Search result for

bewog

(52 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bewog-, *bewog*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bewog มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bewog*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tell me what made you commit this deed?Was hat dich zu der Tat bewogen? The Miser (1980)
Did you not induce me to renounce the hand of Elsa, the innocent one, and take you for my wife because you are the last in the Radbod line?Bewogst du so mich nicht, von Elsas Hand, der Reinen, abzustehn und dich zum Weib zu nehmen, weil du Radbods letzter Sproß? Lohengrin (1982)
What convinced you to take such an enormous risk?Was bewog Sie dazu, ein so großes Risiko einzugehen. Liberation Day (1984)
Why on earth would he do it?Was wird ihn dazu bewogen haben, so etwas zu tun? Opera (1987)
No entreaties, no misery of his knights could move him to perform again his holy office.Kein Flehn, kein Elend seiner Ritter bewog ihn mehr des heil'gen Amts zu walten. Parsifal (1992)
She got the block association to put some life on this street.Sie hat die Baugenossenschaft dazu bewogen, die Straße zu beleben. Crooklyn (1994)
Worthy Montano what is the matter that you unlace your reputation thus and spend your rich opinion for the name of a night-brawler?Würdiger Montano, was hat Euch dazu bewogen, Euren Ruhm so leichtsinnig zu verschleudern und Euer Ansehen und dem Namen eines Nachtschwärmers hinzugeben? Othello (1995)
What blind fate led you here to affront me?Welch ein Dämon bewog dich, mich zu kränken? Simon Boccanegra (1995)
For God's sake, what possessed you to frame him in the first place?Was um Himmelswillen hat Sie überhaupt dazu bewogen, ihn hereinzulegen? Chain Reaction (1996)
I'm curious, mr. Boone. What convinced you to come back?Was hat Sie dazu bewogen zurückzukommen? Gods and Monsters (1998)
I have in my possession the secret printout of the sales figures of a bookstore so inconsequential, yet full of its own virtue that I had to rush over for fear it will put me out of business.Ich habe die absolut geheimen Verkaufszahlen einer unwichtigen, aber von sich eingenommen Buchhandlung die mich bewogen, sofort hinzueilen aus Angst, sie bedeuten meinen Ruin. You've Got Mail (1998)
What led you to that conclusion?Was bewog Sie zu diesem Schluss? Snow Falling on Cedars (1999)
It was business that brought him around.Nur das Geschäft hat ihn zum Einlenken bewogen. Denial, Anger, Acceptance (1999)
- What led you to change your plans? - I found a job.Was bewog Sie, Ihre Pläne zu ändern? Bread and Tulips (2000)
- Your brother committed murder, yes, but you got him to turn himself in.- Ihr Bruder begann Mord, ja, aber Sie haben ihn dazu bewogen sich zu stellen. Gray Matter (2000)
He retired her.Er bewog sie dazu aufzuhören. Sex and Lucía (2001)
We'll investigate what may have compelled him to do what he did,... ..but in my experience these questions often go unanswered.Wir werden untersuchen, was ihn zu der Tat bewogen haben könnte,... ..aber erfahrungsgemäß bleibt diese Frage meist offen. The Light (2001)
And what, may I ask, brought this on?(Frank) Was hat Sie dazu bewogen? S1m0ne (2002)
It puzzles me what made Widow Hanna fall for a reptile like that.Was mag diese vermögende Witwe, nur bewogen haben, den Antrag dieses Monsters anzunehmen? Das ist mir bis jetzt ein Rätsel. The Revenge (2002)
Just the same, Lieutenant... I want you to rethink... whatever tactic led you to send three plainclothes officers... to do field interviews at the high-rises at 2:00 in the morning.Trotzdem, Lieutenant,... ich möchte, dass sie nochmal überdenken... welche Strategie sie auch immer dazu bewogen hat, drei Officer in Zivil... nachts um 02:00 Uhr Verhöre in den High-Rises durchführen zu lassen. The Buys (2002)
Unemployment lack of future prospects... And the growing electoral success of the Republican neo-Nazi... Have unsettled FRG citizens moved in recent months to return to capitalism's back and a new beginning...Arbeitslosigkeit, mangelnde Zukunftsaussichten... und die zunehmenden Wahlerfolge der neonazistischen Republikaner... haben die verunsicherten BRD-Bürger in den letzten Monaten dazu bewogen, dem Kapitalismus den Rücken zu kehren und einen Neuanfang... im Arbeiter- und Bauernstaat zu versuchen. Good Bye Lenin! (2003)
But we had in our minds a mindset that led to that action.Aber es war unsere Denkweise, die uns dazu bewogen hat. The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara (2003)
I urge you to consider that after I return to the States, you'll still be feeling whatever it is that you were compelled to call me here for in the first place.Bitte bedenken Sie, dass Sie nach meiner Rückkehr in die Staaten immer noch das empfinden werden, was Sie dazu bewogen hat, mich herzubitten. After Six (2004)
