I approve the pilot, because then... I'll be able to come and see youEinen Flugzeugpiloten, also bin ich aufgefordert, den Piloten zu billigen... und dann darf ich kommen und dich sehen. The Aviator's Wife (1981)
We'll call a march to condemn your actions.Wir machen eine Kundgebung und werden euer Handeln missbilligenMan of Iron (1981)
And your room looks like a two-dollar-a-week priced room in some cheap little backstreet town in Oklahoma!Und dein Zimmer sieht aus wie eins für zwei Dollar pro Nacht in einer billigen Absteige irgendwo in Oklahoma! Mommie Dearest (1981)
This is just another one of his cheap tricks.Nur einer seiner billigen Tricks. Neighbors (1981)
Over here, the bigwigs only drink wine... but not your lowly soldier's wine... but wine corked and sealed... that we couldn't afford for ourselves... since we're the ones who make them pay for it!Hier trinken alle Bonzen nur Wein! Keinen billigen Wein, nur den allerbesten! Wir können uns den nicht leisten, denn wir bezahlen die. The Cabbage Soup (1981)
You'll sleep in lousy hotels. Or trailers.Ihr trefft euch in billigen Hotels und haut euch im Schlafwagen die Nacht um die Ohren. The Party 2 (1982)
Why don't you fellows drop me off at a motor court?Setzt mich doch einfach bei einem billigen Hotel ab. Honkytonk Man (1982)
Lived in some... flophouses and migrant labor shacks.Wir lebten in billigen Absteigen und Landarbeiterbaracken. Honkytonk Man (1982)
These days it takes a cheap carnival trick to make folk recognize a real unicorn.Heutzutage braucht man einen billigen Jahrmarktstrick, damit die Leute ein echtes Einhorn erkennen. The Last Unicorn (1982)
And didn't I tell you that if you ever were with this guy Kats... ever again outside of work, and if you walk with this cheap schmuck... this fraud, that I'd break your ass?Und sagte ich dir nicht, wenn ich dich nochmal mit diesem Kats nach der Arbeit erwische, wenn ich dich in der Nähe dieses billigen Arschlochs sehe, - dass ich dich vermöble? Sophie's Choice (1982)
And he got that way selling cheap gags and Halloween masks.Und das nur durch den Verkauf von ganz billigen Gags und Halloweenmasken. Halloween III: Season of the Witch (1982)
TOBY: Look, mister, I don't know who you are... but for two weeks, I've been waiting in empty warehouses... cheap hotels, and taking taxicabs to meet someone in the middle of nowhere.Hören Sie, Mister, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber seit 2 Wochen warte ich in leeren Lagerhäusern, billigen Hotels und nehme Taxis, um mich mit Fremden irgendwo zu treffen. Diamonds 'n Dust (1983)
This cheap piece of jewellery?Bloß diesen billigen Glitzerkram? The Only Church in Town (1983)
This is definitely your basic defective glass here.Das liegt definitiv an Ihrem billigen, mangelhaften Glas hier. Water, Water Everywhere (1983)
Without her knowing, I took my savings out... and I hired this private detective, a cheap one.Ohne ihr Wissen hob ich mein Erspartes ab und engagierte einen billigen Detektiv. Love Among the Steele (1983)
But this sounds like a cheap shake down to me.Doch das hier klingt nach einer billigen Erpressung. Steele Flying High (1983)
'Cause I... I like hiding out in cheap motels? Drinking myself into a stupor?Weil ich mich gern in billigen Motels verstecke und mich bis zum Umfallen betrinke? Steeling the Show (1983)
Yes, but you wouldn't credit the language.Ja, aber Sie würden die Sprache nicht billigenThe Dresser (1983)
He'd see through such a cheap trick.Gott durchschaut einen so billigen Trick. The Meaning of Life (1983)
You don't approve?Und die billigen Sie nicht? Sudden Impact (1983)
We don't condone scandals, scandals of fraud and polygamy.Wir billigen keine Skandale, keine Betrügereien und keine Vielweiberei. Zelig (1983)
Edie was fοnd οf cheap finery tοο.Ja. Billigen Flitter und Tand liebte Edie auch. Part 1 (1984)
Yοu have tο admit it has all the bizarre ingredients οf a cheap thriller.- In Westcliff. Sie müssen zugeben, dass diese Sache alle Ingredienzien eines billigen Kriminalromans hat. Part 2 (1984)
Call it a fixation, but the Maltese Cow was haunting me... its cryptic moo beckoning me... like the scent of a cheap dancehall hostess.Nennt es Besessenheit, aber die Malteser Kuh verfolgte mich, ihr rätselhaftes Muhen rief mich zu ihr wie das Parfüm eines billigen Tanzmädchens. The Maltese Cow (1984)
