Search result for

bey

(103 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bey-, *bey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beyond[ADV] ที่อยู่ไกลออกไป, See also: ยังไกลออกไป, Syn. further
beyond[PREP] ที่เหนือกว่า (แสดงถึงขอบเขต, ข้อจำกัด), See also: มากกว่า
beyond[PREP] อยู่ทางนั้น, See also: เลยออกไป, ถัดออกไป, ไกลออกไป (ใช้แสดงตำแหน่งหรือทิศทาง)
beyond[N] ที่ที่อยู่ไกล, See also: ที่ที่ห่างไกล, สุดขอบฟ้า
beyond[PREP] นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคำถาม), Syn. apart from, Ant. including
beyond[PREP] ช้ากว่า (แสดงถึงเวลา), See also: หลัง
beyond words[IDM] เกินกว่าจะกล่าว (มักใช้กับ grateful และ thankful)
beyond measure[IDM] เกินกว่าจะวัดได้, See also: มีปริมาณมากมาย, เหลือคณานับ
beyond the pale[IDM] นอกกฎหมาย, See also: ผิดกฎหมาย
beyond one's ken[IDM] ยากจะรู้ได้, See also: เกินกว่าจะเข้าใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beyond(บิยอนดฺ') prep. พ้น,ไกลจาก,โพ้น,อยู่ทางนั้น,ถัดไป,หลัง (เวลา) ,มากกว่า,เหนือกว่า,เหนือ,นอกจาก n. the beyond สิ่งที่อยู่ไกลมาก -Phr. (the great beyond ชาติหน้า)
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abeyant(อะเบ' เอินทฺ) adj. ซึ่งระงับชั่วคราว
disobey(ดิสอะเบ') vt.,vi. ไม่เชื่อฟัง
obey(โอเบ') {obeyed,obeying,obeys} vi.,vt. เชื่อฟัง,ยอมตาม, See also: obeyer n. obeyingly adv.
westminster abbeyn. ชื่อโบสถ์ในกรุงลอนดอนเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์อังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
beyond(adv) ถัดไป,นอกจาก
beyond(pre) ไกลจาก,พ้นจาก,โพ้น,เหนือ
abbey(n) วัด,โบสถ์
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
obey(vt) เชื่อฟัง,ว่าง่าย,อยู่ในโอวาท,ยอมตาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beyond controlพ้นอำนาจ, พ้นวิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beyond the seaโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beyond beliefเหลือเชื่อ
beyond helpช่วยไม่ได้แล้ว
beyond hopeสิ้นหวัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She loses those things, She's gonna be a terrific date, But beyond that-เธอจะสูญเสียสิ่งเหล่านั้น เธอจะเผชิญกับวันที่แย่ แต่นอกเหนือจากนั้น ... Not Cancer (2008)
There's a world beyond you.มีโลกกั้นระหว่างนาย Not Cancer (2008)
This is a level of risk taking beyond anonymous girl-On-Girl action.นี่มันเสี่ยงระดับเดียว\ กับการหิ้วสาวแปลกหน้า\ มามีเซ็กซ์ที่บ้านเลยนะ Last Resort (2008)
Guess she does have a life beyond her career.เดาว่าเธอคงมีชีวิตอื่นนอกเหนือจากงานนะ Dying Changes Everything (2008)
The Jedi have positioned a fleet beyond the planetary rings.ยานของพวกเจไดอยู่ถัดจาก วงแหวนของดาวเคราะห์นั่น Downfall of a Droid (2008)
Hurry, they will not follow us beyond the nebula.เร็วเข้า ถ้าผ่านเนบิวล่าไปแล้ว พวกเราก็รอด Shadow of Malevolence (2008)
Anything. But so far the remedy is beyond what I can achieve.ลุงก็หวังว่าจะช่วยอะไรได้บ้างเหมือนกัน แต่ทว่าลุงยังหาหนทางที่จะรักษาไม่ได้เลย The Mark of Nimueh (2008)
Ealdor lies beyond the ridge of Aesctir.เอลดอร์อยู่ตรงแนวเทือกเขาของเอสเทียร์ The Moment of Truth (2008)
But beyond the line of duty.แต่อย่าให้มันล้ำเส้นของหน้าที่ Excalibur (2008)
It will last long beyond the time of men.นับเป็นเวลายาวนานมากแล้ว ก่อนที่มนุษย์จะกำเนินขึ้น Le Morte d'Arthur (2008)
There is an island beyond the white mountains...มีเกาะแห่งหนึ่งตั้งอยู่หลังภูเขาสีขาว.. Le Morte d'Arthur (2008)
Beyond what you see every week.ต่างจากสิ่งที่คุณได้ชมทุกๆอาทิตย์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beyThis job is beyond my ability.
beyThe beauty of the lake was beyond description.
beyHis novel is beyond my comprehension.
beyThe farm is three miles beyond the river.