Did she say why she did it?Sagte sie, was sie zu der Tat bewogen hatte? The Ring Two (2005)
What brought on this change?Was hat dich denn dazu bewogen? Melissa P. (2005)
And what made Mitchum decide to choose you to marry amongst the pack of women he was bedding at the time, I'll never know.Was Mitchum bewog, Sie unter seinen Gespielinnen als Ehefrau auszuwählen, werd ich nie verstehen. We've Got Magic to Do (2005)
I wonder what helped you turn that corner?Ich frag mich wirklich, was dich dazu bewogen hat. A Tale of Two Cities (2006)
May I ask why you have come to us from across the sea?Darf ich fragen, was dich bewogen hat, den Weg übers Meer anzutreten? Beowulf (2007)
Do you offer something... or said something that made he decides not arrest you?Hast du ihm was angeboten... oder gesagt, was ihn bewog, dich nicht zu verhaften? The Little Traitor (2007)
For in truth the whim that prompted me to extend the invitation had lost its piquancy and the sobering cost of Wrather's Tokay played its part in making the whole venture seem somewhat dubious.Denn, ehrlich gesagt, hatte die Eingebung, die mich dazu bewogen hatte, diese Einladung auszusprechen, ihr Feuer verloren. Und der ernüchternde Preis von Wrathers Tokajer spielte eine nicht unerhebliche Rolle bei dem wachsenden Eindruck, dass die ganze Sache etwas dubios war. Dean Spanley (2008)
Um, what prompted you to revisit it?Ähm, was hat dich dazu bewogen das nochmal zu überarbeiten? Hello... (2008)
Can you tell me how you came to confront your neurotic self?Und was hat dich bewogen, deine Neurosen endlich anzugehen? Le mystère du catogan (2008)
That's why I have decided to stand for president again.Das hat mich dazu bewogen, erneut zu kandidieren. Citizen Havel (2008)
Until now I still don't know why or how they don't choose us.Ich hätte gern gewusst, was sie bewogen hat Adit und mich zurück zu lassen. Warum uns? Merantau (2009)
May I ask what persuaded you to be so bold as to invest in an all-female production of the Scottish play?Darf ich Sie fragen, was Sie dazu bewogen hat, mir Geld für ein schottisches Stück zu geben, das nur von Frauen gespielt wird? Burke and Hare (2010)
It was Spartacus that moved his hand.Es war Spartacus, der ihn dazu bewogen hat. Kill Them All (2010)
"Based on that hope, we considered ourselves engaged.Diese Hoffnung hat uns bewogen, uns zu sehr als Verlobte anzusehen. Monsieur l'abbé (2010)
What made you want to become a police officer in the first place?Was hat dich dazu bewogen, überhaupt erst Polizist zu werden? Pilot (2010)
So... what made you want to become a teacher?Also... Was hat dich bewogen, Lehrerin zu werden? Pilot (2010)
Oh, and I finally was able to get Roy's daughter to agree to come in, - so just keep an eye out for her, OK?Und ich habe schliesslich doch noch Roys Tochter dazu bewogen... herzukommen, also könntest du... noch ein Auge auf sie werfen. That's Me Trying (2010)
For Gene Baur, factors like these, combined with a deep respect for animals, helped convince him to adopt a plant-based diet.Diese Gründe und sein Respekt vor Tieren haben Gene Baur dazu bewogen, vegan zu leben. Forks Over Knives (2011)
What makes you interested in joining the CIA?Was hat Sie dazu bewogen, bei der CIA arbeiten zu wollen? Blackout (2011)
New evidence in the Arthur Shaw trial has prompted a new plea from the accused swindler.Neue Beweise im Verfahren gegen Arthur Shaw haben den mutmaßlichen Betrüger zu einer Taktikänderung bewogen. Tower Heist (2011)
What do you think happened to him?Nein. Was kann ihn dazu bewogen haben? The Forger (2012)
Perhaps Gannicus can be swayed as well.Vielleicht kann Gannicus auch dazu bewogen werden. Chosen Path (2012)
Even if it were, why would my father be moved by serpent's tongue?Selbst wenn es das wäre, warum sollte mein Vater durch die Zunge einer Schlange dazu bewogen werden? Empty Hands (2012)
A woman will always be moved to protect her child.Eine Frau wird immer dazu bewogen, ihr Kind zu beschützen. Libertus (2012)
- Some event?Zwischenfall ihn bewogen wegzugehen? August: Osage County (2013)
I must confess I'm intrigued to why you've invited me here today.Was hat Sie dazu bewogen, mich zu diesem Treffen einzuladen? The Wrong Shape (2013)
What concerns so move her?- Welche Besorgnis hat sie dazu bewogen? Separate Paths (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jdn. zu etw. bewegen | bewegend | bewogen | er/sie bewegt | ich/er/sie bewog | er/sie hat/hatte bewogen | ich/er/sie bewögeto induce sb. to do sth.; to persuade sb. to do sth. | inducing | induced | he/she induces | I/he/she induced | he/she has/had induced | I/he/she would induce [Add to Longdo]
Was hat Sie dazu bewogen?What induced you to do that? [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top