Not that.! That!In einem billigen Bus nach St. Moritz. Hounded Steele (1984)
What an agent pulls down in salary per month you kind of learn to live on the cheap.Bei dem, was ein Agent monatlich verdient, lernt man auf der billigen Seite des Lebens zu leben. The Mole (1984)
Look at it this way, sir.Verschwinden Sie zu Ihrem billigen Wein und Ihrem verdammten Steinbutt. The Jigsaw Man (1983)
I should get you a low-interest loan to tide you over.Ich könnte dir zu einem billigen Darlehen verhelfen. Against All Odds (1984)
And I've... I've left all my money to a lying, cheap slut, sex poodle.Außerdem habe ich mein gesamtes Vermögen einer... lügnerischen und billigen Sexnudel vermacht! All of Me (1984)
I got friends who told me he was out last night with a cheap blonde.Ich habe Freunde, die mir erzählt haben, dass er letzte Nacht mit einer billigen Blondine aus war. Broadway Danny Rose (1984)
You've been caught out in a nasty cheap little crime.Wir haben Sie bei einem kleinen billigen Verbrechen geschnappt! A Private Function (1984)
A solid marketing approach. Comfort, style, luxury, and at prices you can afford.Wie soll ich als Geschäftsmann auftreten, wenn ihr meinen Stil mit diesem billigen Jackett ruiniert, Jackson? Made for Each Other (1985)
Look at him. Look at those cheap cop shoes.Sieh dir die billigen Schuhe an. Brewster's Millions (1985)
It's a special collection. I forget what for, but I beg, no vulgar clinking ha'pennies in the plate.Es wird für etwas Bestimmtes gesammelt, also bitte keine billigen halben Pennies. A Room with a View (1985)
Hey, look, no more painted parrots, huh?Was sagst du dazu? Keine billigen Papageien. The Wish Child (1986)
He said you were the fella to see... about toys for big boys.Terroristen nicht. Weshalb Carroon Rechte zubilligen, die er seinen Opfern nie gab? When Irish Eyes Are Crying (1986)
How they treating you out in the low-rent district, huh?Wie behandeln sie Sie im billigen Mietbezirk? Unfinished Business (1986)
The Arabs have put down a motion at the United Nations condemning Israel.Die Araber haben bei der UN beantragt, das Vorgehen Israels zu missbilligenA Victory for Democracy (1986)
I'm not making it with cheap wine, but with champagne!Keinen billigen Wein, sondern Champagner! Betty Blue (1986)
Another of your cheap, erotic delusions.Wieder eine von deinen billigen erotischen Phantasien. Psycho III (1986)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beipflichten; billigen; etw. gutheißen; empfehlen; zustimmento endorse [Add to Longdo]
etw. billigen; etw. genehmigen | billigend; genehmigend | gebilligt; genehmigt | er/sie billigt; er/sie genehmigt | ich/er/sie billigte; ich/er/sie genehmigte | er/sie hat/hatte gebilligt; er/sie hat/hatte genehmigtto approve sth. | approving | approved | he/she approves | I/he/she approved | he/she has/had approved [Add to Longdo]
einverstanden sein (mit); billigento agree to; to agree with [Add to Longdo]
ermäßigen | ermäßigend; verbilligend | ermäßigt; verbilligt | ermäßigt; verbilligtto reduce | reducing | reduces | reduced [Add to Longdo]
etw. missbilligento frown on sth. [Add to Longdo]
gutheißen; billigento okay [Add to Longdo]
missbilligendfrowning [Add to Longdo]
missbilligen | missbilligend | missbilligt | missbilligtto deprecate | deprecating | deprecated | deprecates [Add to Longdo]
missbilligen | missbilligend | missbilligt | missbilligt | missbilligteto disapprove | disapproving | disapproved | disapproves | disapproved [Add to Longdo]
missbilligen | missbilligend | missbilligt | missbilligtto disfavor [Am.]; to disfavour [Br.] | disfavoring; disfavouring | disfavored; disfavoured | disfavors [Add to Longdo]
missbilligen; verurteilen | missbilligend; verurteilend | missbilligt; verurteiltto condemn | condemning | condemned [Add to Longdo]
missbilligend {adv}disapprovingly [Add to Longdo]
unterstützen; gutheißen; ermutigen; billigen; duldento countenance [Add to Longdo]
verbilligen | verbilligt | verbilligendto cheapen; to reduce in price | cheapened; reduced in price | cheapening; reducing in price [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  billigen [biligən]
     to approve
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top