beyHe lives six houses beyond my house.
beyA beautiful lake lay just beyond the forest.
beyThe beautiful of that country is beyond description.
beyThe problem is beyond my power.
beyNo heat or cold lasts beyond the equinox.
beyThe landscape of yellow, a mass of sunflowers flourishing beyond measure.
beyIt goes without saying that at that time a kind of friendship beyond master and disciple grew between the two of them.
beyNature is beyond mortal control.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดฝีมือ[ADV] beyond one's capability, See also: (do) one's best, Syn. สุดความสามารถ, เต็มฝีมือ, Example: หล่อนทำอาหารให้สามีรับประทานอย่างสุดฝีมือ, Thai definition: ทำอย่างเต็มความสามารถ, ทำโดยใช้ความสามารถทั้งหมดที่มี
สุดวิสัย[ADJ] beyond one's capability, See also: beyond one's power, Example: อย่าไปโทษเขาเลย เพราะมันเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆ, Thai definition: ที่พ้นกำลังความสามารถ, ที่พ้นความสามารถที่ใครจะอาจป้องกันได้
เหลือกำลัง[ADV] beyond one's capacity, See also: beyond one's strength, Syn. เหลือสติกำลัง, เกินกำลัง, Example: ถ้างานนี้หนักเหลือกำลังก็หาผู้ช่วยเสีย, Thai definition: พ้นความสามารถ, เกินความสามารถ
เหลืออดเหลือทน[ADV] beyond endurance, See also: beyond all bearing, Syn. เหลืออด, Example: พ่อระเบิดเสียงขึ้นมาอย่างเหลืออดแล้วบ้านทั้งหลังก็เงียบกริบไม่ได้ยินแม้เสียงลมพัด, Thai definition: สุดที่จะทนได้, สุดที่จะกลั้นได้
โพ้น[ADV] beyond, See also: there, Syn. โน้น, Example: ฉันมองไปที่ขอบฟ้าแลลิบโพ้นสุดสายตา, Thai definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป
เกินคน[ADV] extremely, See also: beyond human's power, presumptuously, excessively, Example: ความสามารถพิเศษในเกือบทุกๆ ด้าน เขาสามารถทำได้หมด เขาเก่งเกินคนจริงๆ, Thai definition: ยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วไป
พ้นวิสัย[ADJ] beyond one's power/help, See also: beyond human control, be impossible, Syn. เป็นไปไม่ได้, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องพ้นวิสัยที่ท่านจะช่วยเหลือคุณได้, Thai definition: เกินความสามารถ, ที่ไม่อาจเป็นไปได้หรือไม่สามารถจะกระทำได้, Notes: (กฎหมาย)
นอกเหนือ[PREP] beyond, See also: on the other side, on the far side, over there, Syn. เหนือ, Example: ปรากฏการณ์นี้อยู่นอกเหนือธรรมชาติ
หนักมือ[ADV] heavy-handedly, See also: beyond the proper limit, intensely, aggressively, Example: เธอชอบการฝีมือประเภทปัก เพราะไม่มีการช้ำชอก จะลงเข็มหนักมือไปหน่อยก็ไม่เป็นไร, Thai definition: กำเริบ, แรงไป, เกินไป
เหลืออด[ADV] beyond endurance, See also: unbearably, intolerably, Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาร้องโวยวายออกมาอย่างเหลืออด, Thai definition: ทนไม่ไหว, สุดที่จะกลั้นได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อ [v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey   FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อฟัง [v.] (cheūafang) EN: obey ; comply with   FR: obéir ; écouter
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against   FR: enfreindre ; violer
ฝ่าฝืนคำสั่ง[v. exp.] (fāfeūn khamsang) EN: disobey an order   
ฟัง[v.] (fang) EN: obey ; comply with   FR: obéir ; écouter
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate   FR: se rebiffer ; résister ; défier
จงใจขัดคำสั่งศาล[v. exp.] (jongjai khat khamsang sān) EN: disobey a court order   
เข้าใจยาก[v. exp.] (khaojai yāk) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension   FR: être difficile à comprendre
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to   FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดคำสั่ง[v. exp.] (khat khamsang) EN: disobey an order   FR: refuser un ordre ; désobéir aux injonctions

CMU English Pronouncing Dictionary
BEY    B EY1
BEYL    B EY1 L
BEYER    B EY1 ER0
BEYOND    B IH0 AA1 N D
BEYNON    B EY1 N AH0 N
BEYMER    B EY1 M ER0
BEYOND    B IY2 AO1 N D
BEYERS    B EY1 ER0 Z
BEYERLE    B AY1 R AH0 L
BEYTOUT    B EY1 T AW2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bey    (n) (b ei1)
beys    (n) (b ei1 z)
Beyer    (n) (b ei1 @ r)
beyond    (a) (b i1 y o1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam [Add to Longdo]
この先;此の先[このさき, konosaki] (n-adv) beyond this point; from now on; after this [Add to Longdo]
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp,vs-s) to love greatly; to love beyond all else [Add to Longdo]
これより先[これよりさき, koreyorisaki] (exp) ahead; further on; beyond (this place) [Add to Longdo]
ころコンベア;ころコンベヤ[, koro konbea ; koro konbeya] (n) roller conveyor; roller way; roller path [Add to Longdo]
その先;其の先[そのさき, sonosaki] (exp) beyond that point; after that [Add to Longdo]
てっきり[, tekkiri] (adv) surely; certainly; beyond doubt; (P) [Add to Longdo]
めためた[, metameta] (adj-na,adv,adv-to) beyond repair [Add to Longdo]
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒唐[huāng táng, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ, ] beyond belief; preposterous; absurd; intemperate; dissipated, #13,877 [Add to Longdo]
荒诞[huāng dàn, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ, / ] beyond belief; incredible; preposterous; fantastic, #25,535 [Add to Longdo]
塞外[sài wài, ㄙㄞˋ ㄨㄞˋ, ] beyond the Great Wall, #36,659 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bey \Bey\ (b[=a]), n. [See {Beg} a bey.]
   A governor of a province or district in the Turkish
   dominions; also, in some places, a prince or nobleman; a beg;
   as, the bey of Tunis.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bey
   n 1: (formerly) a title of respect for a man in Turkey or Egypt;
      "he introduced me to Ahmet Bey"
   2: the governor of a district or province in the Ottoman Empire

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 esquire
 
 1. eski zamanlarda silâhtar
 2. bey, efendi
 3. şövalyelik adayı
 4. isim ve soyadından sonra kısaltılarak yazılan ve bay anlamına gelen bir unvan: John Smith, Esq.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 monsieur
 
 1. , (çoğ.) messieurs (Fr.) bay
 2. efendi, bey.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top